Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė > Komercinės teisės konspektai
Komercinės teisės konspektai

(33 darbai)

Komercinės teisės terminaiTermino samprata. Terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai komerciniuose santykiuose. Schemos. Skaityti daugiau
Pirkimo-pardavimo sutartis (5)Klausimai-atsakymai. Kaip apibrėžiama pirkimo-pardavimo sutartis? Koks yra pirkimo-pardavimo sutarties tikslas? Kas gali būti pirkimo-pardavimo sutarties dalyku? Kokias teises turi pardavėjas, jeigu pirkėjas nesumoka sutartos kainos? Kokias teises turi pardavėjas, jeigu pirkėjas nepriima pardavimo dalyko? Kokias teises turi pirkėjas, jeigu pardavėjas neperduoda sutarties dalyko? Ar galioja pirkimo pardavimo sutartis, jeigu šalys nesusitarė dėl kainos? Kokia forma sudaromos pirkimo-pardavimo sutartys? Kaip paskirstoma daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika? Kokias teises turi pirkėjas, jeigu sutarties dalykas yra nekokybiškas? Kokia forma sudaromos nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartys? Kokios yra nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties esminės sąlygos? Kokiais ypatumais pasižymi nekilnojamojo daikto, priskirto šeimos turtui teisinis režimas ir sutarties sudarymo tvarka? Skaityti daugiau
Prekybos teisėPrekybos teisės sąvoka ir turinys. Prekybinės veiklos subjektai. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Atstovavimas. Įgaliojimas ir jo rūšys. Sutarties sudarymas. Apie akceptą. Sutarties forma. Sutarties turinys. Sutarties aiškinimas. Sutarties negaliojimas. Konkurencija ir jos reguliavimas Lietuvos Respublikos (LR). Konkurencijos taryba. Baudos. Bankrotas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Ginčai. Arbitražo sudarymas. Arbitražinis nagrinėjimas. Sprendimų priėmimas. Arbitražinio teismo sprendimo apskundimas. Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Teisminis ginčų sprendimo būdas. Byloje dalyvaujantys asmenys. Teismo išlaidos. Teismo sprendimų vykdymo procesas. Prekių ir paslaugų ženklai. Skaityti daugiau
Prekybos teisė (2)Prekybos teisės sąvoka ir turinys. Prekybinės veiklos subjektai. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Atstovavimas. Įgaliojimas ir jo rūšys. Perįgaliojimas. Komercinio atstovavimo rūšys. Iki sutartiniai santykiai ir jų reikšmė. Skaityti daugiau
Prekybos teisė (3)Prekybos teisės sąvoka ir turinys. Prekybinės veiklos subjektai. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Atstovavimas. Įgaliojimas ir jo rūšys. Perįgaliojimas. Komercinio atstovavimo rūšys. Iki sutartiniai santykiai ir jų reikšmė. Sutarties sudarymas. Apie akceptą. Sutarties forma. Sutarties turinys. Sutarties aiškinimas. Sutarties negaliojimas. Konkurencija ir jos reguliavimas Lietuvos Respublikos (LR). Konkurencijos taryba. Skaityti daugiau
Rangos sutartis (3)Sutarties požymiai, dalykas, sutarties sudarymas. Sutarties šalys. Šalių teisės ir pareigos. Rangovo pareigos. Rangovo teisės. Šalių atsakomybė. Atskiros rangos sutarčių rūšys. Vartojimo ranga. Statybos ranga. Specifinės rangovo teisės ir pareigos. Specifinės užsakovo teisės ir pareigos. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų ranga. Rangos darbai, finansuojami iš valstybės ar savivaldybės biudžeto. Skaityti daugiau
Sutarčių analizėPirkimo-pardavimo sutartis. Sąvoka ir reikšmė. Šalys, turinys ir forma. Dalykas, kaina. Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas ir atsakomybė už sutarties pažeidimą. Nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas. Prekių pardavimas kreditan. P-P sutarties su užsienio kontrahentais ypatybės. JT Vienos konvencija ir tarptautinių P-P sutarčių sudarymo tvarka. INCOTERMS kaip šaltiniai. Mainai. Dovanojimo sutartis. Šalys. Dalykas. Forma. Turto perleidimas su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. Šalys. Forma. Sutarties nutraukimo pasekmės. Tiekimas. Tiekimo sutarties sąvoka ir reikšmė. Šalys. Tiekiamos produkcijos asortimentas. Nepilnutinis produkcijos patiekimas arba jos neatsiėmimas. Tiekiamos produkcijos kokybė. Terminai pareikšti pretenzijoms ryšium su patiektos produkcijos trūkumais. Tiekiamos produkcijos komplektiškumas. Atsakomybė už tiekimo sutarties pažeidimą. Paskola. Paskolos sutarties sąvoka ir reikšmė. Paskolos sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Paskolos sutarties rūšys. Paskolos sutarties nuginčijimas. Turto nuoma. Šalių teisės ir pareigos. Turto nuomos sutarties pasibaigimas. Buitinės nuomos sutartis. Panauda. Panaudos sutarties šalių teisės ir pareigos. Lizingas. Sąvoka. Reikšmė. Rūšys. Lizingo, nuomos, pirkimo-pardavimo sutarties bruožai. Dalykas. Gyvenamosios patalpos nuoma. Teisinis gyvenamosios patalpos nuomos santykių reguliavimas. Gyvenamieji namai, butai (gyvenamosios patalpos). Gyvenamosios patalpos ploto rodiklis ir valstybės paramos dydis. Teisės į valstybės paramą sąlygos. Valstybės paramos formos. Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, registravimas. Piliečių išbraukimas iš eilės valstybės paramai gauti. Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, eilių peržiūrėjimas. Piliečių, kuriems valstybės paramą numatoma suteikti per artimiausius dvejus ūkinius metus, sąrašai. Sprendimas suteikti valstybės paramą. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tvarka. Gyvenamųjų patalpų nuomos nuomininko šeimos nariai. Jų padėtis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pakeitimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas. Ranga. Rangos sutarties sąvoka ir reikšmė. Rangos sutarties dalykas. Rangos sutarties rūšys. Rangos sutarties šalys. Rangos sutarties forma. Rangos sutarties sąlygos. Rangos sutarties kaina. Rangos sutarties terminai. Šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Kapitalinės statybos ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartis (PirTDS). Mokslinio tyrimo ir konstravimo darbų atlikimas. Technologijos perdavimas. Krovinių pervežimas. Teisinis reguliavimas. Vežimo sutartys (VS). Krovinių VS. Krovinių vežimas jūra. Krovinių vežimas oru. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu. Krovinių, keleivių ir bagažo pervežimo automobilių transportu ypatingos taisyklės. Pervežėjo atsakomybė už termino praleidimą. Buksyravimo sutartis. Pašto vežimo sutartis. Ekspedicijos sutartis. Ekspeditoriaus atsakomybė. Trečiojo asmens pasitelkimas prievolei įvykdyti. Vienašalis sutarties nutraukimas. Pavedimas. Pavedimo sutarties pasibaigimas. Komisas. Komiso sutarties šalių teisės ir pareigos. Komiso sutarties pasibaigimas. Pasauga. Pasaugos sutarties šalys, dalykas, forma, terminai. Pasaugos sutarties šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Nesutartinė pasauga. Jungtinė veikla. Energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Paslaugų sutartys. Medicinos paslaugų sutartis. Frančizės sutartis. Distribucijos (paskirstymo) sutartis. Sandėliavimas. Turto patikėjimo sutartis. Taikos sutartis. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Draudimas. Sąvoka, reikšmė, šaltiniai. Draudimo teisinis santykis. Draudiminis įvykis. Draudimo formos, šakos ir grupės. Atsiskaitymo ir kreditavimo santykiai. Atsiskaitymo ir kreditavimo sąvoka ir reikšmė. Banko sąskaitos sutartis. Banko indėlio sutartis arba depozito sutartis. Čekiai. Akredityvas. Vekselis. Inkaso. Turto patikėjimas. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Taikos sutartis. Nesutartinės prievolės. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą. Regreso teisė į žalos padariusį asmenį. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju. Atsakomybė už dėl gyvybės atėmimo atsiradusią žalą. Žalos atlyginimas fizinio asmens, kuriam nėra suėję keturiolikos metų, sveikatos sužalojimo atveju. Žalos atlyginimo mokėjimas. Atlyginimo dydžio pakeitimas asmenų, iš kurių priteistas žalos atlyginimas, reikalavimu. Žalos atlyginimas, kai pasibaigia įpareigotas atlyginti žalą juridinis asmuo ar miršta įpareigotas fizinis asmuo. Socialinio draudimo išmokų įskaitymas. Laidojimo išlaidų atlyginimas. Žalos, atsiradusios dėl klaidinančios reklamos, atlyginimas. Klaidinančios reklamos samprata. Lošimas ir lažybos. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Autorių teisių objektai. Bendraautorystė. Turtinių teisių apribojimai. Autorių teisių galiojimo terminai. Autorių turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Fonograma. Transliuojančioji organizacija. Audiovizualinis kūrinys. Gretutinių teisių apribojimai. Gretutinių teisių galiojimo terminai. Turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Duomenų bazių gamintojų teisės. Duomenų bazių gamintojų teisių apribojimai. Patentų teisė. Patentinės paraiškos padavimas. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Nuosavybės teisės pakeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos konvencija. Europos patentų konvencija (EPK). Patentinės kooperacijos sutartis (PCT). Santykis tarp nacionalinio patento, Europos patento ir patento, išduoto pagal Patentinės kooperacijos sutartį. Teisinė pramoninio dizaino apsauga. Prekių ženklai. Firmų vardai. Prievolės, atsirandančios dėl konkurso paskelbimo. Paveldėjimo teisė. Skaityti daugiau
Verslo ir turizmo teisėAdministracinė teisė – sąvoka; administracinės teisės normos bei jų struktūra; valstybinis valdymas; valstybės tarnyba. Administracinės teisės pažeidimai ir administracinė atsakomybė. Baudžiamoji teisė – sąvoka; esmė. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas – požymiai ir sudėtis. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė teisė – sąvoka, sudedamosios dalys. Objektai, subjektai. Sutartys – praktinis sutarčių sudarinėjimas. Atsiskaitymai. Banko sąskaitos. Čekiai, vekseliai, akredityvai. Vartotojų teisių gynimas. Konkurencija ir jos ypatumai. Bankrotas ir jo teisinis vertinimas. Skaityti daugiau
Verslo teisėVerslo (komercinės) teisės samprata. Verslo (komercinės) teisės ištakos ir sąvoka. Komercinės teisės raidos tendencijos ir principai. Verslo (komercinės) teisės reglamentavimas. Verslo (komercinės)teisės subjektai. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimo tvarka. Verslo teisės subjektų organizacinės formos. Individualios (personalinės) įmonės samprata, jos steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Individualių įmonių steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės samprata, jų steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Bendrovių steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos sampratos, jų steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Bendrijų steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės samprata, jų steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Valstybės ir savivaldybės įmonių steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Smulkusis ir vidutinis verslas Lietuvoje ir jo teisinis reguliavimas. Verslo subjektų nuosavybė. Konkurencinė veikla ir jos teisinis reguliavimas. Įmonių bankrotas ir jo teisinis reguliavimas. Įmonių restruktūrizavimas ir jo teisinis reguliavimas. Komercinių sutarčių bendrieji nuostatai. Vartotojų teisės ir jų gynimas. Atskiros komercinių sutarčių rūšys, jų samprata bei ypatumai. Skaityti daugiau
Verslo teisė (2)Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Juridiniai asmenys. Privatusis ir viešasis juridinis asmuo. Teisinių formų rūšys. Įmonės teisinės formos parinkimas. Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymas. Bendrovės sąvoka. Kitos sąvokos. UAB. AB. Lietuvos Respublikos Individualių Įmonių įstatymas. Individualios Įmonės sąvoka. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) steigimas. Steigimo dokumentai. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) registravimas. Juridinio asmens registravimas. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) valdymas. Uždarosios akcinės bendrovės pranašumai prieš individualią įmonę. Ribotos atsakomybės įmonės ir neribotos atsakomybės įmonės. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) pertvarkymas. Įmonių (bendrovės, individualios įmonės) pabaiga. Nuosavybės teisė. Sutarčių teisės pagrindiniai principai. Sandoriai. Sutartys. Atskiros sutarčių rūšys. Apskaita. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Intelektinės nuosavybės teisės sąvoka. Mokesčių teisė. Įmonės bankrotas. Juridinio asmens pabaiga. Bankrotas. Restruktūrizavimas. Sąvokos. Skaityti daugiau
Verslo teisė (3)Individuali veikla. Verslo liudijimai. Juridinio asmens sąvoka, rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų registravimas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas. Juridinio asmens reorganizavimas. Įmonės pertvarkymas. Juridinių asmenų likvidavimas. Privatūs juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Įmonių bankroto procedūra. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Administratoriaus paskyrimas bankroto byloje. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonių restruktūrizavimas. Komercinė paslaptis. Sandorių samprata ir forma. Teisinė sandorių registracija. Įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo pasekmės. Atskiros sutarčių rūšys. Nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartis. Įmonės pirkimas – pardavimas. Mainų sutartis. Įmonės nuoma. Lizingo (finansinės nuomos) sutartis. Paskolos sutartis. Skaityti daugiau
Verslo teisė (4)Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Sutartys. Sutarties Sudarymas: Oferta ir akceptas. Neterminuotos ofertos terminas. Realinės sutartys. Prievolės pasibaigimas. Sutarties nutraukimas. Civilinė atsakomybė už prievolių pažeidimą. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Susitarimas dėl netesybų visais atvejais turi būti rašytinis. Laidavimas. Laidavimo sutartis privalo būti rašytinė. Garantija. Garantija turi būti rašytinė. Rankpinigiai. Susitarimas dėl rankpinigių turi būti rašytinis. Hipoteka. Įkeitimas. Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimas–pardavimas. Pirkimo–pardavimo sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuoma. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Lizingas (finansinė nuoma). Ranga. Pavedimas. Komisas. Pervežimas. Ekspedicija. Pasauga. Paskola. Jungtinė veikla (partnerystė). Skaityti daugiau
Verslo teisė (5)Verslo teisės sąvoka, sistema ir šaltiniai. Verslo teisės subjektai, jų samprata, klasifikacija. Įmonių steigimas ir valdymas. Įmonių steigimas ir jų registravimas. Įmonių steigimo dokumentai. Europos Sąjungos (ES) norminiuose aktuose nustatyti reikalavimai jų turiniui. Įmonių valdymas. Įmonių valdymo reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka. Stebėtojų taryba. Valdybos sudarymo tvarka ir kompetencija. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kompetencija. Kooperatinės bendrovės valdymas. Žemės ūkio bendrovės valdymas. Ūkinės bendrijos reikalų tvarkymas. Individualios įmonės valdymas. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės valdymas. Įmonių valdymo reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Įmonių pasibaigimas ir pertvarkymas. Įmonių pasibaigimas reorganizavimo būdu, jų pertvarkymas. Įmonių likvidavimo pagrindai ir tvarka. Teisminė ir neteisminė bankroto procedūra. Įmonės dalyvių ir kreditorių teisių apsaugos reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Užsienio valstybių įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas tarptautiniuose verslo teisiniuose santykiuose. Ginčų sprendimo būdai ir tvarka. Komercinis arbitražas. Užsienio valstybių įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas tarptautiniuose verslo teisiniuose santykiuose. Ginčų sprendimo būdai ir tvarka. Komercinis arbitražas. Tarptautinės komercinės sutartys (kontraktai). Tarptautinių komercinių sutarčių sąvoka, struktūra ir turinys. Tarptautinių sutarčių (kontraktų) rūšys. Tarptautinis prekių pirkimas-pardavimas. Jungtinių Tautų konvencija "Dėl tarptautinio prekių pirkimo –pardavimo sutarčių". Vežimo sutartys pagal tarptautines konvencijas. Bazinės sutarčių sąlygos (incoterms). Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai, tvarka. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai, tvarka. Didmeninio ir mažmeninio pirkimo-pardavimo sutartys. Krovinių vežimo sutartis. Keleivių vežimo sutartis. Statybos rangos sutartis. Lizingo sutartis. Franšizės sutartis. Faktoringo sutartis. Viešas konkursas. Komercinių sutarčių įvykdymo užtikrinimas hipoteka, kilnojamojo turto įkeitimu, kredito draudimu ir kitais būdais. Fizinių asmenų, kaip verslo teisės subjektų, veiklos pagrindiniai bruožai. Skaityti daugiau