Šperos.lt > Viešasis administravimas
Viešasis administravimas

(380 darbai)

Valstybės valdžios sistemosĮvadas. Valstybės valdžios sistema. Seimas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Vyriausybė. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybaĮvadas. Tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Kontrolės principai. Išvada. Skaityti daugiau
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybaĮvadas. Aktualumas. Valdymo struktūra. Darbuotojų sąrašai. Produktas ir jo charakteristika. Produktui sukurti reikalingi gaviniai ir jų charakteristika. Produktui sukurti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija, jos charakteristika. Produktui sukurti reikalingos darbo priemonės ir jų charakteristika. Darbo pasidalijimo ir koordinavimo pasidalijimai. Institucijos korporacinė kultūra. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinės pensijos (2)Įvadas. Teisėjų valstybinės pensijos. Pareigūnų ir karių pensijos. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos strateginis planasĮvadas. Tikslas – pateikti ir išanalizuoti esamą Fondo valdybos strateginį planą. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Organizacijos misija, vizija, tikslai. Nuosavos strategijos pasirinkimas. Strateginio plano parengimas. Tikslų nustatymas. Strategijos parengimas. Strateginio veiklos plano rengimo procesas. Strateginių planų programos. Strateginio plano modelio reglamentavimas. VSDF valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginis planas. Bendrosios nuostatos. Valdymo srities būklės ir SSGG analizė. Valdymo srities būklės analizė. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Valstybinio socialinio draudimo fondo vizija, misija, tikslai. Vizija. Misija. Strateginiai tikslai. Siekiami rezultatai (vertinimo kriterijai). Strategijos įgyvendinimas ir atskaitomybė. Strategijos įgyvendinimo priemonių planas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo Lietuvoje galimybėsĮžanga. Socialinio draudimo esmė. Socialinio draudimo istorija. Socialinio draudimo rūšys. Pensijų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Sveikatos draudimas. "Sodros" biudžeto sandara. Lietuvos Valstybinio socialinio draudimo sistemos kaita. Draudėjų ir apdraustųjų skaičius. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas. "Sodros" įmokų ir išmokų kaita pagal draudimo rūšis. Lietuvos socialinio draudimo sistemos tobulinimas. Lietuvos socialinio draudimo vidinės sistemos tobulinimas. Socialinio draudimo tobulinimas Lietuvoje. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Valstybinio valdymo samprata, pagrindinės kategorijosĮvadas. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos. Socialinio valdymo samprata. Valstybinio valdymo sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo sąvoka. Valstybinis valdymas ir viešasis administravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis matavimas viešajame ir privačiajame sektoriuoseĮvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti lojalių klientų privačioms įmonėms ir viešųjų paslaugų tiekimu užsiimančioms įstaigoms teikiamus privalumus bei išanalizuoti būdus ir priemones, kuriais galima išmatuoti klientų pasitenkinimą paslaugomis bei su tuo susijusius privalumus. Trumpas pagrindinių sutrumpinimų ir sąvokų sąrašas. Vartotojų pasitenkinimo paslauga svarba privačiajame sektoriuje. Vartotojų pasitenkinimo aspektas Viešajame sektoriuje. Vartotojų pasitenkinimo paslauga matavimas, jo ypatumai. Pastenkinimo reitingų matavimo įvertinimas. Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo informacinė sistema. Klientų reklamacijų, skundų rinkimas. Nusiskundimų tipai. Skundų pasekmės. Nuomonių tyrimas po prekės/paslaugos įsigijimo. Tikslinių grupių interviu. "Slaptas klientas". Darbuotojų tyrimai. Visos rinkos vartotojų pasitenkinimo tyrimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Vengrijos VyriausybėVyriausybės institutas Vengrijoje - Istorija, konstitucinės teisės ir pareigos. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (11)Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriui į viešąjį administravimą (VA), koks yra viešojo administravimo (VA) santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis? Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos – reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas? Gėrybės. Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo (VA) klasikai? Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo (VA) tradicijai ir kuo ji skyrėsi nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo (VA)? Kaip nuo XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjos veikė požiūrį į valstybę ir jos vaidmenį visuomenėje? Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose? Kaip plėtojosi "gerovės valstybė" įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus ir kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Pateikti viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo (VA) vaidmenį juose. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės? Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Dereguliavimas. Švietimas. Sveikatos apsauga ir jos paslaugų teikimo sektorius. Socialinė apsauga. Kultūros ir sporto paslaugos. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) teisinis reguliavimas. Kokie yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Apibūdinti savivaldybių valdymo institucijas Lietuvoje, jų sandarą ir funkcijas. Kaip buvo įgyvendinama teritorinio valdymo reforma Lietuvoje nuo 1990 metų? Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje? Aptarti skirtingus viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijus – veiksmingumą, efektyvumą, ekonomiškumą, teisėtumą ir teisingumą. Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą? Kokius organizacijų aspektus gali paaiškinti organizacijų teorijos? Kaip viešąsias organizacijas aiškina žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontigencinės) teorijos? Kaip įvairios teorijos paaiškina vadovo vaidmenį ir vadovavimą viešuose organizacijose? Aptarti viešųjų organizacijų personalo valdymo etapus. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Kokios yra valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai? Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai? Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime (VA), kokios būna etikos dilemos? Kokie yra naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai? Aptarti naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo VA" sampratą. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos viešajame administravime (VA)? Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (12)Įvadas. Viešojo administravimo institucijų struktūros formavimo ir tobulinimo problemos. Viešojo administravimo institucijų sistemos struktūrizavimo prioritetai. Funkcinis viešojo administravimo institucijų struktūrizavimas. Viešojo administravimo institucijų "pakopinis" struktūrizavimas. Programinių kompleksų formavimas – prioritetinis viešojo administravimo institucijų sistemos tobulinimo elementas. Viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimo ir raidos plėtojimo problemų prioritetai. Viešojo administravimo institucijų reguliavimo sferų raidos problemos. Viešojo administravimo institucijų bei jų reguliavimo sferų raidos strategijų formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (17)Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo objektas ir sudėtinės dalys. Politinis viešojo administravimo metodas. Viešojo administravimo politinė aplinka. Viešojo administravimo organizacijos. Viešojo administravimo reforma Lietuvoje. Lietuvos respublikos Viešojo administravimo įstatymo analizė. Lietuvos respublikos Valstybės tarnybos įstatymas. Viešojo administravimo istorinė raida. M. Weberio biurokratijos ir valdymo teorijų apžvalga, ideologijos biurokratijos teorija. L. Gulicko indėlis į viešojo administravimo teorijos raidą, organizacijų sudarymo ir veiklos teorijas (POSDCORB). H. Simono indėlis į viešojo administravimo raidą. Administracinio žmogaus, riboto racionalumo teorijos. Viešasis administravimas ir privatus sektorius. Viešasis administravimas ir visuomeninis sektorius. Personalo problemos viešajame administravime. Vadovas ir vadovavimas viešajame administravime. Viešojo administravimo etika. Etikos kodeksai viešajame administravime. Sprendimo priėmimo metodai viešajame administravime. Efektyvumas viešajame administravime, viešųjų programų vertinimas. Strateginis planavimas viešajame administravime. Administracinė teisė ir viešasis administravimas. Administracinės teisenos reforma Lietuvoje. Administracinė – teritorinė reforma Lietuvoje ir viešasis administravimas. Ryšiai tarp įvairių viešojo administravimo lygmenų ir institucijų. Biudžetas ir viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (18)Viešojo administravimo objektas. Kas yra viešasis administravimas? Viešojo administravimo objektas. Kas yra viešasis administravimas? Iš ko susideda viešojo administravimo sistema? Kokia yra viešojo administravimo sistemos aplinka? Kas yra vidaus administravimas? Koks yra vidaus administravimo tikslas? Viešųjų paslaugų teikimo administravimas? Kiti viešojo administravimo apibrėžimai? Kas yra viešasis interesas? Kas yra viešasis sektorius? Kaip yra skirstomos gėrybės? Kokios yra viešųjų gėrybių savybės? Kokios yra viešojo sektoriaus funkcijos? Kokie yra požiūriai viešajame administravime? Kas būdinga vadybiniam požiūriui viešajame administravime? Kas būdinga teisiniam požiūriui viešajame administravime? Kas būdinga politiniam požiūriui viešajame administravime? Viešojo administravimo istorinė raida. Kas būdinga valdymo praktikai ir idėjoms nuo seniausių laikų iki renesanso? Kokios idėjos apie valdymą išdėstytos Platono "Valstybėje"? Kas būdinga valdymo praktikai ir idėjoms nuo seniausių laikų iki Renesanso? Kuo nusipelnė Woodrowas Wilsonas (1956 – 1924) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Frankas Goodnowas (1859 – 1939) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Frederickas W. Tayloras (1856 – 1915) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Henry Fayolis (1841 – 1925) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Lutheris Halsey Gulickas (1892 – 1993) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Maxas Weberis (1864 – 1920) viešajam administravimui? Kokie yra Weberio biurokratijos principai? Kuo nusipelnė Herbertas A. Simonas (1916 – 2001) viešajam administravimui? Viešasis administravimas demokratinėje valstybėje. Kokios politinės ideologijos demokratinėje valstybėje? Kokios vyrauja valstybės teorijos? Kas būdinga marksizmui? Kas būdinga klasikinei elito teorijai? Kas būdinga pliuralizmui? Kas būdinga biurokratijai pliuralistinėje teorijoje? Kas būdinga šiuolaikinei elito teorijai? Kas būdinga neomarksizmui? Kas būdinga korporatyvizmui? Kokie yra "Gerovės valstybės" raidos etapai? Kokie yra trys "gerovės valstybės" modeliai? Viešasis administravimas politikos formavimo procese. Kas yra viešoji politika? Kas yra politikos analizė? Kokie yra politikos formavimo proceso etapai? Kokios yra politikos įgyvendinimo teorijos? Kas sudaro Lietuvos valstybės konstitucinę sąrangą? Koks yra Lietuvos valstybės valdymo modelis? Kokios yra prezidento galios? Kokia yra Lietuvos Respublikos (LR) Seimo struktūra? Koks yra Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės veiklos teisinis pagrindas? Kokia yra savivaldybės valdymo struktūra? Koks yra valstybės vaidmuo viešajame administravime? Kas yra biudžetas ir jo sudarymo principai? Ekonominis biudžeto aspektas. Kokie yra kokybiško valdymo principai? Kokie yra sprendimų priėmimo modeliai? Kokie yra viešojo valdymo reformų tikslai? Kokie yra viešojo valdymo reformų rezultatai? Kokie yra Osborn ir Gaebler apibrėžti Naujojo viešojo administravimo principai? Kas yra žmogiškasis kapitalas? Kokios priežastys verčia keistis valdžios institucijų galias? Kokybinis interesų augimas. Kokie yra valdžių trūkumai ? Problemos identifikavimas. Kokie piliečių viešosios politikos kontroliavimo balsavimu, trūkumai. Kas yra tvari plėtra? Kokie yra viešosios politikos instrumentai? Koks yra šiuolaikinis konfliktas viešajame sektoriuje? Kokie yra NVA (naujasis viešasis administravimas) uždaviniai? Kam priešinamasi vykdant pokyčius? Kokie yra pasipriešinimo pokyčiams ženklai? Kokie yra pokyčių proceso žingsniai? Ką reiškia strateginis valdymas viešajame administravime? Kokie yra strateginio planavimo žingsniai? Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (19)Įvadas. Viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo užtikrinimas. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime samprata ir būdai. Kontrolės, vykdymo tikrinimo ir priežiūros santykis. Viešojo administravimo subjektų veikla ir konstitucinė kontrolė. Lietuvos respublikos prezidento vykdoma konstitucinė kontrolė. Lietuvos respublikos seimo vykdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Lietuvos respublikos valstybės kontrolė ir jos administracinis teisinis statusas. Konstitucinio teismo vaidmuo, vykdant viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo kontrolę. Konstituciniai administraciniai teisės pagrindai. Teismų įtaka viešojo administravimo teisėtumui. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė. Konstitucinio teisminio proceso byloje dalyvaujantys asmenys. Viešojo administravimo institucijų ir pareigūnų neteisėtų veiksmų ar sprendimo apskundimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (20)Kaip suprantate viešąjį administravimą? Su kokiomis veiklos sritimis viešasis administravimas yra tiesiogiai susijęs? Kokiose svarbiausiose vykdomajai valdžiai priskirtose srityse veikia administratoriai? Kokie svarbiausi viešojo administravimo veiklos elementai? Kokios yra administratorių efektyvios veiklos sąlygos? Kokie pagrindiniai reikalavimai keliami viešojo administravimo darbuotojams? Išvardinkite bendruosius viešojo administravimo principus. Kokius specialiuosius viešojo administravimo principus prisimenate? Ką apima viešasis administravimas? Išvardykite M. Weberio idealios biurokratinės įstaigos būdingus atributus. Kas yra politika? Kas yra viešoji politika? Apibūdinkite VP analizės esmę. Kokias žinote politikos rūšis? VP analizės tikslai. VP proceso aplinka. Oficialūs VP dalyviai. Neoficialūs viešosios politikos dalyviai. Kokius žinote interesų grupių tipus? Apibūdinkite vieną iš interesų grupių. VA etapai (fazės) ir VP analizės procedūros. Išvardinkite sprendimų priėmimo teorijas. Apibūdinkite vieną iš sprendimų priėmimo teorijų. Kokie veiksniai įtakoja sprendimų priėmimą? Kokius žinote VP problemų struktūrizavimo metodus? Kokius žinote prognozavimo metodus? Apibūdinkite politikos rekomendavimo procedūrą. Koks politikos rekomendavimo metodas yra labiausiai paplitęs? Apibūdinkite politikos monitoringo procedūrą. Išvardinkite viešojo administravimo organizacijų tipus. Kokia yra viešojo administravimo sistemų paskirtis? Kurios VA sistemos yra svarbiausios? Viešojo administravimo sistemų atributai. Optimalių VA sistemų požymiai. Biurokratinio administravimo sistemos bruožai. Kaip struktūrizuojamos organizacijos? Organizacijos struktūros linijinė ir funkcinė dedamosios. Liberalios demokratijos bruožai. Apibūdinkite elitarinę demokratiją. Kokios yra viešosios politikos vertinimo procedūros funkcijos? Ką apima viešųjų programų vertinimas? Viešųjų programų vertinimo tikslai. Viešųjų programų vertinimo kriterijai. Viešųjų programų vertinimo kriterijų kategorijos. Viešųjų programų vertinimo metodai. Kokie yra kaštų – naudos analizės pagrindiniai etapai? Kokios yra organizacijų strategijos kūrimo prielaidos? Kas yra organizacijos strategija? Pagrindiniai organizacijos strategijos rengimo proceso etapai. Organizacijos išorinės aplinkos pagrindiniai elementai. Kokie svarbiausi organizacijos vidinę aplinką apibūdinantys objektai? Kas yra organizacijos vizija? Kas yra organizacijos misija? Kas yra organizacijos filosofija? Kas yra organizacijos kultūra? Apibūdinkite analitinį organizacijos strategijos kūrimo modelį. Kuo skiriasi kūrybinis organizacijos strategijos kūrimo modelis nuo analitinio? Kaip suprantate žmogiškųjų išteklių valdymo procesą? Išvardinkite organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo proceso etapus. Kokios žmogiškųjų išteklių planavimo organizacijoje pagrindinės kryptys? Kokie jums žinomi kandidatų į organizacijos darbuotojus paieškos būdai? Išvardinkite kandidatų atrankos procedūras ir trumpai apibūdinkite. Apibūdinkite darbuotojo adaptaciją organizacijoje. Kokie darbuotojų mokymo ir jų kvalifikacijos tikslai? Kokias žinote darbuotojų vertinimo rūšis? Ką apima darbuotojų veiklos vertinimas? Kokie jums žinomi darbuotojų vertinimo būdai? Valstybės tarnybos karjeros sistemos bruožai. Valstybės tarnybos postų sistemos bruožai. Valstybės tarnautojų rengimo ir tobulinimo principai. Kokie veiksmai atliekami nustatant valstybės tarnautojų mokymo poreikius? Apibūdinkite valstybės tarnautojo mokymo procesą. Kokius žinote kvalifikacijos tobulinimo metodus? Kokia yra valstybės tarnautojo mokymo proceso stebėjimo ir vertinimo prasmė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Kaip suprantate kokybę? Kokių mokyklų "tiesas" perėmė VKV? Tradicinės vadybos nuostatos. VKV nuostatos. Esminės VKV nuostatos. Pagrindiniai VKV principai. VKV priemonės ir būdai. Kokios VKV metodo taikymo galimybės viešajame administravime? Organizacijos išorinės aplinkos pagrindiniai elementai. Kas yra organizacijos misija? Kas yra organizacijos filosofija? Išvardinkite organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo proceso etapus? Kokios žmogiškų išteklių planavimo organizacijoje pagrindinės kryptys? Kokie jums žinomi kandidatų į organizacijos darbuotojus paieškos būdai? Išvardinkite kandidatų atrankos procedūras ir trumpai apibūdinkite. Apibūdinkite darbuotojo adaptaciją organizacijoje. Kokie darbuotojų mokymo ir jų kvalifikacijos tikslai? Kokias žinote darbuotojų vertinimo rūšis? Ką apima darbuotojų veiklos vertinimas? Kokie jums žinomi darbuotojų vertinimo būdai? Valstybės tarnybos karjeros sistemos bruožai? Valstybės tarnybos postų sistemos bruožai. Valstybės tarnautojų rengimo ir tobulinimo principai.. Kokius žinote kvalifikacijos tobulinimo metodus? Kokia yra valstybės tarnautojų mokymo proceso stebėjimo ir vertinimo prasmė? Kas yra VKV? Kaip suprantate kokybę? Kokias tiesas perėmė VKV? Tradicinės vadybos nuostatos. Visuotinės Kokybės vadybos nuostatos. Pagrindiniai VKV principai. VKV priemonės ir būdai. Kokios VKV metodo taikymo galimybės viešajame administravime? Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (22)Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimas samprata. Viešojo administravimo bruožai. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo metodai. Viešojo administravimo institucijos ir valstybės tarnautojai. Viešojo administravimo institucijų sistema. Valstybės tarnyba. Administracinio teismo vaidmuo ginant žmogaus teises viešojo administravimo sferoje. Išvados. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (23)Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų - reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis, politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Wėberio, F. Goodnowe, L. Wfito, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų – L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo- teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo JAV viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo, ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Valstybinis rinkos reguliavimas įvairiose srityse - konkurencijos politika, darbo sauga, kainų reguliavimas, prekybos politika, aplinkosauga, vartotojų apsauga, įmonių reglamentavimas ir kita. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/ didinimą. Viešųjų paslaugų - švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitų - teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Centralizavimas, decentralizavimas, valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai. Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės valdžios, apskričių ir savivaldybių Lietuvoje. Savivaldybių modeliai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Vokietijoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai (taryba, administracijos direktorius, meras ir kiti). Teritorinio valdymo reformos etapai Lietuvoje nuo 1990 metų. Strateginio planavimo sistema Lietuvoje (pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai), strateginių planų rengimo metodikos nuostatos. Savivaldybės strateginio plėtros plano struktūra, strateginio plėtros plano sudarymo metodai. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Skirtingi viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijai – veiksmingumas, efektyvumas, ekonomiškumas, teisėtumas, teisingumas. Kontrolės ir priežiūros institucijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje, viešųjų institucijų veiklos vertinimo procedūros (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos ir kt.). Organizacijos apibrėžimai, organizacijų rūšys. Organizacijų teorijų reikšmė viešajame administravime. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontingencinės) teorijų ypatybės. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai - darbų planavimas, priėmimas į darbą ir kita. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos ir naujosios valstybės tarnybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Įvairių šalių viešojo administravimo reformų palyginimas. Lietuvos viešojo administravimo reformos kryptys. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo samprata. Esminiai viešojo administravimo principai. Europos Sąjungos (ES) struktūra. Europos Sąjungos (ES) sandara. Europos Parlamentas. Europos Taryba. Europos Komisija. Europos Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. Problemos Europos Sąjungos (ES) institucijose. Išvados. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas Europos Sąjungoje (ES) (2)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) Taryba. Vadovų Taryba. Ministrų Taryba. Europos Tarybos veiklos sritys. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas OECD (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) šalyse: Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Naujojoje ZelandijojeTrumpai apie Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizaciją (EBPO). Australija. Politinė sistema. Nacionalinė socialinė ir ekonominė politika. Partijų politinės idėjos. Visuomenės spaudimas. Administracinė sistema. Reformų paketo turinys. Įgyvendinimo procesas. Įvykdytos reformos. Naujoji Zelandija. Socialinės ir ekonominės jėgos: bendrieji bruožai. Globalinės ekonominės jėgos. Nacionalinė socialinė ir ekonominė politika. Politinė sistema. Naujos valdymo idėjos. Visuomenės spaudimas. Administracinė sistema. Reformų paketo turinys. Įgyvendinimo procesas. Įvykdytos reformos. Skaityti daugiau
......