Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė
Baudžiamoji teisė

(238 darbai)

Baudžiamojo proceso samprataĮžanga. Baudžiamojo proceso mokslo ir teisės santykis. Baudžiamojo proceso teisės normos. Baudžiamojo proceso įstatymų turinys ir forma. Baudžiamųjų procesinių teisės normų galiojimas. Kvotos, parengtinio tardymo, prokuratūros ir teismo organų veikla iškeliant, tiriant bei nagrinėjant bylas. Užsienio šalių baudžiamasis procesas. Baudžiamojo proceso mokslo ryšys su kitais mokslais. Baudžiamasis procesas ir kriminalistika. Baudžiamasis procesas ir kriminologija. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso stadijosĮvadas. Bendras baudžiamojo proceso apibūdinimas. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo subjektai. Ikiteisminio tyrimo pradžia. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo pabaiga. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Teismo sudėtis ir teismingumas. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylos nagrinėjimas teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Neįsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apskundimas. Apeliacinis procesas. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Įsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apskundimas ir kasacinės bylos parengimas. Kasacinės bylos nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso stadijos (2)Įžanga. Ikiteisminio tyrimo stadija. Bylos procesas pirmosios instancijos teisme. Apeliacinis procesas. Nuosprendžių ir nutarčių vykdymas. Kasacinis procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisėĮrodymų samprata ir jiems keliami reikalavimai. Nagrinėjimo teisme bendrųjų nuostatų (principų) turinys bei jų reikšmė. Praktinė užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (10)Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Proceso funkcijos. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės sąvoka. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių samprata ir rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija. Tarptautinės sutartys. Įstatymai. Kiti norminiai teisės aktai. Baudžiamojo proceso kodeksas. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiais. Galiojimas erdvės (teritorijos) atžvilgiu. Galiojimas laiko atžvilgiu. Galiojimas asmenų atžvilgiu. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Konstituciniai baudžiamojo proceso principai. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Nekaltumo prezumpcija proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumo principas. Proceso išsamumas ir greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teisėjo/teismo nešališkumo ir nepriklausomumo principas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Baudžiamojo proceso subjektai. Baudžiamojo proceso subjektų samprata ir sistema. Valstybės institucijos ir pareigūnai - baudžiamojo proceso subjektai. Teismas ir ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminis tyrimas. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Proceso dalyviai. Įtariamasis. Kaltinamasis. Gynėjas. Nukentėjusiojo sąvoka. Pripažinimas nukentėjusiuoju. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos. Civilinis ieškovas. Civilinio ieškovo teisės. Civilinio ieškovo pareigos. Civilinio atsakovo sąvoka. Atstovai. Atstovavimo samprata ir rūšys. Atstovai pagal įstatymą. Įgaliotieji atstovai. Atstovų teisės ir pareigos. Kiti baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys. Įrodinėjimo procese dalyvaujantys asmenys – liudytojas, specialistas ir ekspertas. Pagalbines funkcijas atliekantys asmenys – vertėjas, teisiamojo posėdžio sekretorius. Teismo procesą ar atskirus proceso veiksmus stebintys asmenys. Gynyba ir gynėjas. Bendrieji gynybos baudžiamajame procese klausimai. Gynėjo teisės ir pareigos. Gynėjo kvietimas, paskyrimas, pakeitimas ir atsisakymas. Nušalinimas. Nušalinimo samprata. Nusišalinimas. Nušalinimo teisė ir pagrindai. Proceso subjektų nušalinimo tvarka. Advokato ir advokato padėjėjo nušalinimas. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Skundų nagrinėjimas ir išsprendimas. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas. Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų nagrinėjimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų bei nutarčių apskundimas ir skundų išsprendimas. Apskundimas kitose proceso stadijose. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimo baudžiamajame procese samprata ir būdai. Savanoriškas žalos atlyginimas. Žalos atlyginimas, kai pareiškiamas civilinis ieškinys. Civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje samprata. Civilinio ieškinio pareiškimas. Civilinio ieškinio išsprendimas. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese pagrindai ir tvarka. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų prašymų vykdymas. Asmenų išdavimas iš LR (ekstradicija). Prašymas užsienio valstybei išduoti asmenį. Europos arešto orderis. Tarptautinės bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose organizacijos ir priemonės Europoje. Europos policijos biuras (Europolas). Ryšių teisėjai ir prokurorai. Europos teismo įstaigų tinklas (EJN). Eurojustas. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų sąvoka. Įrodymų sąsajumas (liečiamumas). Įrodymų leistinumas. Duomenų gavimas įstatymų nustatyta tvarka. Duomenų gavimas teisėtais būdais. Įrodymų teorija ir įrodymų teisė. Įrodinėjimo samprata. Įrodinėjimo pareiga. Įrodinėjimo tikslas. Duomenų pateikimo, rinkimo ir įrodinėjimo santykis. Įrodinėjimo etapai. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų rinkimas ar pateikimas. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų fiksavimas. Surinktų ar pateiktų duomenų išankstinis patikrinimas. Surinktų, pateiktų ar teismo išreikalautų duomenų tyrimas teismo proceso metu. Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodymų klasifikavimas ir rūšys. Įrodymų klasifikavimas. Įrodymų rūšys. Kaltinamojo parodymai. Įtariamojo parodymai. Liudytojo sąvoka ir liudytojo parodymų dalykas. Liudytojo teisės, pareigos ir atsakomybė. Liudytojo imunitetai. Liudijimo ypatumai. Liudytojo parodymų vertinimas. Nukentėjusiojo parodymai ir jų vertinimas. Ekspertizės aktas. Eksperto sąvoka ir ekspertų sąrašas. Eksperto teisės, pareigos ir atsakomybė. Ekspertizės akto turinys. Ekspertizės akto vertinimas. Specialisto sąvoka, pareigos, išvada. Daiktai kaip įrodymai. Daiktų profesinis įforminimas ir laikymas. Daiktų kaip įrodymų vertinimas. Procesinės prievartos priemonės. Procesinės prievartos priemonių samprata ir sistema. Kardomosios priemonės 119str, 120str. Kitos procesinės prievartos priemonės. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo (IT) samprata. Uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo (IT) procesinės prielaidos. Ikiteisminio tyrimo (IT) subjektai. IT pareigūnų įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo (IT) teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo (IT) veiksmų atlikimas proceso dalyvių iniciatyva. Atskiros bendrosios Ikiteisminio tyrimo (IT) atlikimo taisyklės. Ikiteisminio tyrimo pradžia. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo (IT) užbaigimas. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reikšmė. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme sąvoka. Pagal įstatymą sudaromo teismo principas. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme reikšme ir ryšys su kitomis proceso stadijomis. Pirmosios instancijos teismo sudėtis ir teismingumas. Teismo sudėtis. Teismingumo sąvoka. Teismingumo rūšys. Baudžiamosios bylos perdavimas iš vieno teismo kitam. Teismų ginčų dėl bylų teismingumo sprendimas. Bylos parengimas nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Bylos parengimo nagrinėti teisme tvarka. Bylos parengimo nagrinėti teisme metu priimami sprendimai. Teismo veiksmai teisiamajam posėdžiui paruošti. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme bendrosios nuostatos. Bylos nagrinėjimo teisme bendrųjų nuostatų sistema ir reikšmė. Bylos nagrinėjimo teisme bendrosios sąlygos. Bylos nagrinėjimo teisme eiga. Parengiamoji teisiamojo posėdžio dalis. Pareigų ir teisių išaiškinimas ekspertui ir specialistui. Įrodymų tyrimas. Nuosprendžio priėmimas ir paskelbimas procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata ir reikšmė. Nuosprendžių ir nutarčių apskundimas apeliacine tvarka. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžio vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Bylų supaprastintas procesas. Pagreitintas procesas. Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas. Bylų dėl JA padarytų veikų proceso samprata ir reikšmė. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo procesas. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant (procesas už akių). Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimas aukštesniesiems teismams ir skundų nagrinėjimas. Apskundimo samprata ir tvarka. Skundo nagrinėjimo aukštesniajame teisme tvarka. Aukštesniojo teismo sprendimų rūšys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas. Atnaujinimo samprata, reikšmė ir rūšys. Atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (2)Įžanga. Dėstymas. Netinkamas baudžiamasis įstatymas, kaip kasacinio skundo pagrindas. Baudžiamųjų bylų procesas apeliacinėje instancijoje. Baudžiamųjų bylų procesas kasacinėje instancijoje. Pagrindiniai apeliacinio ir kasacinio bylų proceso skirtumai. Išvados. Uždavinio sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (3)Nukentėjusiojo teisės reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, realizavimo garantijos. Bylos išsprendimo per įmanomai trumpiausius terminus principas. Apylinkės teismo pirmininko sprendimas dėl nukentėjusiųjų skundo. Išnašos. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (4)Atskiri baudžiamojo proceso principai. Nekaltumo prezumpcija. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumas. Proceso greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teismo nepriklausomumas ir nešališkumas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (5)Baudžiamojo proceso sąvoka, baudžiamojo proceso ir baudžiamojo proceso teisės santykis. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Baudžiamojo proceso normų sąvoka ir struktūra. Baudžiamojo proceso normų sankcijų ypatumai. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas laike, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Teismo nepriklausomumo principas. Nepriklausomo teismo požymiai. Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Rungtyniškojo proceso pažymiai. Procese dalyvaujančių asmenų klasifikacija. Teismas-teisingumą vykdanti institucija. Teismo sudėtis. Teismo įgaliojimai ir jų išskirtinumas. Prokuroras baudžiamajame procese. Jo uždaviniai, įgaliojimai ir procesinė padėtis skirtingose baudžiamojo proceso stadijose. Ikiteisminio tyrimo teisėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno sąveika, jų veiklos koordinavimą. Nukentėjusysis, jo samprata ir procesinė padėtis. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo santykis bei skirtumai. Įtariamasis, jo samprata ir procesinė padėtis. Įtariamojo ir kaltinamojo santykis bei skirtumai. Gynėjas ir jo teisinis statusas baudžiamajame procese. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese. Civilinio ieškinio pareiškimo baudžiamojoje byloje pagrindai ir tvarka. Proceso išlaidos ir jų atlyginimas. Nusišalinimas ir nušalinimas. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojai. Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausti liudytojais. Ekspertas, jo samprata ir procesinė padėtis. Eksperto ir specialisto santykis bei skirtumai. Baudžiamojo proceso terminų sąvoka ir reikšmė. Terminų rūšys ir skaičiavimo taisyklės. Būtinumas laikytis procesinių terminų. Praleisto termino atnaujinimo procesinė tvarka. Įrodymų teorijos baudžiamajame procese sąvoka ir turinys. Įrodymų teisė ir įrodymų teorija. Įrodymų samprata įstatyme ir teisės literatūroje. Įrodymams keliami reikalavimai. Įrodymų ir duomenų, gautų vykdant operatyvinę veiklą, santykis. Įrodymų klasifikavimas, jo praktinė reikšmė. Netiesioginių ir išvestinių įrodymų panaudojimo baudžiamajame procese ypatumai. Nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai. Nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymų dalykas ir reikšmė, jų (parodymų) formavimosi ypatumai bei parodymų vertinimas. Anoniminio liudytojo ar nukentėjusiojo apklausos ir parodymų fiksavimo ypatumai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymų dalykas ir reikšmė. Ekspertizės sąvoka. Ekspertizių klasifikavimas ir rūšys. Įrodinėjimo sąvoka, jo elementai (etapai). Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareiga. Įrodymų vertinimo sąvoka ir reikšmė. Vidinis įsitikinimas kaip įrodymų vertinimo metodas. Procesinės prievartos priemonių samprata. Jų taikymo tikslai ir taikymo ribos. Procesinė prievarta ir žmogaus teisių apsauga. Kardomosios priemonės, jų sistema ir taikymo pagrindai. Suėmimas, jo skyrimo pagrindai ir tvarka. Namų areštas, jo skyrimo tvarka. Užstato esmė ir skyrimo tvarka. Krata ir poėmis, jų samprata, santykis ir skirtumai. Ikiteisminio tyrimo kaip baudžiamojo proceso stadijos samprata ir uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų samprata ir sistema. Mažamečių ir nepilnamečių liudytojų bei nukentėjusiųjų apklausos ypatumai. Akistatos sąvoka, tikslas ir suvedimo akistatoj tvarka. Parodymo atpažinti sąvoka, tikslai bei reikšmė. Jo rūšys. Ikiteisminio tyrimo baigimo samprata ir formos. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas. Privalomi ir diskreciniai tyrimo nutraukimo pagrindai ir tvarka. Bylos pabaigimas kaltinamojo akto surašymu. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu. Teismingumo sąvoka ir rūšys. Įrodymų tyrimas teisme.Jo samprata ir etapai. Baigiamosios kalbos ir kaltinamojo paskutinis žodis. Nuosprendžio teisėtumas ir pagrįstumas. Nuosprendžių rūšys. Klausimai,teismo išsprendžiami nuosprendyje. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinio nagrinėjimo ribos. Nuosprendžio ar nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Proceso atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių samprata, tvarka. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo procesas. Asmenys, turintys teisę paduoti skundą ir palaikyti kaltinimą teisme. Nukentėjusiojo ir kaltinamojo teisinės padėties skirtumai, lyginant su bendrąja proceso tvarka. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų proceso ypatumai. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Pagreitintas procesas. Eksperimentas, jo sąvoka, esmė, darymo sąlygos ir tvarka. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (6)1. VMI pateikė FNTT medžiagą apie tai, kad yra pagrindo manyti, jog J.P. IĮ nuo 2003-iki 2007 m. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą. Finansininko IĮ nebuvo, savininkas pats tvarkė apskaitą. Pagal 222 str.1d. BK pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio pradžioje IĮ savininkas buvo apklaustas kaip liudytojas ir įspėtas dėl už žinomai melagingų parodymų davimo. Vėliau remiantis jo paties parodymais J.P. pareikštas įtarimas. Ar aptariamuoju atveju ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeistas proceso teisingumo principas? (Elementai, su kuo dar siejasi šis principas?). Įtariamasis. Įtariamojo teisės. Liudytojas. Teisingumo principo sąvoka bei jo vieta kitų baudžiamojo proceso principų sistemoje. Teisingumo principo vieta kitų baudžiamojo proceso principų sistemoje bei ryšiai su kitais principais. Rungimosi ir teisingumo principai. Teisingumo principas ir šalių lygiateisiškumas. Teisingumas ir teisė į gynybą. Teisingumas ir proceso greitumo principas. Teisingumas ir nekaltumo prezumpcija. Teisingumas ir viešumo principas. Atsakymas. 2. LAT baudžiamųjų bylų skyriaus 3 teisėjų kolegija pagal nuteistosios J.P. skundą išnagrinėjo baudžiamąją bylą kasacine tvarka ir priėmė sprendimą panaikinti Vilniaus apygardos teismo nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka (BPK 382str.1d.5p.). Kasacinėje nutartyje teisėjų kolegija konstatavusi BPK 332 str. 3d. numatytų reikalavimų pažeidimą. Nurodė apygardos teismui atsakyti į visus apeliaciniame skunde keliamus esminius klausimus, nes į dalį jų bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka apygardos teismas neatsakė.Ar nurodydama aplinkybes, kurias būtina nustatyti ar ištirti iš naujo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, LAT pažeidė teismo nepriklausomumo principą? Teismų ir teisėjo nepriklausomumo principas. Atsakymas. 3. Kauno miesto prokuratūra atliko ikiteisminį tyrimą dėl 2 nepilnamečių išžaginimo. Padarius šią nusikalstamą veiką buvo įtariama grupė jaunuolių besimokančių toje pat vidurinėje mokykloje kartu su nukentėjusiais. 2 nepilnamečiai moksleiviai tiesiogiai išžaginant nedalyvavo, tačiau matė kaip draugai darė nusikalstamą veiką. Prokuroras nusprendė kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl vieno iš minėtų liudytojų apklausos. Prašyme nurodė, kad liudytojas nagrinėjant bylą teisme gali pakeisti parodymus, nes gali išsigąsti kaltininkų ar gali būti jų paveiktas. Liudytojas yra smulkaus sudėjimo, ramaus būdo, mokytojų apibūdinamas kaip lengvai pasiduodantis kitų įtakai. Liudytojo įstatyminiai atstovai (tėvai) apskundė šį prokuroro veiksmą, teigdami jog buvo pažeistas asmenų lygiateisiškumo ir lygybės prieš įstatymą ir teismą principas, nes tai kad liudytojas bus apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo lėmė liudytojo charakterio ypatybes. Tuo tarpu jo draugas bus apklaustas prokuroro. Ar šiuo atveju buvo pažeistas asmenų lygiateisiškumo ir lygybės prieš įstatymą ir teismą principas? Liudytojas. Asmenų lygiateisiškumo ir lygybės prieš teismą ir įstatymą principas. Atsakymas. 4. Gedimino g. Name nr. 5 buvo sunkiai sužeistas vyriškis. Namo savininkė atvykusiems policijos pareigūnams teigė, kad nepažįstamasis ginkluotas peiliu brovėsi į jos gyvenamąjį namą, turėdamas tikslą ją apiplėšti. Išsigandusi ji kirviu tvojo jam per nugarą ir galvą. Paaiškinti ar dėl padarytos nusikalstamos veikos turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, jei akivaizdu, jog buvo būtinoji gintis. Jei ikiteisminis tyrimas bus pradėtas ar dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir pasikėsinimo apiplėšti bus atliekamas 1 ar 2 atskiri ikiteisminiai tyrimai? Ikiteisminis tyrimas. Prokuroro įgaliojimai atliekant ikiteisminį tyrimą. Atsakymas. 5. Vėlai vakare Kauno mieste Gedimino gatvėje 3 asmenys užpuolė ir apiplėšė gatve einantį vyriškį. Nuo patirtų sužalojimų jis kitą dieną mirė. Nusikaltimą matė kita gatvės puse ėjusi moteris. Plėšikams bėgant vienas iš jų pagriebė iš šios moters rankų rankinę (atvira vagystė) dėl nusikalstamų veikų buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ar moteris turėtų būti apklausta kaip liudytoja ar kaip nukentėjusioji? Kokį ji turės proceso dalyvio statusą? Liudytojas. Nukentėjusysis. Nusikalstama veika. Atsakymas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (7)Užduoties variantas Nr. 2. Įvadas. Ikiteisminio tyrimo veiksmai, jų atlikimo sąlygos. Eksperimento samprata, šio tyrimo veiksmo tikslai ir skirtumai nuo parodymų patikrinimo vietoje. Išvados. Uždavinys. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (8)Baudžiamojo proceso samprata, baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai, normos, jų galiojimas. Baudžiamojo proceso principai, jų turinys. Baudžiamojo proceso dalyviai, jų teisės ir pareigos. Baudžiamojo proceso dalyvių teisių užtikrinimas. Įrodymų teorija. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodinėjimo procesas, dalykas, ribos. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje. Civilinio ieškinio rengimas baudžiamojoje byloje. Kardomosios priemonės, jų parinkimas, pakeitimas ar panaikinimas. Krata, poėmis, laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Ikiteisminis tyrimas, ikiteisminio tyrimo nuostatai, tyrimo veiksmai. Proceso terminai. Proceso išlaidos. Ikiteisminio tyrimo subjektai, jų įgaliojimai. Pranešimo apie įtarimą pateikimas, įtariamojo apklausa. Liudytojo, nukentėjusiojo apklausa ikiteisminiame tyrime. Akistata, parodymas atpažinti. Objektų tyrimas. Ekspertizės skyrimo tvarka, darymas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Prokuroro kaltinamojo akto surašymas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro veiksmų apskundimas. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos. Teisminio nagrinėjimo taisyklės. Įrodymų tyrimas. Baigiamosios kalbos, kaltinamojo paskutinis žodis, teismo nuosprendis. Neįsiteisėjusių teismo nuosprendžių, nutarčių apskundimas. Įsiteisėjusių teismo nuosprendžių, nutarčių apskundimas. Nuosprendžio (nutarties) vykdymas. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo bylų procesas. Bylų supaprastintas procesas. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų procesas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisė (9)Baudžiamojo proceso esmė ir paskirtis. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso funkcijos. Baudžiamojo proceso teoriniai modeliai. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos samprata. Baudžiamojo proceso stadijų sistema. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių klasifikacija, rūšys, sistema ir hierarchija. Baudžiamojo proceso normos, baudžiamojo proceso pažeidimas ir procesinė atsakomybė. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Teisė į teisminę gynybą. Principas, kad teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų ir teismų nepriklausomumo principas. Teisėjo (teismo) nešališkumo principas. Proceso viešumo principas. Nekaltumo prezumpcijos principas. Rungimosi principas. Teisės į gynybą principas. Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo principas. Proceso kalbos principas. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamojo proceso dalyvių samprata ir klasifikavimas. Baudžiamojo proceso dalyviai, vykdantys baudžiamąjį procesą. Teismas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Asmenys, ginantys savo teisėtus interesus arba interesus tų, kuriems jie atstovauja. Nukentėjusysis. Civilinis ieškovas. Privatus kaltintojas. Įtariamasis (kaltinamasis, nuteistasis). Civilinis atsakovas. Baudžiamojo proceso dalyviai, padedantys vykdyti baudžiamąjį procesą. Liudytojas. Ekspertas ir specialistas. Kiti proceso dalyviai. Žmogaus teisių apsauga baudžiamojo proceso metu. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir jas užtikrinti. Gynyba. Atstovavimas. Atstovai pagal įstatymą. Nušalinimas. Apskundimas. Žalos atlyginimo formos. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese samprata, teisiniai pagrindai ir lygiai. Tarptautinio bendradarbiavimo formos. Bendroji tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese tvarka. Prašymas pradėti arba perimti baudžiamąjį persekiojimą. Asmenų išdavimas (ekstradicija). Asmenų perdavimas pagal Europos arešto orderį. Bendri procesiniai išdavimo (perdavimo) klausimai. Bendros tyrimų grupės. Dokumentai, proceso terminai, išlaidos. Proceso dokumentai. Proceso terminai. Proceso išlaidos. Įrodymų teorija. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų teorijos samprata ir sistema. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Prezumpcijų ir prejudicijų esmė bei reikšmė įrodinėjimo procese. Įrodymų sąvoka ir savybės. Įrodinėjimas ikiteisminiame etape ir teisme. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas, tikrinimas, vertinimas ir naudojimas. Įrodymų klasifikavimas. Įrodinėjimo etapai. Atskiros įrodymų rūšys. Procesinės prievartos priemonės. Procesinės prievartos priemonių samprata ir taikymo tikslai. Procesinės prievartos priemonių samprata. Procesinės prievartos priemonių paskirtis. Procesinių prievartos priemonių sistema. Kardomosios priemonės. Kardomųjų priemonių samprata ir sistema. Kardomųjų priemonių skyrimo bendrosios nuostatos. Atskiros kardomųjų priemonių rūšys. Suėmimas. Suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos. Suėmimo skyrimo tvarka. Suėmimo taikymo trukmė ir jo termino pratęsimas. Suimtojo įtariamojo teisės ir jų realizavimo procesinės garantijos. Namų areštas. Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Užstatas. Dokumentų paėmimas. Įtariamojo įpareigojimas periodiškai. registruotis policijos įstaigoje. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Specialiosios kardomosios priemonės. Karinio dalinio vadovybės stebėjimas. Nepilnamečio atidavimas prižiūrėti. Kardomosios priemonės panaikinimas ar pakeitimas. Kitos procesinės prievartos priemonės. Laikinas sulaikymas. Ikiteisminio tyrimo samprata ir paskirtis. Ikiteisminio tyrimo subjektai ir jų įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo pradžia (atsisakymas jį pradėti) ir tyrimo veiklos organizavimas. Ikiteisminio tyrimo pradžia tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą. Ikiteisminio tyrimo eiga. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų sąvoka, sistema ir kiti įrodymų gavimo būdai bei bendriausios jų atlikimo sąlygos. Apklausos. Parodymų patikrinimo veiksmai. Objektų tyrimas ir apžiūra. Proceso veiksmai su nukentėjusiuoju ar liudytoju, kuriems taikomas anonimiškumas, ypatumai. Ikiteisminio tyrimo veiksmai siejami su procesine prievarta. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimo būdai. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas. Ikiteisminio tyrimo atnaujinimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas kaltinamojo akto surašymu. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata, paskirtis ir reikšmė. Teismo sudėtis. Teismingumas ir jo rūšys. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Paruošiamieji veiksmai bylai nagrinėti teisiamajame posėdyje. Bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje ir bendrųjų nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatų samprata. Teisiamojo posėdžio organizavimas ir tvarkos klausimai. Nagrinėjimo teisme ribos. Asmenų dalyvavimas bylos nagrinėjime. Teismo nutartys, priimamos teisiamojo posėdžio metu. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas. Bylos nagrinėjimas teisme. Teisiamojo posėdžio struktūra. Parengiamoji dalis. Įrodymų tyrimas. Kaltinamojo apklausa. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausa. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos ypatumai. Tyrimo veiksmai dalyvaujant ekspertui ir specialistui. Daiktinių įrodymų apžiūra. Dokumentų tyrimas. Įrodymų tyrimo ypatumai. Teismo nuosprendis. Nuosprendžio, kaip teisingumo akto, samprata ir reikšmė. Nuosprendžių rūšys. Nuosprendžio priėmimo tvarka apylinkės teisme. Nuosprendžio surašymas. Nuosprendžio paskelbimas. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata, reikšmė ir uždaviniai. Nuosprendžio apskundimas. Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos. Bylos parengimas nagrinėti teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus bylą, rūšys. Apeliacinės instancijos teismo nutarties ar nuosprendžio turinys. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Nuosprendžio ir nutarties vykdymo stadijos esmė ir reikšmė. Nuosprendžio pateikimas vykdyti. Nuosprendžio vykdymo bendroji tvarka. Užsienio valstybių teismų nuosprendžių ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimų vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Bylų proceso kasacinės instancijos teisme samprata, uždaviniai ir reikšmė. Įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ar nutarties apskundimas kasacine tvarka. Kasacinės bylos nagrinėjimas. Išnagrinėjusio kasacinę bylą teismo nutartys. Bylos nagrinėjimas, kai panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis arba apeliacinės instancijos teismo nuosprendis ar nutartis. Supaprastintas procesas. Supaprastinto proceso samprata, tikslai ir reikšmė. Supaprastinto proceso požymiai. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Pagreitintas procesas. Privataus kaltinimo bylų procesas. Privataus kaltinimo bylų proceso samprata ir paskirtis. Privataus kaltinimo bylų proceso ypatumai. Kaltinimo teisė šiose bylose priklauso tik nukentėjusiajam arba jo teisėtam atstovui. Procesas pradedamas tik esant nukentėjusiojo skundui ar jo teisėto atstovo pareiškimui. Šiose bylose ikiteisminis tyrimas neatliekamas, išskyrus LR BPK 409 str. numatytus atvejus. Šiame bylų procese yra ypatingas etapas – taikinamasis posėdis. Priešpriešinius kaltinimus privataus kaltinimo bylose teisėjas gali sujungti į vieną bylą kartu su nukentėjusiojo skundu. Privataus kaltinimo bylos procesas teisme nutraukiamas. Privataus kaltinimo bylų nagrinėjimas teisme Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant kitas atskirų kategorijų bylas Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų procesas. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų veikų proceso esmė ir reikšmė. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų proceso ypatumai. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant. Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant esmė. Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant ypatumai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso esmė. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso ypatumai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas, pratęsimas, rūšies pakeitimas, panaikinimas. "Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant kitas atskirų kategorijų bylas". Baudžiamųjų bylų atnaujinimas. Baudžiamosios bylos atnaujinimo samprata, požymiai bei tikslai. Baudžiamojo proceso atnaujinimo rūšys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusiųjų aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių rūšys. Procesas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Baudžiamosios bylos atnaujinimo klausimo sprendimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių teisme. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai. Bylos atnaujinimo inicijavimas ir sprendimo dėl atnaujinimo priėmimas. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto arba Europos žmogaus teisių teismo sprendimų. Prašymo ar teikimo atnaujinti bylą pateikimas ir sprendimo dėl jo priėmimas. Atnaujintos baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso teisės šaltiniaiĮvadas. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių samprata ir rūšys. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tarptautinės sutartys. Baudžiamojo proceso kodeksas. Įstatymai. Kiti norminiai teisės aktai. Skaityti daugiau
Baudžiamojo teisingumo modelisĮvadas. Baudžiamojo teisingumo, orientuoto į nusikaltimų užkardymą, modelis. Samprata, bruožai. Viešumas – bausmės efektyvumo garantas. Sulaikymo bausmės poveikio motyvacija, W. Chambliss modelis. Baudžiamojo teisingumo ideologija. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Baudžiamosios atsakomybės esmėĮvadas. Dėstomoji dalis. Baudžiamosios atsakomybės samprata: istoriniai, filosofiniai aspektai. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Baudžiamosios atsakomybės atsiradimo pagrindai. Baudžiamoji atsakomybė ir nusikaltimo sudėtis. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamosios atsakomybės samprataĮvadas. Dėstomoji dalis. Baudžiamosios atsakomybės samprata. Baudžiamoji atsakomybė filosofiniu požiūriu. Baudžiamosios atsakomybės sampratos istorinis aspektas. Baudžiamosios atsakomybės atsiradimo pagrindai. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Baudžiamosios atsakomybės samprata. Pagrindinis baudžiamosios atsakomybės elementas. Baudžiamoji atsakomybė ir nusikaltimo sudėtis. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė. Bausmė ir jos paskirtis. Bausmių rūšys. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Teistumas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamosios atsakomybės sąvoka ir jos turinysĮvadas. Baudžiamosios atsakomybės sąvokos aiškinimas. Baudžiamosios atsakomybės subjektas (kas atsako?). Baudžiamosios atsakomybės atsiradimo konstatavimas (kam atsako?). Veika, už kurią atsiranda baudžiamoji atsakomybė (už ką atsako?). Baudžiamosios atsakomybės realizavimas (kaip atsako?). Baudžiamosios atsakomybės turinys, esminiai požymiai. Normatyviškumas ir imperatyvumas. Valstybės prievarta ir pasmerkimas valstybės vardu. Baudžiamosios atsakomybės neišvengiamumas ir savalaikiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl tarptautinių institucijų sprendimoĮvadas. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto arba Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų prielaidos. Prašymo ar teikimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo padavimas ir nagrinėjimas. Atnaujintos bylos nagrinėjimas ir priimamos nutartys. Skaityti daugiau
Baudžiamosios teisės bendrieji pagrindaiBendrieji baudžiamosios teisės (BT) pagrindai. Baudžiamosios teisės (BT) esmė. Baudžiamosios teisės (BT) funkcijos. Baudžiamosios teisės (BT) politikos principai. Baudžiamosios teisės (BT) atsakomybė ir jos teisiniai pagrindai. Baudžiamosios teisės (BT) šaltiniai. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimo ribos. Baudžiamosios teisės (BT) vieta valstybės teisės sistemoje. Nusikalstamos veikos samprata ir rūšys. Nusikaltimo samprata, požymiai, klasifikavimas ir reikšmė. Nusikaltimai ir kiti teisės pažeidimai. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Būtinoji gintis ir jos teisėtumo sąlygos. Būtinosios ginties ribų peržengimas ir jo teisinės pasekmės. Bausmė, jos rūšys. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimo principai ir bendrieji pradmenys. Sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės. Baudžiamojo poveikio priemonės, jų skyrimas. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai. Atsakomybes senatis ir teistumas. Teistumas. Baudžiamosios teisės (BT) specialioji dalis ir jos sistema bei nusikaltimų klasifikavimo pagrindai. Skaityti daugiau
......