Šperos.lt > Teisė > Konstitucinė teisė
Konstitucinė teisė

(232 darbai)

Konstitucinė teisė (12)Konstitucinės teisės sąvoka, dalykas, metodas. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. Konstituciniai teisės institutai. Konstitucinės teisės mokslo šaltinio sąvoka, mokslo šaltinių sistema. Konstitucinės teisės mokslo raida. Lietuvos Respublikos įstatymai, jų rūšys. Okupaciniai režimai Lietuvoje - konstitucingumo raidos paskirtis. Konstitucija. Pilietybė. Nuosavybės teisė ir Lietuvos ūkio organizavimo konstituciniai principai. Politinės sistemos samprata ir elementai. Savivaldos formos ir turinys. Daugiapartiškumas ir politinių partijų institucializacija. Lietuvos partinės sistemos ypatumai. Nevalstybinės organizacijos. Lietuvos valstybės valdymo formos sąvoka ir ypatumai. Valstybės santvarkos sąvoka. Lietuvos Respublika - suvereni unitarinė valstybė Lietuvos valstybės administracinė-teritorinė struktūra. Lietuvos valstybės politinio režimo samprata ir ypatumai. Lietuvos valstybės simboliai. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (13)Konstitucinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai, jų turinys ir ypatumai. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisnių santykių klasifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės mokslo raida Lietuvoje. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka, klasifikavimo pagrindai ir sistema. Lietuvos Respublikos įstatymai, jų rūšys. Poįstatyminiai aktai, kaip konstitucinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Konstitucijos samprata ir jos socialinės funkcijos. Konstitucijos turinys, struktūra ir forma. Konstitucijos priėmimas ir keitimas. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos bruožai jos priėmimo, keitimo tvarka. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Europos žmogaus teisių konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisė. Lietuvos respublikos pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės netekimas. Dvigubos pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje. LR pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu. Aplinkybės, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybė neteikiama. Užsieniečių teisinės padėties ypatumai Lietuvos respublikoje. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką (LR) ir išvykimas iš Lietuvos. Laikinas ir nuolatinis užsieniečių apsigyvenimas Lietuvoje. Prieglobsčio teisė. Politinio režimo samprata ir ypatumai. Rinkimų teisės samprata. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų sistemos samprata ir rūšys. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka Lietuvos Respublikoje (LR). Referendumas – tiesioginės demokratijos institutas Lietuvos Respublikoje. Lietuvos respublikos (LR) seimo nario teisinis statusas. Lietuvos Respublikos seimo (LRS) kompetencija. Lietuvos Respublikos seimo (LRS) struktūra. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Lietuvos respublikos prezidento institutas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai. Prezidento teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo aktai. Šiuolaikinė Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (14)Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų sąvoka. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūriniai ypatumai. Konstitucinės teisės normų realizavimas. Konstitucinės teisės normų efektyvumas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinė teisė, kaip studijų disciplina. Konstitucija. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos keitimas. Konstituciniai principai.. Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinėje teisėje. Žmogaus teisių klasifikacija. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Pilietinės teisės. Socialinės-ekonominės ir kultūrinės teisės. Žmogaus teisių ribojimo problemos. Žmogaus teisių garantijos. Europos žmogaus teisių konvencija. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybė. Užsieniečių teisinė padėtis. Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas. Valstybė. Valstybės teisinės savybės. Valstybės forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Rinkimai ir referendumai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų sistema. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Referendumas. Valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formavimo tvarka. Parlamento struktūra. Seimo komitetai ir komisijos. Seniūnų sueiga. Seimo kancleris. Seimo frakcijos. Parlamento funkcijos ir įgaliojimai. Parlamento reglamentas. Apkalta. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas. Prezidento rinkimai. Prezidentas ir Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Teisminė valdžia, jos ypatumai, funkcijos. Vietos savivalda ir valdymas. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (15)Įvadas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos taikymo problema. Konstitucinės teisės reguliavimo sritys. Konstitucijos įtaka teisės doktrinos raidai ir teisėkūrai. Konstitucinė teisė ir tarptautinė teisė. Konstitucinė teisė ir civilinė teisė. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinė teise ir administracine teisė. Konstitucinė teise ir baudžiamoji teisė. Konstitucinė teisė ir darbo teisė. Konstitucinė teisė ir žemės teisė. Konstitucinė teisė ir ekologinė teisė. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (16)Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos pilietybė. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Užsienietis. Prieglobsčio teisė. Konstitucijos apsauga. Lietuvos respublikos Konstitucinis Teismas. Valstybė. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (17)Įvadas. Konstitucinės teisės dalykas ir samprata. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai. Konstitucinės teisės vieta teisės sistemoje. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucinės priežiūros objektai. Konstitucinės priežiūros formos (rūšys). Tarptautinė žmonių teisių ir laisvių apsaugos sistema. Institucinės teisinės garantijos. Visuomeninės santvarkos samprata. Konstitucinės asmens pareigos. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (18)Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės reguliavimo objektas, metodas. Konstitucinės teisės veikla reguliuojamus visuomeninius santykius. Konstitucinės teisės ir Konstitucijos teisė, arba konstitucinė teisė siaurąja ir plačiąja prasme. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka Konstitucinių teisinių santykių struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Konstitucinės teisės ir kitų teisės šakų sąveika. Europos Sąjungos konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Mykolo Riomerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės mokslo dabartis ir perspektyvos Lietuvoje. Konstitucinė teisė kaip studijų disciplina. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių klasifikavimo kriterijai. Konstitucija - pagrindinis konstitucinės teisės šaltinis. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinių įstatymų sąvoka konstitucinės teisės doktrinoje. Tarptautinės sutartys ir kiti tarptautiniai dokumentai Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos vaidmuo Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (19)Konstitucinės kontrolės institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Kiti konstitucinės teisės šaltiniai, Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Europos Sąjungos teisės šaltiniai ir Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Konstitucinės teisės nuostatos Lietuvos statutuose (1529, 1566 ir 1588 metų Lietuvos statutai). 1791 metų Respublikos konstitucijos problema. Pirmieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. Lietuvos Tarybos 1918 metų vasario 16 dieną. Nepriklausomybės akto ir Steigiamojo Seimo 1920 metų gegužės 15 dienos rezoliucijos konstitucinis vertinimas. 1918 metų lapkričio 2 dienos ir 1919 metų balandžio 4 dienos Lietuvos laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai. 1920 metų birželio 10 dienos laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. 1922 metų rugpjūčio 1 dienos Lietuvos valstybės konstitucija ir jos ypatumai. 1928 metų gegužės 15 dienos Lietuvos valstybės konstitucija. Jos priėmimo aplinkybės. 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos valstybės konstitucija. Jos struktūra, ypatumai, taikymo problemos. Lietuvos valstybės okupacija ir aneksija: teisinė analizė. Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Sąjungos sudėtį. Sovietinių konstitucijų galiojimas Lietuvoje, jų ypatumai. Sovietinių konstitucijų reforma Lietuvoje 1988-1990 metais. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 metų kovo 11 dieną. 1990 metų Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis įstatymas, jo ypatumai. 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos rengimas. Atskirų konstitucijų projektų ypatumai. 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija. Konstitucijos samprata ir pagrindinės savybės. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos teisinė galia. Konstitucijų rūšys. Konstitucijos teisinio reguliavimo sritis. Konstitucijos struktūra ir forma. Konstitucijų priėmimo ir keitimo tvarka. Konstitucijos įgyvendinimo mechanizmas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos principai. 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) konstitucijos bruožai, struktūra, jos priėmimo, keitimo ir įsigaliojimo tvarka. Konstitucijos tiesioginio realizavimo mechanizmas. Konstitucijos apsaugos būtinumas ir jo užtikrinimo būdai. Konstitucinės kontrolės sąvoka. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Konstitucinės kontrolės sistema. Konstitucinės kontrolės būdai ir formos. Konstitucinės kontrolės institucijos ir jų atsiradimas Lietuvoje. Konstitucinio Teismo kompetencija. Konstitucinio Teismo formavimo tvarka. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Konstitucinio Teismo aktai, jų rūšys ir teisinė galia. Konstitucinių ginčų nagrinėjimo tvarka (procesas). Asmens teisinis statusas kaip konstitucinės teisės institutas. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Žmogaus teisių ir laisvių raida tarpukario Lietuvos konstitucijose. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacijos įvairovė. Žmogaus teisės ir visuomenės integracijos ir globalizacijos procesai. Tarptautinis teisinis žmogaus teisių reglamentavimas: pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Europos žmogaus teisių konvencija ir Europos socialinė chartija. Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių chartija. Žmogaus teisių ir laisvių sistema ir jos įtvirtinimas 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikavimas pagal turinį. Pilietinės (asmens) teisės ir laisvės: teisė į gyvybę; asmens neliečiamumas; privataus gyvenimo neliečiamumas; nuosavybės neliečiamumas; saviraiškos laisvė; lygiateisiškumas; habeas cirpus teisės ir kt. Politinės teisės ir laisvės: piliečių teisė dalyvauti valdant savo žalą tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus; įstatymų leidybos iniciatyvos teisė; peticijų teisė; teisė dirbti valstybės tarnyboje; teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą; teisė laisvai vienytis į politines partijas ir kt. Socialinės-ekonominės ir kultūrinės teisės; teisė į mokslą; teisė laisvai pasirinkti darbą bei verslą; teisė turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas; teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju; teisė streikuoti; teisė į socialinę paramą ir kt. Atskirų subjektų teisės. Vaikų teisės ir jų apsauga. Tautinių mažumų teisės. Asmens konstitucinės pareigos. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimo doktrina. Žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos, jų sistema. Žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje. Teisminė gynyba. Specialios žmogaus teisių gynimo institucijos. Seimo kontrolieriai, Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius. Tarptautinės žmogaus teisių gynimo institucijos. Europos žmogaus teisių teismas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės institutas Europos Sąjungoje. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės įgijimo būdai. Įgimtoji pilietybė. Įgimtosios pilietybės principai. Natūralizacija. Optavimas. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės įgijimas išimties tvarka. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės grąžinimas. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės pripažinimas. Teisės į Lietuvos Respublikos (LR) pilietybę išsaugojimas. Vaikų pilietybė. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Dvigubos pilietybės institutas. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Užsieniečio sąvoka. Asmenys be pilietybės. Teisiniai režimai, taikomi užsieniečiams. Tarptautinės sutartys, reglamentuojančios užsieniečių teisinę padėtį. Užsieniečių atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką (LR) sąlygos ir apribojimai. Gyvenančių Lietuvoje užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. Teisinio poveikio priemonės, taikomos užsieniečiams Lietuvos Respublikoje (LR). Įpareigojimas išvykti ir užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos (LR). Prieglobsčio teisės sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Prieglobsčio teisė kaip tarptautinės teisės institutas. Prieglobsčio teisė kaip konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisė kaip ypatinga tam tikros užsieniečių grupės subjektinė teisė. Prieglobsčio teisės subjektai. Prieglobsčio teisės formos. Prieglobsčio teisės reglamentavimas Lietuvoje. Pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos ir tvarka. Pabėgėlių socialinė integracija Lietuvoje. Valstybės samprata. Valstybės elementai: tauta, teritorija, valstybės valdžia. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės formos samprata ir elementai. Lietuvos valstybės valdymo forma. Lietuvos valstybės sandaros forma. Santykiai tarp centrinės ir vietinės valdžios. Lietuvos Respublikos (LR) administracinė teritorinė struktūra ir jos reforma. Lietuvos valstybės politinis režimas. Užsienio politikos konstituciniai principai. Valdžių padalijimas-svarbiausias demokratinės valstybės valdžios organizacijos ir veiklos principas. Valdžių padalijimo principas Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas. Valstybės valdžios samprata. Valstybės valdžios institucijos. Sąvoka. Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės valdžios institucijų sistema. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Politinės partijos sąvoka. Politinės partijos požymiai. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų institucionalizavimas. Politinių partijų klasifikavimo kriterijai. Partinės sistemos ir jų rūšys. Politinių partijų veiklos principai, teisinės garantijos ir apribojimai. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinių partijų finansavimo šaltiniai ir lėšos. Politinių partijų finansinė kontrolė. Politinių partijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Visuomeninės organizacijos. Visuomeninės organizacijos sąvokos problema konstitucinės teisės moksle. Visuomeninių organizacijų funkcijos ir rūšys. Visuomeninių organizacijų steigimo tvarka ir veiklos apribojimai. Visuomeninių organizacijų veiklos teisinės garantijos. Visuomeninių organizacijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Atskirų visuomeninių organizacijų teisinio reguliavimo ypatumai. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Religinių bendruomenių ir bendrijų santykis su valstybe. Religinių bendruomenių ir bendrijų steigimo tvarka. Jų veiklos teisinės garantijos. Religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų teisės konstituciniai principai. Rinkimų rūšys. Rinkimų sistemos sąvoka. Rinkimų sistemos rūšys. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka: rinkimų apygardų ir rinkimų apylinkių sudarymas; rinkimų komisijos, jų rūšys, sudarymo tvarka ir įgaliojimai; rinkėjų sąrašų sudarymas; kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka, kandidatų veiklos garantijos; rinkimų agitacija; balsavimas, balsų skaičiavimas ir rinkimų rezultatų nustatymas; rinkimų galiojimo sąlygos, pakartotiniai rinkimai. Rinkimų kompanijos finansavimas. Rinkimų kompanijos finansinė kontrolė. Rinkimų teisės pažeidimai. Teisinės atsakomybės už rinkimų įstatymų pažeidimus rūšys. Referendumas. Referendumo samprata. Referendumo iniciatyvos teisė. Referendumo organizavimo ir vykdymo tvarka. Referendumo rūšys ir jo teisinės pasekmės. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Parlamento suvereniteto doktrina. Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Seimo konstitucinis statusas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo formavimo tvarka. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo įgaliojimų laikas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo darbo reglamentas. Seimo narių teisinis statusas. Seimo narių imunitetas ir indemnitetas. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo pagrindai. Apkaltos samprata. Apkaltos pagrindai. Apkaltos procesas ir jo rūšys. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos: įstatymų projektų rengimas; įstatymų projektų registravimas; įstatymų projektų pateikimas, aplinkybės, kurioms esant įstatymo projektas neteikiamas svarstyti Seime; įstatymų projektų svarstymas; įstatymų priėmimas, konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai; įstatymų promolgavimas, veto teisė, vetuotų įstatymų pakartotinis priėmimas; įstatymų įsigaliojimo tvarka. Seimo reglamento (statuto) priėmimo tvarka. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. Valstybės vadovo instituto susiformavimas, jo paskirtis ir samprata. Prezidento institutas ir jo raida Lietuvoje. Prezidento rinkimai ir įgaliojimų laikas, Prezidento įgaliojimų nutrūkimas. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento įgaliojimai. Prezidento teisės įstatymų leidybos srityje. Veto teisė. Prezidento aktai ir jų teisinė galia. Kontrasignacija. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Ministro Pirmininko kandidatūros ir Vyriausybės programos svarstymas Seime. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės įgaliojimų laikas. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės narių teisinis statusas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės santykiai su Respublikos Prezidentu ir su Seimu. Vyriausybės parlamentinė kontrolė. Interpeliacija ir nepasitikėjimas Vyriausybe. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės darbo organizavimas. Vyriausybės aktai, jų rūšys, priėmimo tvarka. Ministerijos ir kito Vyriausybės įstaigos. Teisminė valdžia. Teisminės valdžios ypatumai. Teisminės valdžios funkcijos. Teisminės valdžios institucijos. Teismų sistema ir jos raida Lietuvoje. Teismų veiklos principai ir konstitucinės garantijos. Teisėjų konstitucinis statusas. Vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos sistemos. Savivaldos principai. Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida Lietuvoje. Vietos savivaldos teisės šaltiniai, jų rūšys, teisinė galia. Europos vietos savivaldos chartija. Vietos savivaldos institucijos. Vietos savivaldos institucijų formavimas. Vietos savivaldos institucijų kompetencija. Vietos savivaldos institucijų santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Vietos savivaldos institucijų veiklos teisinės garantijos. Savivaldos institucijų administracinė priežiūra. Laikino tiesioginio valdymo įvedimo savivaldybės teritorijoje pagrindai. Vietinio valdymo teisiniai pagrindai. Apskrities viršininko institucija, jos funkcijos ir įgaliojimai. Vyriausybės atstovo institucija. Vyriausybės atstovo funkcijos ir įgaliojimai. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (2)Konstitucionalizmo bruožai ir konstitucijų politinė reikšmė. Anglijos konstitucionalizmo raida. Anglijos konstitucinės monarchijos ypatumai. Didžiosios Britanijos parlamentinis valdymas. Rašytinės konstitucijos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucija. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucijos pataisos. Europos pirmosios rašytinės konstitucijos. Prancūzijos konstitucionalizmo raida. Vidurio Europos konstitucinės revoliucijos. Konstitucionalizmas Lietuvoje. Konstitucinė kontrolė. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (20)Konstitucinės teisės sistema. Prigimtinių žmogaus teisių bei laisvių samprata. Politinės partijos sąvoka. Politinių partijų institucionalizavimas. Politinių partijų veiklos konstitucinės garantijos ir apribojimai. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo sudėtis ir struktūra. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (21)PowerPoint pristatymas-konspektai. Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės normų ypatumai. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucingumo raida. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinių aktų istorija. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija. Žmogaus teisės ir laisvės. Konstitucinės žmogaus pareigos. Valstybės valdžios sistema. Seimas. Lietuvos Respublikos (LR) prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybė. Konstitucinis teismas. Teismai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema. Teisėjų statusas. Teismų veiklos principai. Prokuratūra. Vietos savivalda ir valdymas. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (22)Konstitucinė teisė. Lietuvos konstitucinės teisės samprata. Samprata, reguliavimo dalykas ir metodas. Teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos, rūšys ir ypatumai. Konstitucinės teisės normų realizavimas, efektyvumo problemos konstituciniai teisiniai institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės vieta teisinėje sistemoje. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės mokslo sistema, pagrindiniai faktoriai lemiantys jos atsiradimą. Mokslo raida. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės mokymo disciplina, sąvoka, dalykas, uždaviniai. Mokymo disciplinos formuojami klausimai. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucija. Konstitucijų turinys. Konstitucijos savybės. Konstitucijų forma ir struktūra. Konstitucijų klasifikavimas. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijų priėmimo ir keitimo tvarka. Konstitucijos keitimas. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (23)Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės normos. Lietuvos Respublikos Konstitucingumo raida. Lietuvos statutai. 1971 gegužės 3 d. Konstitucija. 1918 m., 1919m., 1920m., 1922m., 1928m., 1938m. Konstitucijos. 1940m. sovietinė Lietuvos konstitucija. 1989 Konstitucija. 1992 m. Konstitucijos rengimas ir priėmimas. 1992 m. Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. 1992 m. Konstitucijos keitimas. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (25)Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos, struktūra, įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių struktūra, subjektai, objektas. Konstitucinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Konstitucinė teisė kaip studijų disciplina. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinio klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės šaltinio sistema. Lietuvos konstitucinės teisės šaltinio sistemos ypatumai. Konstitucijų modeliai. Konstitucijos samprata ir pagrindinės savybės. Konstitucijų teisinė galia. Konstitucijos sampratų įvairovė. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucionalizmo idėjų įgyvendinimo ypatumai XX amžiaus pabaigoje Vidurio ir Rytų Europoje. Lietuvos valstybės konstitucijų raida. Konstitucinės teisės nuostatos Lietuvos statutuose (1529, 1566 ir 1588 metų Lietuvos statutai). 1791 Respublikos Konstitucijos problema). 1917 metų Vilniaus konferencija ir jos sprendimai. 1918 metų vasario 16 dienos Nepriklausomybės aktas, 1920 metų gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija. 1918 metų Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, 1919 metų Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, 1920 metų Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija, 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija, 1938 metų Lietuvos Konstitucija. Lietuvos konstitucingumo panaikinimas 1940-1990 metų. Konstitucinė reforma 1988-1990 metais. Nepriklausomos valstybės atkūrimas, 1990 metų kovo 11 dienos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo. Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas - pereinamojo laikotarpio konstitucinis aktas. 1992 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo politinės ir teisinės prielaidos (rengimas ir priėmimas). Konstitucijų apsauga. Konstitucinė justicija. Konstitucinės justicijos raida pasaulyje. Bendrosios teisės tradicijos šalys (JAV) ir Civilinės teisės tradicijos šalys (Vokietija, Austrija, Čekija, Prancūzija). Konstitucinė justicija "naujosiose demokratijose". Konstitucinės justicijos institucijų organizavimas ir kompetencija. Konstitucinės justicijos sampratos formavimasis Lietuvos teisėje. Lietuvos valstybės Konstitucijos. 1928 metų Valstybės Taryba, 1935 metų Statutinis teismas. 1992 metais Lietuvos Konstitucija ir Konstitucinio Teismo įsteigimas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas. Konstitucinių ginčų nagrinėjimo procesas. Teisėjų teisinis statusas. Asmens konstitucinis statusas. Pagrindinių teisių ir laisvių konstitucinio instituto atsiradimas ir raida. 1215 metų Didžioji laisvių chartija (Anglija), 1529 metų Lietuvos Statutas, 1789 metų žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (Prancūzija), 1776 metų. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) Nepriklausomybės deklaracija, 1787 metų. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) Konstitucijos pataisos (10) – Teisių bilis, 1679 metais Habeas. Pagrindinių teisių ir laisvių turinys. Teisių ir laisvių klasifikavimas (asmens politinės, socialinės – ekonominės teisės ir laisvės). Asmens, žmogaus, piliečio teisės ir laisvės 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Valstybė ir asmuo. Teisė ir pareiga. Tarptautinis žmogaus teisių ir laisvių reglamentavimas. Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. 1948 metais. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 1966 metų Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, 1950 metų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos protokolai, 1961 metų Europos socialinė chartija, 1989 metų Vaiko teisių konvencija. Pilietybės konstitucinis institutas. Pilietybės instituto raida Lietuvos teisėje. Pilietybės teisinis reguliavimas. Dvigubos pilietybės problema. Pilietybės įgijimas gimimu. Kraujo principas. Žemės principas. Natūralizacija. Optavimas. Pilietybės netekimas. Užsieniečių teisinė padėtis. Prieglobsčio teisė. Valstybė ir jos formos. Valstybės samprata. Valstybės forma – kompleksinė sąvoka. Pasaulio valstybių valdymo forma. Monarchija šiuolaikiniame pasaulyje. Respublika ir jos formos – prezidentinė, parlamentinė, mišrioji valdymo forma. Prezidentinė respublika. Parlamentinė respublika. Pusiauprezidentinė respublika. Valstybių sandaros (santvarkos) forma ir įvairovė. Unitarinės valstybės. Federacijos, federalizmo teorijos. Federacijų rūšys. Federacijos subjektų teisinė padėtis. Autonomijos formos šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacija ir ir kitokios valstybių sąjungos. Politinis režimas. Lietuvos valstybės forma. Lietuvos valstybės valdymo formos sąvoka ir ypatumai. Valstybės santvarkos sąvoka. Lietuvos Respublika - suvereni unitarinė valstybė. Europos Sąjunga – istoriniai steigimo aspektai, institucijų teisinė padėtis. Lietuva ir Europos Sąjunga (ES). Lietuvos valstybės administracinė - teritorinė struktūra. Lietuvos valstybės politinio režimo samprata ir ypatumai. Užsienio politikos principai. Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai. Lietuvos valstybės simboliai. Rinkimų teisė ir rinkimų sistemos. Rinkimų teisės samprata. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės principai – visuotinė, lygi, tiesioginė, slaptas balsavimas. Rinkimų sistemų įvairovė. Mažoritarinė rinkimų sistema. Proporcinė rinkimų sistema. Rinkimų sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Rinkimų sistema Lietuvoje. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Balsavimas. Rinkimų rezultatų nustatymas. Atsakomybė už rinkimų įstatymų pažeidimą. Atstovaujamoji ir tiesioginė demokratija. Referendumas, jo rūšys. Tautos įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Peticijų teisė. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Lietuvos respublikos Seimas. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Parlamento formų įvairovė. Parlamento konstitucinė padėtis, vidaus organizacija. Kompetencija, darbo tvarka. Daugumos principas. Įstatymų leidybos procesas, jo reglamentavimas konstitucijose. Lietuvos respublikos Seimo konstitucinis statusas. Seimo rinkimų tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai. Seimo struktūra. Lietuvos respublikos Seimo kompetencijos pagrindiniai konstituciniai bruožai. Įstatymų leidybos procesas ir jo stadijos pagal Lietuvos Respublikos (LR) Konstituciją. Teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Respublikos Prezidento veto teisė. Seimo nario konstitucinis statusas – teisės ir pareigos, imunitetas ir indemnitetas. Seimo nario politinė ir teisinė atsakomybė. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Parlamento formų įvairovė. Parlamento konstitucinė padėtis, vidaus organizacija. Kompetencija, darbo tvarka. Daugumos principas. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Vykdomoji valdžia pagal Lietuvos respublikos konstituciją. Respublikos prezidento konstitucinis statusas: kaip valstybės vadovas, kaip vykdomosios valdžios dalis. Respublikos Prezidento rinkimai, kompetencija, asmens neliečiamybė. Respublikos prezidento politinė atsakomybė. Lietuvos respublikos (LR) Vyriausybės konstitucinis statusas. Vyriausybė ir Respublikos prezidentas. Vyriausybė ir Seimas. Vyriausybės sudarymo tvarka, sudėtis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėtis. Vyriausybės struktūra. Vyriausybės darbo tvarka. Vyriausybės kompetencija. Vyriausybės atsakomybė ir atsiskaitomybė. Vyriausybės teises aktai. Įstatymų leidimo iniciatyvos teisė. Vyriausybės atstovai. Apskritis kaip valdymo sistemos dalis. Valstybės tarnybos teisinio statuso bruožai. Teisminės valdžios konstituciniai modeliai. Teisminė valdžia valstybės valdžių sistemoje. Teismų nepriklausomybės principas. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas pasaulio valstybėse. Teismų statusas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Teismų sistema (Aukščiausiasis Teismas, Apeliacinis teismas, apygardų teismai, apylinkių teismai, Administracinis teismas). Teisėjų konstitucinis statusas. Teismų ir Teisingumo ministerijos sąveikos konstituciniai bruožai. Vietos savivalda ir valdymas. Teoriniai ir konstituciniai vietinio valdymo ir savivaldos pagrindai. Pasaulio valstybių vietinių institucijų struktūra, funkcijos. Vietos valdymo institucijų santykiai su centrine valdžia. Savivaldos institucijų konstitucinis statusas Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV), Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje. Vietos savivaldos samprata pagal Lietuvos respublikos Konstituciją. Savivaldybės kontrolierius. Seniūnas. Savivaldybių kompetencija. Valstybės deleguotoji kompetencija. Savivaldos institucijų teisinė priežiūra. Tiesioginio valdymo įvedimo savivaldybės teritorijoje samprata, įvedimo pagrindai. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (26)Klausimai su atsakymais. Paaiškinkite Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės sąvoką, nurodykite Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės reguliavimo dalyką ir metodą, šaltinius. Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijos formą, struktūrą, turinį. Paaiškinkite Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos ir įstatymų leidybos/keitimo principus bei procedūrą. Paaiškinkite žmogaus teisių ir žmogaus teisių ribojimo sąvokas, žmogaus teisių klasifikaciją. Apibrėžkite Seimo kontrolierių funkcijas, paaiškinkite kreipimosi į Seimo kontrolierių tvarką. Paaiškinkite konstitucinės priežiūros sąvoką, rūšis. Paaiškinkite kreipimosi į Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinį teismą ypatumus, teismo kompetenciją, priimamų aktų rūšis. Paaiškinkite konstitucinių principų sąvoką ir reikšmę, nurodykite Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės principus. Paaiškinkite, kaip valdžių padalijimo principas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijoje. Paaiškinkite pilietybės sampratą, jos įgijimo būdų klasifikaciją. Nurodykite įstatymo nustatytas natūralizacijos sąlygas siekiant Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės bei šių sąlygų išimtis. Aptarkite rinkimų teisės sąvoką, rinkimų teisės principus, rinkimų sistemas. Aptarkite Lietuvos Respublikos (LR) Seimo nario teisinio statuso ypatumus. Aptarkite Prezidento teisinio statuso ypatumus, jo kompetenciją. Paaiškinkite apkaltos ir interpeliacijos sąvokas, nurodykite šių procedūrų panašumus ir skirtumus. Apibrėžkite politinės partijos, profesinės sąjungos, asociacijos sampratas, paaiškinkite šių subjektų steigimo ypatumus. Paaiškinkite vietos savivaldos ir vietos valdymo sąvokas, nurodykite šių valdymo organizavimo formų skirtumus. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (27)Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Specifiniai Konstitucinės teisės požymiai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinė teisė kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinis teismas. Konstitucinis teismas kaip teisminės valdžios dalis. Konstitucinio Teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Konstitucinis teismas kaip viena iš valdžių. Konstitucinis Teismas kaip vienas iš teismų. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo aktai. Nutarimai. Nutarimo aiškinimas. Sprendimai. Tesės aktų atitikimo konstitucijai nagrinėjimas. Pilietybės institutas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybė. Pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Pilietybės netekimas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinė sistema. Politinės sistemos funkcijos. Funkcijos, pasireiškiančios politinei sistemai sąveikaujant su ja supančia aplinka: Politinės sistemos struktūra. Politinės sistemos tipologija. Politinės sistemos elementai. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Politinės partijos. Jų požymiai, funkcijos, rūšys. Politinių partijų funkcijos - svarbiausios veiklos kryptys. Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) partinė sistema. Partinės. Daugiapartinė. Dvipartinė sistema. Vienpartinė sistema. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Parlamento samprata, paskirtis. Parlamento išorinė forma (išorinė struktūra). Parlamento komitetai ir komisijos. Parlamentinės frakcijos. Parlamento kompetencija. Įgaliojimai užsienio politikos srityje. Įgaliojimai gynybos ir saugumo srityje. Teisminės valdžios konstituciniai modeliai. Teismų sistemos ir jų ypatumai: Funkcinis valdžių padalijimas. Lietuvos Respublikos (LR) teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje įtvirtinti šie bendrieji teismų veiklos principai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema. Prokuratūros konstitucinis statusas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Tarptautinis žmogaus teisinis reguliavimas. Elementarios žmogaus teisės. Pilietinė teisė ir laisvės. Teisė į asmens laisvės neliečiamumą. Privataus gyvenimo neliečiamumas. Nuosavybės neliečiamumas. Asmens būsto neliečiamumas. Žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Teisė į informaciją. Minties, tikėjimo, sąžinės laisvė. Teisė į gynybą. Teisė į žmogaus asmens, jo orumo neliečiamumą. Politinės teisės ir laisvės. Piliečių teisė dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovu. Įstatymų iniciatyvos teisė. Teisė dirbti valstybės tarnyboje. Teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai. Valstybės suverenitetas. Išorinis valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės forma teisėje yra valstybės formos instituto sudėtinės dalys. Konstitucinė teisė klasifikuoja valstybės formas, atsižvelgdama į valstybės valdžių atskyrimo bei valdžios vienybės principus. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Monarchinė valdymo forma. Absoliutinė monarchija. Dualistinė monarchija. Parlamentinė monarchija. Kai kurių pasaulio šalių monarchijų ypatumai. Respublikos sąvoka. Prezidentinė respublika. Superprezidentinė respublika. Parlamentarizmas prezidentinėje respublikoje ir pusiauprezidentinė respublika. Parlamentinė respublika. Racionalizuotas parlamentarizmas parlamentinėje respublikoje. Monarchijas su respublikos elementais. Respublika su monarchijos elementais. Karinių režimų valdomos respublikos. Lietuvos valstybės valdymo forma Prezidento galios. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento įgaliojimai. Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe. Prezidentas ir teisminė valdžia. Prezidento kompetencija krašto apsaugoje bei užsienio politikoje. Prezidento įgaliojimai, susiję su malone, pilietybe, valstybiniais padovanojimais. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento aktai, jų teisinė galia. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (28)Lietuvos konstitucingumo problema 1940 – 1990 metais. Lietuvos valstybės okupacija ir aneksija: teisinė analizė. Nepriklausomos valstybės atkūrimas. 1938 m. konstitucijos galiojimo atstatymas. Kovo 11 dienos aktas. 1990 metų Lietuvos Respublikos Laikinojo pagrindinio įstatymo priėmimas ir bruožai. Ekonominė sistema. Tiesioginės demokratijos institucijos. Aukščiausioji Taryba. Vyriausybė. Teisminė valdžia ir prokuratūra. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (29)Įvadas. Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinė teisės norma. Konstitucinės teisės normų ypatumai. Konstitucinės teisės normų samprata. Konstitucinės teisės normos struktūra. Konstitucinės teisės normų rūšys. Normų klasifikavimo kriterijai. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Romanų germanų teisės sistema. Anglo-amerikiečių teisės sistema. Pagrindiniai konstitucinės teisės šaltiniai. Kitų teisės sistemų teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (3)Asmens konstitucinis statusas. Konstitucinių teisių ir laisvių samprata ir rūšys. Konstitucinių pareigų samprata. Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas. Seimo kontrolieriaus teisinis statusas. Seimo kontrolieriaus sprendimo teisinė galia. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir veiklos kryptys. Istoriniai asmens teisinio statuso formavimosi aspektai. Konstitucijos struktūra, reguliavimo sfera, jos taikymas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos principai. Seimo kontrolierių pagrindinės veiklos kryptys. Pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo samprata. Seimo kontrolierių piliečių skundų nagrinėjimo tvarka. Konstitucijos įsigaliojimo ir keitimo tvarka. Konstitucijos santykis su kitais teisės aktais. Asmens, visuomenės ir valstybės santykis. Konstitucinių teisių ir laisvių samprata ir rūšys (socialinės-ekonominės, politinės, pilietinės teisės ir laisvės) 1992 m. Lietuvos respublikos Konstitucijoje. Konstitucinis asmenybės statusas. Lietuvos statutų valstybinės teisės bruožai. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teismo statusas. Teisės aktų atitikimo konstitucijai nagrinėjimas. Parengiamieji darbai prieš teisminį posėdį. Teisminio posėdžio parengiamoji dalis. Įrodymų tyrimas. Teisminiai ginčai. Skaityti daugiau
Konstitucinė teisė (30)Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės (KT) normos. Konstitucinės teisės (KT) normų sąvoka. Konstitucinės teisės (KT) normų funkcijos. Konstitucinės teisės (KT) klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės (KT) normų struktūriniai ypatumai. KT normų realizavimas. KT normų efektyvumas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai principai. Konstituciniai principai. Konstituciniai teisiniai santykiai (KTS). Konstitucinių teisinių santykių (KTS) sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių (KTS) struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių (KTS) klasifikavimo kriterijai. KTS atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. KTS būdingi tokie bendrieji požymiai. Konstitucinės teisės mokslas. KT mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinė teisė (KT) kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės KTM kryptys ir mokyklos. Klasikinė (liberalioji), modernioji (juridinė) mokykla ir jos metodologija. Sociologinė KT mokykla ir jos metodologija. Politinė sociologinė mokykla ir jos metodologija. Konstitucinės teisės (KT) mokyklų ypatumai anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)). Prancūzija, Vokietija. Lietuvos Konstitucinės teisės mokykla (KTM) raida. Mykolo Romerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šaltiniai. KT (konstitucinės teisės) šaltinio sąvoka. KT (konstitucinės teisės) šaltinių klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Konstitucinės teisės (KT) šaltinių sistema. Pasaulio KT šaltinių įvairovė. Lietuvos KT šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucijos funkcijos. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Konstitucijų rūšys. Pasaulio valstybių konstitucijų forma ir struktūra. Liberalusis, etatistinis, mišrusis konstitucijų modeliai. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. Konstitucijos rengimo kelias. Konstitucijų priėmimo būdai. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos ypatumai. Įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Konstitucinės priežiūros institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Lietuvos konstitucingumo raida. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Lietuvos okupacinis valdymas. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Atstatytoji Lietuvos valstybė 1918-1940 m. Sovietinė okupacija. Vokiečių okupacija 1940-1944 m. Antroji sovietinė okupacija. Antrasis Lietuvos valstybingumo atgimimas. Konstitucinės teisės formavimasis. Pirmojo Lietuvos statuto. Antrajame Lietuvos statute. Trečiasis Lietuvos statutas. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1928 m. Lietuvos valstybės Konstitucija. 1938 m. Lietuvos valstybės Konstitucija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos rengimas. Atskirų Lietuvos konstitucijos projektų ypatumai. Lietuvos konstitucinių tradicijų perimamumas. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės priežiūros modeliai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos. Konstitucinės priežiūros būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros formos ir būdai. Konstitucinės priežiūros raida pasaulyje. Amerikinis ir europinis konstitucinės priežiūros modeliai. Konstitucinės priežiūros institucijų formavimo tvarka. Konstitucinės priežiūros institucijų kompetencija. Teisės normų aktų konstitucingumo kontrolė įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Konstitucinio teismo įgaliojimai. Konstitucinio Teismo aktai ir jų teisinė galia. Konstitucinio Teismo teisėjai ir jų statusas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Tarptautinis žmogaus teisinis reguliavimas. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Pilietinė teisė ir laisvės. Politinės teisės ir laisvės. Ombudsmeno institucija europos valstybėse. Pilietybės institutas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės įgijimo būdai pasaulio šalyse. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Dvigubos pilietybės problema. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečio sąvoka. Teisiniai rėžimai taikomi užsieniečiams. Migracijos procesų reguliavimo problemos. Prieglobsčio teisės (PT) sąvoka. Prieglobsčio teisės (PT) kaip tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisės (PT) subjektai, jų teisinio statuso ypatumai. PT formos. PT įgyvendinimas. Pabėgėlio statuso suteikimo tvarka. Papildomos apsaugos suteikimas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos struktūra. Politinės sistemos tipologija. Politinės sistemos elementai. Politinių partijų (PP) institucionalizavimas. Politinių partijų (PP) teisinio reguliavimo ypatumai. Politinių partijų (PP) veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai Lietuvos Respublikoje (LR). Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos partinė sistema. Bažnyčia – kaip konstitucinės teisės subjektas. Bažnyčios ir valstybės santykių teisinio reguliavimo ypatumai atskirose pasaulio valstybėse. Bažnyčios teisinis statusas LR. Visuomenės informavimo priemonių sistema. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas. Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės samprata. Valstybės forma. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Autonomija šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacijos, valstybių sąjungos, sandraugos ar kitokie susivienijimai. Europos Sąjunga (ES). Valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Valstybės institucijų klasifikavimo problema. Valstybės valdžia kaip konstitucinės teisės institutas. Valstybės valdžios institucijų organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Valdžių padalijimo doktrina. Valdžių padalijimo doktrinos interpretavimo įvairovė. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir jo realus įgyvendinimas. Rinkimų teisė. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų rūšys. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Rinkimų sistemų įvairovė. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų teisės pažeidimai. Teisinės atsakomybės už rinkimų teisės pažeidimus rūšys. Referandumas-tiesioginės demokratijos institutas. referendumo samprata. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Doktrina ir pozityviosios konstitucinės teisės tendencijos. Parlamento suvereniteto doktrina. Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Parlamento kompetencija. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Parlamentinė vyriausybės kontrolė. Parlamento santykiai su vykdomosios valdžios institucijomis. Valstybės biudžeto formavimas. Tarptautinių sutarčių (TS) ratifikavimas ir denonsavimas. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indenitetas. Parlamentinė procedūra – apkalta. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Vykdomosios valdžios samprata. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento institutas ir jo raida. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV). Teisminės valdžios konstituciniai modeliai. Valdžių padalijimo principas ir teismų nepriklausomybė. Teisminė valdžia, jos ypatumai, Teisminės valdžios funkcijos, institucijos. Teismų sistema ir ypatumai atskirose valstybėse. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teismų veiklos principai. Teisėjų konstitucinis teisinis. Lietuvos Respublikos (LR) teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Prokuratūros konstitucinis statusas. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo samprata. Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida. Savivaldos principai. Vietos savivaldos principai. Vietos savivaldos institucijos. Jų formavimo tvarka ir kompetencija. Vietos savivaldos santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Vietos savivalda Lietuvoje (VS). Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra. Skaityti daugiau
...