Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė > Konstitucinės teisės konspektai
Konstitucinės teisės konspektai

(43 darbai)

Parlamento teisė (2)Požymiai, rodantys, kad valstybė egzistavo. Parlamento teisė. Konstitucinė teisė. Konstitucijos pakeitimas. Valdžios įstaigos. Seimas. Seimo nariai. Seimo nario veiklos garantijos. Imunitetai. Seimo nario neliečiamybė. Kalbos seime. Seimo drausmė. Seimo nario pareigos. Seimo nario atlyginimo kriterijai. Seimo narių atostogos. Seimo struktūra. Seimo komitetai. Komisija. Seimo ir Vyriausybės teisiniai santykiai. Skaityti daugiau
Parlamento teisė (4)Konstitucijos teisė (Konstitucijos teismo jurisprudencijos pagrindu). Konstitucinių įstatymų samprata. Seimo statuto, kaip teisės akto, ypatumai. Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė koncepcija. Seimo funkcijos, įgaliojimai. Seimo nario laisvo mandato konstitucinė samprata. Kuo turi vadovautis Seimo nariai, eidami savo pareigas (atskleiskite atitinkamų konstitucinių nuostatų turinį). Konstituciniai reikalavimai asmeniui, kuris gali būti renkamas Seimo nariu. Nuostatos "teisę būti išrinktam nustato Konstitucija ir rinkimų įstatymai" turinį. Atskleiskite nuostatos "nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei" turinį. Atskleiskite nuostatos "nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį" turinį. Seimo nario imunitetai. Atskleiskite kokia tvarka sprendžiama, ar leisti Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, kitaip apriboti jo laisvę. Atskleiskite nuostatos "Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas" turinį. Seimo nario darbo atlyginimas. Atskleiskite įtvirtintos nuostatos "Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą" turinį. Seimo nario darbinės veiklos apribojimai. Seimo struktūros nustatymo konstituciniai pagrindai. Seimo "daugumos", Seimo "mažumos" samprata. Seimo frakcijos: formavimas, veiklos tvarka, teisės. Opozicinės frakcijos, opozicijos lyderis. Seimo komitetai: sudarymas, veiklos tvarka, teisės. Seimo laikinosios tyrimo komisijos: sudarymas, veiklos tvarka, įgaliojimai. Seimo įgaliojimai Vyriausybės formavimo procese. Nurodykite, kokie teisės aktai yra išleidžiami formuojant Vyriausybę. Nurodykite Vyriausybės veiklos parlamentinės priežiūros būdus, numatytus Konstitucijoje, taip pat Seimo statute. Nepasitikėjimas Vyriausybe, jo pareiškimo tvarka. Paklausimas Ministrui Pirmininkui, ministrui (pateikimo ir svarstymo tvarka). Interpeliacija Ministrui Pirmininkui, ministrui (pateikimo ir svarstymo tvarka). Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos įgyvendinimo tvarka. Įstatymų projektų pateikimas, svarstymas Seimo posėdyje. "Pagrindinio" komiteto funkcijos, teisės. Įstatymų ir kitų seimo aktų projektų pateikimas seimo posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas pagrindiniame komitete. Įstatymo projekto svarstymas seimo posėdyje. Nurodykite Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo konstitucinius pagrindus (pakanka išvardinti). Atskleiskite, kokia tvarka Seimo narys gali atsistatydinti. Seimo nario mandato panaikinimas apkaltos proceso tvarka. Seimo ir Konstitucinio Teismo įgaliojimai šiame procese. Atskleiskite, kokia tvarka "rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas". Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (7)Konstitucinė teisė. Įstatymo sąvoka. Norminis teisės aktas. Konstituciniai įstatymai. Įstatymai (paprasti). Poįstatyminiai aktai. Teisinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Nuobaudų paskyrimo tvarka. Materialinė atsakomybė. Žalos atlyginimo tvarka. Administracinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Lietuvos Respublikos pilietybė. Pilietybės suteikimo sąlygos. Referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė. Rinkimų teisė. Rinkimų sistemos. Rinkimų apygardos. Kiek jose renkama Seimo narių. Rinkimų apylinkių sudarymo principas. Seimo narių kėlimo tvarka. Rinkimų rezultatų nustatymas. Seimo sesija. Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai. Seimo įgaliojimai. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Reikalavimai, keliami kandidatams į prezidentus. Kandidatų į prezidentus kėlimo tvarka. Prezidento rinkimų rezultatų nustatymas. Prezidento įgaliojimai. Prezidento pavadavimas. Prezidento teisės aktai. Kontrasignacija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka. Vyriausybės įgaliojimai. Savivaldybės Tarybos rinkimai: Rezultatų nustatymas, kėlimo tvarka, reikalavimai kandidatams. Administraciniai teritoriniai vienetai Lietuvoje. Konstitucinis teismas. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Konstitucinio Teismo teisėjas. Konstitucinio Teismo įgaliojimai. Teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Teisinės pasekmės, pripažinus įstatymą ar kitą teisės aktą prieštaraujantį Konstitucijai. Teismų sistema. Teismai Lietuvoje. Kur ginamos pažeistos žmogaus teisės. Valdžių padalijimo pagrindiniai principai. Skaityti daugiau