Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

Civilinė teisė (31)Civilinės teisės reguliavimo metodas ir jo požymiai. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Civilinės teisės aktų galiojimas erdvės ir asmenų atžvilgiu. Civilinis teisinis santykis, jo turinys ir subjektai. Civilinio teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Fizinio asmens teisnumas. Fizinio asmens veiksnumas. Atstovavimas ir jo rūšys. Įgaliojimas ir jo pasibaigimas. Terminai civilinėje teisėje ir jų rūšys. Ieškinio senaties terminas ir jo rūšys. Sandorio sąvoka ir jų rūšys. Sandorio forma. Sutartis ir jos funkcijos. Sutarčių rūšys. Sutarties turinys. Sutarties sudarymo stadijos. Sutarties galia ir forma. Prievolės ir jų rūšys. Prievolių įvykdymas ir įvykdymo principai. Prievolių įvykdymo užtikrinimo rūšys. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (32)Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Juridiniai faktai ir jų sudėtis. Asmenys. Sandoriai. Atstovavimas. Terminai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Daiktinės teisės bendrosios nuostatos. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Paveldėjimo teisės samprata. Bendrieji prievolinės teisės nuostatai. Bendrieji sutarčių nuostatai. Sutartinės prievolės. Prievolės įvykdymo užtikrinimas. Prievolės pasibaigimas. Sutartys. Nesutartinės prievolės. Civilinė atsakomybė už prievolių pažeidimą. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (33)Uždavinys: Ieškovas draudimo įmonė "Vildraudimas" prašė teismo priteisti iš atsakovės I.P. 10 700 Lt žalos atlyginimo. Ieškinyje nurodyta, kad, vykdant remontą 2001 m. rugsėjo 19 d. įvykusios vandens tiekimo tinklų avarijos atsakovei nuosavybės teise priklausančiame bute pasekoje buvo apgadintas ieškovo draudėjui priklausantis turtas. Atsakovė I. P. neneigė buto remonto ir ieškovės buto užpylimo faktų, tačiau teigė, jog ieškovas praleido įstatyme nustatytą ieškinio senaties terminą, todėl prašė ieškinį atmesti. Ieškinio senaties termino eiga, anot atsakovės, prasidėjo 2001 m. gruodžio 12 d., kuomet buvo baigti remonto darbai atsakovės bute, o ieškinys teisme gautas tik 2005 m. gegužės 7 d. Išspręskite ginčą. Paaiškinkite, kada prasideda ieškinio senaties termino eiga. Kokiomis aplinkybėmis teismas gali praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti. Sprendimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (34)Civilinės teisė sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinių teisių objektų rūšys. Terminas civilinėje teisėje. Termino pradžia. Bendras ieškinio senaties terminas. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Civilinių teisių gynimo būdai. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Kas yra viešieji juridiniai asmenys. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų reorganizavimo tvarka ir būdai. Įgaliojimas. Komercinis atstovavimas – prekybos agentas. Prokūros samprata ir jos esminiai bruožai. Kas yra uzufruktas. Kokia daiktinės teisės sąvoka. Kokios yra daiktinės teisės rūšys. Kokios yra nuosavybės formos ir rūšys. Nuosavybės teisės įsigijimo būdai. Kokia įgyjamosios senaties samprata. Kokie yra nuosavybės teisės praradimo pagrindai. Kas yra vindikacinis ieškinys. Kas yra negatorinis ieškinys. Valdymo teisė samprata. Servituto sąvoka. Kas gali nustatyti servitutą. Kaip apibūdinama hipoteka. Hipotekos rūšys. Kas yra priverstinės hipotekos turinys. Hipotekos įforminimas ir įregistravimas. Hipotekos pasibaigimo pagrindai ir momentas. Įkeitimo sąvoka. Paveldėjimo samprata. Palikimo atsiradimas. Teisės priimti palikimą perėjimas. Kas atstovauja valstybei jai paveldint turtą. Kurie asmenys neturi teisės paveldėti. Kurie asmenys negali paveldėti pagal įstatymą. Ar įpėdinis atsako už palikėjo skolas. Kokia privalomosios palikimo dalies paskirtis. Kokia būtina sąlyga testatorių, kad galiotų jo surašytas testamentas. Ar gali keli asmenys surašyti bendrąjį testamentą. Kuo skiriasi oficialusis testamentas nuo asmeninio. Kas yra testamentinė išskirtinė. Kokie prievolių atsiradimo pagrindai. Kokie pagrindiniai prievolių pasibaigimo pagrindai. Sutarties samprata. Kokios yra sutarčių rūšys. Kokia sutartis laikoma viešąja sutartimi. Kokios yra esminės sutarties sąlygos. Kokia sutartis laikoma preliminarioji. Kada pirkėjui atsiranda nuosavybės teisė į perkamą nekilnojamą daiktą. Kokios civilinės atsakomybės rūšys. Kokios yra civilinės atsakomybės sąlygos. Kas yra civilinė atsakomybė. Kokia įmonės pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Kokia komiso sutarties sąvoka. Kokia rentos samprata. Kokie turtui padarytos žalos atlyginimo būdai. Kokie neturtinės žalos padarymo ypatumai. Kokie atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (35)2 uždavinys (G-L). Ieškovas - UAB "Migra" akcininkas U. V., kuriam priklauso 20 procentų bendrovės akcijų, nurodė, kad UAB "Migra" sudarė sutartį su G. L., kuris tuo metu ėjo UAB "Migra" direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pagal šią sutartį G. L. įsigijo iš UAB "Migra" vilkiką "Mercedes-Benz 1635", už 200 Lt., nors vilkiko rinkos vertė – 20 000 Lt. Vėliau G. L. vilkiką padovanojo atsakovui F. M. Ieškovas teismo prašė pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento UAB "Migra" ir G. L. sutartį dėl vilkiko "Mercedes-Benz 1635" pirkimo pardavimo, bei G. L. ir F. M. sutartį dėl vilkiko dovanojimo, nes pardavėjas G. L. turto disponavimo teisę buvo įgijęs pagal negaliojantį sandorį, be to, šis sandoris yra sudarytas dėl akių. Ieškovas prašė taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą F. M. grąžinti UAB "Migra" vilkiką. Atsakovas F. M. prašė ieškinį atmesti, nurodydamas, jog, pirma, U. V. neturi teisės sudarytų sutarčių ginčyti, antra, UAB "Migra" direktorius, parduodamas vilkiką, nepažeidė savo kompetencijos, todėl nėra pagrindo ją pripažinti negaliojančia, trečia, vilkiko iš jo, kaip trečiojo asmens, bet kokiu atveju negalima išreikalauti. Paaiškinkite, ar akcininkas U. V. turi teisę ginčyti bendrovės sudarytus sandorius? Ar galima aptariamoje situacijoje nurodytus sandorius pripažinti negaliojančiais? Jei taip – nurodykite negaliojimo pagrindus. Ar teisus F. M. teigdamas, kad iš jo, kaip trečiojo asmens, vilkiko negalima išreikalauti? Skaityti daugiau
Civilinė teisė (36)Prievolių teisė, prievolės samprata, atsiradimo pagrindai, rūšys. Prievolių vykdymas. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių pabaiga. Bendrosios sutarčių teisės nuostatos. Sutarties sudarymas. Šalys ir tretieji asmenys sutartiniuose santykiuose. Sutarties turinys. Sutarties aiškinimas. Sutarties vykdymas. Sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių pabaiga. Pirkimas – pardavimas. Mainai. Dovanojimas. Skolos padengimas ir turto perleidimas už rentą. Renta. Nuoma. Panauda. Ranga. Mokslinio tyrimo bandomieji konstravimo ir technologiniai darbai. Atlygintinų paslaugų teikimas. Pavedimas. Franšizė. Komisas. Distribucija. Vežimas. Krovinių ekspedicija. Pasauga. Paskola. Banko indėlis. Faktoringas. Banko sąskaita. Atsiskaitymai. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Viešas konkursas. Turto patikėjimas. Taikos sutartis. Jungtinė veikla (partnerystė). Draudimas. Bendrosios civilinės atsakomybės nuostatos. Ikisutartinė it sutartinė civilinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė. Prievolės, atsirandančios dėl kito asmens reikalų tvarkymo. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas be pagrindo. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (37)Ieškinio senaties sąvoka ir funkcijos. Ieškinio senaties pasibaigimo reikšmė materialiniams ir procesiniams teisiniams santykiams. Ieškinio senatis ir įgyjamoji senatis. Ieškinio senaties terminų nustatymo ypatumai. Bendrieji ir specialieji ieškinio senaties terminai. Sandorio sąvoka. Sandorio atribojimas nuo kitų juridinių faktų (įvykių, juridinių poelgių, teisės pažeidimų). Sandorio elementai. Sandorio turinys–sandorio sąlygos. Sandorio turinio ir teisinio santykio turinio sąveika. Sandorio forma. Žodinė, paprasta rašytinė, notarinė formos. Sandorio subjektų teisė pasirinkti sandorio formą. Konkliudentiniai veiksmai. Civilinių teisių apsaugos bei gynimo samprata ir reikšmė. Civilinių teisių gynimo būdai. Atstovavimo sąvoka, paskirtis. Atstovo, atstovaujamojo ir trečiojo asmens santykis. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės įgijimo pirminiai ir išvestiniai pagrindai. Nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindai. Išvestinės daiktinės teisės. Išvestinių daiktinių teisių samprata, jų santykis su nuosavybės teise. Servitutai. Uzufruktas. Patikėjimo teisė. Hipoteka. Įkeitimas. Daikto sulaikymas. Sutarčių samprata ir rūšys. Preliminarios sutartys, jų forma, turinys, teisinė reikšmė. Sutarčių vykdymo principai, jų reikšmė. Sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Neteisėti veiksmai ir jų santykis su kalte. Žala (nuostoliai) ir jos rūšys. Žalos atlyginimo dydžio pakeitimas. Neturtinė žala ir jos nustatymo kriterijai. Sutartinės atsakomybės ypatumai. Deliktinės atsakomybės ypatumai. Atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai. Nenugalima jėga. Valstybės veiksmai. Trečiojo asmens veiksmai. Nukentėjusiojo asmens veiksmai. Būtinasis reikalingumas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (38)Sutarčių teisės samprata, sutarties dalykas, šalys. Sutarčių sudarymo ypatumai: oferto paskirtis, akcepto formos. Sutarčių standartinių sąlygų turinys, sutarčių forma, sutarties įsigaliojimas. Sutarčių aiškinimo ypatumai, vykdymo principo turinys. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių pasibaigimo pagrindai, įforminimo tvarka. Kito asmens reikalų tvarkymo instituto santykis su atstovavimo institutu civilinėje teisėje. Nepagrįstas praturtėjimas ir sąlygos atsirasti prievolei. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Žalos ir nuostolių atlyginimo būdai, dydžio nustatymo ypatumai. Atsakomybės ypatumai sužalojus sveikatą ir dėl gyvybės atėmimo. Pirkėjo teisės ir pareigos. Pardavėjo teisės ir pareigos. Daikto kokybės įvertinimo kriterijai, pretenzijų dėl daikto kokybės pareiškimo tvarka ir terminai. Vartojimo pirkimo –pardavimo sutarties samprata, subjektai, forma, sudarymo tvarka. Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties ypatumai. Energijos pirkimo – pardavimo sutarties samprata, objekto specifika, subjektų rūšys. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties dalykas, forma, sudarymo tvarka. Sutarčių registras, panaudojimo prieš trečiuosius asmenis ypatumai. Daiktų pirkimas – pardavimas aukciono būdu, aukciono sąlygos. Teisių pirkimo – pardavimo sutarties objektas, turinys. Mainų sąvoka, kainos reikšmė mainų institute. Mainų sutarties objektas, subjektai, būtinosios sutarties sąlygos. Skolos padengimo sutarties objektas, subjektas, sąlygų draudimas. Turto perleidimo už rentą sutarties sąvoka, sąlygų ypatumai. Rentos sąvoka, objektas, subjektai, palūkanos pagal rentos sutartį. Rentos sutarties terminas, forma. Rentos rūšys, trumpas turinys. Rentos rūšys, jų turinys. Neterminuota renta, terminuota renta. Rentos iki gyvos galvos gavėjo, davėjo ypatumai. Išlaikymo iki gyvos galvos sutarties ypatumai. Objektas, subjektas. Dovanojimo sandorio ypatumai, atlygintinumas. Dovanotojo ir apdovanojamojo teisės ir pareigos. Dovanojimo apribojimai. Dovanojimo sutarties panaikinimo iniciatyva, būdai. Nuomos sutarties samprata, sutarties šalys, forma. Sutarties terminas, atlygintinumas. Nuomininko teisės ir pareigos. Nuomotojo teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pasibaigimo pagrindai, terminuotos ir neterminuotos nuomos pasibaigimo ypatumai. Vartojamosios nuomos specifika. Transporto nuomos ypatumai. Rangos sąvoka, šalys, turinys, forma, sutarties šalių atsakomybės ypatumai. Statybos rangos sutarties ypatumai. Paskolos sutartis, forma, turinys, sutarties šalys, jų teisės ir pareigos. Kreditavimas. Vartojimo kredito sutarties turinys, forma, suteikimo sąlygos ir tvarka. Lizingo samprata, sutarties forma, šalys, turinys. Pasaugos sutarties ypatumai. Panaudos sutarties ypatumai. Pavedimo sutarties esmė. Atlygintinų paslaugų sandorių ypatumai. Draudimo sutarties samprata, forma, šalys, turinys. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Konkurso sąvoka, paskelbimo tvarka, organizavimas, dalyvių teisės ir pareigos. Paveldėjimo teisės sąvoka, paveldėjimo atsiradimo pagrindai, palikimo atsiradimo vieta. Įpėdinio sąvoka, eilės. Paveldėjimo pagal įstatymą turinys. Palikimo priėmimo tvarka ir būdai. Paveldėjimas pagal testamentą, testamento rūšys. Teisė į privalomojo palikimo dalį. Sutuoktinių testamentas. Testamentinės išskirtinės esmė. Atsakomybė už palikėjo skolas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (39)Komercinės teisės bendrieji klausimai. Komercinės teisės (KT) raida ir vieta Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistemoje. KT sąvoka. Komercinės teisės (KT) šakos santykis su kitomis šakomis. Komercinės teisės (KT) principai. Komercinės teisės (KT) šaltiniai. Europos Bendrijos (EB) teisės šaltiniai ir jų ypatumai. Komercinės teisės (KT) subjektai. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisinių santykių absoliutumas. Daiktinio teisino santykio turinio imperatyvus apibrėžtumas. Sekimo teisė. Daiktinės teisės vieta civilinės teisės sistemoje. Civilinių teisių objektų rūšys. Daiktų klasifikacija ir jos reikšmė. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Valdymas. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Įgyjamoji senatis. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Nuosavybės teisė. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Turto patikėjimo teisė. Subjektinių daiktinių teisių klasifikacija pagal jų funkcijas. Išvestinės daiktinės teisės. Servitutas. Uzufruktas. Užstatymo teisė (superficies). Ilgalaikė nuoma (Emphyteusis). Paveldėjimo teisė Paveldėjimo teisė, dalykas, šaltiniai, principai Paveldėjimo teisės (PT) subjektai. Paveldėjimo teisė (PT) gali būti apribota. Paveldėjimo rūšys. Palikimo atsiradimas, jo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentų rūšys. Asmeninis testamentas. Testamento turinys. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Testamentinė išskirtinė (legatas). Testamento paskelbimas ir vykdymas. Palikimo priėmimas. Paveldimo turto apmokestinimas. Sutarčių teisė. Sutarčių teisės bendrieji klausimai. Sutarčių teisės vieta civilinės teisės sistemoje. Sutarčių teisės šaltiniai. Bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys. Teisės doktrina. Sutarčių teisės principai. Sutarties laisvės principas. Sutarčių privalomumo principas. Konsensualizmo principas. Silpnosios šalies gynimo sutartiniuose santykiuose principas. Sąžiningumas ir sąžininga dalykinė praktika. Sutarties samprata ir reikšmė. Pažado ir įsipareigojimo, susitarimo ir sutarties santykis. Sutarties sudarymo sąlygos (elementai). Sutarties šalių valia ir valios išraiškos formos. Sąvokos "sutartis" reikšmės. Imperatyvios teisės normos ir sutartis. Sutarties forma. Sutarčių sudarymas žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais. Sutarties registracija viešame registre ir jos reikšmė. Sutarčių rūšys. Sutarties sudarymas. Sutarties sudarymo tvarka. Ikisutartiniai santykiai (derybos). Šalių pareigos ikisutartiniuose santykiuose. Derybų nutraukimo pasekmės. Preliminarioji sutartis, jos forma, turinys. Oferta. Akceptas. Sutarties sudarymas apsikeičiant standartinėmis sąlygomis. Rašytinis patvirtinimas. Sutarties sudarymo momentas. Sutarties sudarymo vieta. Nepilna sutartis (sutartis, kurioje yra neaptartų sąlygų). Prisijungimo būdu sudaromų sutarčių ypatumai. Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai šalys ir tretieji asmenys sutartiniuose santykiuose. Sutarties šalys. Sutarties galia. Sutartis ir tretieji asmenys. Sutartis trečiojo asmens naudai. Sutarties sudarymas per atstovą. Atskleistas atstovavimas. Numanomas atstovavimas. Juridinio asmens atstovavimas. Atstovo teisių viršijimo pasekmės. Sutarties turinys. Sutarties sąlygos. Esminės, įprastinės ir atsitiktinės sąlygos. Aiškiai nurodytos ir numanomos sąlygos. Aptartos ir neaptartos sąlygos. Standartinės ir nestandartinės sąlygos. Netikėtos (siurprizinės) sutarčių sąlygos. Sutarties kainą nustatanti sąlyga. Dalyko kokybę nustatanti sutarties sąlyga. Nesąžiningos sąlygos. Atsakomybę panaikinanti ar ribojanti sąlyga. Rašytinės sutarties pakeitimo sąlyga. Sutarties sąlygų pakeitimas. Sutarties aiškinimas. Sutarties aiškinimo paskirtis. Objektyvusis ir subjektyvusis sutarties aiškinimo metodai. Objektyviųjų kriterijų taikymas aiškinant sutartį. Sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Sąvokų aiškinimo taisyklės. Contra proferentem taisyklė. Individualiai suderintų sąlygų pranašumo taisyklė. Kalbų neatitikimai. Sutarties spragų užpildymas. Prievolių teisės bendrosios nuostatos. Prievolės samprata. Prievolės dalykas. Prievolės šalys. Asmenų daugetas prievolėje. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (4)Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės šaltinių rūšys. Civilinės teisės sistema. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Daiktų klasifikacija. Pinigai ir vertybiniai popieriai. Intelektinės veiklos rezultatai. Informacija. Asmeninės neturtinės teisės. Turtinės teisės. Veiksmai ir jų rezultatai. Civilinio teisinio santykio turinys. Civilinių teisinių santykių atsiradimo sąvoka. Juridiniai faktai ir jų sudėtis. Asmenys. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų pasibaigimas. Sandoriai. Sandorio sąvoka. Civilinio sandorio skirtumas nuo kitų teisinių aktų. Sandorių klasifikacija. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Sandorių negaliojimo pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Atstovavimas. Atstovavimo sąvoka. Įgaliojimas. Atstovavimas be įgaliojimo. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Komercinio atstovavimo sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutartis ypatumai. Prokūra. Terminai. Termino sąvoka. Terminų nustatymas. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties termino sąvoka. Ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties termino eigos pradžia ir pabaiga. Ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Ieškinio senaties termino atnaujinimas (prailginimas). Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Daiktinė teisė. Bendrosios nuostatos. Valdymas. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Užstatymo teisė. Hipoteka. Įkeitimas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė ir bendroji jungtinė nuosavybė. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Savininko teisių garantijos ir gynimas. Bendrieji prievolinės teises nuostatai. Prievolės sąvoka. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Dalinės prievolės. Solidarinės prievolės. Subsidiarinė (papildoma) prievolė. Civilinė atsakomybė už prievolių pažeidimą. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys. Civilinės atsakomybės formos. Ypatingi atsakomybės už padarytą žalą atvejai. Civilinės atsakomybės netaikymas. Pirkimo – pardavimo sutartis. Dovanojimo sutartis. Paskolos sutartis. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (5)Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės dalykas. Turtiniai santykiai. Su turtiniais santykiais susiję asmeniniai neturtiniai santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo metodas. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinis teisinis santykis. Civilinis teisinis santykis, jo elementai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Civilinio teisinio santykio turinys. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Sandoriai. Sandorių samprata. Sandorių klasifikacija. Sandorių sudarymo tvarka. Sandorių forma. Sandorių registracija. Negaliojantys sandoriai. Civilinių teisių objektai. Daiktai kaip civilinių teisių objektai, jų klasifikacija. Pinigai kaip civilinių teisių objektai. Vertybiniai popieriai kaip civilinių teisių objektai. Kiti civilinių teisių objektai. Terminai. Ieškinio senatis. Terminai civilinėje teisėje, terminų rūšys. Termino samprata. Terminų klasifikacija. Terminų skaičiavimo tvarka. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties samprata, terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Ieškinio senaties termino netaikymo atvejai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Civilinių teisių įgyvendinimas. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Civilinių teisių įgyvendinimo pagrindai. Civilinių teisių gynimas. Savigyna. Fiziniai asmenys. Fizinio asmens teisnumo samprata. Fizinio asmens veiksnumas. Fizinio asmens civilinio veiksnumo samprata. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Nepilnamečių iki keturiolikos metų veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinio asmens veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu ar paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Civilinės būklės aktai. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (6)Civilinė teisė. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Turtiniai santykiai. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinio teisinio santykio sąvoka ir ypatumai. Civilinės teisės santykių subjektai. Terminai civilinėje teisėje. Ieškininė senatis. Sandoriai. Atlygintini ir neatlygintini sandoriai. Konsensualiniai ir realiniai sandoriai. Kauzaliniai ir abstraktūs sandoriai. Fiduciariniai sandoriai. Įprastiniai ir sąlyginiai sandoriai. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Pripažinimas negaliojančiu pagal kitus požymius. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys. Turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įsigijimas savo vardu. Savarankiška atsakomybė už savo prievoles. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų atsiradimas ir pasibaigimas. Specialus juridinių asmenų teisnumas. Prievolinė teisė ir prievolė. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (7)Civilinės teisės samprata. Užsienio valstybių Civilinės teisės sistemų apžvalga. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės objektai ir jų rūšys. Terminai. Ieškinio senaties samprata. Civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Sandoriai. Sandorių samprata Negaliojantys sandoriai. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Fiziniai asmenys. Teisnumas. Juridinio asmens sąvoka. Sandorių sudarymas per atstovus. Daiktinės teisės samprata. Daiktai ir daiktinės teisės kaip civilinių teisių objektai. Daiktinių teisių rūšys. Daiktinių teisių apsunkinimai, sukuriantys daiktines teises. Servituto nustatymas įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Hipotekos samprata ir rūšys. Valdymas. Valdymas kaip savarankiškas civilinio teisinio reglamentavimo objektas. Teisėtas ir neteisėtas valdymas. Teisinio valdymo teisinis titulas. Teisėtas valdymas be teisinio titulo. Sąžiningas ir nesąžiningas neteisėtas valdymas. Teisėto valdymo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Valdymo įgyvendinimas ir gynimas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Viešoji ir privati nuosavybė. Kolektyvinės privačios nuosavybės formos. Mišrioji nuosavybė. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės įgijimo pirminiai ir išvestiniai pagrindai. Nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindai. Daikto suvartojimas ir sunaikinimas kaip nuosavybės pasibaigimo pagrindas. Sandoriai kaip nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindas. Nacionalizavimas, konfiskavimas ir kiti prievartiniai nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įgyvendinančios valstybės ir savivaldybių nuosavybės teisę. Valstybės turto perdavimas valstybės institucijoms patikėjimo teise. Valstybės turto perdavimas valdyti fiziniams juridiniams asmenims pagal panaudos ar nuomos sutartį. Valstybės turto investavimas. Valstybės turto privatizavimas. Valstybės turto privatizavimo sandoriai. Bendrosios nuosavybės teisės samprata ir rūšys. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Prievoliniai ir daiktiniai nuosavybės gynimo būdai. Valdymo teisės gynimas (vindikacinis ieškinys). Sąžiningo neteisėto valdytojo interesų apsauga. Daiktinių teisių gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu (negatorinis ieškinys). Paveldėjimo teisės sąvoka, jos reikšmė. Paveldėjimo teisės dalykas. Palikėjai. Įpėdiniai. Paveldėjimo teisės objektas(palikimas). Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldimo turto apsauga. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įstatyminiai įpėdiniai. Paveldėjimas atstovavimo teise. Įpėdinių dalys paveldint pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamento sąvoka. Testamento turinys. Privalomojo palikimo dalis. Antrinio įpėdinio paskyrimas. Testamentinė išskirtinė. Testamentinis įsipareigojimas. Testamento galiojimo sąlygos. Palikimo priėmimas ir jo atsisakymas. Paveldėjimo transmisija. Paveldėjimo teisės liudijimas. Įpėdinių atsakomybė už palikėjų skolas. Prievolės sąvoka. Prievolės šalys Kreditorius. Skolininkas. Prievolių teisinius santykius charakterizuojantieji bruožai: prievolės dinamiškumas, prievolės turinio apibrėžtumas(privalomumas), prievolės šalių subjektinių teisių gynimas; prievolės tikslingumas. Prievolės teisinių santykių skirtumas nuo daiktinių teisinių santykių. Prievolių teisės sąvoka ir sistema. Dalinė, solidarinė ir subsidinė prievolės. Sutartinės ir nesutartinės prievolės. Prievolės su asmenų daugetu. Skolininkų ir kreditorių daugetas. Dalomos ir nedalomos prievolės. Alternatyvios prievolės. Sąlyginės prievolės. Terminuotos prievolės. Piniginės prievolės. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių pasibaigimas. Bendrieji sutarčių teisės nuostatai. Pirkimas-pardavimas. Mainai. Dovanojimas. Turto perleidimas esant sąlygai išlaikyti iki gyvos galvos. Renta. Turto nuoma. Panauda. Finansinė nuoma (lizingas). Lizingo sąvoka ir reikšmė. Gyvenamosios patalpos nuoma. Ranga. Krovinių ir keleivių vežimas. Draudimas. Draudimo sąvoka, reikšmė, teisinio reguliavimo šaltiniai. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (8)Civilinė teisė. Fiziniai asmenys. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Sandorių samprata ir forma. Terminai. Ieškinio senatis. Nuosavybės sąvoka ir jos įgijimo pagrindai. Paveldėjimo teisė. Darbo teisės sąvoka ir jos reguliuojami visuomeniniai santykiai. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Santuokos sudarymas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių turtinės teisės. Tėvų teisės ir pareigos. Baudžiamosios teisės samprata. Bausmių rūšys ir jų sistema. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (9)Įvadas. Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Sandoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė ir moralėTeisės rašinys. Civilinės teisės ir moralės santykis bei bendradarbiavimo blogyje principai. Toleravimas. Dekriminalizavimas. Legalizavimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė kaip privatinės teisės šakaĮvadas. Viešoji ir privatinė teisė. Viešosios ir privatinės teisės bendrieji bruožai. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Privatinė teisė. Komercinė teisė. Darbo teisė. Civilinė teisė. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakųĮvadas. Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (2)Įžanga. Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinė teisė teisės sistemoje. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinė teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinė ir komercinė teisė. Civilinė ir šeimos teisė. Civilinė ir darbo teisė. Civilinė ir tarptautinė teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (3)Įvadas. Viešoji ir privatinė teisė. Privatinės ir civilinės teisės sąveika. Civilinės teisės taikymo ribos ir specifika. Asmenų teisę. Šeimos teisė. Sutuoktinių nuosavybės teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolinė teisė. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų. Civilinės teisės taikymo sferos ribų nustatymo praktinė pusė. Išvados. Skaityti daugiau
......