Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinės teisės referatai
Civilinės teisės referatai

(321 darbai)

Atstovavimas. Bendrosios nuostatosAtstovaujamasis ir atstovas. Atstovavimas. Bendrosios nuostatos. Atstovavimas. Atstovavimo taikymo sritys. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Įgaliojimų rūšys. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų asmens, neturinčio įgalinimų arba viršijant įgalinimus, pasekmės (atstovavimas be įgalinimų). Išvados. Skaityti daugiau
Autorinių ir gretutinių teisių administravimasĮvadas. Autorių teisių kolektyvinis administravimas. 56 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo taikymo sritis. Įstatyminė bazė. Turtinės ir neturtinės teisės. Teisių įgyvendinimas. Kodėl kolektyvinis administravimas? Administravimo bendrijų vaidmuo. Gretutinių teisių kolektyvinis administravimas. Gretutinių teisių atsiradimas. Santykiai su teisių turėtojais. Skaityti daugiau
Autorių teisės (2)Įvadas. Darbo mokslinis naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo šaltiniai. Naudoti tyrimo metodai. Praktinė darbo reikšmė. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos reglamentavimo raida ir reikšmė informacinėje visuomenėje reikšmė. Lyginamoji autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje reglamentavimo analizė. Tarptautiniai teisės aktai ir sutartys dėl autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje reglamentavimas Europos Sąjungos (ES) teisėje. autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje reglamentavimas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teisėje. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete techninės priemonės ir būdai, jų taikymo aspektai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimtys ir apribojimai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimtys ir apribojimai tarptautiniuose teisės aktuose. autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimtys ir apribojimai Europos sąjungos teisės aktuose. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimčių ir apribojimų taikymo problemos. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete reglamentavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados. Išnašos. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Bankrotas (2)Įvadas. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Administratorius bankroto byloje. Skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas, kai yra iškelta bankroto byla. Įmonių turto pardavimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka bankroto proceso metu. Bankroto bylos nutraukimas. Įmonės sanavimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto teisės santykis su teisės sistemaBankroto teisės santykis su teisės sistema. Bankrotas. Sąvokos ir reglamentavimas. Bankroto proceso reglamentavimas. Bankroto teisės santykis su kitomis teisinės sistemos šakomis. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto teisės santykis su teisės sistema (2)Įvadas. Teisės sistema. Bankrotas. Sąvoka ir reglamentavimas. Bankroto teisės santykis su kitomis teisinės sistemos šakomis. Bankroto teisės priklausomybės problemos sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bažnytinė santuoka kaip alternatyva civilinei santuokos sudarymo formaiĮžanga. Santuokos institutas visuomenės apskritai ir šeimos teisės kontekste. Dėstymas. Santuokos instituto reglamentavimas Lietuvos teisės istorijoje. Santuokos sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Bažnytinės santuokos sudarymo sąlygos ir registravimo tvarka. Išvados. Bažnytinės santuokos populiarėjimas (statistiniai duomenys). Problematika. Tikybiškai mišrios santuokos sudarymas. Registravimo procedūra. Bažnytinės santuokos instituto savarankiškumas. Priedai. Skaityti daugiau
Bedarbio sąvoka ir rėmimasĮvadas. Bedarbio sąvoka. Bedarbio rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendras gyvenimas neįregistruotoje santuokoje ir separacijaĮvadas. Sutuoktinių gyvenimas neįregistravus santuokos. Sutuoktinių bendras gyvenimas skyrium (separacija). Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apeliacijos principaiĮvadas. Apeliacijos proceso reikšmė ir reikalingumas. Apeliacijos rūšys. Bendrieji apeliacijos principai. Suspensyvinis apeliacijos poveikis. Devoliucinis apeliacijos poveikis. Principas tantum devolutum quantum appellatum. Principas non reformato in pejus. Draudimo reikšti naujus reikalavimus ir pateikti naujus argumentus. Draudimo pateikti naujus įrodymus principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai (3)Įvadas. Sutarties samprata ir reikšmė. Taikymo ribos. Sutarties laisvės principas. Imperatyviosios teisės normos ir sutartis. Sąžiningumas ir sąžininga dalykinė praktika. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai (4)Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti esminius bendruosius sutarčių civilinėje teisėje nuostatus. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Dvišalės ir vienašalės sutartys. Atlygintinės ir neatlygintinės sutartys. Konsensualinės ir realinės sutartys. Vienkartinio ir tęstinio vykdymo, vartojimo, rizikos ir kt. Sutartys. Sutarties sudarymas. Ikisutartiniai santykiai ir preliminariosios sutartys. Ofertos ir akcepto samprata. Sutarties turinys. Sutarčių sudarymo sąlygos. Sutarties vykdymas. Sutarčių vykdymo principai. Sutarčių vykdymo tvarka. Sutarties neįvykdymas. Sutarčių pabaiga. Sutarties nutraukimas. Restitucija. Sutarties pakeitimas. Sutarties negaliojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimasCivilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės draudimas. Darbdavių civilinės atsakomybės draudimas. Ūkinės veiklos civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios asmens civilinės atsakomybės draudimas. Profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Skaityti daugiau
Bendrovių likvidavimo pagrindai, likvidatoriaus įgaliojimaiĮvadas. Likvidavimo rūšys. Priverstinio likvidavimo pagrindas. Savanoriško likvidavimo pagrindai. Pranešimas apie įmonės likvidavimą. Bendrovės Likvidavimo dokumentai. Likvidavimo proceso pradžios bei pabaigos registravimas. Likvidatoriaus paskyrimas. Likvidatoriaus įgaliojimai. Likvidatoriaus pakeitimas. Likvidatoriaus darbo apmokėjimo šaltiniai. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (4)Teisinės atsakomybės ir civilinės atsakomybės samprata. Civilinės teisės pažeidimo sudėtis. Sutartinės ir deliktinės civilinės atsakomybės sąvokos ir atsiradimo pagrindai. Sutartinė civilinė atsakomybė. Deliktinė atskomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (5)Civilinės atsakomybės samprata, paskirtis, rūšys ir formos. Civilinė atsakomybė, kai teisinės atsakomybės rūšis, jos bruožai. Civilinės atsakomybės funkcijos. Pagrindinė funkcija – kompensacinė. Prevencinė civilinė atsakomybės funkcija. Informacinė ir stimuliavimo funkcijos. Teisės aktai, reguliuojantys deliktinę civilinę atsakomybę. Civilinės atsakomybės skirtumas nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės rūšys. Skirstymas pagal žalos atlyginimo apimtį. Skirstymas pagal žalos atlyginimo paskirstymo keliems žalą padariusiems asmenims tvarką. Skirstymas pagal prievolės vykdymo tvarką. Skirstymas pagal atsakomybės eiliškumą. Civilinės atsakomybės sąlygų ypatumai pagal tarptautinės teisės aktus. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Civilinės atsakomybės netaikymas. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (6)Civilinė atsakomybė kaip teisinės atsakomybės rūšis, jos samprata. Civilinių teisinių sankcijų taikymas kaip civilinės atsakomybės realizavimo forma. Pareiga atlyginti žalą. Pareiga atlyginti nuostolius. Pareiga sumokėti neteisybes. Civilinės atsakomybės bendrosios sąlygos. Žalos arba nuostolių padarymas. Priešingas teisei skolininko elgesys. Mišri (abipusė) kaltė. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė, jų atsiradimo sąlygos. Civilinė atsakomybė ir civilinių teisinių sankcijų taikymas garbės ir orumo gynimo bylose. Civilinė atsakomybė ir civilinių teisinių sankcijų taikymas bylose dėl žalos, padarytos pakenkus asmens sveikatai arba atėmus gyvybę. Darbe naudotasi literatūra iki 2000 metų. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė ir jos rūšysĮvadas. Civilinės atsakomybės samprata. Atsakomybė. Teisinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka. Civilinės atsakomybės reikšmė. Civilinės atsakomybės skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. Dalinė ir solidari civilinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiari civilinė atsakomybė. Visiška, ribota ir padidinta civilinė atsakomybė. Tiesioginė ir regresinė civilinė atsakomybė. Sutartinės atsakomybės formos. Nuostolių atlyginimas. Netesybų išieškojimas. Deliktinės atsakomybės rūšys. Pareiga atlyginti žalą. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Atsakomybė už daiktais, esančiais asmens žinioje, padarytą žalą. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Valstybės ir savivaldybės atsakomybė už jų institucijų ir pareigūnų neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių iki 14 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą fizinio asmens, negalinčio suprasti savo veiksmų reikšmės, veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo. Atsakomybė už žalą, padarytą dėl netinkamos kokybės produkcijos (paslaugų). Atsakomybė už žalą, padarytą klaidinančia reklama. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė už žalą atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmųĮžanga. Civilinės atsakomybės sąlygos. Žalos atlyginimas. Atsakomybė už žalą padarytą ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir teismo veiksmais. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė. Jos rūšysCivilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė, deliktinės atsakomybės rūšys. Ikisutartinė civilinė atsakomybė. CA funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
...