Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė
Komercinė teisė

(249 darbai)

Komercinė teisė (7)Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė. Komercinės teisės egzistavimo problemos. Privatinė teisė, viešoji teisė ir jos įtaka komercinės teisės formavimui. Komercinė ir viešoji teisė. Komercinė ir civilinė teisė. Komercinės teisės raida. Lietuvos komercinės teisės raida. Šiuolaikinės komercinės teisės sistemos. Komercinės teisės principai. Komercinės teisės šaltiniai. Skaityti daugiau
Komercinė teisė (8)Įsisteigimo laisvės principo esmė. Europos Bendrijų (EB) įmonių teisės derinimas. Reglamentai ir direktyvos. Akcinių kompanijų bendrieji privalumai. Atvirtųjų Akcinių kompanijų bendrovių steigimas, valdymas, veikla. Kompanijų organizacinė struktūra. Valdymo atstovavimo modeliai Europos Sąjungoje (ES). Akcininkų teisė ir pareigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Valdyba. Europos bendrovės steigimas, organai, buveinės perkėlimas, veikla. Teisinis reglamentavimas. Europos bendrovės buveinės perkėlimas į kitą valstybę. Ūkinių bendrijų likvidavimas. (Ūkinių bendrijų įstatymas 2003 m. lapkričio 6 d.). Bendrijos likvidavimo ypatumai. Uždarosios ribotos atsakomybės kompanijos bendrovės. Dviejų pakopų sistema. Buveinės pakeitimas. Europos ekonominių interesų grupė (EEIG). Samprata ir teisinis reguliavimas. Reglamente nustatyta, kad EEIG turi sudaryti mažiausiai. Grupės nariai gali būti. Grupės steigimas. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) buveinės. Grupes buveine ir jos keitimas. Grupes organas. Grupes pajamos. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) panašumai. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) trūkumai. Europos ekonominių interesų grupė (EEIG). Bendrijos likvidavimas. Europos kooperatinės bendrovės. Europos kooperatinės bendrovės (EKB) organai. Europos bendrovės organai Skaityti daugiau
Komercinė teisė (9)Kuo skiriasi civilinė teisė nuo komercinės teisės? Komercinės teisės požymiai. Kuo skiriasi turtas nuo daikto? Kuo skiriasi privačių asmenų ir viešų juridinių asmenų pelno paskirstymas? Kas sudaro subjektiškumo turinį? Pagal veiksnumo apimtį į ką skirstomi fiziniai asmenys? Įmonę supranta kaip? Kokie juridinio asmens požymiai? CK 2.33 Pagal subjektiškumo apimtį į ką skirstomi juridiniai asmenys? Kokia bus pasekmė kai juridinis asmuo užtikrins sutartį laidavimu kai steigimo dokumentuose tai dradžiama? Kokiu veiksmų negali atlikti įmonė turinti bendrąjį subjektiškumą? Kuo skiriasi imperatyvi teisės norma nuo dispozitivios teisės normos? Ar galima įmonės subjektiškumą apriboti poįstatiminiame teisės akte? Ko reikia, kad įmonė būtų pripažinta subjekto civilinėje teisėje? Kuo skiriasi civilinis veiksnumas ir teisnumas nuo civilinio procesinio veiksnumo ir teisnumo? Ko galima reikalauti kai juridinio asmens teisė į pavadinimą yra pažeista? CK 2.42. Ko galima reikalauti kai įmonės pavadinimas naudojamas be jo sutikimo? Kokie reikalavimai keliami įmonės pavadinimui? Kokiomis taisyklėmis reikia vadovautis sudarant pavadinimą? Ar galima įmonės pavadinimą sudaryti lotinų kalba ir kokia bus atsakomybė? Kaip yra keičiamas pavadinimas? CK 2.43 ir 2.66 (3dalis). Nuo kada saugoma teisė į pavadinimą? Ar pavadinimai individuali įmonė "Giraitė" ir UAB "Giraitė" yra tapatūs ar panašūs? Kas sprendžia klausimą dėl pavadinimo tapatumo ir panašumo ir kokia to pasekmė? Ar galima parduoti pavadinimą atskirai nuo įmones? Ko galima reikalauti kai pavadinimas sudarytas neteisėtai? Kaip pasireiškia organizacinė struktūra? Kokias funkcijas vykdo organai? Ko reikia reikalauti kai organas žada padaryti kažkokius veiksmus? Kodėl ne organo atstovo štampo? Pagalkompetenciją į ką skirstomi organai? Kokius organus turi individuali įmonė? Kokios dalyvių susirinkimo funkcijos? CK 2.82 Kas bus jei valdymo organas nepateiks finansinės atskaitomybės dokumentus dalyvių susirinkimui? Kokia bus teisinė pasekmė, kai sprendimą priema valdyba, kuri nesutampa su registre nurodyta valdyba? Kokius reikia pateikti dokumentus registrui kai yra keičiama valdyba? Ar valdybos nepasirašytas protokolas galios? Kodėl? Kai akcininkai pasibaigus valdybos kadencijai jos neperrinks, koks statusas šios valdybos? Jei akcijos areštuotos ar galima balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime? Kai atimta balso teisė ar galima parduoti akcijas? Kas gali pateiksti ieškinį dėl organų priimtų sprendimų? Per kiek dienų? Kokiu būdu reikia pranešti apie VAS? Kas turi būti nurodyta pranešime apie būsimą VAS? Kas turi iniciatyvos teisę sušaukti VAS? Kaip įtraukiami papildomi klausimai į VAS? Kiek reikia turėti balsų, kad būtų priimtas sprendimas VAS? O pakartotiname VAS? Kas yra atsakingas už duomenų pateikimą registrui? Kokia bus atsakomybė jei nepateiks duomenų? Valdyba pateikia teigiamą metinę finansinę ataskaitą, ar VAS sprendimas atleisti valdybą yra teisėtas? Kodėl? Kaip pripažinti negaliojančiu VAS sprendimą? Kokia duomenų neįregistravimo Viešajame registre pasekmė? CK 2.66. Skaityti daugiau
Komercinės paslapties teisinė apsaugaĮžanga. Komercinės paslapties samprata. Komercinės paslapties teisinė apsauga. Komercinės paslapties apsaugos teisiniai pagrindai Lietuvoje. Komercinės paslapties teisinė apsauga firmoje. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos (LR) Civilinio Kodekso (CK) normų reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizėDarbo planas. Įvadas. Dėstomoji dalis. Sutarties forma. Sutarties rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties turinys ir esminės sąlygos. Sutarties kaina. Sutarties šalys. Sandorių subjektai ir įgaliotiniai. Apmokėjimo tvarka, vieta ir terminas. Prekių tiekimas ir garantijos. Force majeure. Sutarties galiojimas. Baigiamosios nuostatos. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Išvados. Dokumentai. Sutartis (pirkimo-pardavimo). Juridiniai sutarties šalių adresai ir rekvizitai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Komercinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normų reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizėĮvadas. Komercinės sutarties parengimas ir teisinė analizė. Pirkimo – pardavimo sutarties samprata ir rūšys. Prekės pirkimo – pardavimo sutarties turinys. Pirkimo – pardavimo sutarties parengimas. Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Komercinės sutarties pagal Lietuvos respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizėKomercinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizė: Kontrolinio darbo planas (Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys; pirkimo-pardavimo sutarties esminės sąlygos; pirkimo - pardavimo sutarties papildomos sąlygos. Prekės pirkimo-pardavimo sutarties parengimas; Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Darbo išvados.). Įvadas. Komercinės sutarties parengimas ir teisinė analizė. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Komercinės sutarties sąlygų teisinė analizėĮvadas. Darbo tikslas: atlikti komercinės (didmeninio pirkimo – pardavimo) sutarties teisinę analizę. Didmeninio pirkimo – pardavimo sutartis. Didmeninio pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Sutarties objektas. Prekių kaina. Komercinis kreditas. Prekių priėmimas ir perdavimas. Atsakomybė. Force majeure. Konfidaenciali informacija. Sutarties galiojimas. Baigiamosios nuostatos. Šalių adresai ir parašai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Komercinės teisės samprata, principai, objektasĮvadas. Komercinės teisės samprata. Komercijos sąvoka. Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercinės teisės principai. Subjektų lygiateisiškumo principas. Nuosavybės neliečiamumo principas. Sutarties laisvės principas. Nesikišimo į privačius santykius principas. Komercinės teisės objektas. Pinigai. Vertybiniai popieriai. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konasamentas. Indėlių liudijimas (sertifikatas). Valstybės skolinis įsipareigojimas. Žemės sklypas ir kiti ištekliai. Įmonės ir turiniai kompleksai. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinės teisės subjektaiKomercinės teisės atribojimo kriterijus. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Juridinių asmenų sąvoka, samprata. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji ir privatieji asmenys. Viešieji juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės kaip viešieji juridiniai asmenys. Valstybė ir savivaldybės. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų turtas. Įmonės. Įmonių rūšys. Įmonės pagal veiklos pobūdį gali būti. Pagal dalyvių atsakomybę už juridinių asmenų prievoles skirstomi į. Ribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Neribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Juridiniai asmenys, kurie gali būti ir viešieji, ir privatūs. Lietuvos Respublikos įstatymai numato galimybę. steigti šių teisinių formų įmones. Skaityti daugiau
Komercinės teisės terminaiTermino samprata. Terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai komerciniuose santykiuose. Schemos. Skaityti daugiau
Komercinis atstovavimasĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Sąvokų priklausomumo pavyzdys. Atstovavimas. Atstovavimo esmė. Atstovavimo bruožai. Atstovavimo rūšys. Atstovavimo pagrindai. Įgalinimas. Įgaliojimas. Įgaliojimo rūšys. Be įgaliojimo atstovaujama. Perįgaliojimui. Komercinis atstovavimas. Komercinio atstovavimo samprata. Komercinio atstovavimo rūšys. Agentų veikla. Prekybos agento veikla. Komercinis atstovavimas sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Prokūra. Valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinis atstovavimas (2)Įvadas. Komercinis atstovavimas. Komercinio atstovavimo samprata. Komercinio atstovavimo rūšys. Prekybos agento veikla. Komercinis atstovavimas sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Prokūra. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinių ginčų sprendimai teisme ir arbitražePowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas. Sąvokos. Nuolatinės arbitražo institucijos. Atvejai, kai komercinis arbitražas pripažįstamas tarptautiniu. Arbitražinis susitarimas. Arbitro nušalinimo pagrindai. Arbitro įgaliojimų nutraukimas. Arbitražinio teismo kompetencija. Arbitražinis nagrinėjimas. Arbitražinio teismo sprendimas. Arbitražinio nagrinėjimo baigimas ar nutraukimas. Arbitražinio teismo sprendimo apskundimas. Užsienio arbitražinio teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas. Skaityti daugiau
Komercinių kontraktų turinysĮvadas. Kontrakto struktūra ir turinys. Preambulė. Kontrakto dalykas. Prekės kokybės nustatymo būdas. Kaina ir bendra kontrakto suma. Prekės pateikimo terminai. Mokėjimo sąlygos. Atsiskaitymas inkaso. Garantijos. Draudimas. Fors mažorinė išlyga (nenugalimos jėgos aplinkybės). Arbitražas. Kitos sąlygos. Išvada. Skaityti daugiau
Komercinių sutarčių sąlygos ir jų reikšmėĮvadas. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Oferta. Akceptas. Svarbiausieji komercinių sutarčių elementai. Išvados. Skaityti daugiau
Komiso sutartisKomiso sutarties samprata. Komiso sutarties dalykas. Komiso atlyginimas. Subkomisas. Komiso sutarties vykdymas. Komiso sutarties pasibaigimas. Komisionieriaus teisės ir atsakomybė. Bendrosios komiso sutarties sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
KonkurencijaĮvadas. Konkurencijos samprata. Trumpa konkurencijos įstatymo apžvalga. Antidempingo įstatymas. Nesąžiningos konkurencijos atveju taikomos sankcijos. Konkurencinė politika šiandieninėje Lietuvoje. Konkurencijos teisės objektas rinkos ekonomikos doktrinoje. Nesąžiningos konkurencijos praktikos analizė. Keletas atvejų iš Vokietijos patirties kovojant su nesąžininga konkurencija. Psichologės Erikos Beržinienės patarimai, kaip organizuoti įmonėje sveiką konkurenciją. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencija (2)Įvadas. Konkurencijos samprata. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. Konkurencijos įstatymas. Lietuvos respublikos konkurencijos įstatymas. Konkurencijos teisės objektas rinkos ekonomikos doktrinoje. Konkurencijos įstatymo projektas. Valstybės vykdomas ekonomikos reguliavimas ir konkurencijos iškraipymai. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimas. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos institucija. Atsakomybė už konkurencijos įstatymo pažeidimus. Konkurencijos taryba. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurenciją ribojantys veiksniai ir jų ypatumai: praktikos analizėĮvadas. Konkurenciją ribojantys veiksniai. Konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Koncentracijos kontrolė. Nesąžininga konkurencija. Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimas ir bylų nagrinėjimas. Konkurencijos taryba. Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo nagrinėjimas. Bylų procesas. Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimą. Ūkio subjektams taikomos sankcijos. Išvados. Skaityti daugiau
......