Šperos.lt > Teisė > Civilinė teisė
Civilinė teisė

(591 darbai)

Nepilnamečių globa ir rūpybaĮvadas. Globa ir rūpyba. Globa. Rūpyba. Nepilnamečių globa ir rūpyba. Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai. Vaikų, kuriems reikalinga globa (rūpyba), nustatymas ir apskaita. Vaiko globos (rūpybos) rūšys ir formos. Vaiko laikinoji globa (rūpyba). Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, valstybinėse ir nevyriausybinėse globos institucijose. Nepilnamečio globėjo (rūpintojo) pareigos, teisės, atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Nesikišimo į privačius santykius principas civilinėje teisėjeĮvadas. Civilinės teisės principai. Subjektų lygiateisiškumas. Nuosavybės neliečiamumas. Sutarties laisvė. Teisinis apibrėžtumas ir teisėti lūkesčiai. Proporcingumas. Neleistinumas piktnaudžiauti teise. Visokeriopa civilinių teisių teisminė gynyba. Nesikišimo į privačius reikalus principas. Išnašos. Skaityti daugiau
Neturtinės žalos atlyginimas Lietuvos teismų praktikojeNeturtinė žala, jos atlyginimo galimybės ir dėl jo kylančios problemos teismų praktikoje. Neturtinės (moralinės) žalos samprata ir jos kompensavimas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Niekiniai ir nuginčijami sandoriaiĮvadas. Kas yra "sandoris"? Sandorio dalyvių teisnumas. Sandorio dalyvių veiksnumas. Sandorio formos laikymasis. Sandorio šalių tikrosios valios išreiškimas. Sandorio turinio atitikimas įstatymo reikalavimams. Sandorių negaliojimas. Negaliojančių sandorių rūšys. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Niekiniai ir nuginčijami sandoriai (2)Įvadas. Sandoriai. Negaliojančių sandorių schema. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Sandorio pripažinimo negaliojančiu pasekmės. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Niekiniai ir nuginčijami sandoriai (3)Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti negaliojančius sandorius. Sandoriai. Sandorių galiojimo sąlygos. Sandorių negaliojimo sąlygos. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Niekiniai sandoriai. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujančio sandorio negaliojimas. Tariamojo sandorio negaliojimas. Apsimestinio sandorio negaliojimas. Sandorio negaliojimas dėl įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo. Nuginčijami sandoriai. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris. Neveiksnaus fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis piktnaudžiaujančio fizinio asmens sudaryto sandorio negaliojimas. Nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio negaliojimas. Sandorio pripažinimo negaliojančiu pasekmės. Skaityti daugiau
Notariatas (2)Notariatas. Valstybė vykdo notarų veiklos priežiūrą. Kiti notaro profesinės veiklos apribojimai. Notarų rūmų uždaviniai ir funkcijos. Notarų rūmų struktūra, valdymas ir veikla. Notarų rūmų susirinkimas. Notarų rūmų prezidiumas. Notarų rūmų prezidentas. Revizijos komisija. Garbės teismo kompetencija. Notarinių veiksmų atlikimas. Drausminė notarų atsakomybė. Garbės teismas nenagrinėja. Garbės teismas notarui gali skirti šias poveikio priemonės. Notaro įgaliojimų pasibaigimas. Skaityti daugiau
Notaro civilinė atsakomybėĮvadas. Tikslas yra atskleisti notaro civilinės atsakomybės ypatumus, atriboti ją nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Notaro atsakomybė ir jos rūšys. Notaro civilinė atsakomybė. Bendrieji civilinės notaro atsakomybės požymiai. Notaro civilinės atsakomybės samprata ir pobūdis. Istorinė civilinės notaro atsakomybės raida. Žalos atlyginimo pobūdis. Notarų civilinės atsakomybės įrodinėjimas teisme. Notarų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Kaltė. Žalos arba nuostolių padarymas. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuomininko šeimos narių teisinis statusas, jų teisės ir pareigosGyvenamųjų patalpų nuomos sutarties samprata, problemos. Nuomininko šeimos narių teisinis statusas. Nuomininko šeimos narių teisės ir pareigos. Nuomininko šeimos narių teisės ir pareigos privatizuojant nuomojamas gyvenamąsias patalpas. Nuomininko šeimos narių teisės ir pareigos jiems gyvenant savininkams grąžintinuose namuose. Išvados. Skaityti daugiau
Nuomos sutarties samprata, jos šalys ir sudarymo bei vykdymo ypatumai (2)Įvadas. Nuomos sutartis. Nuomos sutarties samprata. Nuomos sutarties šalys bei pagrindinės jų teisės ir pareigos. Pagrindiniai nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo ypatumai. Nuomos sutarčių įvairovė, jų ypatumai. Nuomos sutarties pasibaigimas. Bendrabučio nuomos sutarties analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Nuomos sutartis (2)Buto nuomos sutarties pavyzdys. 22 sutarties punktai. Nuomos užmokestis. Nuominiko atsakomybės ir pareigos. Sutarties vykdymas. Skaityti daugiau
Nuomos sutartis (3)Statybinio pastato naudojimo nuomos sutartis. sutartis. Sutarties objektas. Nuomos trukmė, perdavimo, priėmimo ir grąžinimo tvarka. Nuomos kaina ir atsiskaitymo tvarka. Kitos sąlygos. Sutarties galiojimo laikas ir atsakomybė. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai. Skaityti daugiau
Nuosavybės neliečiamumo garantijos ir jos išimtysĮžanga. Nuosavybės neliečiamumo garantijos ir jos išimtys. Nuosavybės neliečiamumo principas. Istorinis, socialinis nuosavybės teisės aspektas Lietuvoje. Žemės nuosavybė. Intelektinė nuosavybė. Nuosavybės apribojimai. Išvados. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisėNuosavybės teisė. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos Respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė (2)Reziumė. Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Privati nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Valdymo atsiradimas ir į gyvendinimas. Valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Įgyjamoji senatis. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Atsakomybė už nusikaltimus nuosavybės teisei. Turtinės žalos nustatymas ir jos atlyginimo metodika. Užsieniečių nuosavybės nusavinimo sąlygos. Užsieniečių nuosavybės nusavinimas pagal bendrąją tarptautinę teisę. Atsakomybė už neteisėtą užsieniečių nuosavybės nusavinimą. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė (3)vadas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisės. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė civilinėje teisėjeĮvadas. Nuosavybės teisės samprata ir rūšys Senovės Romoje. Nuosavybės teisės ribojimas. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Teisė į nuosavybę Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Nuosavybės formos ir rūšys Lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Autorių teisių vieta intelektinėje nuosavybėje. Autorinė teisė. Pramoninė nuosavybė. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (2)Įžanga. Nuosavybės teisės atsiradimas. Nuosavybės rūšys ir formos. Nuosavybė įgyjama sandoriais. Nuosavybė įgyjama paveldint turtą. Įgyjamoji senatis. Kitos nuosavybės įgijimo rūšys. Nuosavybės teisės turinys. Priedas (1). Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (4)Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka. Nuosavybės teisnių santykių subjektas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Bendroji nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Naudojimas. Disponavimas. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Savininko teisių garantijos ir gynimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšysĮvadas. Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
......