Šperos.lt > Teisė > Tarptautinė teisė
Tarptautinė teisė

(60 darbai)

Tarptautinė viešoji teisė (2)Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Valstybės sienos sąvoka. Valstybės sienos režimas. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Tarptautinės teisės sistema. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tarptautinis teismas: kompetencija ir struktūra. Pagrindinių tarptautinės teisės principų samprata ir sistema. Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Valstybių bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais civilinės aviacijos srityje. Valstybės - pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Diplomatinis personalas. Diplomatų akreditacija. Europos Tarybos funkcijos. Valstybių pripažinimas. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Tarptautinis baudžiamasis teismas. Tarptautinės teisės normų kūrimo ir užtikrinimo ypatybės. Konsulinių atstovybių funkcijos. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Tarptautinės teisės subjektai: sąvoka ir rūšys. Diplomatų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės teisės šaltiniai:rūšys ir bendras apibūdinimas. Diplomatinių atstovybių privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės sutartys ir Lietuvos Respublikos teisės sistema. Jėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas. Tarptautinės jūrų teisės sąvoka ir šaltiniai. Tarptautinės oro teisės sąvoka ir šaltiniai. Pagrindiniai oro principai. Nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principas. Vidaus vandenų ir teritorinės jūros režimas. Baudžiamosios jurisdikcijos taikymas. Tarptautinių oro susisiekimų režimas. Taikaus ginčų sprendimo principas. Kontinentinio šelfo sąvoka ir režimas. Pilietybės sąvoka, įgijimas ir netekimas. Suverenios lygybės principas. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir režimas. Pabėgėliai ir jų teisinis statusas. Tarptautinių organizacijų sąvoka ir rūšys. Atvirosios jūros režimas. Užsieniečių teisinė padėtis ir režimas. Jungtinė tautų organizacija: tikslai ir struktūra. Europos Sąjungos teisingumo teismas. Saugumo taryba. Peticijos nepriimtinumo sąlygos. Tarptautinės humanitarinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai. Valstybės teisių perėmimas. Tarptautinis paprotys, kaip tarptautinės teisės šaltinis. Tarptautinių organizacijų sąvoka ir prigimtis. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) specializuotos įstaigos. Valstybių neutralitetas. Tarptautinių sutarčių sudarymas: teksto paruošimas, sutarties pripažinimas teisiškai reikšminga. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Europos žmogaus teisių teismo bendra charakteristika. Valstybės teritorijos prigimtis ir sudėtinės dalys. Tarptautinės teisinės atsakomybės rūšys ir formos. Žmogaus teisių samprata. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (IKAO). Jus cogens normos. Skaityti daugiau
Tarptautinė viešoji teisė (3)Tarptautinės teisės (TT) sąvoka, šaltiniai ir sistema. Tarptautinė teisė (TT) kaip ypatinga teisės sistema. Specifinis reguliavimo dalykas. Tarptautinės teisės (TT) funkcionavimas dabartiniame etape. Tarptautinės teisės (TT) esmė. Tarptautinės teisės (TT) ypatybės. Bendrademokratinis bendrosios tarptautinės teisės (TT) charakteris. Teisės reguliavimo dalykas. Objektas. Tarptautinės teisės (TT) subjektas. Šaltinių ypatybės. Funkcijos. Tarptautinės teisės (TT) normų kūrimo procesas. Valstybių valios derinimo teorija. Valstybių valių determinizavimas. Tarptautinių teisinių santykių subjektų, tarptautinės teisės (TT) normų kūrimo ir įgyvendinimo ypatybės bei užtikrinimo metodai. Tarptautinės teisės (TT) sankcijos. Tarptautinė viešoji ir tarptautinė privatinė teisė: jų sąveika ir raidos tendencijos. Tarptautinės teisės (TT) kodifikacija ir progresyvus vystymasis. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) ir kitų tarptautinių organizacijų vaidmuo. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tarptautiniai teisės komisijos kodifikaciniai aktai. Šiuolaikinės tarptautinės teisės (TT) sistema. Bendroji tarptautinės teisės (TT) ir lokalinės normos. Normos ir principai. Pagrindiniai tarptautinės teisės (TT) principai-sistemos branduolys. Imperatyvinės ir dispozityvinės normos. Jus cogens ir erga omnes įsipareigojimai bei jų santykis su tarptautinės teisės (TT) principais. Tarptautinės teisės (TT) šakos ir institutai. Tarptautinės teisės (TT) ir kitos tarptautinės normos. Tarptautinės teisės (TT) mokslas Lietuvos Respublikoje. Tarptautinės teisės (TT) normos klasifikacijos. Tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) santykis. Dviejų teisės sistemų normų įgyvendinimo santykis. Šiuolaikinės teorijos apie tarptautinės teisės (TT) ir valstybės vidaus teisės santykį. Dualistinė ir monistinė teorijos. Tarptautinės teisės (TT). Europos Sąjungos (ES) teisė, valstybių vidaus teisė. Tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) normų santykis tarptautinės teisės (TT) požiūriu. Valstybės teisė nustatyti pagal savo jurisdikciją Tarptautinės teisės (TT) įgyvendinimo priemones. Nacionalices teisės (NT) ir Tarptautinės teisės (TT) normų santykis vidaus teisės požiūriu ir šio klausimo sprendimo būdai įvairių valstybių įstatymų leidyboje. Tarptautinės teisės (TT) ir nacionalices teisės (NT) santykis Lietuvos įstatymų leidyboje ir praktikoje. Nacionalinės teisės (NT) vaidmuo tarptautinės teisės (TT) funkcionavime. Valstybės pareiga sudaryti sąlygas tarptautinės teisės (TT) normų laikymuisi. Tarptautinės teisės (TT) įgyvendinimo per valstybės vidaus teisę būdai: transformacija, inkorporacija, nuoroda. Implementacijos būdai. Šiuolaikinės tarptautinės teisės (TT) subjektai. Subjekto sąvoka. Subjektiškumo turinys. Subjekto teisnumo ir veiksnumo ypatybės. Subjektų rūšys. Tarptautinės teisės (TT) subjektai, jos kaip tarptautinės teisės (TT) subjekto charakteristika (požymiai). Valstybinio suvereniteto sąvoka ir požymiai, jo socialinė, politinė ir teisinė esmė. Suverenitetas ir vidinė valstybės kompetencija. "Pasaulinės" valstybės, vyriausybės, parlamento teorijų įvertinimas. Valstybių-tarptautinės teisės (TT) subjektų rūšys. Federacinės valstybės. Nuolatinio neutraliteto valstybės. Tarptautinių nacijų ir tautų, kovojančių už savo nepriklausomybę, teisinis subjektiškumas. Valstybių pripažinimas. Teisinės pasekmės ir pripažinimo reikšmė. Konstitucinė ir deklaracinė pripažinimo teorijos. Pripažinimo rūšys ir formos. Pripažinimas de jure ir pripažinimas de facto. Lietuvos Respublikos (LR) pripažinimas 1990-1991 metais. Vyriausybių, kovojančios ir sukilusios šalies, kovojančios nacijos ir pasipriešinimo organizacijos pripažinimas. Emigrantinių vyriausybių ir vadinamųjų vyriausybių emigracijoje pripažinimas. Teritorijos sąvoka ir rūšys. Valstybės teritorija ir jos sudedamosios dalys. Valstybės sienų teisinis režimas. Valstybės teritorijos įgijimo, netekimo būdai. Natūralus teritorijos padidėjimas (gamtos veikimas). Teritorijos perleidimas (cesija). Nukariavimas. Teritorija kaip res communis arba bendras žmonijos palikimas. Valstybių teisių perėmimas. Teisių perėmimas įvykus socialinei revoliucijai. Teisių perėmimas susijungus valstybėms ar pasidalijus į dvi ar daugiau valstybių. Teisių perėmimas teritorinių pertvarkymų atveju. Klausimas dėl teisių perėmimo instituto kodifikacijos. 1978m. Vienos konvencija dėl teisių perėmimo atsižvelgiant į tarptautines sutartis. Valstybės užsienio skola. Teisių į valstybinius archyvus perėmimas. Teisių perėmimas privatinės teisės kontraktų atžvilgiu. Teisių perėmimas ir valstybių sienos. Tarptautinės pretenzijos. Pilietybė. Teisių perėmimas įvykus socialinei revoliucijai. Valstybių, išsivadavusių iš kolonijinės priklausomybės, teisių perėmimas. Teisių perėmimas teritorinių pertvarkymų atvejais. Tarptautinių organizacijų teisinis subjektiškumas. Tarptautinių organizacijų teisinio subjektiškumo teisiniai pagrindai. Tarptautinės organizacijos kaip tarptautinės teisės (TT) subjektų rūšis. Laisvieji miestai kaip tarptautinės teisės (TT) subjektai. Individų ir kompanijų tarptautinio teisinio subjektiškumo problema. Skaityti daugiau
Tarptautinė viešoji teisė (4)Įvadas. Paskaitos apie. Paskaitų tikslas. Mūsų tikslas. Kokios tarptautinės teisės mokysimės. Suvereniteto sąvoka tarptautinėje teisėje (TT). Suvereniteto dilema tarptautinėje teisėje (TT). Suvereniteto dilemos sprendimas – S.S. Wimbledon byla. Laisva valstybių valia – tarptautinė teisės (TT) atsiradimo pagrindas. Tarptautinės teisės (TT) šaltinai. Tarptautinės teisės (TT) šaltinio sąvoka. Šaltinių sąrašas. Sutikimo su tarptautinės teisės (TT) šaltinių išreiškimo forma. Tarptautinės sutartys. Tarptautinis paprotys. Laikas reikalingas papročiu susiformuoti. Nesutikimas su tarptautiniu papročiu. Kur ieškoti valstybių praktikos įrodymo. Bendrieji teisės principai kaip tarptautinės teisės (TT) šaltinis. Pagalbiniai tarptautinės teisės (TT) šaltiniai. Teismų ar teisiniai sprendimai? Mokslininkų doktrina kaip tarptautinės teisės (TT) šaltinis. Oficiali tarptautinės teisės (TT) kodifikacija. Neoficiali tarptautinės teisės (TT) kodifikacija. Tarptautinės teisės (TT) Statuto 38.1 str. neišvardinti tarptautinės teisės šaltiniai. Vienašaliai valstybių aktai kaip tarptautinės teisės (TT) šaltinis. Tarptautinių organizacijų sprendimai (rezoliucijos). Švelniosios teisės reiškinys (angl.k.- soft law). tarptautinės teisės (TT) šaltinių hierarchija. Tarptautinės teisės (TT) normų hierarchija. Tarptautinių teisių ir pareigų klasifikacija. Tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tiesioginiai ir išvestiniai tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinio teisinio subjektiškumo praktinė reikšmė. Valstybės, kaip subjektai tarptautinės teisės (TT) subjekto, požymiai. Valstybės, kaip tarptautinės teisės (TT) subjekto pripažinimas. Konstitucinė teorija. Deklaracinė teorija. Tarpinė pozicija. Praktinė ne/pripažinimo reikšmė. Valstybės, Kaip tarptautinės teisės (TT) subjekto, pasibaigimas ir su tuo susiję klausimai. Tarptautinės organizacijos (TO) ir kiti tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinės organizacijos (TO) ir nevyriausybinės organizacijos (NVO) sampratos. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos (NVO) samprata. tarptautinės organizacijos (TO) subjektiškumas. tarptautinės organizacijos (TO) subjektiškumo ribos. tarptautinės organizacijos (TO) galių teorijų praktinio taikymo problemos. Narystė tarptautinės organizacijos (TO). tarptautinės organizacijos (TO) finansavimas. tarptautinės organizacijos (TO) privilegijos ir imunitetai. Institucinė tarptautinės organizacijos (TO) struktūra. tarptautinės organizacijos (TO) priimami sprendimai. Sprendimų priėmimo procedūra. Supra-nacionalinė tarptautinė organizacija. Fiziniai asmenys kaip tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinės Kompanijos kaip tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos (NVO). Istoriniai tarptautinės teisės (TT) subjektai. Asmenų grupės (mažumos ir vietiniai gyventojai). Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Mokslinė diskusija dėl tarptautinės teisės (TT) ir NT santykio. Tarptautinės teisės taisyklės dėl tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) santykio. Nacionalinės teisės normos dėl tarptautinės teisės santykio su tarptautinės teisės (TT). Lietuvos Respublikos tesės ir tarptautinės teisės (TT) santykis. Konstitucinės tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) santykio taisyklės. Teisinės sistemos (TS) ir Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistema. Ratifikuotos tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistemoje. Įstatymo ir ratifikuotos teisinės sistemos (TS) klausimas. Neratifikuotos teisinė sistemos (TS) ir Lietuvos Respublikos (LR) teisė. Ar atskirose teisinės veiklos srityse teisinės sistemos (TS) taikomos nevienodai? Lietuvos Respublikos (LR) KTM dėsnių taikymas bendros kompetencijos teismuose. Tarpžinybinių susitarimų statuso klausimas. Kitų tarptautinės teisės (TT) šaltinių ir Lietuvos Respublikos teisės (LRT) santykio klausimas. Tarptautinė atsakomybė. Tarptautinės atsakomybės sąvoka. Tarptautinės atsakomybės rūšys pagal subjektus. Tarptautinė valstybių atsakomybė pagal atsakomybės formas. Valstybių atsakomybė už tarptautinės teisės (TT) pažeidimus. Pagrindiniai tik projekto bruožai. Atsakomybės už tarptautinės teisės (TT) pažeidimus sąlygos. Aplinkybės pašalinančios veikos neteisėtumą. Atsakomybės pasekmės (turinys). Jus cogens normų pažeidimas. Atsakomybės įgyvendinimas. Atsakomųjų priemonių taikymo sąlygos. Valstybių atsakomybė už žalą padarytą tarptautinės teisės neuždrausta veika. Istorija, Principai, šaltiniai. Taikus ginčų sprendimas (pagrindas 33 JTO Chartijos str.). Istorija ir institucijos. Pagrindiniai principai. Išlygos sutikimui su teismo jurisdikcija. Nacionalinis ieškinio priklausomumas (diplomatinė gynyba). Fiziniai asmenys (1955 Nottebohm taisyklė). Juridiniai asmenys (Barcelona traction taisyklė). Tarptautinis teisingumo teismas (TTT). Arbitražas. Diplomatiniai ginčų sprendimo būdai. Jėgos naudojimas tarptautinėje teisėje (TT). Reglamentavimo istorija ir taisyklės. Viena taisyklė ir dvi išimtys. Taisyklė Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Chartijos. Jėgos naudojimo sąlygos. Branduolinis ginklas ir jo naudojimo sąlygos. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Žmogaus teisių apsauga Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) rėmuose. 1966 metų paktai ir jų apsaugos mechanizmas. Paktais prisiimami įsipareigojimai. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (TPPTP). Socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių pakto užtikrinimo mechanizmas. Europos regiono žmogaus teisių apsauga. Konvencijos saugomos teisės ir laisvės. Europos žmogaus teisių teismas ir struktūra. Teismo kompetencija. Peticijų priimtinumas. Procesiniai veiksmai pateikus peticiją Teismui. Kompensacijos už Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) pažeidimus. Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) protokolo, pakeičiančio kontrolės sistemą, pagrindinės nuostatos. Tarptautinė jūsų teisė (TJT). Šaltiniai. TJT reguliavimo dalykas (pagal profesorių S. Katuoką). Jūrų erdvės. Vidaus vandenys. Teritorinė jūra. Gretutinė zona. Valstybės teisės. Išskirtinė ekonominė zona. Pakrantės valstybės teisės ir pareigos. Sąsiauriai. Atvira jūra. Kontinentinis šelfas. Jūrų sienos. Diplomatinė teisė. Terminija, reguliuojami santykiai, šaltiniai. Diplomatinių santykių užmezgimas, diplomatinės misijos pradžia, diplomatinių atstovybių funkcijos. Diplomatinė atstovybė ir diplomatinė misija. Akreditavimas (procesas atstovybės vadovo pareigoms užimti). Diplomatinių atstovybių funkcijos. Privilegijos ir imunitetai. Diplomatinės atstovybės privilegijos ir imunitetai. Diplomatų privilegijos ir imunitetai. Priimančiosios valstybės piliečiai ir nuolatiniai gyventojai kaip diplomatai. Imunitetai ir privilegijos trečiosiose valstybėse. Diplomatų šeimos narių privilegijos ir imunitetai. Diplomatinio, administracinio-techninio ir aptarnaujančio personalo privilegijų ir imunitetų palyginimas. Privilegijų ir imunitetų atsisakymas. Tarptautinė humanitarinė teisė. Sąvoka. Šaltiniai. Reguliavimo dalykas ir principai. Ne/tarptautinio pobūdžio ginkluoti konfliktai. Apribojimai ginklų naudojimui. Pagrindinės normos. Karo belaisviai. Ligonių ir sužeistųjų apsauga. Civiliai asmenys. Karinė okupacija. Tarptautinį oro teisė. Oro teisės pagrindiniai atsiradimas ir pagrindiniai šaltiniai ir principai. 1944 metų Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO). Pagrindiniai oro erdvės naudojimo principai. Tarptautinių skrydžių saugumo užtikrinimas ir kova prieš nusikaltimus tarptautinės aviacijos saugumui. Tarptautinė baudžiamoji teisė. Bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Ekstradicija. Tarptautiniai nusikaltimai. Baudžiamosios jurisdikcijos vykdymo principai. Fizinių asmenų tarptautinė baudžiamoji atsakomybė. Istorija, principai, šaltiniai. Tarptautinių teismų jurisdikcija. Skaityti daugiau
Tarptautinė viešoji teisė (5)Tarptautinės viešosios teisės (TVT) sąvoka ir raida. Tarptautinė teisės (TT) raidos periodizacija. Tarptautinė viešoji ir tarptautinė privatinė teisė. Specifiniai tarptautinės teisės sistemos bruožai. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinio papročio elementai. Tarptautinės teisės subjektai. Valstybė kaip Tarptautinė teisės (TT) subjektas. Tarptautinės (tarpvyriausybinės) organizacijos. Tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų skirtumai. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Jungtinės tautos. Jungtinių tautų sistema. Tarptautinės teisės sistema. Tarptautinės teisės bendroji dalis. Tarptautinės teisės specialioji dalis. Tarptautinė teisė ir moralė. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Tarptautinės teisės normų įgyvendinimas pagal nacionalinę teisę. Lietuvos Respublikos teisė ir tarptautinė teisė. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Pagarbos žmogaus teisėms principas. Sąžiningo tarptautinių įsipareigojimų vykdymo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Valstybių sienų neliečiamybės principas. Nesikišimo principo negatyvios pareigos apimtis. Tarptautinių ginčų sprendimas. Taikus tarptautinių ginčų sprendimas. Taikaus tarptautinių ginčų sprendimo principo šaltiniai. Tarptautinio Teisingumo Teismo kompetencija. Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) fakultatyvinės jurisdikcijos tarpvalstybinėms byloms rūšys. Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) konsultacinės jurisdikcijos sąlygos. Lietuvos Respublikos bylos Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme. Jėgos draudimas tarptautiniuose santykiuose. Jėgos nenaudojimo principo ištakos, raida ir svarbiausi šaltiniai. Agresijos samprata. Savigyna. Savigynos sąlygos ir kriterijai. Jungtinių tautų (JT) Saugumo Tarybos sankcija naudoti jėgą. Jungtinių tautų (JT) ST atsakomybė ir įgaliojimai. Jungtinių tautų (JT) Saugumo Tarybos ir Generalinės Asamblėjos įgaliojimų atribojimas. Humanitarinė intervencija. Galimo neteisėtumo argumentai. Galimas teisėtumo pagrindimas. Galimas branduolinio ginklo panaudojimo teisėtumas. Galimas branduolinio ginklo panaudojimo neteisėtumas. Laisvas tautų apsisprendimas. Laisvo tautų apsisprendimo principas. Laisvo tautų apsisprendimo teisės turinys. Draudžiamas trukdymas ir pažeidimai. Tautų apsisprendimo ir valstybių teritorinio vientisumo principų santykis. Valstybių teisių perėmimas. Valstybių teisių perėmimas. Valstybės tęstinumas (identitetas). Tarptautinės teisės (TT) principų kolizija. Kolizijos sprendimo būdai. Valstybių teisių perėmimo valstybinei nuosavybei principą. Valstybių teisių perėmimo valstybės finansiniams įsipareigojimams. Valstybių teisių perėmimo valstybiniams archyvams principai. Pripažinimas tarptautinėje teisėje. Pripažinimas tarptautinėje teisėje. Konstitucinė teorija. Deklaracinė teorija (šiuolaikinė TT). Valstybių ir vyriausybių pripažinimas. Vyriausybės pripažinimas. Valstybių ir vyriausybių pripažinimo rūšys. Valstybių atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimus. Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus pagrindas. Valstybės atsakomybę (veikos neteisėtumą) šalinančios aplinkybės. Valstybių tarptautinės teisės pažeidimų rūšys. Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus. Atsakomosios priemonės. Nukentėjusios valstybės reikalavimo dėl atsakomybės pareiškimas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo tarptautiniai teisiniai pagrindai. Tarptautiniai teisiniai klausimai, susiję su Lietuvos Respublikos (LR) nepriklausomybės atkūrimu. Tarptautinių sutarčių teisės pagrindai. Diplomatinės ir konsulinės teisės pagrindai. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Žmogaus teisių apsaugos pagrindai. Žmogaus teisių ribojimų rūšys, pagrindai, sąlygos ir kriterijai. JT Žmogaus teisių komiteto kompetencija ir jurisdikcija. Tarptautinės humanitarinės teisės pagrindai. Karo teisės specialieji principai. Valstybės neutralitetas. Ginkluotų konfliktų rūšys. Tarptautinės baudžiamosios teisės ir teisinio bendradarbiavimo pagrindai. Tarptautinio pobūdžio nusikaltimai. Terorizmo nusikaltimai. Tarptautinės jūrų teisės pagrindai. Teritorinės jūros režimas. Išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo režimas. Atvirosios jūros režimas. Skaityti daugiau
Tarptautinė viešoji teisė (6)5 uždavinys. Uždavinio sąlyga. Uždavinio sprendimas: 1 etapas. Teisinių problemų uždavinyje indentinfikavimas. 2 etapas. Taikytinų tarptautinės teisės šaltinių nustatymas. 3 etapas. Atsakymas į konkrečius klausimus. Kokie tarptautiniai dokumentai (tiek universalūs, tiek regioniniai) reguliuoja nagrinėjamą atvejį? Argumentuokite atitinkamų tarptautinių dokumentų konkrečiomis nuostatomis. Kokių tarptautinių dokumentų pagrindu į kurias tarptautines institucijas dėl tariamai pažeistų teisių gali kreiptis ponia Guzel? Ar valstybės T pozicija atitinka tarptautinės teisės keliamus reikalavimus šiuo klausimu? Ar Ponios Guzel argumentas antroje uždavinio sąlygos pastraipoje pagrįstas tarptautinės teisės normų reikalavimais? Skaityti daugiau
Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykio problemaĮvadas. Teorinis dualizmo – monizmo ginčas. Tarptautinės teisės taikymas. Netiesioginio ir tiesioginio veikimo sutartys. Tarptautinių teisės normų taikymo ypatumai Lietuvoje. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisinėje sistemoje. Tarptautinių tribunolų, teismų ir arbitražų sprendimai Lietuvos teisės sistemoje. Nacionalinės teisės normų ir tarptautinių sutarčių nuostatų kolizija. Prioriteto nustatymas tarp tarptautinių sutarčių. Valstybės suvereniteto sąvoka ir tarptautiniai įsipareigojimai. Suvereniteto doktrina. Valstybės suverenitetas ar tarptautinė sutarties pasirašymas? Europos Sąjungos teisės ypatumai lyginant su tarptautine ir nacionaline teise Integracijos į Europą išdava - nacionalinės teisės harmonizavimas. Išvados. Summary. Priedai (2). Skaityti daugiau
Tarptautinės sutarties išlygaĮvadas. Tikslas: Susipažinti su tarptautinėmis sutartimis, tarptautinės sutarties išlyga, jos sąvoka, ribomis, tarptautinės sutarties padariniais. Pagrindiniai tarptautinių sutarčių šaltiniai. Tarptautinės sutarties sąvoka ir prigimtis. Tarptautinių sutarčių pavadinimai. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutarties sudarymas. Tarptautinės sutarties sudarymo stadijos. Sutarties teksto rengimas ir patvirtinimas. Tarptautinės sutarties teksto autentiškumo patvirtinimas. Sutikimas dėl tarptautinės sutarties privalomumo. Pasirašymas. Pasikeitimas dokumentais, sudarančiais sutartį. Ratifikavimas. Priėmimas ir tvirtinimas. Prisijungimas. Pasikeitimas ratifikaciniais, priėmimo, tvirtinimo ar prisijungimo raštais arba jų deponavimas. Tarptautinės sutarties sudarymo įgaliojimai. Išlyga dėl tarptautinės sutarties. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Depozitaras. Sutarties registravimas ir skelbimas. Tarptautinės sutarties struktūra ir kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės normų santykis reguliuojant pilietybės klausimusĮvadas. Pilietybė ir tarptautinė teisė. Dviguba pilietybė. Lietuvos respublikos pilietybės teisinio reguliavimo ypatumai. 1997 metų Europos konvencija dėl pilietybės. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės teisinė padėtis. Pabėgėlių teisinis statusas ir prieglobsčio teisė. Teritorinis prieglobstis. Diplomatinis prieglobstis. Pabėgėlio statusas pagal lietuvos respublikos įstatymus. Piliečių, esančių užsienyje, diplomatinė gynyba. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės teisės principų analizė, atskleidžiant jų turinįJėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas. Taikaus ginčų sprendimo principas. Nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Laisvo tautų apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Valstybių sienų neliečiamumo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principas. Skaityti daugiau
Tarptautiniai žmogaus teisių gynimo būdaiĮvadas. Europos Sąjunga (ES). Jungtinės Tautos (JT). Europos Taryba (ET). Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). Jungtinų Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras. Elementariosios žmogaus teisės. Skaityti daugiau
Tarptautinio teisingumo teismo konsultacinė išvada dėl branduolinio ginklo naudojimo ir grasinimo juoPowerPoint pristatymas. Specifinės branduolinių ginklų savybės. JT chartija. Branduolinių ginklų teisėtumas ir neteisėtumas. Branduolinių ginklų teisėtumas ir neteisėtumas. Tarptautinė humanitarinė teisė. Neutraliteto principas. Humanitarinės teisės ir neutraliteto principo taikymas. Pareiga tartis dėl branduolinio nusiginklavimo. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis pirkimas pardavimas, būdingi bruožai ir ypatybėsĮvadas. Jungtinių tautų (JT) konvencija. Tarptautinės prekybos struktūra ir tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos sutarčių klasifikacija. Tarptautinės prekybos bruožai. Tarptautinės prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos neigiami padariniai. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO). Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių vieta nacionalinės teisės sistemosePowerPoint pristatymas. Tarptautinės teisės teorijoje. Tarptautinių sutarčių atžvilgiu. Dualizmas. Jungtinė Karalystė. Monizmas. Monizmas Prancūzijoje. Jungtinės Amerikos Valstijos. Monistinio požiūrio kryptys. Koordinacinis požiūris. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Tiesioginio taikymo sutartys Lietuvos teisėje. Tiesioginio taikymo sutartis. Konstitucijos ir Tarptautinių sutarčių santykis. Konstitucingumo kontrolės formos. Taigi. Skaityti daugiau
Terorizmo apibrėžimas tarptautinėje teisėjeĮvadas. Terorizmo savokos apraiškos istorijoje. Terorizmo susiformavimas. Terorizmo sampratos problema. Terorizmo samprata užsienio valstybėse ir tarptautiniuose teisės aktuose. Tarptautinio terorizmo įsigalėjimas. Terorizmo suvokimas Lietuvoje. Terorizmo sampratos problema. Baudžiamasis teisinis terorizmo vertinimas. Terorizmo apibrėžimai tarptautinėje teisėje. Kova su terorizmu išsaugant žmonių teises. Terorizmo priežastys. Teroristinių veikų objektyvioji pusė — smurtas. Terorizmo tipologija. Lokalinis terorizmas. Tarptautinis terorizmas. Religinis terorizmas. Nacionalinis terorizmas. Kitos terorizmo rūšys. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo ir dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Branduolinis terorizmas. Etninis–rasinis terorizmas. Terorizmo priežastys. Kaip 1951 metų Konvencija saugo valstybes nuo teroristų ir kitų pavojų valstybės nacionaliniam saugumui? Išvados. Skaityti daugiau
Vaikai kareiviaiTarptautinės teisės pranešimas tema: vaikai kareiviai. 2002 metų vaiko teisių konvencijos II fakultatyvus protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotame konflikte. Pagrindiniai teisės aktai, numatantys nepilnamečių apsaugą ginkluotų konfliktų situacijose. Vaikų kareivių problema ir jos mastai. Vaikai kareiviai Kongo Demokratinėje Respublikoje. Vaikai kareiviai Afrikoje. Kodėl vaikai kariauja? Tarptautinis baudžiamasis teismas. Vaikai kareiviai Šiaurės Ugandoje. Skaityti daugiau
Valstybių bendradarbiavimas kovoje su narkotikaisĮvadas. Narkotikų žala ir tarptautinio bendradarbiavimo svarba. Narkotikų žala Lietuvai. 1988 metų Jungtinių tautų organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta tikslai. Nusikaltimai ir sankcijos taikomos už nusikaltimus susijusius su narkotikais. Valstybės prisijungusios prie tarptautinių dokumentų dėl kovos su narkotinėmis medžiagomis jurisdikcija. Valstybių tarpusavio teisinė pagalba. Kitos bendradarbiavimo formos ir kadrų parengimas. Tarptautinis bendradarbiavimas ir pagalba tranzito valstybėms. Priemonės narkotinių priemonių bei sichotropinių medžiagų neteisėtai paklausai likviduoti. Neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta jūroje. Laisvosios prekybos zonos ir laisvieji uosta. Pašto siuntų panaudojimas. Tarptautinių sutarčių ir konvencijų susijusių su kova su narkotinėmis medžiagomis prisijungimas ratifikavimas ir denonsacija. Ginčų sureguliavimas. Narkotinėmis medžiagomis laikomų medžiagų sąrašas. Medžiagų kontrolės taikymo sritis. Preparatų kontrolės nuostatos. Specialios nuostatos dėl į narkotinių medžiagų sąrašą įrašytų medžiagų. Įspėjamieji užrašai ant pakuočių ir reklama. Nuostatos dėl tarptautinės prekybos. Eksporto ir importo apribojimas ir draudimas. Specialios nuostatos dėl psichotropinių medžiagų vežimo ir inspektavimas. Priemonės prieš piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis ir neteisėtą jų apyvartą. Nuostatos dėl bausmių. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovų imunitetai ir privilegijos: panašumai ir skirtumaiĮvadas. Diplomatinės atstovybės narių privilegijos ir imunitetai. Asmens neliečiamybė. Diplomatinio agento privačios rezidencijos ir dokumentų neliečiamybė. Imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos. Imunitetas nuo civilinės ir administracinės jurisdikcijos. Atleidimas nuo pareigos liudyti. Judėjimo laisvė. Fiskalinis imunitetas. Atleidimas nuo priimančiosios valstybės socialinio aprūpinimo mokesčių. Atleidimas nuo darbų ir kitų viešųjų prievolių. Kitos diplomatinių agentų privilegijos. Tarptautinės organizacijos atstovų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės organizacijos privilegijos ir imunitetai. Imunitetas nuo jurisdikcijos. Tarptautinės organizacijos ekspertų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinių organizacijų, diplomatinių privilegijų ir imunitetų santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių teisių perėmimasPowerPoint pristatymas. Yra skiriamos kelios teisių perėmimo bangos. Viena valstybė tęsia kitos valstybės valstybingumą, tačiau nėra jai tapati. Pirmtakės pažeidimai ir teisių perėmėja. Viena valstybė perima tik dalį kitos valstybės teisių ir pareigų. Valstybės susijungia – viena valstybė perima abiejų valstybių teises ir pareigas. Valstybės teritorijos dalis sutartimi perduodama kitai valstybei (sutartinė cesija). Teisių į valstybės nuosavybę perėmimas. Valstybės užsienio skola. Teisių į valstybinius archyvus perėmimas. Teisių į tarptautines sutartis perėmimas. Narystė tarptautinėse organizacijose. Teisių į privatinės teisės sutartis (kontraktus) perėmimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2). Skaityti daugiau
Valstybių teritorijų įgijimo būdaiPowerPoint pristatymas. Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai. Okupacija. Senatis. Natūralus teritorijos padidėjimas. Teritorijos perleidimas. Nukariavimas. Teritorija kaip res communis arba bendras žmonijos palikimas. Skaityti daugiau
Vyriausybių pripažinimasĮvadas. Tikslas yra atskleisti vyriausybės pripažinimą tarptautinėje teisėje. Vyriausybės sąvoka tarptautinėje teisėje. Vyriausybės pripažinimo sąvoka ir kriterijai. Vyriausybės pripažinimo formos. Vyriausybės pripažinimo doktrinos. Vyriausybės nepripažinimo teisinės pasekmės. Skaityti daugiau