Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė > Baudžiamosios teisės konspektai
Baudžiamosios teisės konspektai

(42 darbai)

Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis (3)Baudžiamosios teisės sąvoka. Baudžiamosios teisės (BT) atribojimas nuo kitų teisės šakų ir socialinių normų. Baudžiamosios teisės (BT) funkcijos. Baudžiamosios teisės (BT) sistema. Baudžiamosios teisės (BT) mokslas. Baudžiamosios politikos sąvoka, turinys. Baudžiamosios teisės (BT) ir baudžiamosios politikos principai. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka. Skirtumai nuo kitų teis. atsakomybės rūšių. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Atsakomybė ir sankcija. Atsakomybė ir bausmė. Filosofiniai baudžiamosios atsakomybės aspektai. Valios laisvė. Atsakomybės už konkrečią veiką pagrindas. Baudžiamosios atsakomybės, kaip teisinio santykio raida. Baudžiamosios teisės (BT) šaltiniai. Tarptautinės konvencijos. Baudžiamojo įstatymo sandara. Baudžiamosios teisės (BT) normos struktūra, jos turinys. Baudžiamosios teisės (BT) įstatymų galiojimas erdvėje ir asmenų atžvilgiu.Baudžiamosios teisės (BT) įstatymų galiojimas laike. Baudžiamosios teisės (BT) įstatymų aiškinimas. Analogija ir spragos Baudžiamosios teisės (BT) įstatyme. Prieglobstis. Ekstradicija. Nusikaltimo, Baudžiamosios teisės (BT) nusižengimo sąvoka. Nusikaltimo, Baudžiamosios teisės (BT) nusižengimo požymiai. Nusikalstamų veikų klasifikavimas. Nusikalstamų veikų atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Nusikalstamumas. Nusikalstamumo priežastys. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka. Nusikalstamos veikos sudėties struktūra. Nusikalstamos veikos sudėčių klasifikavimas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo kodekso komentaraiBaudžiamojo kodekso straipsnių komentarai. 17 straipsnis. Nepakaltinamumas. 18 straipsnis. Ribotas pakaltinamumas. 19 straipsnis. Asmens atsakomybė už nusikalstamą veiką, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. 42 straipsnis. Bausmių rūšys. 43 straipsnis. Bausmių rūšys juridiniams asmenims. 44 straipsnis. Viešųjų teisių atėmimas. 45 straipsnis. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. 46 straipsnis. Viešieji darbai. 47 straipsnis. Bauda. 48 straipsnis. Laisvės apribojimas. 49 straipsnis. Areštas. 50 straipsnis. Terminuotas laisvės atėmimas. 51 straipsnis. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 52 straipsnis. Juridinio asmens veiklos apribojimas. 53 straipsnis. Juridinio asmens likvidavimas. 100 straipsnis. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis. 101 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas. 102 straipsnis. Okupuotos valstybės civilių trėmimas. 103 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais. 104 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas. 105 straipsnis. Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose. 106 straipsnis. Saugomų objektų naikinimas ar nacionalinių vertybių grobstymas. 107 straipsnis. Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius. 108 straipsnis. Vilkinimas paleisti internuotus civilius ar trukdymas repatrijuoti kitiems civiliams. 109 straipsnis. Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio ir Jungtinių Tautų Organizacijos emblemos (ženklo) panaudojimas. 110 straipsnis. Agresija. 111 straipsnis. Draudžiama ataka. 112 straipsnis. Uždraustų karo priemonių naudojimas. 113 straipsnis. Marodieriavimas. XVI skyrius. Nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. 114 straipsnis. Valstybės perversmas. 115 straipsnis. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę. 116 straipsnis. Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę. 117 straipsnis. Išdavystė. 118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. 119 straipsnis. Šnipinėjimas. 120 straipsnis. Kolaboravimas. 121 straipsnis. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla. 122 straipsnis. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą. 123 straipsnis. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais. 124 straipsnis. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis. 125 straipsnis. Valstybės paslapties atskleidimas. 126 straipsnis. Valstybės paslapties praradimas. 127 straipsnis. Valstybės simbolių išniekinimas. 128 straipsnis. Užsienio valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas. XVII skyrius. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. 129 straipsnis. Nužudymas. 130 straipsnis. Nužudymas labai susijaudinus. 131 straipsnis. Naujagimio nužudymas. 132 straipsnis. Neatsargus gyvybės atėmimas. 133 straipsnis. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. 134 straipsnis. Padėjimas nusižudyti. XIX skyrius. Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei. 142 straipsnis. Neteisėtas abortas. 143 straipsnis. Privertimas darytis neteisėtą abortą. 144 straipsnis. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. 145 straipsnis. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. XX skyrius. Nusikaltimai žmogaus laisvei. 146 straipsnis. Neteisėtas laisvės atėmimas. 147 straipsnis. Prekyba žmonėmis. 148 straipsnis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas XXI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei. 149 straipsnis. Išžaginimas. 150 straipsnis. Seksualinis prievartavimas. 151 straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti. 152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas. 153 straipsnis. Mažamečio asmens tvirkinimas. XXII skyrius. 154 straipsnis. Šmeižimas. 155 straipsnis. Įžeidimas. XXIV skyrius. Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui. 165 straipsnis. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas. 166 straipsnis. Neteisėtas susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ar pokalbių telefonu slaptumo pažeidimas. 167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas. 168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas. XXV skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. 170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. 171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes. XXVI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų teisėms ir Lietuvos respublikos prezidento, seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai. 172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise. 173 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas. 174 straipsnis. Neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas. 175 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas. XXVII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms. 176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas. 177 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai. Nuosavybės teisė. Nuosavybės formos. Daiktinė teisė. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens organai. Servituto sąvoka. Uzufrukto sąvoka. Hipotekos sąvoka. Vagystė. 178 straipsnis. Vagystė. 179 str. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis. 180 straipsnis. Plėšimas. 181 straipsnis. Turto prievartavimas. 182 straipsnis. Sukčiavimas. 186 straipsnis. Turtinės žalos padarymas apgaule. 189str. 209 straipsnis. Nusikalstamas bankrotas XXXV skyrius. Nusikaltimai visuomenės saugumui. 249 straipsnis. Nusikalstamas susivienijimas. 250 straipsnis. Teroro aktas. 251 straipsnis. Orlaivio užgrobimas. 252 straipsnis. Žmogaus pagrobimas įkaitu. XL skyrius nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. 283 straipsnis. Riaušės. 284 straipsnis. Viešosios tvarkos pažeidimas. 285 straipsnis. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. 294 straipsnis. Savavaldžiavimas. 300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas. 302 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas. 303 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento sunaikinimas arba paslėpimas. 304 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą. 305 straipsnis. Matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas. 306 straipsnis. Valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo pagrobimas, suklastojimas, realizavimas ar netikro įspaudo panaudojimas. XLIV skyrius nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei. 308 straipsnis. Įtraukimas į prostituciją. 309 straipsnis. Pornografinio turinio produkcijos gaminimas, platinimas, viešas demonstravimas. 310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais . 311 straipsnis. Mirusiojo palaikų išniekinimas. 312 straipsnis. Kapo išniekinimas. 313 straipsnis. Mirusiojo atminimo paniekinimas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (10)Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Proceso funkcijos. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės sąvoka. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių samprata ir rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija. Tarptautinės sutartys. Įstatymai. Kiti norminiai teisės aktai. Baudžiamojo proceso kodeksas. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiais. Galiojimas erdvės (teritorijos) atžvilgiu. Galiojimas laiko atžvilgiu. Galiojimas asmenų atžvilgiu. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Konstituciniai baudžiamojo proceso principai. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Nekaltumo prezumpcija proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumo principas. Proceso išsamumas ir greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teisėjo/teismo nešališkumo ir nepriklausomumo principas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Baudžiamojo proceso subjektai. Baudžiamojo proceso subjektų samprata ir sistema. Valstybės institucijos ir pareigūnai - baudžiamojo proceso subjektai. Teismas ir ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminis tyrimas. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Proceso dalyviai. Įtariamasis. Kaltinamasis. Gynėjas. Nukentėjusiojo sąvoka. Pripažinimas nukentėjusiuoju. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos. Civilinis ieškovas. Civilinio ieškovo teisės. Civilinio ieškovo pareigos. Civilinio atsakovo sąvoka. Atstovai. Atstovavimo samprata ir rūšys. Atstovai pagal įstatymą. Įgaliotieji atstovai. Atstovų teisės ir pareigos. Kiti baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys. Įrodinėjimo procese dalyvaujantys asmenys – liudytojas, specialistas ir ekspertas. Pagalbines funkcijas atliekantys asmenys – vertėjas, teisiamojo posėdžio sekretorius. Teismo procesą ar atskirus proceso veiksmus stebintys asmenys. Gynyba ir gynėjas. Bendrieji gynybos baudžiamajame procese klausimai. Gynėjo teisės ir pareigos. Gynėjo kvietimas, paskyrimas, pakeitimas ir atsisakymas. Nušalinimas. Nušalinimo samprata. Nusišalinimas. Nušalinimo teisė ir pagrindai. Proceso subjektų nušalinimo tvarka. Advokato ir advokato padėjėjo nušalinimas. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Skundų nagrinėjimas ir išsprendimas. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų nagrinėjimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų bei nutarčių apskundimas ir skundų išsprendimas. Apskundimas kitose proceso stadijose. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimo baudžiamajame procese samprata ir būdai. Savanoriškas žalos atlyginimas. Žalos atlyginimas, kai pareiškiamas civilinis ieškinys. Civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje samprata. Civilinio ieškinio pareiškimas. Civilinio ieškinio išsprendimas. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese pagrindai ir tvarka. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų prašymų vykdymas. Asmenų išdavimas iš LR (ekstradicija). Prašymas užsienio valstybei išduoti asmenį. Europos arešto orderis. Tarptautinės bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose organizacijos ir priemonės Europoje. Europos policijos biuras (Europolas). Ryšių teisėjai ir prokurorai. Europos teismo įstaigų tinklas (EJN). Eurojustas. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų sąvoka. Įrodymų sąsajumas (liečiamumas). Įrodymų leistinumas. Duomenų gavimas įstatymų nustatyta tvarka. Duomenų gavimas teisėtais būdais. Įrodymų teorija ir įrodymų teisė. Įrodinėjimo samprata. Įrodinėjimo pareiga. Įrodinėjimo tikslas. Duomenų pateikimo, rinkimo ir įrodinėjimo santykis. Įrodinėjimo etapai. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų rinkimas ar pateikimas. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų fiksavimas. Surinktų ar pateiktų duomenų išankstinis patikrinimas. Surinktų, pateiktų ar teismo išreikalautų duomenų tyrimas teismo proceso metu. Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodymų klasifikavimas ir rūšys. Įrodymų klasifikavimas. Įrodymų rūšys. Kaltinamojo parodymai. Įtariamojo parodymai. Liudytojo sąvoka ir liudytojo parodymų dalykas. Liudytojo teisės, pareigos ir atsakomybė. Liudytojo imunitetai. Liudijimo ypatumai. Liudytojo parodymų vertinimas. Nukentėjusiojo parodymai ir jų vertinimas. Ekspertizės aktas. Eksperto sąvoka ir ekspertų sąrašas. Eksperto teisės, pareigos ir atsakomybė. Ekspertizės akto turinys. Ekspertizės akto vertinimas. Specialisto sąvoka, pareigos, išvada. Daiktai kaip įrodymai. Daiktų profesinis įforminimas ir laikymas. Daiktų kaip įrodymų vertinimas. Procesinės prievartos priemonės. Procesinės prievartos priemonių samprata ir sistema. Kardomosios priemonės 119str, 120str. Kitos procesinės prievartos priemonės. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo (IT) samprata. Uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo (IT) procesinės prielaidos. Ikiteisminio tyrimo (IT) subjektai. IT pareigūnų įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo (IT) teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo (IT) veiksmų atlikimas proceso dalyvių iniciatyva. Atskiros bendrosios Ikiteisminio tyrimo (IT) atlikimo taisyklės. Ikiteisminio tyrimo pradžia. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo (IT) užbaigimas. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reikšmė. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme sąvoka. Pagal įstatymą sudaromo teismo principas. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme reikšme ir ryšys su kitomis proceso stadijomis. Pirmosios instancijos teismo sudėtis ir teismingumas. Teismo sudėtis. Teismingumo sąvoka. Teismingumo rūšys. Baudžiamosios bylos perdavimas iš vieno teismo kitam. Teismų ginčų dėl bylų teismingumo sprendimas. Bylos parengimas nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Bylos parengimo nagrinėti teisme tvarka. Bylos parengimo nagrinėti teisme metu priimami sprendimai. Teismo veiksmai teisiamajam posėdžiui paruošti. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme bendrosios nuostatos. Bylos nagrinėjimo teisme bendrųjų nuostatų sistema ir reikšmė. Bylos nagrinėjimo teisme bendrosios sąlygos. Bylos nagrinėjimo teisme eiga. Parengiamoji teisiamojo posėdžio dalis. Pareigų ir teisių išaiškinimas ekspertui ir specialistui. Įrodymų tyrimas. Nuosprendžio priėmimas ir paskelbimas procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata ir reikšmė. Nuosprendžių ir nutarčių apskundimas apeliacine tvarka. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžio vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Bylų supaprastintas procesas. Pagreitintas procesas. Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas. Bylų dėl JA padarytų veikų proceso samprata ir reikšmė. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo procesas. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant (procesas už akių). Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimas aukštesniesiems teismams ir skundų nagrinėjimas. Apskundimo samprata ir tvarka. Skundo nagrinėjimo aukštesniajame teisme tvarka. Aukštesniojo teismo sprendimų rūšys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas. Atnaujinimo samprata, reikšmė ir rūšys. Atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (5)Baudžiamojo proceso sąvoka, baudžiamojo proceso ir baudžiamojo proceso teisės santykis. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Baudžiamojo proceso normų sąvoka ir struktūra. Baudžiamojo proceso normų sankcijų ypatumai. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas laike, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Teismo nepriklausomumo principas. Nepriklausomo teismo požymiai. Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Rungtyniškojo proceso pažymiai. Procese dalyvaujančių asmenų klasifikacija. Teismas-teisingumą vykdanti institucija. Teismo sudėtis. Teismo įgaliojimai ir jų išskirtinumas. Prokuroras baudžiamajame procese. Jo uždaviniai, įgaliojimai ir procesinė padėtis skirtingose baudžiamojo proceso stadijose. Ikiteisminio tyrimo teisėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno sąveika, jų veiklos koordinavimą. Nukentėjusysis, jo samprata ir procesinė padėtis. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo santykis bei skirtumai. Įtariamasis, jo samprata ir procesinė padėtis. Įtariamojo ir kaltinamojo santykis bei skirtumai. Gynėjas ir jo teisinis statusas baudžiamajame procese. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese. Civilinio ieškinio pareiškimo baudžiamojoje byloje pagrindai ir tvarka. Proceso išlaidos ir jų atlyginimas. Nusišalinimas ir nušalinimas. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojai. Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausti liudytojais. Ekspertas, jo samprata ir procesinė padėtis. Eksperto ir specialisto santykis bei skirtumai. Baudžiamojo proceso terminų sąvoka ir reikšmė. Terminų rūšys ir skaičiavimo taisyklės. Būtinumas laikytis procesinių terminų. Praleisto termino atnaujinimo procesinė tvarka. Įrodymų teorijos baudžiamajame procese sąvoka ir turinys. Įrodymų teisė ir įrodymų teorija. Įrodymų samprata įstatyme ir teisės literatūroje. Įrodymams keliami reikalavimai. Įrodymų ir duomenų, gautų vykdant operatyvinę veiklą, santykis. Įrodymų klasifikavimas, jo praktinė reikšmė. Netiesioginių ir išvestinių įrodymų panaudojimo baudžiamajame procese ypatumai. Nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai. Nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymų dalykas ir reikšmė, jų (parodymų) formavimosi ypatumai bei parodymų vertinimas. Anoniminio liudytojo ar nukentėjusiojo apklausos ir parodymų fiksavimo ypatumai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymų dalykas ir reikšmė. Ekspertizės sąvoka. Ekspertizių klasifikavimas ir rūšys. Įrodinėjimo sąvoka, jo elementai (etapai). Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareiga. Įrodymų vertinimo sąvoka ir reikšmė. Vidinis įsitikinimas kaip įrodymų vertinimo metodas. Procesinės prievartos priemonių samprata. Jų taikymo tikslai ir taikymo ribos. Procesinė prievarta ir žmogaus teisių apsauga. Kardomosios priemonės, jų sistema ir taikymo pagrindai. Suėmimas, jo skyrimo pagrindai ir tvarka. Namų areštas, jo skyrimo tvarka. Užstato esmė ir skyrimo tvarka. Krata ir poėmis, jų samprata, santykis ir skirtumai. Ikiteisminio tyrimo kaip baudžiamojo proceso stadijos samprata ir uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų samprata ir sistema. Mažamečių ir nepilnamečių liudytojų bei nukentėjusiųjų apklausos ypatumai. Akistatos sąvoka, tikslas ir suvedimo akistatoj tvarka. Parodymo atpažinti sąvoka, tikslai bei reikšmė. Jo rūšys. Ikiteisminio tyrimo baigimo samprata ir formos. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas. Privalomi ir diskreciniai tyrimo nutraukimo pagrindai ir tvarka. Bylos pabaigimas kaltinamojo akto surašymu. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu. Teismingumo sąvoka ir rūšys. Įrodymų tyrimas teisme.Jo samprata ir etapai. Baigiamosios kalbos ir kaltinamojo paskutinis žodis. Nuosprendžio teisėtumas ir pagrįstumas. Nuosprendžių rūšys. Klausimai,teismo išsprendžiami nuosprendyje. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinio nagrinėjimo ribos. Nuosprendžio ar nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Proceso atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių samprata, tvarka. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo procesas. Asmenys, turintys teisę paduoti skundą ir palaikyti kaltinimą teisme. Nukentėjusiojo ir kaltinamojo teisinės padėties skirtumai, lyginant su bendrąja proceso tvarka. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų proceso ypatumai. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Pagreitintas procesas. Eksperimentas, jo sąvoka, esmė, darymo sąlygos ir tvarka. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (8)Baudžiamojo proceso samprata, baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai, normos, jų galiojimas. Baudžiamojo proceso principai, jų turinys. Baudžiamojo proceso dalyviai, jų teisės ir pareigos. Baudžiamojo proceso dalyvių teisių užtikrinimas. Įrodymų teorija. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodinėjimo procesas, dalykas, ribos. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje. Civilinio ieškinio rengimas baudžiamojoje byloje. Kardomosios priemonės, jų parinkimas, pakeitimas ar panaikinimas. Krata, poėmis, laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Ikiteisminis tyrimas, ikiteisminio tyrimo nuostatai, tyrimo veiksmai. Proceso terminai. Proceso išlaidos. Ikiteisminio tyrimo subjektai, jų įgaliojimai. Pranešimo apie įtarimą pateikimas, įtariamojo apklausa. Liudytojo, nukentėjusiojo apklausa ikiteisminiame tyrime. Akistata, parodymas atpažinti. Objektų tyrimas. Ekspertizės skyrimo tvarka, darymas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Prokuroro kaltinamojo akto surašymas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro veiksmų apskundimas. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos. Teisminio nagrinėjimo taisyklės. Įrodymų tyrimas. Baigiamosios kalbos, kaltinamojo paskutinis žodis, teismo nuosprendis. Neįsiteisėjusių teismo nuosprendžių, nutarčių apskundimas. Įsiteisėjusių teismo nuosprendžių, nutarčių apskundimas. Nuosprendžio (nutarties) vykdymas. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo bylų procesas. Bylų supaprastintas procesas. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų procesas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (9)Baudžiamojo proceso esmė ir paskirtis. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso funkcijos. Baudžiamojo proceso teoriniai modeliai. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos samprata. Baudžiamojo proceso stadijų sistema. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių klasifikacija, rūšys, sistema ir hierarchija. Baudžiamojo proceso normos, baudžiamojo proceso pažeidimas ir procesinė atsakomybė. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Teisė į teisminę gynybą. Principas, kad teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų ir teismų nepriklausomumo principas. Teisėjo (teismo) nešališkumo principas. Proceso viešumo principas. Nekaltumo prezumpcijos principas. Rungimosi principas. Teisės į gynybą principas. Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo principas. Proceso kalbos principas. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamojo proceso dalyvių samprata ir klasifikavimas. Baudžiamojo proceso dalyviai, vykdantys baudžiamąjį procesą. Teismas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Asmenys, ginantys savo teisėtus interesus arba interesus tų, kuriems jie atstovauja. Nukentėjusysis. Civilinis ieškovas. Privatus kaltintojas. Įtariamasis (kaltinamasis, nuteistasis). Civilinis atsakovas. Baudžiamojo proceso dalyviai, padedantys vykdyti baudžiamąjį procesą. Liudytojas. Ekspertas ir specialistas. Kiti proceso dalyviai. Žmogaus teisių apsauga baudžiamojo proceso metu. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir jas užtikrinti. Gynyba. Atstovavimas. Atstovai pagal įstatymą. Nušalinimas. Apskundimas. Žalos atlyginimo formos. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese samprata, teisiniai pagrindai ir lygiai. Tarptautinio bendradarbiavimo formos. Bendroji tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese tvarka. Prašymas pradėti arba perimti baudžiamąjį persekiojimą. Asmenų išdavimas (ekstradicija). Asmenų perdavimas pagal Europos arešto orderį. Bendri procesiniai išdavimo (perdavimo) klausimai. Bendros tyrimų grupės. Dokumentai, proceso terminai, išlaidos. Proceso dokumentai. Proceso terminai. Proceso išlaidos. Įrodymų teorija. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų teorijos samprata ir sistema. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Prezumpcijų ir prejudicijų esmė bei reikšmė įrodinėjimo procese. Įrodymų sąvoka ir savybės. Įrodinėjimas ikiteisminiame etape ir teisme. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas, tikrinimas, vertinimas ir naudojimas. Įrodymų klasifikavimas. Įrodinėjimo etapai. Atskiros įrodymų rūšys. Procesinės prievartos priemonės. Procesinės prievartos priemonių samprata ir taikymo tikslai. Procesinės prievartos priemonių samprata. Procesinės prievartos priemonių paskirtis. Procesinių prievartos priemonių sistema. Kardomosios priemonės. Kardomųjų priemonių samprata ir sistema. Kardomųjų priemonių skyrimo bendrosios nuostatos. Atskiros kardomųjų priemonių rūšys. Suėmimas. Suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos. Suėmimo skyrimo tvarka. Suėmimo taikymo trukmė ir jo termino pratęsimas. Suimtojo įtariamojo teisės ir jų realizavimo procesinės garantijos. Namų areštas. Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Užstatas. Dokumentų paėmimas. Įtariamojo įpareigojimas periodiškai. registruotis policijos įstaigoje. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Specialiosios kardomosios priemonės. Karinio dalinio vadovybės stebėjimas. Nepilnamečio atidavimas prižiūrėti. Kardomosios priemonės panaikinimas ar pakeitimas. Kitos procesinės prievartos priemonės. Laikinas sulaikymas. Ikiteisminio tyrimo samprata ir paskirtis. Ikiteisminio tyrimo subjektai ir jų įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo pradžia (atsisakymas jį pradėti) ir tyrimo veiklos organizavimas. Ikiteisminio tyrimo pradžia tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą. Ikiteisminio tyrimo eiga. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų sąvoka, sistema ir kiti įrodymų gavimo būdai bei bendriausios jų atlikimo sąlygos. Apklausos. Parodymų patikrinimo veiksmai. Objektų tyrimas ir apžiūra. Proceso veiksmai su nukentėjusiuoju ar liudytoju, kuriems taikomas anonimiškumas, ypatumai. Ikiteisminio tyrimo veiksmai siejami su procesine prievarta. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimo būdai. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas. Ikiteisminio tyrimo atnaujinimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas kaltinamojo akto surašymu. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata, paskirtis ir reikšmė. Teismo sudėtis. Teismingumas ir jo rūšys. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Paruošiamieji veiksmai bylai nagrinėti teisiamajame posėdyje. Bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje ir bendrųjų nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatų samprata. Teisiamojo posėdžio organizavimas ir tvarkos klausimai. Nagrinėjimo teisme ribos. Asmenų dalyvavimas bylos nagrinėjime. Teismo nutartys, priimamos teisiamojo posėdžio metu. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas. Bylos nagrinėjimas teisme. Teisiamojo posėdžio struktūra. Parengiamoji dalis. Įrodymų tyrimas. Kaltinamojo apklausa. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausa. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos ypatumai. Tyrimo veiksmai dalyvaujant ekspertui ir specialistui. Daiktinių įrodymų apžiūra. Dokumentų tyrimas. Įrodymų tyrimo ypatumai. Teismo nuosprendis. Nuosprendžio, kaip teisingumo akto, samprata ir reikšmė. Nuosprendžių rūšys. Nuosprendžio priėmimo tvarka apylinkės teisme. Nuosprendžio surašymas. Nuosprendžio paskelbimas. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata, reikšmė ir uždaviniai. Nuosprendžio apskundimas. Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos. Bylos parengimas nagrinėti teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus bylą, rūšys. Apeliacinės instancijos teismo nutarties ar nuosprendžio turinys. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Nuosprendžio ir nutarties vykdymo stadijos esmė ir reikšmė. Nuosprendžio pateikimas vykdyti. Nuosprendžio vykdymo bendroji tvarka. Užsienio valstybių teismų nuosprendžių ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimų vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Bylų proceso kasacinės instancijos teisme samprata, uždaviniai ir reikšmė. Įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ar nutarties apskundimas kasacine tvarka. Kasacinės bylos nagrinėjimas. Išnagrinėjusio kasacinę bylą teismo nutartys. Bylos nagrinėjimas, kai panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis arba apeliacinės instancijos teismo nuosprendis ar nutartis. Supaprastintas procesas. Supaprastinto proceso samprata, tikslai ir reikšmė. Supaprastinto proceso požymiai. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Pagreitintas procesas. Privataus kaltinimo bylų procesas. Privataus kaltinimo bylų proceso samprata ir paskirtis. Privataus kaltinimo bylų proceso ypatumai. Kaltinimo teisė šiose bylose priklauso tik nukentėjusiajam arba jo teisėtam atstovui. Procesas pradedamas tik esant nukentėjusiojo skundui ar jo teisėto atstovo pareiškimui. Šiose bylose ikiteisminis tyrimas neatliekamas, išskyrus LR BPK 409 str. numatytus atvejus. Šiame bylų procese yra ypatingas etapas – taikinamasis posėdis. Priešpriešinius kaltinimus privataus kaltinimo bylose teisėjas gali sujungti į vieną bylą kartu su nukentėjusiojo skundu. Privataus kaltinimo bylos procesas teisme nutraukiamas. Privataus kaltinimo bylų nagrinėjimas teisme Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant kitas atskirų kategorijų bylas Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų procesas. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų veikų proceso esmė ir reikšmė. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų proceso ypatumai. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant. Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant esmė. Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant ypatumai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso esmė. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso ypatumai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas, pratęsimas, rūšies pakeitimas, panaikinimas. "Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant kitas atskirų kategorijų bylas". Baudžiamųjų bylų atnaujinimas. Baudžiamosios bylos atnaujinimo samprata, požymiai bei tikslai. Baudžiamojo proceso atnaujinimo rūšys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusiųjų aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių rūšys. Procesas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Baudžiamosios bylos atnaujinimo klausimo sprendimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių teisme. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai. Bylos atnaujinimo inicijavimas ir sprendimo dėl atnaujinimo priėmimas. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto arba Europos žmogaus teisių teismo sprendimų. Prašymo ar teikimo atnaujinti bylą pateikimas ir sprendimo dėl jo priėmimas. Atnaujintos baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Skaityti daugiau
Baudžiamosios teisės bendrieji pagrindaiBendrieji baudžiamosios teisės (BT) pagrindai. Baudžiamosios teisės (BT) esmė. Baudžiamosios teisės (BT) funkcijos. Baudžiamosios teisės (BT) politikos principai. Baudžiamosios teisės (BT) atsakomybė ir jos teisiniai pagrindai. Baudžiamosios teisės (BT) šaltiniai. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimo ribos. Baudžiamosios teisės (BT) vieta valstybės teisės sistemoje. Nusikalstamos veikos samprata ir rūšys. Nusikaltimo samprata, požymiai, klasifikavimas ir reikšmė. Nusikaltimai ir kiti teisės pažeidimai. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Būtinoji gintis ir jos teisėtumo sąlygos. Būtinosios ginties ribų peržengimas ir jo teisinės pasekmės. Bausmė, jos rūšys. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimo principai ir bendrieji pradmenys. Sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės. Baudžiamojo poveikio priemonės, jų skyrimas. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai. Atsakomybes senatis ir teistumas. Teistumas. Baudžiamosios teisės (BT) specialioji dalis ir jos sistema bei nusikaltimų klasifikavimo pagrindai. Skaityti daugiau
Baudžiamosios teisės specialioji dalisValstybės tarnybos samprata pagal Valstybės tarnybos įstatymą. Valstybės tarnyba kaip baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Viešieji interesai kaip baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Valstybės tarnautojas kaip tarnybinių nusikalstamų veikų subjektas. Apibendrintos kyšininkavimo nusikaltimo sudėties požymiai. Kyšio samprata. Kyšio dydžio reikšmė. Tarpininko kyšininkavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Apibendrintos papirkimo nusikaltimo sudėties struktūra. Piktnaudžiavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Tarnybos pareigų neatlikimo nusikaltimo sudėties struktūra. Vagystės nusikaltimo sudėties struktūra. Plėšimo nusikaltimo sudėties struktūra. Fizinis smurtas kaip plėšimo būdas. Plėšimą kvalifikuojantys požymiai. Turto prievartavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Sukčiavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis. Turto pasisavinimo nusikaltimo sudėties struktūra. Turto iššvaistymo nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Svetimo turto sunaikinimas arba sugadinimas. Viešoji tvarka kaip kėsinimosi objektas. Riaušių nusikaltimo sudėties struktūra. Viešosios tvarkos pažeidimo nusikaltimo sudėties struktūra. Viešosios tvarkos pažeidimo kaip baudžiamojo nusižengimo struktūra. Melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę nusikaltimo sudėties struktūra. Visuomenės saugumas kaip kėsinimosi objektas. Nusikalstamo susivienijimo nusikaltimo sudėties struktūra. Teroro akto nusikaltimo sudėties struktūra. Orlaivio, laivo arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas. Žmogaus pagrobimas įkaitu. Bendra ekonominio nusikaltimo samprata. Kontrabanda. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta viešojo juridinio asmens veikla. Neteisėtas alkoholinių gėrimų gaminimas, laikymas, realizavimas. Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką. Kreditinis sukčiavimas. Skolininko nesąžiningumas (favoritizmas). Nusikalstamas bankrotas. Komercinis šnipinėjimas. Komercinės paslapties atskleidimas. Nužudymų klasifikavimas. Pasikėsinimo nužudyti atribojimo nuo sveikatos sutrikdymo klausimai. Grupinio nužudymo, padaryto apibrėžta tyčia nužudyti, kvalifikavimas. Grupinio nužudymo, padaryto nesant apibrėžtos tyčios nužudyti, kvalifikavimas. Išaiškinimai dėl mažamečio asmens nužudymo. Išaiškinimai dėl bejėgiškos būklės asmens nužudymo. Išaiškinimai dėl savo motinos, tėvo ar vaiko nužudymo. Išaiškinimai dėl nėščios moters nužudymo. Išaiškinimai dėl dviejų ar daugiau asmenų nužudymo. Išaiškinimai dėl nužudymo itin žiauriai ar kankinant. Išaiškinimai dėl nužudymo kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Išaiškinimai dėl nužudymo, padaryto dėl chuliganiškų paskatų. Išaiškinimai dėl nužudymo, padaryto dėl savanaudiškų paskatų. Išaiškinimai dėl nužudymo siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą. Išaiškinimai dėl nužudymo siekiant įgyti nukentėjusio asmens organą ar audinį transplantavimui. Išaiškinimai dėl nužudymo labai susijaudinus. Neteisėtas laisvės atėmimas. Prekyba žmonėmis. Laisvę varžančios kontrolės samprata. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas. Sveikatos sutrikdymo samprata. Kriminalizuotų sveikatos sutrikdymų ir skausmo sukėlimo rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 metų sausio 28 dienos įsakymas Nr. 50 "Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos". Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Psichinės prievartos samprata. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Žmogaus terorizavimas. Dorovė kaip kėsinimosi objektas. Pelnymosi iš kito asmens prostitucijos nusikaltimo sudėties struktūra. Įtraukimo į prostituciją nusikaltimo sudėties struktūra. Pornografinio turinio produkcijos gaminimo, įgijimo bei platinimo nusikaltimo sudėties struktūra. Žiauraus elgesio su gyvūnais nusikaltimo sudėties struktūra. Seksualinis neliečiamumas kaip įstatymo saugoma vertybė. Išžaginimo nusikaltimo sudėties struktūra. Privertimo lytiškai santykiauti nusikaltimo sudėties struktūra. Seksualinis priekabiavimas kaip privataus kaltinimo norma. Mažamečio asmens tvirkinimo nusikaltimo sudėties struktūra. Mažamečio asmens tvirkinimo skirtumas su seksualiniu prievartavimu pasinaudojant vaiko bejėgiškumu. Skaityti daugiau
Baudžiamosios teisės specialioji dalis (3)Gyvybė kaip įstatymo ginama vertybė. Gyvybės pradžios ir mirties momentai. Gyvybės atėmimo būdai, mirtis kaip padarinių požymis, priežastinio ryšio nustatymo nužudymų bylose ypatumai. Kaltė kaip subjektyvusis nužudymo požymis. Pasikėsinimo nužudyti atribojimas nuo sunkaus sveikatos sutrikdymo. Nužudymo, padaryto bendrininkaujant, kvalifikavimo ypatumai. Mažamečio nužudymas. Bejėgiškos būklės žmogaus nužudymas. Savo motinos, tėvo ar vaiko nužudymas. Nėščios moters nužudymas. Dviejų ir daugiau asmenų nužudymas. Nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Nužudymas dėl chuliganiškų paskatų. Nužudymas dėl savanaudiškų paskatų. Nužudymas dėl nukentėjusiojo asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo. Nužudymas, siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą. Nužudymas, siekiant įgyti nukentėjusiojo asmens organą ar audinį transplantavimui. Privilegijuotas nužudymas ir jo santykis su kvalifikuotu nužudymu. Nužudymas labai susijaudinus. Naujagimio nužudymas. Neatsargus gyvybės atėmimas. Neatsargų gyvybės atėmimą kvalifikuojantys požymiai. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. Padėjimas nusižudyti. Objektyvieji sveikatos sutrikdymo požymiai: vertybė, dalykas, veika, padariniai ir amžius. Sunkus sveikatos sutrikdymas kaip padarinių požymis. Nesunkus, nežymus sveikatos sutrikdymai, fizinio skausmo sukėlimas kaip padarinių požymiai. Kaltė kaip subjektyvusis požymis. Sveikatos sutrikdymas sukėlęs nukentėjusiojo mirtį ir jo kvalifikavimas. Neteisėtas abortas. Privertimas darytis neteisėtą abortą. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Bendra charakteristika. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo objektyvūs požymiai. Baudžiamojon atsakomybėn už išžaginimą ir seksualinį prievartavimą trauktinas asmuo ir nukentėjusysis. Baigto išžaginimo ir seksualinio prievartavimo atribojimas nuo rengimosi bei pasikėsinimo padaryti nusikaltimą ir savanoriško atsisakymo pabaigti nusikaltimą. Kelių asmenų dalyvavimas padarant išžaginimą ar seksualinį prievartavimą ir jo kvalifikavimas. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo subjektyvieji požymiai. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo kvalifikavimo klausimai esant nusikaltimų daugetui. Kitos nusikalstamos veikos žmogaus seksualinei laisvei. Skaityti daugiau
Bausmių vykdymo teisėAtitinka VU TF bausmių vykdymo teisės programą. Bausmių vykdymo politika (BVP). Bausmių vykdymo teisės dalykas, metodas, samprata. Bausmių vykdymo teisės paskirtis. Bausmių vykdymo politika (BVP) ir kitos teisės šakos. Bausmių vykdymo politikos (BVP) šaltiniai. Tarptautiniai teisės aktai kaip Bausmių vykdymo politikos (BVP) šaltiniai. Bausmių vykdymo politikos (BVP) sistema, struktūra. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo galiojimas laike. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo galiojimas erdvėje. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo galiojimas asmenų atžvilgiu. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo aiškinimas, jo rūšys. Bausmių vykdymo politikos (BVP) sistema. Bausmių vykdymo politikos (BVP) norma. Bausmių vykdymo politikos (BVP) normos dispozicija ir jos rūšys. Bausmes vykdančių institucijų (BVI) sistema. Kalėjimų departamento funkcijos. Bausmių vykdymo sistemos. Pareigūnas ir jo statusas. Nuteistųjų teisinė padėtis. Baudos vykdymo tvarka ir sąlygos. Juridinio asmens (JA) veiklos apribojimo vykdymo tvarka ir sąlygos. JA likvidavimo tvarka ir sąlygos. Atėmimo teisės dirbti tam tikrą darbą arba verstis t.t. veikla vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų teisių atėmimo (VTA) vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų atlikimo sąlygos. Laivės apribojimo (LA) vykdymo tvarka ir sąlygos. Arešto vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės atėmimo (LA) vykdymo tvarka ir sąlygos. Nuteistųjų laisvės atėmimu teisinė padėtis. Nuteistųjų teisė į pasimatymus. Nuteistųjų teisė susirašinėti. Nuteistojo teisė kreiptis su pasiūlymais, prašymais, peticijomis. Nuteistųjų teisė į trumpalaikę išvyką į namus – nauja teisė. Teisė į trumpalaikę išvyką už laisvės atėmimo vietos ribų. Specialios nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) pareigos. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) klasifikavimo samprata ir kriterijai. Režimas laisvės atėmimo (LA) vietose ir pagrindiniai reikalavimai. Pagrindinės režimo užtikrinimo priemonės. Pataisos įstaigos (PĮ) administracijos veikla susiklosčius ypatingai situacijai. Specialiosios priemonės, jų panaudojimo pagrindai ir tvarka. Šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindai ir tvarka. Pagrindinės socialinės reabilitacijos formos. Pataisos įstaigos psichologinė pagalba Nuteistųjų LA organizacijos. Skatinimo priemonės ir jų skyrimo tvarka. Nuobaudos ir jų skyrimo tvarka. Patalpinimo į baudos ar drausmės izoliatorių arba karcerį, arba kamerų tipo patalpas vykdymo tvarka. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) bendrasis lavinimas. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) bendrasis profesinis rengimas. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) darbas ir jo pagrindinės sąlygos. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) darbo apmokėjimas ir išskaitos. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) įtraukimas į neapmokamus darbus. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) moterų bausmės atlikimo ypatybės. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) nepilnamečių bausmės atlikimo ypatybės. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) materialinė atsakomybė. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų, tvarka ir sąlygos. Paleidimo iš laisvės atėmimu (LA) vietos tvarka. Materialinė pagalba paleidžiamiems iš laisvės atėmimo (LA) vietų. laisvės atėmimo (LA) iki gyvos galvos vykdymo ypatybės. Atleidimo nuo bausmės atlikimo pagrindai. Atleidimo nuo bausmės tvarka. Teisėtumo principas bausmių vykdyme. Humanizmo principas bausmių vykdyme. Lygybės prieš įstatymą principas bausmių vykdyme. Progresyvaus bausmių atlikimo principas. Antstolis ir jo statusas. Antstolis bausmių vykdymo kodekse. Skaityti daugiau
Bendrieji bausmės skyrimo pradmenysBausmės skyrimas. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Bausmių ribos. Skaityti daugiau
KriminologijaKriminologijos samprata. Teisinis, sociologinis požiūris. Kriminologijos objektai. Kriminologija mokslų sistemoje. Kriminologija ir baudžiamoji teise. Kriminologija ir sociologija. Kriminologinių idėjų atsiradimas ir jų raida. Kriminologinės idėjos ir bausmių rūšys. Kriminologinė mintis Lietuvoje. Žymiausi Lietuvos kriminologai. Atgimimo utopistai (T. Moras, T. Kampanela). Antropologinių kriminologinių idėjų atsiradimas (Č. Lombrozo, L. Ferri). Radikaliųjų kriminologinių idėjų atsiradimas (K. Marksas). Klasikinė kriminologija (Č. Bekarija, Š. Monteskje, J. Bentham). Klinikinė kriminologija. Šiuolaikinių kriminologinių teorijų klasifikacija. Sociologinių kriminologinių idėjų atsiradimas ( A.Ketlė, E.Diurkheimas). Subkultūrų teorijos. Ekonominė nusikaltėlio asmenybės koncepcija. Viktimologijos samprata, jos atsiradimas ir raida. Anomijos, genetinės, hormoninės veiklos sutrikimų, stigmatizacijos teorijos. Sociologinė nusikaltėlio asmenybės koncepcija. Socialinės dezorganizacijos, psichoanalitinės, neutralizacijos, protinio atsilikimo teorijos. Nusikalstamumo samprata. Nusikaltėlio asmenybės samprata ir jos ribos. Sąlygos, aplinkybės, priežastys, lemiančios nusikalstamą elgesį. Nusikaltėlių klasifikacija. Kriminologijos tyrimo metodų grupės. Kriminologinio tyrimo metodai. Prevencinės priemonės-signalai ir veiksmai. Nusikaltimų prevencija ir bausmė. Baudžiamoji politika ir kriminologija. Skaityti daugiau
Kriminologija (4)Kriminologijos mokslo samprata. Kriminologinių koncepcijų įvairovė. Kriminologijos objektas ir dalykas (Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų pozicijos). Kriminologinė mintis Lietuvoje. Kriminologijos vieta visuomenės mokslų sistemoje. Nusikalstamumo sąveika su administraciniais, darbo ir kitais teisės pažeidimai. Informacijos, reikalingos kriminologiniams tyrimams, šaltiniai. Jos išsamumas, patikimumas ir gavimo būdai. Kriminologinių tyrimų organizavimas, pagrindiniai etapai. Kriminologinio tyrimo pagrindiniai metodai. Matematinio-loginio metodo taikymas nusikalstamumo reiškiniams tirti. Gautų rezultatų panaudojimas nusikalstamumo prevencijai. Kriminologinio tyrimo hipotezės. Antrankinio kriminologinio tyrimo esmė ir galimybės. Jo reprezentatyvumas. Anketavimo metodo taikymas kriminologijoje. Anketų rūšys, jų rengimo, užpildymo ir apibendrinimo metodika. Bendrieji (universalūs) kriminologiniai metodai ir jų taikymas kriminologiniuose tyrimuose. Savanaudiško nusikalstamumo prevencija. Savanaudiško nusikalstamumo ypatumai, jų reiškimosi formos. Savanaudiško nusikalstamumo būklė, struktūra ir dinamika Lietuvoje (palyginkite su bet kuria užsienio valstybe). Savanaudiško nusikalstamumo tendencijų vertinimo ypatumai, atsižvelgiant į nusikaltimų latentiškumą. Savanaudiški ir savanaudiški-smurtiniai nusikaltimai, jų paplitimas ir struktūra. Neatsargaus nusikalstamumo samprata, pagrindinės jos tendencijos. Moterų nusikalstamumo apibūdinimas. Organizuoto nusikalstamumo priežastys, jų veikimo mechanizmas ir turinys. Organizuoto nusikalstamumo samprata. Šio nusikalstamumo raiškos tendencijos. Organizuoto nusikalstamumo ekonomikoje pagrindiniai bruožai ir tendencijos. Nusikaltėlių, dalyvaujančių organizuotame nusikalstamume, asmenybės bruožai. Antropologinės nusikalstamumo priežasčių teorijos ir jų raida. Nusikalstamumo ir jo požymių samprata. Pagrindinių nusikalstamumo požymių kaita ir jų reikšmė. Pagrindiniai nusikalstamumo rodikliai: būklė, struktūra ir dinamika. Jų sampratos ir reikšmė. Latentinio nusikalstamumo samprata, rūšys ir nustatymo galimybės. Nusikalstamumo koeficientas. Labiausiai susiję su girtavimu, alkoholizmu ir narkomanija nusikaltimai, jų pobūdis ir dinamika. Grupės asmenų padaromi nusikaltimai, jų būklė, struktūra ir dinamika. Kriminologijos požiūris į asmenų grupes. Oficialios, neoficialios grupės ir jų poveikis nusikalstamam elgesiui. Grupinė agresija ir jos įtaka nusikalstamam elgesiui. Socialinių ir teisinių veiksnių įtaka nusikalstamumo būklei, struktūrai ir dinamikai. Recidyvistų nusikaltimų būklė, struktūra ir dinamika. Nusikalstamumo priežasčių samprata. Socialinė priežasčių esmė. Nusikalstamumo priežasčių klasifikavimas; pagrindiniai klasifikavimo kriterijai. Nusikalstamumo priežasčių ir sąlygų tapatumo ir skirtingumo veikimo esmė. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijų veikla užkardant nusikalstamumą bendrosios ir konkretaus nusikaltimo priežastys. Teisėsaugos institucijų veikla vykdant nusikalstamumo prevenciją. Vidinės ir išorinės nusikalstamų priežastys. Pagrindinės nusikalstamumo priežasčių veikimo sferos. Kalėjimų subkultūros įtaka nusikalstamam elgesiui. Socialinio ir biologinio pradų santykis nusikaltėlio asmenybėje. Nusikaltėlių asmenybės samprata. Jos nagrinėjimo ribos. Viktimologinių duomenų naudojimas nusikalstamumo prevencijai. Viktimiškumo priežasčių įtaka nusikalstamumui. Atskirų nusikaltimų rūšių viktimiškumo ypatumai. Viktimiškumo ir viktimologijos sampratos. Aukos samprata kriminologijoje. Nusikaltėlio ir aukos santykių reikšmė nusikaltimo padarymui. Socialiniai-demografiniai nusikaltėlio asmenybės bruožai. Nusikalstamo elgesio motyvai ir motyvacija. Anomijos teorija. Jos esmė. Stigmatizacijos (ženklinimo) teorija. Jos esmė. Socialinės kontrolės teorijos esmė. Socialinio mokymosi (socializacijos) teorijos esmė. Funkcionalistai ir jų pagrindinės mintys. Klinikinės kriminologinės teorijos esmė ir jos taikymas užsienio valstybėse. Esminiai radikaliosios kriminologijos teiginiai. Individualioji nusikaltimų prevencija. Jos pagrindinės kryptys. Bendroji nusikaltimų prevencija. Nusikaltimų kontrolė. Jos apibūdinimas ir esmė Skaityti daugiau
Lietuvos baudžiamoji teisė 1918-1940 metaisBaudžiamasis statutas. Visi nusikaltimai buvo skirstomi. Nepakaltinamumo pagrindai. Specialioji baudžiamosios teisės dalis. Nusikaltimai visuomenei. Nusikaltimai asmeniui. Nusikaltimai nuosavybei. Karinis baudžiamasis statutas. Nepaprastieji baudžiamieji įstatymai. Skaityti daugiau
Naujasis baudžiamasis kodeksasNusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengiami asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų teisėms ir Lietuvos respublikos prezidento, Seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams. Nusikaltimai intelektinei teisei ir pramoninei nuosavybei. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengiami finansų sistemai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui. Nusikaltimai visuomenės saugumui. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis medžiagomis. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmogaus sveikatai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai. Skaityti daugiau
Nusikalstama veika: Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimasNusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos (NV) samprata ir rūšys. Nusikalstama veika. Nusikaltimai. Tyčiniai nusikaltimai skirstomi. Nusikaltimo požymiai. Nusikaltimus reikia atriboti nuo. Nusikalstamos veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Pavojinga veika. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas. Skaityti daugiau
Nusikalstamumas tarpukario KauneStatistika. Nusikaltėlis Tananas. Spekuliacija. Girtuoklystės. Vaikų nusikalstamumas. Apgavikai. Lietuvių kalbos darkymas. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai (2)Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai. Objektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Pasekmės. Priežastinis ryšys. Fakultatyvūs objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai. Skaityti daugiau
Nusikaltimų kvalifikavimo problemosAtitinka VU TF nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemų dalyko programą. Baudžiamojo įstatymo ir baudžiamosios teisės normos santykis? Oficialaus nusikalstamų veikų kvalifikavimo prielaidos, esminiai bruožai ir apibrėžimas? Nusikalstamų veikų ir kitokių teisės pažeidimų atskyrimo kriterijai? Teisingo nusikalstamų veikų kvalifikavimo juridinė ir socialinė reikšmė. Kvalifikavimo klaidos ir žalingi jų padariniai? Baudžiamosios teisės normos struktūra ir jos dalys, turinčios įtakos nusikalstamų veikų kvalifikavimui? Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskyrimas (atribojimas)? Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnių blanketinės dispozicijos. Jų panaudojimo nusikalstamų veikų kvalifikavimui ypatybės? Materialiosios ir formaliosios nusikalstamų veikų sudėtys, jų inkriminavimo ypatybės? Nusikaltimo mažareikšmiškumas, jo nustatymas ir reikšmė padarytos nusikalstamos veikos kvalifikavimui? Nebaigtų nusikalstamų veikų kvalifikavimas? Bendrininkų padarytų nusikalstamų veikų kvalifikavimas? Pagrindiniai ir fakultatyvūs nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų sudėties požymiai ir jų vaidmuo kvalifikuojant nusikalstamas veikas (šie požymiai yra lygiaverčiai)? Pastovieji ir kintamieji nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų sudėties požymiai ir jų inkriminavimo ypatybės? Vertinamieji nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų sudėties požymiai ir jų inkriminavimo ypatybės? Nusikalstamų veikų atribojimo kriterijai? Nusikalstamų veikų atribojimas pagal jų subjektyviąją pusę? Nusikalstamų veikų atribojimas pagal subjektą? Nusikalstamų veikų atribojimas pagal jų objektyviąją pusę? Veika, kaip nusikalstamą veiką atribojantis požymis. Nusikalstamų pasekmių reikšmė atribojant nusikalstamas veikas. Nusikalstamų veikų atribojimas pagal objektą? Įrodinėjimo dalykas ir nusikalstamų veikų kvalifikavimui reikšmingos bylos aplinkybės, jų santykis? Nusikalstamų veikų kvalifikavimo specifika atskirose baudžiamojo proceso stadijose? Baudžiamosios teisės konkurencija ir kolizija, jų esmė ir santykis (LR BK 2 str. 6 d.)? Baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios normos konkurencija ir jos įveikimas (Visada viršesnė yra speciali norma)? Specialiųjų baudžiamosios teisės normų konkurencija ir jos įveikimas? Baudžiamosios teisės normų, konkuruojančių kaip dalis ir visuma, parinkimas kvalifikuojant nusikalstamas veikas? Idealioji nusikalstamų veikų sutaptis? Realioji nusikalstamų veikų sutaptis? Baudžiamojo įstatymo galiojimo ir jo taikymo santykis (KT pasisakė)? Nusikalstamų veikų padarymo laikas? Nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų sudėtys: sąvoka, struktūra, rūšys. Sudėčių reikšmė nusikalstamų veikų kvalifikavimui? Skaityti daugiau
Penitencinė teisėBausmė. Bausmės sąvoka ir požymiai. Bausmės esmė, turinys ir elementai. Bausmės paskirtis. Bausmių sistema. Bausmių vykdymo politika. Bausmių vykdymo politikos sąvoka. Lietuvos respublikos baudžiamosios ir bausmių vykdymo politikos santykis. Bausmių vykdymo politikos elementai. Bausmių vykdymo teisė ir mokslas. Bausmių vykdymo teisės samprata, požymiai, dalykas, metodas. Bausmių vykdymo teisės principų sąvoka ir klasifikacija. Bausmių vykdymo principų reikšmė. Bausmes vykdančios institucijos, nuteistųjų teisinė padėtis. Bausmes vykdančių institucijų sistema ir jos elementai. Kalėjimų departamento teisinė padėtis pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos. Pataisos įstaigų rūšys ir šių įstaigų vidaus struktūra. Pataisos įstaigų teisinė padėtis. Pataisos inspekcijos. Antstolis. Nuteistųjų teisinė padėtis. Nuteistųjų teisinės padėties samprata. Bendrosios nuteistųjų teisės, laisvės ir pareigos. Nuteistųjų teisinės padėties švelninimas arba griežtinimas. Nuteistųjų užsieniečių teisinės padėties ypatybės. Bausmių nesusijusių su laisvės atėmimu vykdymas. Nuteistųjų turtinių teisių apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Baudos vykdymo būdai. Priverstinis baudos išieškojimas. Turtas į kurį gali būti nukreiptas priverstinis baudos išieškojimas. Teismo antstolio veiksmai vykdant priverstinį baudos išieškojimą. Juridinio asmens veiklos apribojimo bausmės vykdymas. Juridinio asmens likvidavimo bausmės vykdymas. Nuteistųjų asmenų teisių apribojimo bausmių tvarka ir sąlygos. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo bausmės ir viešųjų teisių atėmimo bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Darbdavių pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė, pareigos. Viešųjų darbų bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Bausmių, kuriomis apribojama nuteistųjų laisvė, vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo ir arešto bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygos. Laisvės apribojimo bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Laisvės apribojimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Arešto bausmės tvarka ir sąlygos. Nuteistųjų kuriems paskirtas areštas, pataisos priemonės. Areštą atliekančių nuteistųjų specialiosios teisės ir pareigos. Poilsio dienomis atliekamo arešto ypatumai. Arešto bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Laisvės atėmimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės atėmimo bausmės sąvoka turinys ir elementai. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarka vietos. Nuteistųjų laikymo pataisos įstaigose sąlygos ir ypatumai. Moterų ir nepilnamečių laisvės atėmimo bausmės atlikimo ypatybės. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Asmenų nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos galvos, teisinė padėtis. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacija. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimo samprata, paskirtis ir kriterijai. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacijos ir šios bausmės vykdymo sąlygų skirtingoms nuteistųjų grupėms diferenciacijos santykis. Subjektai, vykdantys nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimą ir diferencijavimą. Pataisos įstaigų režimas. Laisvės atėmimo režimas kaip viena pataisymo priemonių. Pataisos įstaigų režimo samprata ir funkcijos. Pagrindiniai bausmės atlikimo režimo reikalavimai. Bausmės atlikimo režimą užtikrinančios priemonės. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų socialinė reabilitacija. Socialinė reabilitacija kaip viena iš nuteistųjų laisvės atėmimu priemonių. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos samprata tikslai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu socialinės reabilitacijos programos. Nuteistųjų laisvės atėmimu psichologinės terapijos samprata. Pataisos įstaigų psichologinių tarnybų veiklos pagrindinės kryptys. Paskatinimo priemonės ir nuobaudos bei jų skyrimo nuteistiesiems laisvės atėmimu tvarka. Nuteistųjų darbas. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų įtraukimo į darbą tikslai bei įtraukimo į darbą principai ir formos. Tikslai yra šie. Įtraukimo į darbą principai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo sąlygos ir darbo apmokėjimas. Išskaitos iš nuteistųjų bendrojo darbo užmokesčio. Atleidimas nuo išskaitų į pataisos įstaigos sudaromą socialinės paramos nuteistiesiems fondą. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas. Nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis parengimas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų bendrojo lavinimo organizavimas pataisos įstaigose. Mokyklų ir konsultacinių punktų steigimas pataisos įstaigose. Pataisos įstaigos ir mokyklos santykiai. Nuteistųjų priėmimas į mokyklą ir mokymosi organizavimas. Nuteistųjų profesinio mokymo organizavimas pataisos įstaigose. Profesinių mokyklų, skyrių, moksleivių pareigos ir teisės.Profesinės mokyklos skyriaus vadovai pedagogai, jų pareigos ir teisės, atsakomybė. Pataisos įstaigos administracijos veikla pareigos ir teisės. Atleidimas nuo bausmės atlikimo. Nuteistųjų atleidimo nuo bausmės atlikimo sąvoka reikšmė ir pagrindai. Atleidimas neatlikus teismo paskirtos bausmės rūšis ir taikymo proceso reglamentacija. Nuteistųjų atleidimas nuo bausmės dėl reabilitacijos. Nuteistųjų paleidimas dėl naujojo baudžiamojo įstatymo, kuris panaikina veikos nusikalstamumą, švelnina bausmę arba kitokiu būdu palengvina nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį. Skaityti daugiau