Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė > Civilinės teisės kursiniai darbai
Civilinės teisės kursiniai darbai

(82 darbai)

Civilinės teisės ribos ir jų nustatymo reikšmėĮvadas. Viešoji ir privatinė teisė. Privatinės ir civilinės teisės sąveika. Civilinės teisės taikymo ribos ir specifika. Civilinės teisės atribojimo nuo kitų teisės šakų ypatumai. Civilinės teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų. Civilinės teisės taikymo sferos ribų nustatymo praktinė pusė. Išvados. Santrauka (Rezume). Skaityti daugiau
Civilinio proceso dalyviaiĮvadas. Civilinio proceso šalys. Šalių procesinis lygiateisiškumas. Civilinis procesinis veiksnumas. Kuratoriaus paskyrimas. Ieškovas ir atsakovas. Šalių teisės ir pareigos. Tinkama ir netinkama šalis. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkų santykiai. Procesinis teisių perėmimas. Atstovavimas teisme. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Civilinio proceso teisės santykių subjektai ir jų klasifikacijaĮvadas. Civilinio proceso teisės subjektai. Teismai. Civilinio proceso šalys. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Tretieji asmenys. Kiti proceso dalyviai. Išvados. Skaityti daugiau
Dirbtinio apvaisinimo finansavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto teisiniai aspektaiAnotacija. Įvadas. Naujosios biotechnologijos sveikatos sistemos reformos kontekste. Dėstomoji dalis. Sveikatos sistemos reforma nepriklausomoje Lietuvoje. Teisiniai aspektai, politiniai sprendimai bei ekonominės sąlygos. Valstybės vaidmuo, užtikrinant piliečių teisę į sveikatos priežiūrą. Teisė į sveikatos priežiūrą ir jos išraiška pozityviosios teisės aktuose. Nauji politiniai sprendimai sveikatos priežiūroje ir realios jų įgyvendinimo galimybės. Draudiminis sveikatos priežiūros finansavimo modelis. Problemos ir perspektyvos. Paslaugų kokybės, priimtinumo, saugumo ir ekonominio efektyvumo užtikrinimas per sutartinius įsipareigojimus tarp draudiko ir paslaugos teikėjo. Asmens sveikatos priežiūros kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarka. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo procesas ir kriterijai. Ekonominis PSDF biudžeto lėšų panaudojimo pagrįstumas. Naujų paslaugų, vaistų ir technologijų įtraukimas į kompensuojamųjų iš PSDF biudžeto katalogą. Finansavimo prioritetų pasirinkimas kaip sveikatos santykių teisumo įgyvendinimo priemonė. Naujos tendencijos valstybinėje reprodukcinės sveikatos politikoje. Motinos ir vaiko sveikatos apsauga - nuolatinis valstybės prioritetas. Reprodukcinės sveikatos politika sveikatos santykių teisumo kontekste. Asmens pasirinkimas kaip prielaida diferencijuoti valstybės finansinę paramą reprodukcinės sveikatos srityje. Valstybės pagalbos nevaisingiems pacientams ypatumai. Nevaisingumas kaip sveikatos problema. Sveikatos priežiūros paslaugų nevaisingiems asmenims finansavimas iš PSDF biudžeto. Esamos situacijos analizė. Dirbtinio apvaisinimo procedūros kompensavimo iš PSDF biudžeto būtinieji kriterijai. DA kaip sveikatos priežiūros paslauga ir jos vieta nevaisingumo gydymo procese. DA procedūrų teisėtumas. DA procedūrų vertinimas pagal sveikatos priežiūros paslaugų priimtinumo ir tinkamumo (kokybės) kriterijus. DA medicininės pasekmės ir jų vertinimas pagal technologinio saugumo kriterijus. DA etinio priimtinumo kriterijai. DA psichosocialinės pasekmės - integralaus požiūrio į nevaisingumo problemas išraiška. DA kompensavimo valstybės lėšomis politika ir kontraversijos. DA kaštų struktūra, jos vertinimo ypatumai ir svarba. DA kaštų efektyvumo (cost effectiveness) analizė. Kaštų naudingumo (cost utility) analizės ypatumai, vertinant reprodukcines technologijas. DA kaštų ir pajamų (cost benefit) santykis. Atokiųjų DA kaštų analizė ir įtaka PSDF biudžetui. DA procedūros finansavimo iš PSDF biudžeto hipotetinis modelis. Pagalbinių nevaisingumo gydymo metodų kompensavimo lyginamieji aspektai. DA technologijos inkorporavimas į dabartinę kompensuojamųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sistemą. DA kompensavimo iš PSDF biudžeto galimų pasekmių prognozės. Išvados. Dirbtinio apvaisinimo valstybinio finansavimo Lietuvoje perspektyvos. Teisinės prielaidos be realaus pagrįstumo ir finansinių galimybių. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Dispozityvumo principo ribos civiliniame proceseĮvadas. Dėstomoji dalis. Principų samprata ir reikšmė visuomeniniuose teisiniuose santykiuose. Principų klasifikavimas ir reikšmė civiliniame procese. Dispozityvumo principas civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribų samprata ir reikšmė civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribojimai Lietuvos Respublikos civiliniame procese. Civilinių bylų skirstymas pagal dispozityvumo ir imperatyvumo santykį. Dispozityvumo principo ribos užsienio šalių civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribos Vokietijos civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribojimai Rusijos, Švedijos ir Ispanijos civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribojimų pavyzdžiai Lietuvos teismų praktikoje. Dispozityvumo principo ribojimai Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje. Dispozityvumo principo ribojimai Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Fiduciarinė pareiga vengti interesų konfliktoĮvadas. Fiduciarinių pareigų samprata ir reikšmė. Fiduciarinė pareiga veikti protingai. Fiduciarinė pareiga veikti sąžiningai. Fiduciarinė pareiga būti lojaliam. Fiduciarinė pareiga – vengti interesų konflikto. Vadovas – akcininkas. Kai tas pats vadovas vadovauja keliems juridiniams asmenims. Juridinio asmens turto painiojimas su vadovo turtu. Vadovų atlyginimai ir kitos išmokos. Disponavimas turtu. Kiti turto painiojimo atvejai. Informacijos apie interesų konfliktą atskleidimas. Sankcijos už fiduciarnių pareigų pažeidimą. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Fiziniai ir juridiniai asmenys civilinėje teisėjeĮvadas. Fiziniai asmenys civilinėje teisėje. Fizinių asmenų bendrieji nuostatai. Fiziniai asmenys. Piliečiai. Įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių. Sandoriai su fiziniais asmenimis. Sandorių sąvoka ir forma. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimas ir įgaliojimas fiziniams asmenims. Atstovavimas. Įgaliojimas. Fizinių asmenų nuosavybės teisė. Fizinių asmenų bendrieji nuostatai. Fizinių asmenų privati nuosavybė. Fizinių asmenų atsiskaitymo santykiai ir banko sąskaitos sutartis. Prievolės, atsirandančios dėl žalos padarymo fiziniam asmeniui. Fizinių asmenų autorinė teisė. Fizinių asmenų bendrieji nuostatai. Fizinių asmenų paveldėjimo teisė. Užsienio valstybių civilinių įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas. Užsienio fizinių ir juridinių asmenų teisnumas. Juridiniai asmenys civilinėje teisėje. Juridinių asmenų bendrieji nuostatai. Juridiniai asmenys. Juridiniai asmenys. Sandoriai. Sandorių sąvoka ir forma. Atstovavimas ir įgaliojimas. Atstovavimas. Įgaliojimas. Juridinių asmenų nuosavybės teisė. Bendrieji nuostatai. Privati nuosavybė. Bendroji nuosavybė. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Juridinių asmenų prievolinė teisė. Bendrieji prievolių nuostatai. Prievolių įvykdymas. Prievolių pasibaigimas. Atskiros prievolių rūšys. Panauda. Pavedimas. Komisas. Prievolės, atsirandančios dėl žalos padarymo. Juridinių asmenų autorinė teisė. Bendrieji nuostatai. Išvados. Remtasi 1999-2000 metų duomenimis. Skaityti daugiau
Gėjų santuokų moralinis ir teisinis įvertinimasĮžanga. Darbo tikslas. Išanalizuoti tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimo teorines ir praktines problemas, atskleidžiant prioritetines santuokos sudarymo formas. Santuokos samprata bei reikšmė. Santuokos sudarymo sąlygos. Draudimas tuoktis tos pačios lyties asmenims. Šeima kaip valstybės ir visuomenės institucija. Žmogaus asmens lytiškumas ir homoseksualumo samprata. Tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Gretutinės teisėsĮvadas. Intelektinė nuosavybės samprata. Autorių teisių ištakos. Gretutinių teisių pagrindiniai aspektai. Gretutinių teisių istorija. Gretutinių teisių istorija reglamentavimas. Gretutinių teisių samprata. Gretutinių teisių rūšys. Gretutinių teisių objektas. Gretutinių teisių subjektas. Atlikėjai. Fonogramų gamintojai. Audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojai. Transliuojančiosios organizacijos. Gretutinių teisių subjektų teisės. Atlikėjų asmeninės neturtinės teisės. Turtinės teisės. Gretutinių teisių apribojimai. Gretutinių teisių galiojimo terminai. Gretutinių teisių administravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Grupės ieškinio Lietuvos civiliniame procese problematikaĮvadas. Grupės ieškinio samprata. Grupės ieškinio reikšmė viešojo intereso gynyboje. Grupės ieškinių suderinamumas su civilinio proceso modeliais. Grupės ieškinio reglamentavimas Lietuvos civilinio proceso teisėje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindaiĮvadas. Darbo tikslas – išdėstyti ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindų taikymo aplinkybes remiantis teismų praktika. Ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindai. Ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka nepasinaudojimas. Asmens neveiksnumas. Neįgalioto asmens pareiškimas. Teisme nagrinėjamas tapatus ginčas. Sprendimo už akių neprašymas. Šalių neatvykimas į posėdį. Žyminio mokesčio nesumokėjimas. Ginčo perdavimas spręsti arbitražui. Ieškinio atsiėmimas. Ieškinio turinio reikalavimų neatitikimas. Kiti ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindai. Ieškinio palikimo nenagrinėto tvarka ir pasekmės. Skundai dėl pareiškimo palikimo nenagrinėto. Išvados. Skaityti daugiau
Imperatyvios teisės normos ir sutartis: teorinės ir praktinės problemosĮvadas. Imperatyvių teisės normų ir sutarties sąvokos. Imperatyvios teisės normos sąvoka. Sutarties sąvoka. Imperatyvių teisės normų atpažinimas įstatymuose ir jų naudojimas sutartyje. Sutarties galiojimo klausimas pripažinus sutartį prieštaraujančia imperatyvioms teisės normoms. Restitucija ir jos taikymo problemos pripažinus sutartį prieštaraujančia imperatyvioms teisės normoms. Imperatyvios teisės normos ir sutartis Prancūzijos teisėje. Išvados. Skaityti daugiau
Individualių įmonių bankroto ypatumaiĮvadas. Individuali įmonė Lietuvoje. Bendra jungtinė nuosavybė. Turtas, priskiriamas bendrajai jungtinei sutuoktiniu nuosavybei. Sutuoktinių teisės į individualiąją įmonę. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Individualios įmonės savininko sutuoktinio teisė inicijuoti įmonės bankroto procedūrą. Skolų išieškojimas iš bankrutuojančios individualios (personalinės) įmonės ir jos savininko. Bankroto ir vykdymo procesas. Skolos išieškojimas iš individualios (personalinės) įmonės savininko. Turto areštas. Kreditorių reikalavimai, reikalavimų tenkinimo eilė. Skolų išieškojimas iš bankrutavusios įmonės. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Išieškojimo nukreipimas į įkeistą turtąĮvadas. Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą ypatumus. Turtinių teisių įkeitimo teoriniai aspektai. Įkeitimo ir hipotekos samprata. Turtinės teisės kaip įkeitimo objektas. Išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą. ypatumai. Išieškojimo nukreipimo atsiradimas. Išieškojimo iš įkeisto turto ypatumai. Hipotekos ir įkeitimo problematika. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenysJuridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pasibaigimas. Išvada. Skaityti daugiau
Juridinio asmens samprata ir požymiaiĮvadas. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų požymiai pagal rūšis. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Ribotos civilinės atsakomybės grupės. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinio asmens steigimo specifiškumas kaip požymis. Juridinių asmenų pasibaigimas kaip požymis. Išvada. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų rūšysĮvadas. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas (3)Įvadas. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens steigėjai. Juridinių asmenų registravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Juridinių asmenų steigimas ir registravimasĮvadas. Juridinių asmenų steigimo bendrieji klausimai. Juridinių asmenų steigimo istoriniai aspektai. Bendri juridinių asmenų steigimo bruožai Lietuvos Respublikoje. Bendri juridinių asmenų steigimo klausimai užsienio valstybėse. Juridinių asmenų skirstymas į privačiuosius ir viešuosius. Privačių juridinių asmenų steigimas. Privačiųjų neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimas. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Privačiųjų ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimas. Akcinė bendrovė ir Uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika aiškinant civilinio kodekso normas, susijusias su nuomos sutarčių reguliavimuĮvadas. Sutarčių vieta civilinėje teisėje. Jų praktinės ir teorinės reikšmės aiškinimas. Nuomos sutarčių, kaip vienos iš sutarčių rūšių sudarymo ypatumai. Nuomos sutarčių galiojimo laike ypatumai. Nuomos sutarčių teisinės registracijos esmė. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarčių pabaigos pagrindai ir jos teisinės pasekmės. Išvados. Praktinės situacijos analizė. Skaityti daugiau
...