Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė
Komercinė teisė

(249 darbai)

Įmonių bankrotas (2)PowerPoint pristatymas. Įmonės bankrotas. Bankroto teisės šaltiniai. Bankroto proceso tikslai. Subjektai, galintys paduoti pareiškimą dėl bankroto. Teismo pareigos, iškėlus bankroto bylą. Supaprastintas bankroto procesas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Administravimo išlaidos. Restruktūrizavimo proceso tikslai. Restruktūrizavimas. Skaityti daugiau
Įmonių bankrotas (3)Įžanga. Teisės aktai reglamentuojantys įmonių bankroto procesą. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo keliu. Supaprastintas bankroto procesas, bankroto bylos nutraukimas, taikos sutartis. Bankroto proceso finansavimas. Įmonės administratoriaus veiklos analizė. Verslo administratorių asociacijos organizaciniai. Aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių bankrotas (7)Įvadas. Darbo tikslas – teoriškai bei praktiškai išnagrinėti bankroto įstatymą bei jį lydinčius dokumentus ir įvairius prekių audito aspektus. Bankroto įstatymo analizė. Bankroto įstatymo ir jį lydinčių dokumentų analizė. UAB "Fabiola" vertinimas. finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių įtakos finansiniam stabilumui vertinimas. Bankroto tikimybės įvertinimas, naudojant santykinių rodiklių sistemas. Įmonės prevencinė kontrolės sistema. Prevencinės kontrolės planas teoriniu aspektu. Veiksniai įtakojantys audito riziką. Audito reikšmingumo ir rizikos nustatymas. Pagrindiniai audito atlikimo etapai. Tyrimo metodika. Prevencinės kontrolės sistemos probleminės kryptys. Medžiagų ir produkcijos audito reikšmė. Prevencinė kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių bankroto teisinis reguliavimasĮvadas. Bankrotas. Įmonių bankroto teisinis reguliavimas. Bankroto procesas. Įmonės nemokamumas. Ieškinio iškėlimas. Asmenys, galintys pateikti ieškinį. Reikalavimai teismui ir pateikusiems ieškinį. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Administratorius bankroto byloje. Bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių mokesčių mokėjimas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Įmonių restruktūrizavimo procesas. Bankroto bylos nutraukimas. Taikos sutartis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Išvados. Darbe naudojamasi 2000-2002 metais galiojusiais įstatymais. Skaityti daugiau
Įmonių rūšys ir jų junginiaiĮmonė ir jos rūšys. Įmonių junginiai. Skaityti daugiau
Įmonių teisėPowerPoint pristatymas. Įmonių teisė. Įmonių teisės šaltiniai. Šaltinių hierarchija. Įmonių teisės subjektai – juridiniai asmenys. Įmonių teisės subjektai –juridiniai asmenys. Skaityti daugiau
Įmonių teisė (2)PowerPoint pristatymas. Juridiniai asmenys. JA skirstymas. Juridinių asmenų skirstymas. Skirstymo pagrindai. Reglamentavimo skirtumai (viešųjų ir privačiųjų JA). Juridinių asmenų klasifikacija. JA pavadinimas (sudarymas). Steigiamo JA pavadinimas. Teisė į JA pavadinimą. JA pavadinimo keitimas. JA dokumentuose (ne vidaus susirašinėjimo) nurodoma informacija. JA įstatai. JA turtas. JA buveinė. JA atsakomybė pagal prievoles. JA veiklos laikotarpis. JA finansiniai metai. JA filialas. JA atstovybė. JA atstovybės nuostatai. JA veiklos licencijavimas. Juridinių asmenų steigimas, registravimas. JA steigimas. JA steigėjai. JA registras. JA registravimas. JA registro duomenys. JA registras (informacijos viešumas). Juridinio asmens organai. JA organų kompetencija. Privataus JA vald.org. sandoriai, sudaryti pažeidžiant jų kompetenciją. JA valdymo organo nariai. JA dalyvių teisės. Protokolas. Balsavimas. Juridinių asmenų pertvarkymas ir pabaiga. Skirtingų teisinių formų JA reorganizavimas. Reorganizavimo sąlygos. Reorganizavimo sąlygų įvertinimas. Reorganizavimo sąlygų paskelbimas. Reorganizavimo negaliojimas. JA likvidavimo pagrindai. JA dalyvių sprendimas dėl likvidavimo. Likvidatoriaus atšaukimas. Likvidatorius. Pranešimas apie likvidavimą. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. JA pripažinimas neteisėtai įsteigtu. JA pertvarkymas. Juridinio asmens veiklos tyrimas. JA veiklos tyrimo etapai. Priverstinis akcijų (dalių, pajų) pardavimas. Priverstinis akcijų pardavimas. Procedūros etapai. Akcijų (dalių, pajų) perleidimo ribojimai. Ekspertai. Kainos nustatymas. Skaityti daugiau
Įmonių teisė (3)Įmonių įstatymas. Įmonės samprata. Įmonininkas. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Įmonės veiklos sritis. Komercinės-ūkinės veiklos licencijavimas. Įmonių rejestro įstatymas. Įstatymo paskirtis. Lietuvos Respublikos įmonių rejestras. Įmonių rejestro steigėjas ir tvarkytojai. Įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo paskirtis. Bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindai. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Bendrijos pavadinimas. Bendrosios jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos veiklos nutraukimas. Akcinių bendrovių įstatymas. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcijos. Valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos įgaliojimai ir atsakomybė. Valdybos įgaliojimai ir atsakomybė. Bendrovės revizorius. Administracijos vadovas ir administracija. Bendrovės likvidavimo pagrindai. Bendrovės likvidavimas. AB steigimas. Steigiant AB, po sutarties pasirašymo, atliekami šie steigiamieji veiksmai. Lietuvos Respublikos investicinių bendrovių įstatymas. Įstatymo paskirtis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Depozitoriumas. Investicinė bendrovė. Investicinė akcinė bendrovė. Trečiasis skirsnis valdymo įmonės. Valdymo įmonės samprata. Investicinės bendrovės prievolė. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. Įstatymo paskirtis. Valstybės ir savivaldybės įmonės samprata. Įmonės statusas. Įmonės steigimas. Įmonės steigimo teisinis pagrindas. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organai. Administracija. Valdyba. Įmonės likvidavimas. Skaityti daugiau
Įmonių teisės. Galimos įmonės teisinės formosIndividuali įmonė. Ūkinės bendrijos. Viešoji įstaiga. Akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Įmonės. Įvadas. Išvada. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Skaityti daugiau
Individuali įmonėIndividualios įmonės samprata ir jos valdymas. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės pertvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Individuali įmonė (3)Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individuali įmonė užsienio šalyse. Individuali įmonė Lietuvoje. Bendra jungtinė nuosavybė. Kurią verslo formą pasirinkti? Individualios įmonės steigimo procedūra. Individualios įmonės steigimo dokumentas. Individualios įmonės valdymas. Naujas individualių įmonių įstatymas. Kokios permainos? Atsakomybės pagal individualių įmonių prievolės aspektai. Asmenys, atsakingi už įmonės prievoles. Prievolių vykdymas, vykstant bankroto procesui. Atsakomybė pagal prievoles likvidavus įmonę. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra pagal įmonių teisines formas (rūšis). Išvados. Skaityti daugiau
Individualių įmonių pertvarkymo galimybės ir tvarkaSummary. Lentelių sąrašas. Įvadas. Individuali įmonė. Samprata. Steigimas ir įteisinimas. Veiklos teisiniai pagrindai. Veiklos apskaita. Juridinių asmenų pertvarkymas. Juridinių asmenų privalomas pertvarkymas. Individualios įmonės pertvarkymas. Turto vertinimas. Turto vertinimo atlikimo tvarka. Turto vertės nustatymo pagrindimas. Naujos teisinės formos juridinio asmens registravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Individualių įmonių pirkimas-pardavimasĮvadas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata ir rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties forma. Pirkimo-pardavimo sutarties turinys. Pirkimo-pardavimo sutarties šalių atsakomybė. Įmonės pirkimo-pardavimo sutartis. Įmonės pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Sutarties dalykas. Forma. Turinys ir šalys. Šalių teisės ir pareigos. Trečiųjų asmenų veiksmai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Investicinės veiklos teisinis reguliavimasĮvadas. Investicinės veiklos sąvokos. Investicijų rūšys. Investicijų ekonominė esmė. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Išvados. Skaityti daugiau
Išradimo samprata ir ypatumaiĮvadas. Išradimo samprata. Išradimo ypatumai. išradimų patentabilumas. Teisė į patentą. patentų išdavimas. Patento savininko teisės. Patento savininko teisių gynimas. Išvados. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenys – komercinės teisės subjektaiĮvadas. Pagrindiniai požymiai, skiriantys komercinės teisės subjektą nuo kitokio teisės subjekto. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų steigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenys komercinių teisinių santykių dalyviaiPowerPoint pristatymas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Juridiniai asmenys, pagal veiklos pobūdį. Valstybė ir savivaldybės, kaip juridiniai asmenys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinio asmens įstatai. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinio asmens finansiniai metai. Juridinio asmens filialas. Juridinio asmens atstovybė. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens steigėjai. Skaityti daugiau
Juridinio asmens organai ir atstovaiĮvadas. Juridinio asmens organai. Juridinio asmens samprata ir jų sudarymas. Juridinio asmens organų kompetencija ir funkcijos. Juridinio asmens organo sprendimų apskundimas. Valdymo organo narių pareiga. Valdymo organų sandorių pažeidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinio asmens registravimasĮvadas. Pasirengimas įmonės įregistravimui. Notarui pateikiami dokumentai. Dokumentų pateikimo VĮ "Registrų centras" tvarka. VĮ "Registrų centras" pateikiami dokumentai. Individuali įmonė. Uždaroji akcinė bendrovė. Akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Ūkinė bendrija. Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas. Įmonės, jos filialo ar atstovybės registravimo mokesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinio asmens sąvoka, jo požymiai, rūšys. Juridinio asmens steigėjai ir dalyviaiĮvadas. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens organai ir dalyviai. Juridinių asmenų steigimas ir steigėjai. Juridiniai asmenys ir jų steigėjai. Skaityti daugiau
......