Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

Sprendimas už akiųĮvadas. Sprendimo už akių institutas Lietuvos civiliniame procese. Sprendimo už akių priėmimas. Sprendimo už akių apskundimas ir nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas. Žmogaus teisės ir sprendimo už akių institutas. Sprendimo už akių reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Sutarčių rūšys civilinėje teisėjeĮvadas. Sutarties samprata, reikšmė ir elementai. Sutarties samprata. Sutarties reikšmė. Sutarties elementai. Sutarties laisvės principas. Civilinių sutarčių rūšys. Viešosios sutartys. Vartojamoji sutartis. Preliminarios sutartys. Imperatyviosios teisės normos ir sutartis. Ikisutartiniai santykiai. Civilinių Sutarčių sudarymo tvarka. Oferta. Akcemtas. Sutarties sudarymo laikas ir vieta. Civilinių sutarčių turinys, forma ir galia. Sutarties vykdymas (sutarties įvykdymas, įvykdymo principai). Sutarties pakeitimas. Sutarties pažeidimas (nutraukimas). Sutarties negaliojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sutarčių teisėSutarčių vieta teisinėje sistemoje. Sutarčių teisės principai. Sutarties samprata ir reikšmė. Bendra sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių rūšys. Viešosios sutartys. Vartojimo sutartys. Ikisutartiniai santykiai. Preliminariosios sutartys. Sutarčių galia ir forma. Sutarties šalys. Sutartis ir tretieji asmenys. Sutarčių aiškinimas. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymas. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas. Sutarties negaliojimas. Skaityti daugiau
Sutarties analizėĮvadas. Sutarčių samprata ir jos vieta civilinėje teisėje. Sutarčių sudarymo tvarka. Panaudos sutartį reglamentuojančios teisės normos. Sutarties dalykas, terminai, teisės ir pareigos, sutarties nutraukimas. Išvados. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Sutarties vykdymas ir atsakomybė už netinkamą jos vykdymąĮvadas. Sutarties samprata. Sutarčių (prievolių) vykdymas. Sutarčių (prievolių) įvykdymas. Sutarčių nevykdymo teisinės pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Sutartinė atsakomybėĮvadas. Sutarties sąvoka, požymiai ir funkcijos. Sutartinės atsakomybės formos. Nuostolių atlyginimas. Netesybų išieškojimas. Palūkanos už sutartinių prievolių neįvykdymą. Kitos sutarties pažeidimo teisinės pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Sutartinė civilinė atsakomybėCivilinės atsakomybės samprata. Pagrindinė funkcija. Sutartinės Civilinė atsakomybės reikalavimai ir sąlygos. Sutartinės Civilinės atsakomybės ypatumai (samprata, bruožai). Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Atsakomybės formos. Netesybos ir nuostoliai. Kreditoriaus kaltė. Netesybos ir palūkanos. Sutartinės pareigos pažeidimas. Neteisėtumas. Neteisėtumas, žala, priežastinis ryšys. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga. Aplinkybės, kurioms esant atleidžiama nuo Civilinės atsakomybės. Ikisutartinė atsakomybė. Sąžiningumo pareigos iki sutartiniuose santykiuose pažeidimas. Sutartinės civilinės atsakomybės sumažinimas, kai susitaria šalys. Priežastys, atleidžiančios nuo Civilinės atsakomybės. Išvados. Skaityti daugiau
Sutartinė ir deliktinė atsakomybėĮvadas. Sutarties sąvoka, požymiai ir funkcijos. Sutartinė atsakomybė. Netesybos ir nuostoliai. Kiti sutartinės atsakomybės straipsniai. Sutarties pažeidimo teisinės pasekmės. Deliktinė atsakomybė. Deliktinės atsakomybės ypatumai. Deliktinės atsakomybės straipsniai. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės bendri bruožai ir pagrindiniai skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Sutartis ir jos vykdymasĮvadas. Darbe bus apžvelgiamas sutarties vykdymas ir jo principai, aptariamos sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės, nutraukimo būdai bei sutarties negaliojimo pagrindai. Sutarčių vykdymas ir jų principai. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių nutraukimo būdai ir teisinės pasekmės. Sutarties negaliojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigosĮvadas. Santuoka. Santuokos teisines pasekmės. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Šeimos turto teisinio režimo pabaiga. Įstatymų nustatymo sutuoktinio turto teisinio režimo esmė. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Vedybų sutartis. Sutuoktinio civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Išvados. Skaityti daugiau
Sutuoktinių turtiniai santykiai pagal Lietuvos Statutų ir mūsų dienų teisęĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Sutuoktinių bendras turtas. Sutuoktinių atskiras turtas. Turtas po vyro mirties. Turtas po žmonos mirties. Turtas po skyrybų. Išvados. Skaityti daugiau
Svetimšalių teisinė padėtis Lietuvoje 1918-1940 metaisĮvadas. Kas yra svetimšalis? Pilietybė ir piliečių padėtis. Piliečiai pagal 1922 metų gegužės 12 d. Deklaraciją dėl mažumų apsaugos Lietuvoje. Visų tautybių Lietuvos gyventojai turi lygias teises. Lietuvos pilietybės įgijimas optacijos būdu. Pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu. Pilietybės netekimas. Pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę. Pilietybės atgavimas. Pilietybės atėmimas. Pilietybės niekinumas. Pilietybės įgyvendinimas Klaipėdos krašte. Pilietybės įgyvendinimas Vilniaus krašte. Požiūris į svetimšalius konkrečiose gyvenimo srityse. Kariuomenėje. Vienuolyne. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimai palankios politikos įgyvendinimasĮžanga. Šeimai palankios politikos samprata ir svarba. Teorinis požiūris į darbo ir šeimos sričių derinimo problemas. Šeimai palankios politikos įgyvendinimo problemiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos problemas reguliuojantys dokumentaiŠeimos samprata, jos funkcijos ir disfunkcijos. Šeimos funkcijos. Šeimos disfunkcijos. Šeimos politika. Kai kurie įstatymai apibrėžiantys šeimą, jos narių teises ir pareigas. Vaiko memorandumas tėvams. Šeimos problemos. Santuoka ir skyrybos. Skyrybos. Santuokos turtinis aspektas. Skaityti daugiau
Šeimos santykių aspektai pagal Kazimiero teisyną ir Pirmąjį Lietuvos StatutąĮvadas. Darbo tikslas: atskleisti šeimos santykių aspektus pagal Kazimiero teisyną ir Pirmąjį Lietuvos Statutą. Kazimiero teisyno ir pirmojo Lietuvos statuto apžvalga. Kazimiero teisynas: kada išleistas, kam skirtas. Pirmasis Lietuvos Statutas: kada išleistas, kam skirtas. Santuokos sudarymas. Santuokinis amžius. Reikalavimai dėl psichinės būsenos. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Sutuoktinių asmeniniai santykiai. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. Santuokos nutraukimas. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. Neteisėti vaikai. Globos teisiniai pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos sąvoka prasmė ir legalizavimo reikalingumasĮvadas. Tikslas - išsiaiškinti šeimos sąvokos prasmę ir jos legalizavimo reikalingumą. Šeimos raidos istorija. Bendroji šeimos raida. Šeimos sąvoka ir jos reglamentavimas senovės. Romoje. Šeimos raida Lietuvoje. Šiuolaikinės šeimos formos ir su jų atsiradimo susijusios problemos. Šeimos ir santuokos sąvokų atskyrimas. Šeimos sąvoka literatūroje. Šeimos sąvoka mokslinėje literatūroje. Šeimos sąvoka teisinėje literatūroje ir teisininkų darbuose. Šeimos sąvoka teisės aktuose. Šeimos sąvoka tarptautiniuose teisės aktuose . Šeimos teisių chartija. Bandymai legalizuoti šeimos sąvoką Lietuvos teisėje. Šeimos sąvokos reglamentavimas Lietuvos teisės aktuose. Naujos diskusijos dėl šeimos sąvokos. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Šeimos teisėSutuoktinių turto teisinis režimas. Vaiko kilmės ir tėvystės įstatymo bendrosios nuostatos. Asmeniniai vaikų ir tėvų santykiai. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus. Vaikų pareiga išlaikyti tėvus. Įvaikinimo sąlygos ir tvarką. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Skaityti daugiau
Šeimos teisė (2)Šeimos teisė, kaip teisės šaka. Šeimos teisės principai. Šeimos teisės šaltiniai. Šeimos teisiniai santykiai. Santuokos sudarymas ir jos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Santuokos sudarymo sąlygos. Teisėjų kolegija. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Santuokos negaliojimas ir jo teisiniai padariniai. Aplinkybės, šalinančios santuokos negaliojimą. Santuokos pripažinimo negaliojančia pasekmės. Santuokos pasibaigimo pagrindai, tvarka ir pasekmės. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutarimu. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimas dėl kaltės. Santuokos nutraukimo teisiniai padariniai. Santuokos pasibaigimas vieno sutuoktinio mirtimi. Separacija. Gyvenimo skyrium pabaiga. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Sutuoktinių tarpusavio turtinės teisės ir pareigos. Sutartinis režimas. Nutartys. Giminystė ir svainystė. Tėvystės nustatymas. Vaiko kilmės nustatymas iš motinos. Dirbtinis apvaisinimas. Tėvystės nuginčijimas. Tėvų valdžia. Asmeninės tėvų teisės ir pareigos. Turtinės tėvų teisės ir pareigos, susijusios su vaikams priklausančiu turtu. Tarpusavio tėvų ir vaikų išlaikymas. Įvaikinimas. Globa ir rūpyba. Civilinės būklės aktų registracija. Skaityti daugiau
Šeimos teisė (3)Šeimos teisės samprata. Šeimos teisės principai. Šeimos santykių teisinio reguliavimo metodas. Šeimos teisės šaltiniai. Įstatymų ir teisės analogija šeimos teisėje. Šeimos subjektinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Ieškinio senatis šeimos teisėje. Šeimos teisiniai santykiai. Socialinė ir teisinė šeimos samprata. Šeimos teisinių santykių samprata. Santuokos sudarymas. Santuokos samprata ir socialinė reikšmė. Sužadėtuvių samprata (susitarimas tuoktis). Jų paskelbimas. Sužadėtuvių teisinės pasekmės. Nuostolių ir neturtinės žalos atlyginimas. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos sudarymo tvarka. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Sutuoktinių subjektinės asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos. Sutuoktinių subjektinių teisių ir pareigų įgyvendinimas. Ginčai dėl šių teisių įgyvendinimo ir jų sprendimo tvarka. Santuokos negaliojimas. Santuokos pripažinimo negaliojančia samprata. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Asmenys, kurie turi teisę pareikšti ieškinį dėl santuokos pripažinimo negaliojančia. Ieškinio senatis šios kategorijos bylose. Teisės pareikšti ieškinį išnykimas. Santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės, kai vienas arba abu sutuoktiniai buvo nesąžiningi. Sąžiningo sutuoktinio teisės. Globos (rūpybos) institucijų dalyvavimas, nagrinėjant šios kategorijos bylas. Santuokos pabaiga Santuokos pabaigos samprata. Santuokos pabaigos pagrindai: sutuoktinio mirtis; paskelbimas mirusiu kaip santuokos pabaigos pagrindas. Santuokos atnaujinimas.Santuokos nutraukimo sąlygos ir tvarka. Santuokos nutraukimas abiejų ar vieno sutuoktinio prašymu. Prašymo turinys ir jo nagrinėjimas. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės. Kaltės nustatymo kriterijai. Kaltės prezumpcija. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės kaltam sutuoktiniui. Sutuoktinių taikinimas ir laikinosios apsaugos priemonės. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija). 7 tema. Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija). Sutuoktinių gyvenimo skyrium samprata. Prašymo dėl gyvenimo skyrium turinys. Priešiniai reikalavimai. Šios kategorijos bylų nagrinėjimas ir išspęstini klausimai. Gyvenimo skyrium teisinės pasekmės. Gyvenimo skyrium pabaiga. Bendrosios nuostatos (sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos). Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys: įstatyminis ir sutartinis. Šeimos turto samprata. Turtas, sudarantis šeimos turtą. Šeimos turto registras.Šeimos turto teisinis režimas: asmeninės sutuoktinio nuosavybės, nekilnojamojo turto, kreditorių reikalavimų nukreipimas į šeimos turtą. Sandoriams dėl nekilnojamo daikto, kuris yra šeimos turtas, sudaryti reikalingas teismo leidimas. Šeimos turto teisinio režimo pabaigos pagrindai. Nepilnamečių vaikų teisių apsauga, naudojant šeimos turtą. Turtiniams sutuoktinių santykiams taikytina teisė. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės samprata. Turtas, kuris pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Turtas, kuris sudaro šią nuosavybę. Jo pripažinimas bendrąja jungtine nuosavybe. Bendrosios jungtinės nuosavybės valdymo, naudojimo, disponavimo ja tvarka. Leidimas sudaryti sandorius ir įgaliojimas tvarkyti turtą. Sandorių dėl bendrosios jungtinės nuosavybės nuginčijimas. Sutuoktinių dovanų teisinis režimas. Bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigos pagrindai. Pagal sutartį nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Vedybų sutarties samprata. Jos sudarymo tvarka, forma ir turinys. Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos. Vedybų sutarties pakeitimas, nutraukimas ir pabaiga. Šios sutarties pripažinimas negaliojančia. Civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles Sutuoktinių civilinės atsakomybės pagal turtines prievoles samprata. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Atsakomybė pagal vieno iš sutuoktinių prievolę. Sutuoktinių atsakomybės atribojimas. Teisė į kompensaciją. Skaityti daugiau
Šeimos teisė (4)PowerPoint pristatymas-konspektai. Apibrėžimas. Santuoka. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuoką draudžiama sudaryti. Santuokos registravimo tvarka. Santuokos negaliojimas. Santuokos pasibaigimas (nutraukimas). Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Vedybų sutartis. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Sugyventinių turto teisinis režimas. Įvaikinimas. Globa ir rūpyba. Civiliniai aktai. Skaityti daugiau
......