Šperos.lt > Viešasis administravimas
Viešasis administravimas

(380 darbai)

Socialinio sektoriaus organizavimas (4)Klasikinės socialinės apsaugos tradicijos. Socialinės apsaugos sistema Europoje. Pagrindiniai Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą. Valstybinio socialinio draudimo paskirtis ir funkcijos. Socialinės apsaugos apibrėžimas. Socialinio draudimo rizikos. Sudėtinės socialinės apsaugos dalys. Socialinio draudimo ir socialinės paramos skirtumai. Socialinių paslaugų samprata ir rūšys. Viešasis administravimas ir naujoji viešoji vadyba: atsiradimas ir skirtumai. Naujosios viešosios vadybos pavyzdžiai Lietuvos socialinės apsaugos sistemoje. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) koordinavimo reglamentai socialinio draudimo srityje, jų paskirtis. Pagrindiniai reiškiniai, darantys įtaką socialinės apsaugos sistemoms ir jų reformoms Europos sąjungos (ES) valstybėse. Atviro koordinavimo metodo Europos sąjungoje (ES) samprata. Migruojančių asmenų socialinė apsauga Europos sąjungoje (ES): teisės aktai ir pagrindinės nuostatos. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos institucijų sistema: socialinio draudimo ir socialinės paramos išmokas mokančios institucijos ir jų pagrindinės funkcijos. Lietuvos pensijų sistemos sandara. Socialinio draudimo, šalpos, socialinės paramos ir valstybinės pensijos, jų vieta pensijų sistemoje. Išankstinės pensijos). Pensijas mokančios institucijos. Kaupiamųjų pensijų sistemos reforma Lietuvoje 2003 metais: priežastys ir pagrindinės nuostatos. Ligos ir motinystės draudimo paskirtis, išmokų rūšys: struktūra, tikslai, uždaviniai. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinių ligų paskirtis: struktūra, tikslai, uždaviniai. Lietuvos sveikatos draudimo sistema: struktūra, tikslai, uždaviniai. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema: institucijos ir jų funkcijos. Socialinės paramos struktūra, tikslai, uždaviniai. Darbo ir užimtumo politikos samprata ir turinys. Užimtumo politiką įgyvendinančios institucijos. Trišalis principas socialinės apsaugos institucijų valdyme. Trišalės tarybos funkcijos. Socialinė partnerystė "Sodroje" ir Lietuvos darbo biržoje. Pagrindiniai senatvės pensijų organizavimo būdai: einamojo finansavimo (pay-as-you-go) ir kaupiamasis (funded). Profesinės pensijos. Vidinė ir išorinė komunikacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas. Elektroninės paslaugos viešajame sektoriuje ir jų svarba. Personalo valdymo ypatumai socialiniame sektoriuje. Vidaus audito samprata, rūšys ir skirtumai nuo išorinio audito. Strateginio planavimo samprata. Skaityti daugiau
Socialinio sektoriaus organizavimas (5)Ekonomikos teorija. Poreikiai. Ištekliai. Darbo jėga, darbo ištekliai. Ekonomiškai aktyvūs ir neaktyvūs gyventojai. Technologija. Socialinė apsauga. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Skurdas, skurdo lygis. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Socialinė programa.Rinkos ribotumo priežastys. Gyvenimo lygio diferenciacija. Visuomeninės prekės. Zuikiavimo problema. Alternatyvūs kaštai. Gamyba. Darbas. Vartotojo perviršis. Gamintojo perviršis. Rinka. Rinkos efektyvumas. Socialinis mobilumas. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Laisvalaikio naudingumo kreivė. Darbo rinka. Darbo santykiai. Profesinių sąjungų įtaka pasiūlai ir paklausai darbo rinkai. Darbo ribinių pajamų produktas. Pusiausvyros darbo užmokestis. Monopsonija. Monopolija. Darbo ribinių pajamų produktas. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Darbo rinkos modelis (realaus darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus ryšys). Natūralus nedarbo lygis. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija yra naudinga. Infliacija. Stagfliacija. Natūralus nedarbo lygis. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika, profsąjungų įtaka. Ekonomikos nuosmukis infliacijos sąlygomis. Ekonominis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. SADM uždaviniai. SADM struktūra. Lietuvos darbo biržos (LDB) tikslai. LDB vykdomos programos. Remiamų darbų programos. Profesinio mokymo programa. Viešųjų darbų programa. Darbo klubų programa. Paslaugų klasifikacija pagal tiekėjo statusą. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauresniu požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų išskyrimo kriterijai. Teisė į socialines paslaugas. Paslaugų prieinamumo kriterijai. Pagrindinės SP klientų grupės. Bendruomenės paslaugos. Stacionarios paslaugos ir laikino apgyvendinimo paslaugos. Globos pinigai. SP poreikis. Socialinių paslaugų poreikio vertinimas. SP nustatymo būdai. Draudimo sąvokos. Draudimų rūšys. LR draudimo priežiūros komisija. Draudimo tankis. Draudimo problemos Lietuvoje. Socialinio draudimo rūšys. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. SD institucijos. Senatvės pensija. Invalidumo pensija. Tripakopė pensijų sistema. VSD įmokų pasiskirstymas. Skaityti daugiau
Sprendimo likviduoti Kultūros ir sporto rėmimo fondą racionalumas. Kultūros rėmimo fondo veiklos veiksmingumasĮvadas. Naujasis intitucionalizmas ir institucinis racionalus pasirinkimas. Naujasis institucionalizmas: istorinis, racionalaus pasirinkimo ir sociologinis institucionalizmas. Institucinis racionalus pasirinkimas. Kultūros rėmimo fondas. Kultūros ir sporto rėmimo fondo veikla ir administravimas 1998-2008 metais. Kultūros ir sporto rėmimo fondo skilimas 2008 metais. Kultūros rėmimo fondo veikla ir administravimas 2008-2009 m. Priimto sprendimo racionalumas. Veikusių agentų skaičius bei kas galėjo (negalėjo) dalyvauti priimant šį sprendimą. Politinių institucijų įtraukimas į procesą, individų ir institucijų santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Sprendimų priėmimo samprata viešajame administravimeĮvadas. Sprendimo priėmimo samprata, procesas. Sprendimo samprata. Sprendimo priėmimo procesas, tipai. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo vertybės, viešajame sektoriuje. Sprendimų priėmimo teorijos. Racionali teorija. Inkrementalizmo teorija. Mišraus skanavimo teorija. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Strategijos įgyvendinimo programų samprata, tipai ir struktūra. Loginės struktūros matricaStrategijos įgyvendinimo programų samprata. Strategijos įgyvendinimo programų tipai. Strategijos įgyvendinimo programų struktūra. Loginės struktūros matrica. Loginės struktūros matrica. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginės veiklos organizavimas: Varėnos rajono savivaldybėĮvadas. Darbo aktualumas, problema, tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas: Ištirti strateginės veiklos organizavimą Varėnos rajono savivaldybėje. Teorinė dalis. Strateginė situacijos analizė. Organizacijos išorinė aplinkos analizė. Organizacijos vidinės aplinkos analizė. Strategijos formavimo metodika. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. A. Makroaplinkos analizė. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidinė aplinkos analizė. Teisinė bazė. Žmonių ištekliai. Planavimo sistema. Vidaus kontrolės sistema. Finansiniai ištekliai. Apskaitos tinkamumas. Informacinės technologijos. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Strategijos parinkimas. Projektinė dalis. Vizija, misija. Strateginiai tikslai. Strateginiai uždaviniai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Strateginio planavimo charakteristikos viešajame sektoriuje: SlovėnijaĮžanga. Darbo tikslas: panagrinėti strateginio planavimo viešajame sektoriuje charakteristikas, bei apžvelgti strateginio planavimo atvejus Slovėnijoje. Strateginio planavimo charakteristikos viešajame sektoriuje. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo svarba viešajame sektoriuje. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo kūrimas ir ypatumai. Strateginis planavimas Slovėnijoje. Slovėnijos strateginiai planai. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginio planavimo svarba ir reikšmė Lietuvos viešojo administravimo sistemojeĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti strateginio planavimo reikšmę strateginio valdymo procese. Strateginio planavimo samprata ir reikšmė. Strategijos sampratos. Strateginio planavimo proceso stadijos ir valdymas. Strateginio planavimo sistema Lietuvos viešajame administravime. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginio plėtros plano lyginamoji analizė: Tauragės rajonasTauragės rajono strateginio plėtros plano 2004–2010 metams ir 2007 metų biudžeto projektų, dotuojamų iš valstybės biudžeto, lyginamoji analizė. Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Vietos savivaldos samprata. Savivaldybių biudžetų sandara ir formavimas. Savivaldybių biudžetų sudarymo metodai. Savivaldybių strateginis planavimas. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Institucijų strateginis veiklos planavimas. Savivaldos institucijų strateginis planavimas. Regionų plėtros planai. Tyrimo metodologija. Programų vertinimo samprata. Programų vertinimo (PART) modelis. Programų vertinimas Lietuvoje. Situacijos analizė. Tauragės rajono bendroji statistika. Tauragės rajono strateginio plano apžvalga. Sutrumpinta Tauragės rajono savivaldybės plėtros strategija. Tauragės rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimas. 2007m. Tauragės savivaldybės biudžeto dotuojamų pagal valstybės investicijų programą projektų analizė. Tauragės miesto kultūros namų rekonstrukcijos projekto analizė. Projektinė dalis. Projekto bazinis vertinimas. Projekto vertinimas pagal PART modelį. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Strateginio valdymo samprata ir mokslo raidaĮvadas. Strateginio valdymo samprata; bendrieji bruožai; tikslai ir teikiama nauda. Strateginio valdymo plėtros istorinės tendencijos, mokslo evoliucija bei esminės permainos. Strategijos mokyklos. Jėgų modelis ( 5-P). Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas viešajame administravime (2)Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos struktūra. Strateginis planavimas viešajame administravime. Strateginio planavimo proceso struktūra. Strateginio planavimo inicijavimas. Strateginio planavimo turinys. Suinteresuotųjų poreikių ir tikslų analizė. Misijos formulavimas. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos įvertinimas. Strateginis organizacijos planas. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas viešajame sektoriujePagrindinės sąvokos. Įvadas. Strateginio planavimo esmė. Fiskalinis planas. Institucijos strateginis planavimas. Institucijos strateginio planavimo etapai. Planavimas. Aplinkos (išorės ir vidaus veiksnių) analizė. Institucijos misijos formulavimas. Institucijos strateginių tikslų nustatymas. Institucijos strateginio veiklos plano parengimas. Institucijos programų rengimas. Programų struktūra. Programų sudarymo principai. Programų rengimo etapai. Tikslai. Uždaviniai. Priemonė. Vertinimo kriterijai. Biudžeto paraiškų formavimas. Monitoringas ir atsiskaitymas už rezultatus. Tipiniai vadybos sistemos elementai yra šie. Atsiskaitymas už rezultatus. Programų rezultatų vertinimas. Ataskaitos. Vertinimo nuostatos. Vertinimo kriterijų pavyzdžiai. Bendrasis valstybės valdymas. Švietimas. Švietimo rezultatų kokybės kriterijai. Dalyvavimo švietime kriterijai. Investicijų į švietimą kriterijai. Skaityti daugiau
Strateginis valdymas (20)Institucijos vizija, misija ir tikslai. Vizijos formuluotės aspektai. Institucijos misija. Strateginių tikslų samprata. Institucijos uždaviniai. Rezultatų rodikliai. Strategijų hierarchija ir tipai. Strategijos įgyvendinimas. Strateginė kontrolė. Strateginis vertinimas. Programų vertinimo samprata, tipai ir kriterijai. Strateginių pokyčių valdymas. Strateginio planavimo sistema. Bendrojo programavimo dokumento turinys. Skaityti daugiau
Stresai organizacijoje ir jų valdymasĮvadas. Darbo tikslas – ištirti stresų poveikį organizacijoms. Streso samprata. Procesiniai darbinio streso ir sveikatos modeliai. Mičigano modelis. Asmens-aplinkos suderinamumo modelis. Vitaminų modelis. Kiti modeliai. Stresų priežastys ir požymiai. Individo lygmens stresų priežastys. Organizacinio lygmens stresų priežastys. streso požymiai. Streso mažinimo priemonės. Šešių žingsnių programa. Streso mažinimo būdai pagal N. Chmiel. Psichinė savireguliacija. Darbo komandų efektyvumas veikiant stresui. Tyrimas: moterų streso ypatumai skirtingo tipo organizacijose. Išvados. Skaityti daugiau
Subsidiarumo principo realizavimas viešajame administravimeĮvadas. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir principai. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo principai. Subsidiarumo principo samprata ir turinys. Subsidiarumo principo įgyvendinimas viešajame administravime. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Susisiekimo ministerija – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektasĮvadas. Viešasis administravimas, jo pagrindinės sritys. Administracinis reglamentavimas. Administracinių paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Vidaus administravimas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai. Valstybinio administravimo subjektai. Savivaldybių administravimo subjektai. Kiti viešojo administravimo subjektai. Susisiekimo ministerija – viešojo administravimo valstybinė institucija. Susisiekimo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Ministro, viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretorių kompetencija. Ministerijos kolegijos paskirtis. Ministerijos teisės aktai. Individualaus teisės akto samprata, jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo ir priėmimo tvarka (procedūros). Susisiekimo ministerijos individualių ir norminių teisės aktų ginčijimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika sprendžiant dėl ministerijos norminių aktų teisėtumo. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Sveikatos apsauga: viešasis ir privatus sektoriaiĮvadas. Santykis tarp viešojo ir privataus sektoriaus sveikatos priežiūroje: finansavimo aspektas. Natūrali monopolija, ištekliai ir finansavimo formos. Informacijos asimetrija ir visuomenės dalyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiaulių apskrities viršininko administracijos formuojama švietimo politika Šiaulių regioneĮvadas. Švietimo politika teoriniu aspektu. Įstatymai ir kiti teisės aktai reglamentuojantys švietimo politiką. Lietuvos švietimo plėtotės strategijos 2003–2012 m. pagrindiniai aspektai. Švietimo politikos vykdymas ir formavimas. Centralizuota ir decentralizuota švietimo politika. Valstybės formuojama švietimo politika. Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas regiono lygmeniu. Švietimo politika Šiaulių regiono pavyzdžiu. Ugdymosi poreikių Šiaulių regione tenkinimo kontekstas. Švietimo politikos Šiaulių regione formavimas ir įgyvendinimas. Šiaulių apskrities švietimo plėtotės prioritetai. Švietimo politikos Šiaulių regione įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės biurokratijos teorijosĮvadas. Elito teorija. Pliuralizmo teorija. Naujoji dešinė. Neopliuralizmas. Marksizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės biurokratijos teorijos (2)Įvadas. Elito teorija. Pliuralizmas. Naujoji dešinė. Neopliuralizmas. Išvados. Skaityti daugiau
......