Šperos.lt > Teisė > Tarptautinė teisė
Tarptautinė teisė

(60 darbai)

Molotovo – Ribentropo pakto galiojimo įvertinimas pagal tarptautinę teisęĮvadas. Istorinės aplinkybės paskatinusios sudaryti Ribentropo – Molotovo paktą. Lietuvos respublikos okupacija ir aneksija kaip tarptautinis nusikaltimas. SSRS užsienio politika ruošiantis Lietuvos okupavimui. Molotovo – Ribentropo pakto sudarymo teisinis įvertinimas pagal tarptautinę teisę. Ribentropo – Molotovo pakto pripažinimas niekiniu. Lietuvos vyriausybės sutikimo įsileisti užsienio kariuomenės dalinius ultimatumo sąlygomis neteisėtumas. Pagrindinių tarptautinės teisės principų pažeidimas įgyvendinant Ribentropo – Molotovo paktą. Imperatyvių tarptautinės teisės normų pažeidimai. Argumentų dėl SSRS veiksmų prieš Lietuvą teisėtumo kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Papročio įtaka ir vaidmuo tarptautinėje sutarčių teisėjeĮvadas. Tarptautinės teisės šaltiniai. Paprotys tarptautinėje teisėje. Tarptautinių sutarčių teisė. Tarptautinės sutarties sąvoka ir prigimtis. Pagrindiniai tarptautinių sutarčių šaltiniai ir rūšys. Tarptautinių sutarčių forma ir turinys. Tarptautinių sutarčių sudarymo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Paskolos sutarties užsienio valiuta vykdymasĮžanga. Paskolos sutartis: samprata, sutarties šalys, dalykas, turinys, forma. Paskolos sutarties užsienio valiuta vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių ženklo savininko teisių gynimo būdas taikant nesąžiningos konkurencijos teisės nuostatasĮvadas. Prekės ženklai. Prekės ženklų apsauga. Prekės ženklo savininko teisių gynimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinių kvalifikacijų pripažinimo principas pagal Europos Sąjungos (ES) teisės nuostatasEuropos Sąjungos teisės kursinis darbas. Profesinės kvalifikacijos pripažinimo pagal Europos Sąjungos teisę normatyvinis pagrindas. Reglamentuojamos profesijos. Profesinių kvalifikacijų pripažinimo taikymas Ratione Personae. Akademinio laipsnio diplomai. Papildomos (kompensacinės) priemonės. Profesinės kvalifikacijos, įgytos ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, pripažinimas. Laikinai teikiamos paslaugos. Profesinės kvalifikacijos pripažinimo reguliavimo tolesnės tendencijos. Reziumė. Skaityti daugiau
Reikalavimai išorinių ir vidinių sienų apsaugaiĮvadas. Išorinės sienos. Išorinių sienų kontrolė. Išorinių sienų kirtimas. Dokumentai, pripažįstami kaip galiojantys kirsti išorės sienas. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos. Užsieniečių neįleidimas. Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Rusijos ir Gruzijos ginkluoto konflikto pagrindiniai aspektaiRusijos Federacijos ir Gruzijos ginkluoto konflikto pagrindiniai tarptautinės teisės aspektai. Darbas parengtas pagal Tarptautinės teisės paskaitų užduotį. Užduotis: aprašyti Rusijos ir Gruzijos konfliktą, atsižvelgiant į tarptautinės teisės principus: jėgos draudimo principą ir tautų apsisprendimo laisvės principą. Sprendimas: Abchazijos ir Pietų Osetijos statusas. Rusijos vykdoma Abchazijoje ir Pietų Osetijoje gyvenusiųjų natūralizacija (pilietybės klausimas tarptautinės teisės požiūriu). Jėgos naudojimas 2008 metų konflikto metu. Rasinė diskriminacija . Skaityti daugiau
Subsidiarumo ir proporcingumo principai Europos Sąjungos teisėjeĮvadas. Trumpa teisės principo. Samprata. Teisės principas teisės teorijoje. Europos Sąjungos teisės esmė. Subsidiarumo ir proporcingumo principai pagal Europos sąjungos teisę Trumpa principo atsiradimo istorija. Subsidiarumo principo samprata. "Išimtinė kompetencija" plačiąja ir siaurąja prasme. Proporcingumo principo vaidmuo ir reikšmė. Proporcingumo principo taikymas teisėje. Išvados. Skaityti daugiau
Taikytinos teisės reguliavimas tarptautinėse sutartyseĮvadas. Teisės taikymas tarptautinėse sutartyse. Sutarties pasirašymo vietos teisė. Sutarties vykdymo vietos teisė. Specialios taisyklės. Tarptautinės privatinės teisės unifikavimas. Teisės taikymo apribojimai. Taikytina teisė negali prieštarauti viešajai tvarkai. Taikytina teisė negali prieštarauti privalomiems ginčo sprendimo organo valstybės įstatymams Kiti užsienio teisės taikymo apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (7)Tarptautinės privatinės teisės namų darbas. I dalis. Palyginkite tarptautinius pirkimo-pardavimo ir tarptautinius pervežimo santykius reglamentuojančias tarptautines konvencijas. Nagrinėju Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR) ir Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Panašumai. Skirtumai. II dalis. LR civiliniame kodekse ir 1980 m. JT konvencijoje dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių suraskite, nurodykite ir trumpai pakomentuokite straipsnius, kurias remiantis Jūs spręsite, kokios turi būti pirkėjo teisės ir pareigos pirkimo-pardavimo procese. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisėĮvadas. Vidaus teisės ir tarptautinės teisės sąveikos problema. Tarptautinių sutarčių konstitucingumo tikrinimo kontrolės formos. Konstitucinio teismo įgaliojimai nagrinėjamoje srityje. Konstitucinio teismo išvados Europos žmogaus teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos palyginime. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (2)Žmogaus teisių istorinės ištakos. Tarptautiniai dokumentai, reglamentuojantys žmogaus teises ir laisves. Pagrindiniai tarptautinės žmogaus teisių chartijos bruožai. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas. Tautinių mažumų teisės. Regioninė žmogaus teisių apsaugos sistema. Europos žmogaus teisių konvencija. Pilietybė ir žmogaus teisės tarptautinės teisės aspektu. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (3)Įvadas. Dėstymas. Tarptautinė teisė. Lietuvos žmogaus teisių apsaugos valstybinės Institucijos. Jungtinių tautų organizacijos žmogaus teisių gynimo institucijos. Lietuvos veikiančios nevalstybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (4)Tarptautinės teisės sąvoka, šaltiniai, sistema. Tarptautinės ir valstybinės vidaus teisės santykis. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Tarptautinės teisės subjektai ir valstybių pripažinimas. Valstybės kaip pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Tarptautinės organizacijos ir tarptautinė teisė. Žmogaus teisių apsauga tarptautinėje teisėje. Tarptautinė teisinė atsakomybė. Tarptautinių sutarčių teisė. Diplomatinė ir konsulinė teisė. Tarptautinė jūrų teisė. Tarptautinė oro teisė. Tarptautinis bendradarbiavimas kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Tarptautinė humanitarinė teisė. Tarptautinės ekonominės teisės sąvoka. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (5)Tarptautinės privatinės teisės samprata ir užsienio elementas. Tarptautinės privatinės teisės turinys. Tarptautinės privatinės teisės santykis su tarptautine viešąja teise. Tarptautinės privatinės teisės metodai. Tarptautinės privatinės teisės doktrinos. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių bendroji charakteristika. Tarptautinių sutarčių, kaip teisės šaltinio padėtis Lietuvos teisės sistemoje. Valstybės vidaus teisė kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Teismų ir arbitražų sprendimai. Paprotys, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Kolizinės normos samprata ir rūšys. Kolizinės normos struktūra. Teismo santykio bei sąvokų kvalifikavimas. Šalutinė problema ir išskaidymas. Atsiskaitymas taikyti užsienio teisę. Procesinės ir materialinės teisės apribojimas. Fizinių asmenų teisinis statusas ir jiems taikytina teisė. Juridinių asmenų teisinis statusas ir jiems taikytina teisė. Valstybė kaip tarptautinės privatinės teisės subjektas. Jos imunitetas ir jo rūšys. Jurisdikcijų kolizijos sprendimų reikšmė. Teismingumo taisyklės Civilinio proceso kodekse. Sutartinis teismingumas. Laikinosios apsaugos priemonės. Pranešimų, šaukimų įteikimas užsienio valstybėse(bendri bruožai, ypatingai iš konvencijų). Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Užsienio teisės turinio nustatymas. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas, bendrosios nuostatos. Pripažinimas pagal dvišales tarptautines sutartis. Užsienio teismų sprendimo pripažinimo kiti atvejai. Užsienio arbitražo sprendimo pripažinimas. Užsienio teismų (arbitražo) sprendimų vykdymas. Teisė taikytina šeimos teisiniams santykiams Santuokos sudarymas ir galiojimas. Ištuoka. Sutuoktinių turtiniai ir asmeniniai neturtiniai santykiai. Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai. Tarptautinis įvaikinimas. Susitarimas dėl taikytinos teisės tarptautiniams pirkimo pardavimo sutartims. Taikytinos teisės nustatymas neesant šalių susitarimui. Sutarties formai taikytina teisė. 1980 Vienos konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių. Kilnojamo turto paveldėjimas. Nekilnojamo turto paveldėjimas. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (6)Pagrindiniai tarptautinės viešosios (tarptautinės teisės) teisės bruožai. Tarptautinės ir nacionalinės (vidaus) teisės santykis. Tarptautinė teisė, Europos Sąjungos (ES) teisė ir nacionalinė teisė. Tarptautinės privatinės teisės samprata ir reguliavimo apimtis. Tarptautinės privatinės teisės metodai. Tarptautinės privatinės teisės santykis su tarptautine viešąja teise ir tarptautinio civilinio proceso teise. Tarptautinis civilinis procesas. Jurisdikcijos (teismingumo) klausimas. Pripažinimo klausimas. Taikytinos teisės klausimas. "Užsienio teisės" samprata. Tarptautinės privatinės teisės istorija: Romos imperija, viduramžiai, Antrasis pasaulinis karas. Šiuolaikinės tendencijos – tarptautinis kolizinės teisės ir privatinės teisės vienodinimas. Bendra šaltinių charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys – sąvoka, rūšys, įsigaliojimo ypatumai, aiškinimas ir taikymas. Tarptautinių sutarčių taikymas ir aiškinimas. Vidaus statutinė teisė. Teismų ir arbitražų praktika. Papročiai ir teisės doktrina. Kolizinės teisės normos. Įstatymų kolizijos atsiradimų prielaidos. Kolizinės teisės normos samprata ir struktūra. Kolizijų sprendimo principai. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas. Teisminių dokumentų įteikimas užsienio valstybėse. Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas, bendrosios nuostatos. Tarpininkavimas ir taikinimas. Tarptautinio komercinio arbitražo samprata ir arbitražinis susitarimas. Arbitražo procesas ir sprendimas Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė (7)Įvadas. Tarptautinės teisės sąvoka, sistema ir bruožai. Tarptautinė sistema ir tarptautinė teisė. Tarptautinės viešosios ir tarptautinės privatinės teisės santykis. Bendroji ir partikuliarinė (regioninė) tarptautinė teisė. Tarptautines viešosios teisės dalykas objektas. Pagrindiniai specifiniai tarptautinės teisės bruožai kontroliniai klausimai. Tarptautinės ir valstybinės vidaus teisės santykis. Dualistinės ir monistinės teorijos. Valstybių vidaus teisės įtaka tarptautinei teisei. Tarptautinės teisės įtaka valstybių vidaus teisei. Tarptautinės teisės normų įgyvendinimo valstybių vidaus teisėje būdai. Tarptautinių organizacijų aktai ir valstybių vidaus teisė. Tarptautinės ir vidaus teisės santykis Lietuvos teisės sistemoje. kontroliniai klausimai. Tarptautinės teisės normos ir šaltiniai. Tarptautinės teisės normos ir jų klasifikacija. Tarptautinės teisės normų kodifikacija. Tarptautinės teisės šaltiniai. Sutartis. Tarptautinis paprotys. Tarptautinės sutarties ir tarptautinio papročio santykis. Bendrieji teisės principai. Teismų sprendimai. Tarptautinės teisės doktrina. Tarptautinių konferencijų ir tarptautinių organizacijų aktai. Nacionaliniai įstatymai ir nacionalinių teismų sprendimai. Vienašaliai aktai. Šaltinių hierarchija. kontroliniai klausimai. Tarptautinės teisės principai. Tarptautinių teisės principų samprata ir klasifikacija. Tarptautinių teisės principų sąrašas. Jėgos arba grasinimo jėga nenaudojimo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Sienų neliečiamumo principas. Visuotinio ir visiško nusiginklavimo principas. Tarptautinių ginčų taikaus sprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimo principas. Tarptautinės aplinkos saugos principas. kontroliniai klausimai. Tarptautinės teisės subjektai. Valstybės - pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Valstybės požymiai. Valstybių pripažinimas. Tarptautinis tautų kovojančių dėl nepriklausomybės subjektiškumas. Tarptautinių organizacijų subjektiškumas. Jungtinių tautų organizacija. Valstybinio pobūdžio vienetų tarptautinis subjektiškumas. Individo tarptautinio subjektiškumo problema. kontroliniai klausimai. Atsakomybė tarptautinėje teisėje. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka. Valstybių atsakomybės pagrindas. Valstybės veika pagal tarptautinę teisę. Tarptautinės teisinės valstybių atsakomybės rūšys ir formos. Aplinkybės, pašalinančios valstybės atsakomybę. Tarptautinių organizacijų atsakomybė. Individų tarptautinė baudžiamoji atsakomybė. Tarptautinis baudžiamasis teismas. Tarptautinio pobūdžio nusikaltimų sąvoka, ypatybės ir rūšys. Kelio užkirtimo tarptautinio pobūdžio nusikaltimams priemonės tarptautinėje teisėje. Ekstradicijos tarptautinis teisinis reguliavimas. kontroliniai klausimai. Tarptautinės sutartys. Tarptautinių sutarčių teisės samprata ir šaltiniai. Tarptautinės sutarties samprata. Tarptautinės sutarties subjektai ir požymiai. Tarptautinės sutarties forma, elementai ir struktūra. Tarptautinių sutarčių klasifikacija. Tarptautinės sutarties sudarymas. Įgaliojimas sudaryti sutartį. Sutarties teksto rengimas ir priėmimas/patvirtinimas. Sutarties teksto autentiškumo nustatymas. Valstybių sutikimo laikyti sutartį privaloma reiškimo būdai. Išlyga dėl tarptautinės sutarties. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas, taikymas. Tarptautinės sutarties deponavimas. Tarptautinės sutarties registravimas ir skelbimas. Tarptautinių sutarčių galiojimas ir taikymas. Tarptautinių sutarčių negaliojimas. Tarptautinių sutarčių pasibaigimas. Tarptautinės sutartys ir vidaus teisė. Lietuvos respublikos tarptautinės sutartys. kontroliniai klausimai. Diplomatinė ir konsulinė teisė. Diplomatijos ir diplomatinės teisės samprata ir šaltiniai. Diplomatinė atstovybė ir jos personalas. Diplomatinių atstovybių samprata ir rūšys. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Diplomatinės atstovybės personalas ir diplomatiniai rangai. Diplomatinių atstovybių ir diplomatų imunitetai ir privilegijos. Konsulinių santykių ir konsulinės teisės samprata ir šaltiniai. Konsulinė įstaiga ir jos personalas. Konsulinių įstaigų statusas ir funkcijos. Konsulinės atstovybės personalas. Konsulinių įstaigų imunitetai privilegijos. Kontroliniai klausimai. Tarptautinė jūrų teisė. Pagrindiniai tarptautinės jūrų teisės bruožai. Tarptautinės jūrų teisės dalykas ir principai. Tarptautinės jūrų teisės subjektai. Tarptautinės jūrų teisės šaltiniai. Vidaus vandenys. Vidaus vandenų sąvoka. Jūrų uostai ir jų režimas. Jurisdikcijos valstybės vidaus vandenyse. Teritorinė jūra ir gretutinė zona. Teritorinės jūros sąvoka. Teritorinės jūros ribos ir plotis. Taikaus užsienio laivų plaukimo per teritorinę jūrą teisė. Gretutinės zonos samprata. Išskirtinė ekonominė zona. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir teisinis reguliavimas. Lietuvos respublikos išskirtinės ekonominės zonos teisinio statuso ir ribų teisinis reguliavimas tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais. Kontinentinis šelfas. Kontinentinio šelfo sąvoka ir jo ribų nustatymo problemos. Pakrantės valstybės teisės į kontinentinį šelfą. Atviroji jūra. Atvirosios jūros sąvoka ir režimas. Atvirosios jūros laisvės. Kontroliniai klausimai. Priedai (19). Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė pagal HartąĮvadas. Tarptautinė teisė pagal Hartą. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisė. Įkaitų ėmimasĮvadas. Tarptautinio pobūdžio nusikaltimų sąvoka, ypatybės ir rūšys. Įkaitų ėmimas kaip tarptautinio pobūdžio nusikaltimas. Valstybių bendradarbiavimas kovoje su įkaitų ėmimu. Skaityti daugiau
Tarptautinė viešoji teisėTarptautinės teisės specifika. Istorija. Tarptautinė viešoji ir tarptautinė privatinė teisė. Šaltiniai. Subjektai. Tarptautinės teisės santykis su morale ir politika. Teisingumo principas. Teisingumo vaidmuo tarptautinėje teisėje. Tarptautinė teisė ir politika. Tarptautinės teisės sistema ir ius cogens normos. Tarptautinės teisės normų taikymo nacionalinėje teisėje būdai. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Valstybių bendradarbiavimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Valstybių įsipareigojimų sąžiningo vykdymo principas. Nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principas. Taikaus ginčų sprendimo principas. Derybos. Tarptautinė taikinamoji procedūra. Arbitražas. Teisminis nagrinėjimas. Jėgos nenaudojimo principas. Teisėtas jėgos panaudojimas. Savigyna. Humanitarinė intervencija ir ginklų nenaudojimas tarptautiniame konflikte. Tarptautinės organizacijos. Skaityti daugiau