Šperos.lt > Teisė > Komercinė teisė
Komercinė teisė

(249 darbai)

Sandorio samprata ir rūšysSandorio samprata ir rūšys. Civilinio sandorio skirtumas nuo kitų teisinių aktų. Sandorių forma. Žodinė sandorio forma. Rašytinė sandorio forma. Notarinė sandorio forma. Naikinamoji ir atidedamoji sąlygos. Sandorių klasifikacija. Vienašalis sandoris. Dvišalis sandoris. Daugiašalis sandoris. Atlygintini sandoriai. Neatlygintini sandoriai. Konsensualinis sandoris. Realinis sandoris. Kauzalinis sandoris. Abstraktus sandoris. Fiduciarinis sandoris. Įprastinis sandoris. Sąlyginis sandoris. Sandorių negaliojimas. Sandorių negaliojimo pasekmės. Abišalė restitucija. Vienašalė restitucija. Atvejai, kai restitucijos nėra. Papildomos turtinės pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Sandoriai, turintys subjektų sudėties trūkumų. Sandoriai su valios trūkumais. Sandoriai su turinio trūkumais. Sandoriai, turintys formos trūkumų. Smurto ar gąsdinimo būdu sudaryti sandoriai. Sandoris, sudarytas dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja puse. Sandoris, sudarytas dėl sunkių aplinkybių. Sandoris, sudarytas fizinio asmens, kuris negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Tariamieji sandoriai. Apsimestiniai sandoriai. Apgaulės būdu sudaryti sandoriai. Skaityti daugiau
Sandorių negaliojimo samprataĮvadas. Negaliojantys sandoriai. Sandorių negaliojimo pagrindai. Sandorių negaliojimo teisiniai padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo institucijos ir instrumentai LietuvojeĮvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo institucijos ir instrumentai Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo institucijos Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo šaltiniai ir parama Lietuvoje. Reikalingiausia parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) ir finansavimo institucijų pagrindiniai trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Steigėjo ir verslo subjekto nuosavybės teisės santykisĮvadas. Lietuvos įmonės – komercinės teisės subjektai. Komercinės teisės subjekto samprata. Įmonės samprata. Lietuvos įmonių rūšys. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys ir formos. Privati ir viešoji nuosavybė. Bendroji nuosavybė. Intelektinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Steigėjų nuosavybės teisė atskirų rūšių įmonėse. Išvados. Skaityti daugiau
Steigimo sutartis: UAB "Virgišiukas"Uždarosios akcinės bendrovės "Virgišiukas" steigimo sutartis. Bendrovės steigėjai. Bendrovės pavadinimas. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijos. Bendrovės akcijų pasirašymus ir apmokėjimas. Steigėjų teisės ir pareigos. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas ir informacijos steigėjams pateikimas. Atlyginimas už steigimą ir steigimo išlaidų kompensavimas. Steigėjų atsakomybė. Ginčų tarp steigėjų sprendinio tvarka. Sutarties galiojimo laikas ir kitos sąlygos. Skaityti daugiau
Supaprastintas bankroto procesasĮvadas. Supaprastinto bankroto proceso sąvoka. Supaprastinto bankroto procesas. Supaprastinto bankroto proceso taikymo atvejai. Supaprastinto bankroto proceso nutraukimas. Teismo veiksmai priėmus nutartį taikyti supaprastintą bankroto procesą. Ypatumai taikant supaprastintą bankroto procesą. Gautų lėšų, pardavus turtą, panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sutarčių analizėPirkimo-pardavimo sutartis. Sąvoka ir reikšmė. Šalys, turinys ir forma. Dalykas, kaina. Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas ir atsakomybė už sutarties pažeidimą. Nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas. Prekių pardavimas kreditan. P-P sutarties su užsienio kontrahentais ypatybės. JT Vienos konvencija ir tarptautinių P-P sutarčių sudarymo tvarka. INCOTERMS kaip šaltiniai. Mainai. Dovanojimo sutartis. Šalys. Dalykas. Forma. Turto perleidimas su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. Šalys. Forma. Sutarties nutraukimo pasekmės. Tiekimas. Tiekimo sutarties sąvoka ir reikšmė. Šalys. Tiekiamos produkcijos asortimentas. Nepilnutinis produkcijos patiekimas arba jos neatsiėmimas. Tiekiamos produkcijos kokybė. Terminai pareikšti pretenzijoms ryšium su patiektos produkcijos trūkumais. Tiekiamos produkcijos komplektiškumas. Atsakomybė už tiekimo sutarties pažeidimą. Paskola. Paskolos sutarties sąvoka ir reikšmė. Paskolos sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Paskolos sutarties rūšys. Paskolos sutarties nuginčijimas. Turto nuoma. Šalių teisės ir pareigos. Turto nuomos sutarties pasibaigimas. Buitinės nuomos sutartis. Panauda. Panaudos sutarties šalių teisės ir pareigos. Lizingas. Sąvoka. Reikšmė. Rūšys. Lizingo, nuomos, pirkimo-pardavimo sutarties bruožai. Dalykas. Gyvenamosios patalpos nuoma. Teisinis gyvenamosios patalpos nuomos santykių reguliavimas. Gyvenamieji namai, butai (gyvenamosios patalpos). Gyvenamosios patalpos ploto rodiklis ir valstybės paramos dydis. Teisės į valstybės paramą sąlygos. Valstybės paramos formos. Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, registravimas. Piliečių išbraukimas iš eilės valstybės paramai gauti. Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, eilių peržiūrėjimas. Piliečių, kuriems valstybės paramą numatoma suteikti per artimiausius dvejus ūkinius metus, sąrašai. Sprendimas suteikti valstybės paramą. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tvarka. Gyvenamųjų patalpų nuomos nuomininko šeimos nariai. Jų padėtis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pakeitimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas. Ranga. Rangos sutarties sąvoka ir reikšmė. Rangos sutarties dalykas. Rangos sutarties rūšys. Rangos sutarties šalys. Rangos sutarties forma. Rangos sutarties sąlygos. Rangos sutarties kaina. Rangos sutarties terminai. Šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Kapitalinės statybos ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartis (PirTDS). Mokslinio tyrimo ir konstravimo darbų atlikimas. Technologijos perdavimas. Krovinių pervežimas. Teisinis reguliavimas. Vežimo sutartys (VS). Krovinių VS. Krovinių vežimas jūra. Krovinių vežimas oru. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu. Krovinių, keleivių ir bagažo pervežimo automobilių transportu ypatingos taisyklės. Pervežėjo atsakomybė už termino praleidimą. Buksyravimo sutartis. Pašto vežimo sutartis. Ekspedicijos sutartis. Ekspeditoriaus atsakomybė. Trečiojo asmens pasitelkimas prievolei įvykdyti. Vienašalis sutarties nutraukimas. Pavedimas. Pavedimo sutarties pasibaigimas. Komisas. Komiso sutarties šalių teisės ir pareigos. Komiso sutarties pasibaigimas. Pasauga. Pasaugos sutarties šalys, dalykas, forma, terminai. Pasaugos sutarties šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Nesutartinė pasauga. Jungtinė veikla. Energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Paslaugų sutartys. Medicinos paslaugų sutartis. Frančizės sutartis. Distribucijos (paskirstymo) sutartis. Sandėliavimas. Turto patikėjimo sutartis. Taikos sutartis. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Draudimas. Sąvoka, reikšmė, šaltiniai. Draudimo teisinis santykis. Draudiminis įvykis. Draudimo formos, šakos ir grupės. Atsiskaitymo ir kreditavimo santykiai. Atsiskaitymo ir kreditavimo sąvoka ir reikšmė. Banko sąskaitos sutartis. Banko indėlio sutartis arba depozito sutartis. Čekiai. Akredityvas. Vekselis. Inkaso. Turto patikėjimas. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Taikos sutartis. Nesutartinės prievolės. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą. Regreso teisė į žalos padariusį asmenį. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju. Atsakomybė už dėl gyvybės atėmimo atsiradusią žalą. Žalos atlyginimas fizinio asmens, kuriam nėra suėję keturiolikos metų, sveikatos sužalojimo atveju. Žalos atlyginimo mokėjimas. Atlyginimo dydžio pakeitimas asmenų, iš kurių priteistas žalos atlyginimas, reikalavimu. Žalos atlyginimas, kai pasibaigia įpareigotas atlyginti žalą juridinis asmuo ar miršta įpareigotas fizinis asmuo. Socialinio draudimo išmokų įskaitymas. Laidojimo išlaidų atlyginimas. Žalos, atsiradusios dėl klaidinančios reklamos, atlyginimas. Klaidinančios reklamos samprata. Lošimas ir lažybos. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Autorių teisių objektai. Bendraautorystė. Turtinių teisių apribojimai. Autorių teisių galiojimo terminai. Autorių turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Fonograma. Transliuojančioji organizacija. Audiovizualinis kūrinys. Gretutinių teisių apribojimai. Gretutinių teisių galiojimo terminai. Turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Duomenų bazių gamintojų teisės. Duomenų bazių gamintojų teisių apribojimai. Patentų teisė. Patentinės paraiškos padavimas. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Nuosavybės teisės pakeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos konvencija. Europos patentų konvencija (EPK). Patentinės kooperacijos sutartis (PCT). Santykis tarp nacionalinio patento, Europos patento ir patento, išduoto pagal Patentinės kooperacijos sutartį. Teisinė pramoninio dizaino apsauga. Prekių ženklai. Firmų vardai. Prievolės, atsirandančios dėl konkurso paskelbimo. Paveldėjimo teisė. Skaityti daugiau
Sutarčių sudarymasSutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Sutarties sudarymo stadijos. Vienos Konvencija - tarptautinių prekybinių sutarčių sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Sutarčių sudarymas (2)Įvadas. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių neįvykdymo teisines pasekmes. Išvados. Skaityti daugiau
Sutarčių teisės bendrosios nuostatosĮvadas. Sutarčių teisės bendrosios nuostatos. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių pabaiga. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Sutarčių turinys, sąlygų rūšysĮvadas. Sutarties samprata. Sutarčių turinys, sąlygų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
SutartysĮvadas. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymas. Priedas. Skaityti daugiau
Sutartys ir jų rūšysĮvadas. Dovanojimo sutartis. Paskolos sutartis. Panaudos sutartis. Jungtinė veikla (partnerystė). Lizingo sutartis. Skaityti daugiau
Sutartys. Nuosavybės teisėPowerPoint pristatymas. Sandoriai. Valios išreiškimo forma. Sąlyginis sandoris. Sandorio sudarymo vieta. Negaliojantys sandoriai. Nuginčijamo sandorio patvirtinimas. Restitucija. Sutartys. Sutarčių sudarymas. Oferta. Akceptas. Pagrindinės sutarties (pirkimo - pardavimo) dalys ir elementai (pavyzdys). Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių pabaiga: nutraukimas. Sutarčių pabaiga: negaliojimas. Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Skaityti daugiau
Takeover bids in EuropeVerslo teisės darbas anglų kalba. Introduction. The takeovers directive. General principles that apply to the conduct of takeover bids. Regulatory framework for a body supervising takeover bids. The takeover panel. Options for implementing the regulatory framework. Direct statutory provision. Recognition of the takeover code. Delegated statutory powers. Rules about takeover bids. Basic rules. Mandatory rule in favour of minority shareholders. Equitable price provision. The anti-frustration rule. Impact on the anti-frustration rule. The breakthrough rule. Impact on the breakthrough rule. Reciprocity rule. Impact on the reciprocity rule. Document requirements. Time allowed for acceptance. Restricting barriers to takeovers. Disclosure requirements for companies whose shares are traded on a regulated market. "Squeeze-out" and "sell-out" provisions. Comparison of directive provisions on squeeze-out and sell-out and part 13a of the companies act 1985. Benefits and costs – sectors and groups affected. Benefits – economic. Conclusion. Definitions. Skaityti daugiau
Tariamieji ir apsimestiniai sandoriaiĮžanga. Tariamojo sandorio samprata. Apsimestinio sandorio samprata. Tariamojo ar apsimestinio sandorio sudarymo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai komerciniai ginčai ir jų sprendimo tvarkaĮvadas. Konfliktas, ginčai ir teisė. Tarptautinių komercinių ginčų samprata. Tarptautinių komercinių ginčų kilimo priežastys. Tarptautinių komercinių ginčų sprendimo būdai. Vilniaus komercinis arbitražo teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė lizingo sutarties analizėĮvadas. Pagrindiniai sutarties elementai. Sutarties analizė. Sutarties rūšis. Sutarties dalykas. Sutarties kaina. Turto perdavimas. Šalių teisės ir įsipareigojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė sandorių registravimo reikšmėĮvadas. Sandorio, prokūros samprata. Teisinės sandorių registracijos pagrindiniai bruožai. Atskirų sutarčių teisinės registracijos ypatumai. Pagrindinių registrų įstaigos. Nekilnojamo turto registras. Valstybės registras. Juridinių asmenų registras. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės įmonių formos Lietuvoje ir jų tarpusavio palyginimas. Pagrindiniai įmonių steigimo dokumentaiLietuvos įmonės. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. AB ir UAB steigimas. AB IR UAB registravimas AB ir UAB likvidavimas. Individualios (personalinės) įmonės. Individualios (personalinės) įmonės registravimas. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB). Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). TŪB, KŪB registravimas. Ne pelno organizacijos. Viešosios įstaigos. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Išvados. Skaityti daugiau
...