Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

Civilinė atsakomybė (5)Civilinės atsakomybės samprata, paskirtis, rūšys ir formos. Civilinė atsakomybė, kai teisinės atsakomybės rūšis, jos bruožai. Civilinės atsakomybės funkcijos. Pagrindinė funkcija – kompensacinė. Prevencinė civilinė atsakomybės funkcija. Informacinė ir stimuliavimo funkcijos. Teisės aktai, reguliuojantys deliktinę civilinę atsakomybę. Civilinės atsakomybės skirtumas nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės rūšys. Skirstymas pagal žalos atlyginimo apimtį. Skirstymas pagal žalos atlyginimo paskirstymo keliems žalą padariusiems asmenims tvarką. Skirstymas pagal prievolės vykdymo tvarką. Skirstymas pagal atsakomybės eiliškumą. Civilinės atsakomybės sąlygų ypatumai pagal tarptautinės teisės aktus. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Civilinės atsakomybės netaikymas. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (6)Civilinė atsakomybė kaip teisinės atsakomybės rūšis, jos samprata. Civilinių teisinių sankcijų taikymas kaip civilinės atsakomybės realizavimo forma. Pareiga atlyginti žalą. Pareiga atlyginti nuostolius. Pareiga sumokėti neteisybes. Civilinės atsakomybės bendrosios sąlygos. Žalos arba nuostolių padarymas. Priešingas teisei skolininko elgesys. Mišri (abipusė) kaltė. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė, jų atsiradimo sąlygos. Civilinė atsakomybė ir civilinių teisinių sankcijų taikymas garbės ir orumo gynimo bylose. Civilinė atsakomybė ir civilinių teisinių sankcijų taikymas bylose dėl žalos, padarytos pakenkus asmens sveikatai arba atėmus gyvybę. Darbe naudotasi literatūra iki 2000 metų. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (7)Civilinės teisės atsakomybės sąvoka ir tikslai. Civilinės atsakomybės draudimas. Teisėta veika padarytos žalos atlyginimas. Kitos žalos kompensavimo sistemos. Civilinės atsakomybės prievolės elementai. Civilinės atsakomybės formos. Ikisutartinė, sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. Visiška ir ribota civilinė atsakomybė. Regresas. Dalinė, solidarinė ir subsidiarinė civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąlygos: Žala ir nuostoliai. Neturtinės žalos atlyginimo ypatumai. Civilinės atsakomybės sąlygos: Neteisėti veiksmai, kaltė. Civilinės atsakomybės sąlygos: Priežastinis ryšys. Atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai. Civilinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl būtinumo. Samdančio darbuotojus asmens civilinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė už kito asmens kaltę. Civilinė atsakomybė už nepilnamečių asmenų padarytą žalą. Neveiksnių, ribotai veiksnių, negalinčių suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimas. Klaidinančia reklama padarytos žalos atlyginimas. Atsakomybė be kaltės. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojo civilinės atsakomybės ypatumai. Savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė už žalą, padarytą nekokybiškais produktais ar paslaugomis. Valstybės ir savivaldybės civilinės atsakomybės ypatumai už žalą, padarytą neteisėtais valdžios aktais. Valstybės civilinės atsakomybės ypatumai atlyginant žalą, padarytą neteisėtais veiksmais ikiteisminiame tyrime, administraciniame procese ir vykdant teisingumą. Civilinės atsakomybės už sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą bendrieji klausimai. Žalos, padarytos sveikatai ar gyvybės atėmimu darbe, kompensavimas. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (8)Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės tvarka. Civilinės atsakomybės požymiai. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės bendri bruožai. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindiniai skirtumai. Civilinių teisinių sankcijų ir civilinės atsakomybės santykiai. Civilinės atsakomybės funkcijos. Civilinės atsakomybės sąlygos. Žala, pažeidus civilinę atsakomybę. Žalos dydžio nustatymas. Bendrosios ir specialiosios atsakomybės sąlygos. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Kaltė. Specialūs žalos atlyginimo atvejai. Baudžiamųjų, administracinių bylų palyginimas su civilinėmis bylomis. 2006 metų statistikos ataskaitos: Baudžiamosios bylos, Administracinės bylos, Civilinės bylos, Išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (9)Teisės dalyko savarankiškas kontrolinis namų darbas. II variantas. Įvadas. Teorinė darbo dalis. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka ir tikslai. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Išvados. Praktinė darbo dalis. Pateiktos situacijos teisinė analizė. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva tvarka. Duotos situacijos teisinis įvertinimas analizė. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė ir fiduciarinės pareigosĮvadas. Darbo tikslas — išanalizuoti civilinę atsakomybę už fiduciarinių pareigų pažeidimą. Žalos (nuostolių) atlyginimas už fiduciarinių pareigų pažeidimą. Sankcijos, taikomos pažeidžiant fiduciarines pareigas. Sandorių pripažinimas negaliojančiais. Juridinio asmens vadovo sprendimų panaikinimas. Privataus juridinio asmens vadovo atleidimas iš pareigų. Vadovo civilinės atsakomybės draudimas. Juridinio asmens veiklos tyrimas. Tinkamo vadovavimo juridiniam asmeniui doktrina. Juridinio asmens veiklos tyrimo inicijavimas ir eiga. Teismo taikytinos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė ir jos rūšysĮvadas. Civilinės atsakomybės samprata. Atsakomybė. Teisinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka. Civilinės atsakomybės reikšmė. Civilinės atsakomybės skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. Dalinė ir solidari civilinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiari civilinė atsakomybė. Visiška, ribota ir padidinta civilinė atsakomybė. Tiesioginė ir regresinė civilinė atsakomybė. Sutartinės atsakomybės formos. Nuostolių atlyginimas. Netesybų išieškojimas. Deliktinės atsakomybės rūšys. Pareiga atlyginti žalą. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Atsakomybė už daiktais, esančiais asmens žinioje, padarytą žalą. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Valstybės ir savivaldybės atsakomybė už jų institucijų ir pareigūnų neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių iki 14 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą fizinio asmens, negalinčio suprasti savo veiksmų reikšmės, veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo. Atsakomybė už žalą, padarytą dėl netinkamos kokybės produkcijos (paslaugų). Atsakomybė už žalą, padarytą klaidinančia reklama. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė už kitų asmenų padarytą žaląĮvadas. Civilinė atsakomybė kaip vienas iš žalos kompensavimo būdų. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Atsakomybė už daiktais, esančiais asmens žinioje, padarytą žalą. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių iki 14 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą neveiksnių ar riboto veiksnumo asmenų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą fizinio asmens, negalinčio suprasti savo veiksmų reikšmės. Valstybės civilinė atsakomybė už žalą padarytą valstybės institucijų ir tarnautojų veiksmais (viešoji atsakomybė). Atsakomybė už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo arba gyvybės atėmimo. Advokatų civilinė atsakomybė. Gydytojų civilinė atsakomybė. Architektų ir statybos inžinierių civilinė atsakomybė. Laiduotojo atsakomybė. Auditorių ir buhalterių civilinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė be kaltės. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė už žalą atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmųĮžanga. Civilinės atsakomybės sąlygos. Žalos atlyginimas. Atsakomybė už žalą padarytą ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir teismo veiksmais. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė. Jos rūšysCivilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė, deliktinės atsakomybės rūšys. Ikisutartinė civilinė atsakomybė. CA funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė ir bažnytinė santuokaCivilinės santuokos sąvoka, raida ir principai. Bažnytinės santuokos sąvoka ir raida Lietuvoje. Civilinės santuokos sudarymas, teisinės pasekmės. Bažnytinės santuokos sudarymas, nutraukimas, teisinės pasekmės. Bažnytinės ir pasaulietinės teisės santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbo teisėCivilinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio teisinio santykio sąvoka, ypatumai, subjektai, objektai. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Naujasis civilinis kodeksas. Civilinio teisinio santykio turinys ir formos. Civilinio teisinio santykio objektai. Civilinių teisinių šaltinių sąvoka ir rūšys. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Jų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo atsiradimas ir veiksnumas. Veiksnumo sąvoka ir turinys. Veiksnumo ribojimas. Asmens pripažinimas neveiksniu. Juridiniai asmenys. Jų sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens atsiradimo teisiniai pagrindai. Personalinė (individuali) įmonė, jos teisinė padėtis ir atsakomybė. Įmonių bankrotas. Neteisminė bankroto procedūra. Įmonės sanavimas. Taikos sutartis. Kreditorių reikalavimų patenkinimo eilė ir tvarka. Investicijų samprata. Investicijų rūšys. Investuotojų teisės ir investicijų apsauga. Sandoris. Sandorio turinys, forma. Negaliojantys sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimas, įgaliojimas, jo rūšys. Terminai, jų civilinė ir teisinė reikšmė, jų skaičiavimas. Ieškininė senatis, jos terminų skaičiavimo tvarka, jos termino eigos pradžia ir pasibaigimo teisinės pasekmės. Ieškininės senaties termino sustabdymas, nutraukimas. Juridinių asmenų įgaliojimai. Terminai. Ieškininė senatis. Viešoji nuosavybė. Viešosios nuosavybės rūšys. Privati nuosavybė: subjektai, nuosavybės teisės įgyvendinimas ir gynimas, savininko teisės. Bendroji nuosavybė: sąvoka, subjektai, rūšys. Bešeimininkis turtas. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas. Prievolės sąvoka ir prievolių atsiradimas. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Rankpinigiai. Laidavimas. Garantija. Prievolių pasibaigimas. Pirkimas, pardavimas. Nuoma. Paskola. Ranga. Civilinės atsakomybės sąlygos. Prievolės atsirandančios dėl žalos padarymo. Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. Derybos ir kolektyvinės sutarties sudarymas. Darbo sutarties sąvoka, šalys ir turinys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva ir valia. Atsiskaitymas su atleidžiamaisiais darbuotojais. Ginčai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo ir pažeistų teisių gynimo. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbo teisė (2)Juridiniai asmenys. Juridinis asmuo. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Sandorių forma. Sandorio samprata ir sandorių rūšys. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Negaliojantys sandoriai. Poilsio laikas. Poilsio laikas ir jo rūšys. Atostogos. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbo teisė (3)Darbo sutarties sąvoka, turinys ir sudarymo tvarka. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Prievolių vykdymas. Prievolių vykdymo samprata. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymo objektas. Prievolių vykdymo ypatumai. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo teisės samprata. Paveldėjimo teisės principai. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Įpėdiniai. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Skaityti daugiau
Civilinė ir komercinė teisėCivilinės teisės paskirtis ir funkcijos. Civilinės teisės reglamentuojamų santykių rūšys, jų apžvalga. Civilinės teisės reglamentavimo principai. Civilinės teisės apribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų, civilinės ir komercinės teisės samprata. Civilinės teisės struktūra. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinio teisinio santykio samprata, civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Fizinis asmuo kaip civilinės ir komercinės teisės subjektas; fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens samprata ir požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens organai, kompetencija. Juridinių asmenų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas. Individuali įmonė; samprata, teisinio reguliavimo ypatumai. Ūkinė bendrija; samprata, teisinio reguliavimo ypatumai. Akcinė bendrovė; samprata, rūšys, teisinio reguliavimo ypatumai. Valstybės ir savivaldybės įmonė; teisinio reguliavimo ypatumai. Sandorių samprata, forma, rūšys. Sandorių negaliojimas, sandorių negaliojimo pagrindai. Terminai civilinėje ir komercinėje teisėje; ieškinio senatis. Atstovavimo samprata, atstovavimo rūšys, įgaliojimas. Komercinio atstovavimo samprata. Prievolių teisės ir prievolės samprata. Prievolių vykdymo principai. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Sutarčių teisės samprata; sutarčių teisės principai. Pirkimo- pardavimo sutartis, pirkimo- pardavimo sutarties rūšys. Nuomos sutartis, nuomos sutarties rūšys. Panaudos ir paskolos rūšys, jų esmė. Franšizė ir kitos sutarčių rūšys. Buhalterinės apskaitos teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau
Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos StatutusĮvadas. Civilinė teisė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemės nuosavybės formos. Didžiojo kunigaikščio domenas. Tėvonija. Valstiečių žemės nuosavybė. Bažnyčios žemės nuosavybė. Ką dar numatė Lietuvos statutai. Paveldėjimo teisė pagal Lietuvos Statutus. Šeimos teisė. Santuoka. Turtiniai šeimos santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Globa. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisėViešoji ir privatinė teisės. Civilinio įstatymo galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Civilinės teisės sistema. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Atstovavimas. Daiktai. Sandoriai. Terminas. Ieškinio senatis. Nuosavybės teisė. Servitutas. Hipoteka. Įkeitimas. Prievolė. Civilinė atsakomybė. Sutartis. Pirkimo-pardavimo sutartis. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartys. Dovanojimo sutartis. Rentos sutartis. Mainų sutartis. Paskolos sutartis. Nuoma. Rangos sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Draudimo sutartis. Pasaugos sutartis. Komiso sutartis. Paveldėjimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (10)Civilinė teisė. Įstatyminiai terminai. Sutartiniai terminai. Teisminiai terminai. Atnaujinamasis terminas. Įgyjamieji terminai. Naikinamieji terminai. Garantiniai terminai. Pretenziniai terminai. Ieškininės senaties terminai. Absoliučiai apibrėžti terminai. Santykinai apibrėžti terminai. Bendrieji ir daliniai terminai. Termino teisinė reikšmė. Ieškininė senatis. Autorinė teisė. Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Autorių teisės į kolektyvinius kūrinius. Autorių teisės į kūrinį, sukurtą atliekant tarnybines pareigas. Autorių teisės į kompiuterių programas. Autorių teisės į audiovizualinius kūrinius. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių asmeninės neturtinės teisės. Autorių turtinės teisės. Kūrinio platinimas po pirmojo pardavimo. Teisė į dalį pajamų už perparduotą meno kūrinio ar rankraščio originalą. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (11)PowerPoint pristatymas. Civilinė teisė. Turtiniai santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai, nesusiję su turtiniais. Asmeniniai neturtiniai santykiai, susiję su turtiniais. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Juridinis asmuo. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Privatūs juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Potvarkinė tvarka. Leidiminė tvarka. Pareikštinė tvarka. Juridinių asmenų rūšys. Įmonių rūšys. Įmonių likvidavimo būdai. Reorganizavimas. Reorganizavimo būdai. Sandoriai. Sandorių rūšys. Vienašalis sandoris. Dvišalis sandoris. Daugiašalis sandoris. Konsensualinis sandoris. Realinis sandoris. Sandorių formos. Valios išreiškimo būdai. Rašytinė forma. Konkliudentiniai veiksmai. Negaliojantys sandoriai. Negaliojančių sandorių rūšys. Prievolė. Prievolių rūšys. Prievolių subjektai. Prievolių suskirstymas, kai yra keletas kreditorių ir skolininkų. Prievolių vykdymas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (12)Termino, su kuriuo civiliniai įstatymai sieja tam tikrus civilinius teisinius padarinius, apibrėžimas. Apibrėžimų paaiškinimas. Termino pradžia. Paaiškinimas. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga. Paaiškinimas. Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga. Paaiškinimas. Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas į terminą. Paaiškinimas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Paaiškinimas. Termino teisinė reikšmė. Paaiškinimas. Ieškinio senaties samprata. Paaiškinimas. Ieškinio senaties instituto tikslas. Ieškinio senaties terminai. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Iš krovinių, keleivių ir bagažo vežimo atsirandantiems reikalavimams nustatyti ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Paaiškinti. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino pradžia. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Paaiškinti. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Paaiškinti. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Paaiškinti. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Paaiškinti. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Paaiškinti. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Paaiškinti. Ieškinio senaties terminų taikymas. Ieškinio senaties terminai pagrindiniams ir papildomiems reikalavimams. Ieškinio senaties termino sustabdymas ir nutraukimas. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. CK nuostatomis reglamentuotas civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Įstatymų nustatyta tvarka civilinių teisų gynimas, kokia tvarka ir kokiais būdais? Savigyna. CK nustatyti savigynos galimo naudojimo atvejai. Žala (nuostoliai). Žalos požymiai. Žalos ir nuostolių rūšys. Paaiškinti pagal vertybių pobūdį, pagal neteisėto veikimo ir žalos santykį. Neturtinė (moralinė) žala. Žalos dydžio nustatymas. Civilinės atsakomybės atsiradimas. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, paaiškinkite. Kaltė, jos pasireiškimas. Atsakomybė be kaltės. Specialūs žalos atlyginimo atvejai, bendrosios ir specialiosios atsakomybės sąlygos. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Daiktų savininko (valdytojo) atsakomybė už jo valdomų daiktų padarytą žalą. Atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atsakomybė už naminių gyvūnų ar asmens žinioje esančių laukinių gyvūnų padarytą žala. Atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečių padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečių nuo 14 – 18 m. padarytą žalą. Atsakomybė už ribotai veiksnių, neveiksnių, negalinčių suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti asmenų padarytą žalą. Atsakomybė už pripažinto neveiksniu fizinio asmens padarytą žalą. Atsakomybė už žalą padarytą dėl būtinosios ginties, savigynos ar būtinojo reikalingumo atveju. Valstybės ir savivaldybės civilinė atsakomybė. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų. Atlyginimas žalos, padarytas sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu. Nepilnamečio sveikatai padarytos žalos atlyginimo dydžio nustatymo ypatumai. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų. Klaidinančia reklama padarytos žalos atlyginimas. Klaidinančia reklama padarytos žalos atlyginimas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas, civilinio teisnumo samprata, jo atsiradimas ir išnykimas, civ. teisnumo turinys, fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas, nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 m. civilinis veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu. Emancipacija. Fizinių asmenų veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens gyvenamoji vieta. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta. Gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Nepilnamečių fizinių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta. Asmens garbės ir orumo gynimas pagal CK. Teisės į vardą gynimas. Teisė į asmens kūno neliečiamumą ir vientisumą, teisės į (fizinio asmens) vardą gynimas. Juridinio asmens sąvoka. Viešieji ir privatieji asmenys (pavyzdžiai). Valstybės ir savivaldybių dalyvavimas civiliniuose santykiuose. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę. Teisė į atvaizdą. Nežinia kur esančio fizinio asmens turto apsauga. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Juridinio asmens pavadinimas, jo keitimas, teisė į jį. Juridinio asmens dalyvis. Juridinių asmenų steigimo dokumentai, turtas, atsakomybė pagal prievoles. Juridinio asmens finansiniai metai, buveinė. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens veiklos laikotarpis. Juridinio asmens dalyvis ir juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Sandoriai iki juridinio asmens įsteigimo. Juridinio asmens filialas. Juridinio asmens steigėjai, juridinio asmens steigimo momentas, atsisakymas registruoti juridinį asmenį. Juridinių asmenų teisnumas, teisnumo apribojimas, juridinių asmenų veiklos licencijavimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos, kompetencijos paskelbimas. Juridinio asmens organų narių pareigos. Juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartys, balsavimo teisės perleidimas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir reorganizavimo būdai. Skirtingos teisinės formos juridinių asmenų reorganizavimas. Reorganizavimo negaliojimas. Juridinių asmenų pertvarkymas ir privalomas pertvarkymas. Juridinio asmens pripažinimas neteisėtai įsteigtu. Sutarčių teisės samprata, teisinė reikšmė, teisės šaltiniai. Sutarties elementai. Sutarčių klasifikavimas. Sutarčių klasifikavimo teisinė reikšmė. Sutarčių skirstymas pagal sudarymo būdą. Sutarčių teisės principai, išvardinkite Jums žinomus ir paaiškinkite. Ikisutartiniai santykiai, su tuo susiję dokumentai ir sutarčių sudarymas. Sutarties turinys, sutarties sąlygos. Sutarčių aiškinimas, jo reikalingumas bei sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutartys ir tretieji asmenys, bendra taisyklė ir išimtys. Sutarčių vykdymas, jo principai, trūkumų šalinimas. Sutarties vykdymo sustabdymas. Sutarties neįvykdymo teisiniai padariniai. Sutarčių negaliojimas. Nuoma., jos samprata. Nuomos sutarties dalykas, sutarties šalys, sutarties forma ir sutarties registravimas. Nuomos sutarties terminas, nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomininko pagrindinės teisės ir pareigos. Vartojimo nuoma. Transporto priemonių nuoma. Pastatų, statinių ir įrenginių nuoma. Įmonės nuoma. Žemės nuoma. Lizingas (finansinė nuoma). Gyvenamųjų patalpų nuoma. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pakeitimas, sutarties negaliojimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas. Panauda. Sandorio sudarymas per atstovus, taip sudaryto sandorio pasekmės. Prekybos agento samprata, veiklos prielaidos, prekybos agento pareigos, atlyginimas. Prekybos agento atlyginimas, jo dydžio nustatymas ir mokėjimo tvarka. Prokūra, jos samprata, prokūros išdavimas, forma. Skaityti daugiau
......