Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė
Komercinė teisė

(249 darbai)

Finansų teisė (15)Valstybės finansų veikla. Valstybės finansų veiklos (VFV) metodai. Valstybės finansų veiklos (VFV) formos. Finansų teisės (FT) dalykas ir sąvoka. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės šaltiniai. Konstituciniai finansų teisės pagrindai. Tarptautinės sutartys kaip Finansų teisės (FT) šaltinis. Finansų teisės (FT) normų sąvoka, požymiai, struktūra. Finansų teisės normų rūšys. Finansų teisiniai institutai ir Finansų teisės (FT) sistema. Finansiniai teisiniai santykiai ir finansų teisės subjektai. Finansinių teisinių santykių požymiai ir sąvoka. Finansinių teisinių santykių objektas. Finansų teisės (FT) subjektai. Institucijos įgyvendinančios valstybės finansų veiklą. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir uždaviniai. Finansų kontrolė subjektyvia prasme. Finansų kontrolės rūšys. Audito (nepriklausoma finansų kontrolė). Finansų kontrolės institucijų sistema ir įgalinimai. Valstybės kontrolė. Valstybinės mokesčių inspekcija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Muitinės departamentas. Lietuvos biudžeto sandara ir valstybinė biudžeto sandara bei sistema. Biudžeto sąvoka ir reikšmė. Biudžetinių santykių reguliavimo teisinis mechanizmas. Biudžeto teisės šaltiniai.Lietuvos biudžeto sandara ir valstybinė biudžeto sistema. Biudžeto pajamos ir asignavimai. Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžeto procesas. Biudžetinio proceso principai. Biudžeto projekto rengimas. Biudžeto projekto išankstinis svarstymas vykdomosios valdžios institucijose. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Valstybės biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo kontrolė ir įvykdymo apyskaitos sudarymo ir tvirtinimo tvarka. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondas. Pensijų socialinis draudimas. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijų skyrimo sąlygos. Našlių ir našlaičių pensijų skyrimo sąlygos. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondas. Kiti valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Garantinis fondas. Pagrindinė Privatizavimo fondo paskirtis. Valstybinis-visuomeninis 1990 metų blokados fondas. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lietuvos valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų valstybės vardu ėmimas ir naudojimas. Valstybės garantijų teikimas. Valstybės skolininkų veiklos priežiūra ir atsakomybės priemonių taikymas. LRV vertybiniai popieriai. Savivaldybės skolinimosi ypatumai. Mokesčių samprata, esmė ir rūšys. Valstybinės pajamos ir mokesčių samprata. Mokesčių rūšys.. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Mokesčių teisės samprata. Mokesčių teisės normos ir mokestiniai teisiniai santykiai. Mokesčių teisės šaltiniai. Apmokestinimo teisinis reglamentavimas. Apmokestinimo tvarka. Mokesčių mokėtojai, jų pareigos ir teisės. Apmokestinimo objektas ir mokesčio bazė. Mokesčio dydis (tarifas). Mokesčio mokėjimo taisyklės. Mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčius administruojančio institucijos ir jų kompetencija. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas. Centrinio mokesčių administratoriaus nagrinėjami ginčai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje. Teisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas. Kai kurių mokesčių apibūdinimas. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizas. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Žemės mokestis. Paveldimo turto mokestis. Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus ir jos pagrindas. Finansinės sankcijos. Bauda. Atleidimas nuo baudų. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Skaityti daugiau
Finansų teisė (2)Mokesčio sąvoka. Mokesčio teisinis reguliavimas. Mokesčiai. Mokesčių administratoriai. Mokesčių administratoriaus funkcijos. Mokesčių administratoriaus teisė. Mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos. Trečiųjų asmenų teisės ir pareigos. Mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokestinė nepriemoka. Delspinigiai. Mokestinis patikrinimas. Mokestinis tyrimas. Mokesčių įstatymo pažeidimai ir atsakomybė. Mokestiniai ginčai. Skaityti daugiau
Finansų teisė (3)Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Viešųjų finansų sąvoką ir finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas ir uždaviniai. Valstybės Finansinės veiklos formos. Finansinės rinkos samprata ir jos dalykai. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema (bendroji ir ypatingoji dalys). Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir rūšys. Finansų teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų samprata. Finansų teisės kontrolė, esmė. Finansų teisės kontrolės metodai. Finansų kontrolės įgyvendinančios institucijos. Biudžeto samprata ir reikšmė. Nacionalinės valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto formavimas (sandara), principai. Valstybės iždo sąvoka. Nebiudžetinė įstaiga. Valstybės biudžeto asignavimas, samprata ir paskirtis. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Mokesčių sąvoka ir rūšys. Valstybės skolos samprata. Lietuvos banko teisinis statusas Lietuvoje. Bankinio kredito samprata, principai ir rūšys. Pinigų sąvoka ir funkcija. Pinigų masės samprata. Pinigų apyvartos charakteristika. Skaityti daugiau
Finansų teisė (4)Finansų teisės samprata. Lietuvos Respublikos (LR) finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka. Finansiniai teisiniai santykiai. Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė. Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Mokesčių sąvoka, požymiai, reikšmė ir funkcinė paskirtis. Mokesčių reikšmė ir būtinumas, funkcijos. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčio administratoriaus sąvoka, jo teisės ir pareigos. Mokesčių administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Mokesčio mokėtojo samprata ir jo teisių apsauga. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paslaptis. Mokesčio mokėtojas. Mokesčių išieškojimo užtikrinimo priemonės: raginimas mokestines prievoles įvykdyti geruoju, mokesčių mokėtojų teisės disponuoti jam priklausančiu turtu laikinas apribojimas, mokesčių mokėtojų turto areštas. Mokesčių sistemos samprata ir struktūra. Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas: ikiteisminė stadija ir jos dalys, teisminė stadija ir jos dalys. Lietuvos Bankas, jo funkcijos ir uždaviniai. Bankų samprata ir rūšys. Bankų steigimo būdai ir pagrindai. Bankų bankrotas ir likvidavimas. Skaityti daugiau
Finansų teisė (5)Viešųjų finansų samprata. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. Valstybės finansinės veiklos formos. Lietuvos Respublikos finansų sistemos esmė ir struktūra. Valstybės ir savivaldybių finansų sistemos, jų reikšmė. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Lietuvos Respublikos finansinės sistemos pokyčių apibūdinimas nuo 1990 m. Europos Sąjungos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių finansų teisės apžvalga. Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalis. Finansų sistema ir jos grandys. Lietuvos Respublikos finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka, rūšys ir klasifikavimo pagrindai. Finansų teisės normų rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų klasifikacija, jų teisės ir pareigos. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Finansų kontrolės sistema: kontrolės aplinka, rizikos įvertinimas, kontrolės procedūros, informacinė sistema, ryšiai, monitoringas. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Lietuvos Respublikos biudžeto teisė ir biudžetinis procesas. Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Nacionalinio biudžeto samprata. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Valstybės biudžeto projekto rengimas. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir biudžetinė kontrolė. Biudžeto deficitas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Biudžetinio proceso principai. Valstybės iždo sąvoka. Valstybės rezervas. Biudžetinių įstaigų samprata. Nebiudžetinės įstaigų, išlaikomų iš biudžeto, lėšos. Valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondas. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Savivaldybių biudžetų tvirtinimo tvarka ir terminai. Biudžetų vykdymas, kontrolė. Europos Sąjungos regioninės politikos finansiniai instrumentai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo (administravimo) sistema. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų kontrolės sistema. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos biudžetas, jo sandara, pajamų ir išlaidų struktūra. Mokesčių politikos samprata. Mokesčių sąvoka, požymiai, reikšmė ir funkcinė paskirtis. Mokesčių rūšys. Valstybės išlaidų sąvoka. Valstybės ir savivaldybių išlaidų sistema. Valstybinio finansavimo sąvoka ir principai. Biudžetinio finansavimo sąvoka ir objektai. Valstybės skolos (vidaus ir išorės) valstybės vardu ir su valstybės garantija sampratos. Valstybinio kredito /valstybės vidaus ir išorės skolos/ teisiniai pagrindai. Valstybinio kredito principai, formos. Valstybės skolos valdymas. Mokesčių administravimo pagrindai. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčio administratoriaus sąvoka, jo teisės ir pareigos. Mokesčių administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Mokesčio mokėtojo samprata ir jo teisių apsauga. Mokesčio mokėtojo apskaita. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paslaptis. Mokesčio deklaracijos samprata, reikalavimai ir jų rūšys. Mokesčio apskaičiavimo laikotarpis. Mokesčių lengvatų samprata ir reikšmė. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tikrinimas. Mokesčio sumokėjimo terminai ir tvarka. Mokestinės nepriemokos esmė. Mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindai ir tvarka. Mokestinės nepriemokos išieškojimo tvarka. Mokesčių išieškojimo užtikrinimo priemonės: raginimas mokestines prievoles įvykdyti geruoju, mokesčių mokėtojų teisės disponuoti jam priklausančiu turtu laikinas apribojimas, mokesčių mokėtojų turto areštas. Delspinigių sąvoka, jų skaičiavimo tvarka. Mokesčio grąžinimo pagrindai. Pelno mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Šio mokesčio lengvatos. Gyventojų pajamų mokestis, paveldimo turto mokestis, žemės mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Šių mokesčių lengvatos. Pridėtinės vertės mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Šio mokesčio lengvatos. Akcizas: objektas, mokėtojai, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Atsiskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą, atsiskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą, įmokos į Garantinį fondą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Įmokos į Garantinį fondą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, naftos ir dujų išteklių mokestis, mokestis už aplinkos teršimą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Cukraus mokestis, kvotinio cukraus gamybos mokestis, papildomas cukraus gamybos mokestis, baltojo cukraus virškvočio mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Kvotinio cukraus gamybos mokestis, papildomas cukraus gamybos mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Valstybės rinkliava, konsulinis mokestis, žyminis mokestis, mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Valstybės rinkliava. Konsulinis mokestis. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Atsakomybės už mokesčio įstatymų pažeidimus. Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus sąvoka ir rūšys. Mokesčių įstatymų pažeidimai, jų sąvoka ir rūšys. Asmenų, pažeidusių mokesčių įstatymus kaltės formos. Patraukimo atsakomybėn už mokesčių įstatymų pažeidimus senaties terminai. Mokestinių ginčų sąvoka. Mokesčio mokėtojo teisės skųsti mokesčių administratoriaus veiksmus realizavimo būdai, tvarka ir terminai. Institucijos, nagrinėjančios mokestinius ginčus: centrinis mokesčio administratorius, Mokestinių ginčų komisija ir teismas; jų teisės ir pareigos mokestinių ginčų procese. Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas: ikiteisminė stadija ir jos dalys, teisminė stadija ir jos dalys. Bankų teisė. Lietuvos Bankas, jo funkcijos ir uždaviniai. Komerciniai bankai ir jų veikla. Centrinė kredito unija. Kredito unijos. Bankų samprata ir rūšys. Bankų steigimo būdai ir pagrindai. Bankų bankrotas ir likvidavimas. Europos Centrinis Bankas ir jo teisinis statusas. Bankinio kredito sąvoka, uždaviniai. Bankinio kredito principai. Bankinio kreditavimo rūšys. Bankininkystės teisiniai santykiai: sąvoka, ypatumai, subjektai. Pinigų teisė. Pinigų sąvoka ir funkcijos. Lietuvos Respublikos pinigų sistema: sąvoka ir elementai. Nacionalinio piniginio vieneto nustatymas. Piniginiai ženklai ir jų rūšys. Pinigų masės sąvoka. Pinigų emisija. Pinigų apyvarta. Grynųjų pinigų apyvartos teisinis reguliavimas. Kasos operacijų taisyklės. Negrynųjų pinigų apyvartos teisiniai pagrindai. Valiutos ir valiutinių vertybių sąvoka. Užsienio valiuta. Valiutinių operacijų rūšys. Valiutinio reguliavimo sąvoka. Užsienio valiutos naudojimo Lietuvos Respublikoje teisiniai pagrindai. Institucijos, atliekančios valiutinę kontrolę. Pasiruošimas Euro įvedimui. Privalomojo draudimo teisiniai santykiai. Draudimo samprata ir rūšys. Draudimo funkcijos. Draudimo teisiniai santykiai: sąvoka, turinys ir subjektai. Privalomasis draudimas ir savanoriškasis draudimas. Privalomojo draudimo veikimo sritis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas (paskirtis, pajamos ir išlaidos, jų klasifikacija, sudėtis ir struktūra). Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų ir išlaidų formavimas.( prie 8 punkto skaityt). Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymas, vykdymas ir kontrolė. Privatūs pensijų fondai: paskirtis, formavimo ypatumai. Valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos: objektas, mokėtojai, įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Skaityti daugiau
Finansų teisė (6)Viešųjų finansų samprata. Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Finansų sudėtis: viešieji ir privatieji finansai. Viešųjų finansų sąvoka. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. Valstybės finansinės veiklos formos. Lietuvos Respublikos finansų sistemos esmė ir struktūra. Valstybės ir savivaldybių finansų sistemos, jų reikšmė. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Finansų rinkos samprata. Finansų rinkos dalyviai. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Europos Sąjungos šalių finansų teisės apžvalga. Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Tarpukario Lietuvos finansų teisės raidos apžvalga. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalis. Lietuvos Respublikos finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka, rūšys ir klasifikavimo pagrindai. Finansiniai teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų klasifikacija, jų teisės ir pareigos. Finansinių teisinių santykių dalyviai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai, jų sąvoka ir rūšys. Finansų teisės subjektų klasifikacija. Finansų kontrolė Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Finansų kontrolės sistema: kontrolės aplinka, rizikos įvertinimas, kontrolės procedūros, informacinė sistema, ryšiai, monitoringas. Valstybės ir savivaldybių finansų kontrolės sistemos. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė. Finansų kontrolę įgyvendinančių institucijų sistema: specializuotos ir nespecializuotos kontrolės institucijos. Finansų kontrolės sistemos raida nuo 1990 metų. Specializuotos kontrolės institucijos. Lietuvos Respublikos biudžeto teisė ir biudžetinis procesas. Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Nacionalinio biudžeto samprata. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Biudžetinių teisinių santykių subjektai. Valstybės ir savivaldybių biudžetų formavimo principai ir šaltiniai. Biudžeto deficitas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Valstybės iždo sąvoka. Valstybės rezervas. Biudžetinių įstaigų samprata. Nebiudžetinės įstaigų, išlaikomų iš biudžeto, lėšos. Valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondas. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Savivaldybių biudžetų tvirtinimo tvarka ir terminai. Biudžetų vykdymas, kontrolė. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto santykis su Europos Sąjungos biudžetu. Europos Sąjungos regioninės politikos finansiniai instrumentai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo (administravimo) sistema. Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas: tikslai, uždaviniai, lėšų administravimas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo Orientavimo skyrius. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų kontrolės sistema. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos biudžetas, jo sandara, pajamų ir išlaidų struktūra. Skaityti daugiau
Finansų teisė (7)Finansų teisės esmė. Įgyvendinant finansų veiklą siekiama šių tikslų. Finansų veikos metodai. Finansų veiklos formos. Finansų veiklą įgyvendinančios valstybės ir savivaldybės institucijos. Finansų teisės požymiai ir sąvoka. Finansų teisės normų rūšys. Finansų teisės institutai ir sistema. Finansų teisės šaltiniai. Finansiniai teisiniai santykiai. Požymiai ir samprata. Finansinių teisinių santykių objektai. Finansinių teisinių santykių subjektai. Tiksliniai valstybės fondai ir programos. Lietuvos biudžeto sandara ir sistema. Bankininkystės santykių reguliavimas. Banko bankrotas. Eiliškumas kreditorių reikalavimų tenkinimo. Pinigų apyvartos teisiniai pagrindai. Valstybės pinigų sistema. Pinigų sistemos turinį sudaro. Užsienio valiutos rezervą sudaro. Pinigų judėjimas grynųjų ir negrynųjų pinigų pavidalu. Negrynųjų pinigų apyvarta. Kasos operacijų teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau
Finansų teisė (8)Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąvoka. Pridėtinės vertės mokesčio objektas. Prekių tiekimas. Prekių pervežimas į kitą valstybę Europos sąjungos narę. Paslaugų teikimas. Tarptautinių sandorių apmokestinimas. Apmokestinamoji vertė (nuo ko skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis). Pridėtinės vertės mokesčio tarifai (0-5-18). Pridėtinės vertės mokesčio neapmokestinamos prekės ir paslaugos. Pridėtinės vertės mokesčio ataskaita. Pridėtinės vertės mokesčio registravimas ir mokėtojo prievolės. Pridėtinės vertės mokesčio apskaita. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaita-faktūra. Mokestinis laikotarpis. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija. Pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimas į biudžetą. Prekių tiekimo į kitas valstybes Europos sąjungos šalis ataskaita (VIES). Pridėtinės vertės mokesčio kontrolė. Skaityti daugiau
Finansų teisė (9)Finansų teisės esmė. Valstybės finansinė veikla. Valstybės finansinės veiklos metodika ir formos. Finansų teisės dalykas ir samprata. Finansų teisės normos požymiai ir sąvoka. Finansų teisės normų rūšys. Finansiniai - teisiniai institutai ir sistema. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansiniai teisiniai santykiai ir Finansų teisės subjektai. Finansinių teisinių santykių požymiai ir sąvoka. Finansinių - teisinių santykių rūšys. Finansinių teisinių santykių objektai. Finansų teisės ir finansinių santykių subjektai. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir uždaviniai. Finansų kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė. Valstybinė mokesčių inspekcija ir kitos finansinės kontrolės institucijos prie Lietuvos respublikos Finansų ministerijos. Mokesčių policija. Revizijų departamentas. Auditas. Finansų kontrolės metodai. Biudžetinė sandara ir valstybinė biudžeto sistema. Biudžeto sąvoka ir reikšmė. Biudžetinių santykių teisinio reguliavimo mechanizmas. Lietuvos respublikos Biudžetinė sandara ir sistema. Biudžeto pajamos ir išlaidos (asignavimai). Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžetinio proceso teisinis reguliavimas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Biudžetinio proceso principai. Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo, tvirtinimo ir vykdymo bendrieji pagrindai. Valstybės biudžeto projekto rengimas. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir biudžetinė kontrolė. Valstybės ir savivaldybių tiksliniai fondai ir jų teisinis režimas. Tikslinių fondų sąvoka, tikslai ir sistema. Įstatyminiai fondai. Vyriausybės tiksliniai fondai. Savivaldybių tiksliniai fondai. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lietuvos respublikos valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų priežiūra ir atsakomybė. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Valstybės išlaidos ir finansavimas. Valstybės išlaidų ir finansavimo esmė. Investicijų finansavimo tvarka. Biudžetinis sąmatinis finansavimas. Bankininkystės santykių teisinis reguliavimas. Bankinio kreditavimo sąvoka ir reikšmė. Bankinio kreditavimo principai. Lietuvos kreditavimo įstaigų sistema. Kreditavimo veiklos licencijavimas ir veiklos. Sąlygos. Kredito įstaigų veiklos priežiūra. Banko bankrotas. Pinigų sistemos ir atsiskaitymų teisiniai pagrindai. Pinigų sistema. Grynųjų pinigų apyvarta. Negrynųjų pinigų apyvarta. Banko sąskaitų atidarymas ir uždarymas. Atsiskaitymų sąlygos. Kasos operacijų vedimo tvarka. Užsienio valiutos teisinis režimas. Mokesčių teisė. Mokesčių požymiai ir sąvoka. Mokesčių rūšys ir valstybės mokesčių sistema. Skaityti daugiau
Fizinių asmenų kaip verslo teisės subjektų ypatumaiResume (prancūzų kalba). Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Fizinių asmenų veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Individuali veikla. Individualios veiklos sąvoka. individualios veiklos registravimas. Mokėtini mokesčiai vykdant individualią veiklą. Individualios įmonės valdymo ypatumai. Veikla įsigijus verslo liudijimą. Kokia veikla galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Verslo liudijimo įsigijimo tvarka. Mokėtini mokesčiai įsigijus verslo liudijimą. Privalomi turėti dokumentai. Verslo formų panašumai ir skirtumai. Veikla įkūrus ūkininko ūkį. Ūkininko ūkio samprata. Ūkininko ūkio registravimas. Ūkininko ūkio veiklos apskaita. Mokėtini mokesčiai įregistravus ūkininko ūkį. Parama ūkininkų ūkiams. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Frančizės sutartisĮvadas. Sutarties samprata. Frančizės sutarčių rūšys. Frančizės sutarties elementai. Frančizės sutarties atskyrimas nuo kitų sutarčių rūšių. Frančizės sutarties turinys. Šalių teisių apribojimai. Šalių pasikeitimas. Frančizės sutarties pabaiga. Skaityti daugiau
Franšizės sutarties samprata, jos šalys, sudarymo bei vykdymo ypatumaiĮvadas. Franšizės samprata. Franšizės sutarties tipai ir rūšys. Franšizės sutarties šalys. Franšizės gavėjo įsipareigojimai pagal franšizės sutartį. Franšizės davėjo (teisių turėtojo) įsipareigojimai pagal franšizės sutartį. Franšizės sutarties sudarymo privalumai ir trūkumai. Franšizės verslo privalumai. Franšizės verslo trūkumai. Įmonės Lietuvoje, veikiančios franšizės pagrindu. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Ginčo sprendimasSutarties sąlygos. Ginčas: Pirkėjas kreipiasi į pardavėją ir prašė arba pakeisti netinkamos kokybes chemikalus į kokybiškas, arba, jeigu pardavėjas neturi galimybės tai padaryti, grąžinti visą sumokėtą už prekes sumą. Pardavėjas teigia, kad pirkėjui buvo pristatytos kokybiškos prekės, ir kad jos pagedo dėl netinkamo saugojimo būdo. Kadangi tai yra pirkėjo kaltė, pardavėjas atsisako ką nors daryti, t.y. nei keisti prekės, nei grąžinti pinigus jis neketina. Pretenzijų pareiškimas, šalių derybos, arbitražas. Ginčo sprendimas arbitraže. Skaityti daugiau
Ikisutartinių santykių reguliavimas tarptautinėse sutartyseĮvadas. Ikisutartiniai santykiai. Ikisutartinių santykių samprata. Ikisutartiniai dokumentai ir jų reikšmė. Ikisutartinių santykių reguliavimas. Sutarčių teisės harmonizavimas. Ikisutartinių santykių reguliavimas Lietuvoje. Ikisutartinių santykių reguliavimas tarptautinėse sutartyse. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonėms taikytina teisėĮmonių teisės sistema. Įmonėms taikytinos teisės nustatymo kriterijai. Kriterijai, kurie remiasi juridinio asmens fikcijos teorija. Kriterijai, kurie remiasi realine juridinio asmens teorija. Dviejų pagrindinių inkorporacijos bei siege reel kriterijų palyginimas. Įmonėms taikytinos teisės sfera. Įmonėms taikytina teisė pagal Europos Teisingumo Teismo sprendimus. Įmonių įstatymo pakeitimai. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai. Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje įstatymas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ir trūkumai įmonėms taikytinos teisės srityje/Kokį bendrą teigiamą poveikį turės narystė Europos Sąjungoje (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės bankrotasĮžanga. Bankroto samprata. Įmonės bankroto bendriniai dalykai. Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Bankroto bylos kėlimo pagrindai. Įmonės bankroto procedūra. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminės bankroto procedūros taikymas. Supaprastintas bankroto procesas. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Tyčinis bankrotas. Taikos sutartis. Įmonės reorganizavimas. Bankrutuojančios įmonės likvidavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės bankroto ir restruktūrizavimo įstatymų santykisĮvadas. Įmonės bankrotas ir restruktūrizavimas. Bankrotas. Restruktūrizavimas. Įstatymų paskirtis. Įmonės bankroto įstatymo paskirtis. Įmonės restruktūrizavimo įstatymo paskirtis. Bankroto ir restruktūrizavimo procesai. Bylos nagrinėjimas. Administratorius bankroto ir restruktūrizavimo bylose. Bylos nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kolektyvinė sutartisĮvadas. Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė. Nesutarimų ir ginčų, kylančių sudarant ir vykdant įmonės kolektyvinę sutartį, sprendimo tvarka. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės verslo veiklą reguliuojantys teisės aktai: UAB "Krantas Travel"Įvadas. Informacija apie UAB "Krantas Travel". Įmonės UAB "Krantas Travel" veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių bankrotasPowerPoint pristatymas. Įmonių bankrotas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Bankroto teisės šaltiniai. Bankroto proceso tikslai. Restruktūrizavimo proceso tikslai. Pagrindinės įmonių bankroto įstatymo sąvokos. Bankroto procedūros etapai. Subjektai, galintys paduoti pareiškimą dėl bankroto. Supaprastintas bankroto procesas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Administravimo išlaidos. Restruktūrizavimas. Skaityti daugiau
...