Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė
Baudžiamoji teisė

(238 darbai)

Baudžiamoji teisė (4)Baudžiamoji teisė. Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimas. Kaltė ir jos kriterijai. Kaltės formos. Formalios ir materialios nusikaltimų sudėtys. Apibrėžta ir neapibrėžta tyčia. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis padaryti nusikaltimą. Pasikėsinimas padaryti nusikaltimą. Baigtas nusikaltimas. Rengimosi ir pasikėsinimo padaryti nusikaltimą baudžiamumas. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikaltimą. Aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata ir rūšys. Būtinoji gintis ir jos teisėtumo sąlygos. Tariamoji gintis ir jos vertinimo teisiniai aspektai. Tariamoji gintis. Asmens, įtariamo padarius nusikalstamą veiką, sulaikymo ir žalos padarymo jam teisėtumo sąlygos. Būtino reikalingumo samprata ir teisėtumo sąlygos. Bendrininkavimas. Bendrininkavimo samprata pagal Baudžiamąjį kodeksą. Bendrininkavimo požymiai. Bendrininkavimo formos. Nusikaltimo padarymas per tarpininką (tarpinis vykdymas). Ekscesas. Nusikaltimo padarymo teisinės pasekmės. Nusikaltimo padarymo teisinių pasekmių bendra charakteristika. Baudžiamoji atsakomybė: samprata, atsiradimas, realizavimas, turinys. Baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Baudžiamoji politika Lietuvoje po 1990 metų. Bausmių sistema ir rūšys. Kriminalinė bausmė. Bausmių sistema ir rūšys. Bausmių skyrimas pagal Lietuvos respublikos Baudžiamąjį kodeksą. Kriterijai, kuriais vadovaujasi teismas, skirdamas bausmę. Švelnesnės negu numatyta įstatyme bausmės skyrimas. Bausmės skyrimas padarius kelis nusikaltimus. Atleidimas nuo bausmės. Bendra charakteristika, požymiai bei rūšys. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Nusikaltimai nuosavybei. Ekonominiai nusikaltimai. Nusikaltimai viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui (Baudžiamojo kodekso X skirsnis). Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (5)Baudžiamosios teisės sąvoka. Baudžiamoji teisė teisės sistemoje. Baudžiamosios teisės funkcijos. Visuomenėje pripažintų teisinių gėrių apsauga. Nusikaltimas. Nusikalstamos veikos. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų klasifikavimas. Nusikalstama veika – baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Nusikalstamas veikimas. Nusikalstamas neveikimas. Nusikalstamos veikos sudėtis. Objektas. Rūšys. Nusikalstamos veikos dalykas. Nukentėjusysis. Objektyvioji pusė. Nusikaltimo subjektas. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Būtinoji gintis. Nusikaltėlio sulaikymas ir jo teisėtumo sąlygos. Būtinasis reikalingumas. Profesinių pareigų vykdymas. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika. Tyčinio nusikaltimo padarymo stadijos. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikaltimą. Baigtinis nusikaltimas. Bendrininkavimas. Atsakomybė. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (6)Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai. Genocidas. Genocido objektas. Objektyvioji pusė. Subjektas. Subjektyvinė pusė. Karo nusikaltimai. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas. Okupuotos valstybės civilių trėmimas ar okupavusios valstybės civilių gyventojų perkėlimas. Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas. Marodieriavimas. Nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos (LR) prezidento gyvybę. Šnipinėjimas. Kolaboravimas. Valstybės paslapties atskleidimas. Valstybės simbolių išniekinimas. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. Pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei nusikaltimai. Nusikaltimai žmogaus laisvei. Neteisėtas laisvės atėmimas. Prekyba žmonėmis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Išžaginimas. Seksualinis prievartavimas. Seksualinis priekabiavimas. Mažamečio asmens tvirkinimas. Nusikaltimai žmogaus garbei ir orumui. Šmeižimas. Įžeidimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui. Nusikaltimai visuomenės saugumui. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis ar karine įranga. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. Nusikaltimai valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai mirusiojo atminimui. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (7)Paaiškinti BK įtvirtintas bausmės skyrimo už kelias nusikalstamas veikas nuostatas.(BK 63 straipsnis). Paaiškinti bendrus bausmių skyrimo pradmenis, įtvirtintus LRBK. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Būtinasis reikalingumas ir jo teisėtumo sąlygos. Prisidėjimas prie nusikaltimo: sąvoka, formos, atribojimas nuo bendrininkavimo.(Per 1 požymį: prisidėjimas yra po nusikaltimo padarymo). Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės: samprata, požymiai ir teisinės pasekmės. Fiziologinis ir patologinis girtumas. Nusikalstamas pasitikėjimas, kaip neatsargi kaltės rūšis. Teistumas. Kokios teisinės pasekmės siejamos su teistumu. Pavojinga veika – kaip objektyvus požymis. (Pavojingas veikimas ir neveikimas). Kaltės samprata, rūšys, formos, kriterijai. Kokios teisinės pasekmės atsiranda žmogų pripažinus kaltu ir kokios pripažinus nekaltu. Turto konfiskavimas: sąvoka, teisinė prigimtis, sąlygos. Koks turtas gali būti konfiskuotas, iš kokių asmenų. Apibrėžta ir neapibrėžta tyčia, kokios kvalifikavimo taisyklės esant šioms rūšims. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo samprata ir procesas. Nusikalstamų veikų klasifikavimas ir jų reikšmė. B įstatymų galiojimas laike. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis: samprata ir taikymo sąlygos. Savarankiškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką. B teisės mokslas, objektas, tyrimo metodai ir L mokslininkai ir jų darbai B teisės srityje. Bendrininkų rūšys. Atribojimas ir jų samprata. B įstatymo ginamos vertybės kaip objektyvus nusikalstamos veikos sudėties požymis. Asmens padariusio nusikalstamą veiką sulaikymas. Teisėtumo sulaikymo sąlygos. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo erdvėje.Pagrindiniai principai ir jų taikymo sąlygos. Priežastinis ryšys ir priežastinio ryšio samprata, teorijos nustatymo aspektai. Kazusas, jo teisinis vertinimas, skirtumas nuo neatsargios kaltės. Nepakaltinamumo sąvoka, įrodinėjimo tvarka ir teisinės pasekmės. Baudžiamojo įstatymo sąvoka ir pagrindiniai bruožai ir šaltiniai. Būtinoji gintis ir jos teisėtumo sąlygos.Tariamoji gintis, B ginties provokacija, ribų peržengimas. Nusikalstamos veikos padarymo fakultatyvūs požymiai (dalykas, būdas, tikslas ir motyvas). Motyvas - kaip savanaudiškas. Nusikaltimo sudėties objektyvūs elementai ir požymiai. Nusikaltimo sudėties subjektyvūs elementai ir požymiai. Juridinės ir faktinės klaidos B teisėje, jų teisinis vertinimas. Atleidimas nuo bausmės, samprata, požymiai, rūšys, pagrindai. Ekstradicija ir jos sąlygos pagal LRBK ir Europos konvencija. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (8)Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai, principai. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamajame procese svarbiausi - pirmosios grupės proceso dalyviai. Tardymas. II grupė proceso dalyvių. Asmenys, turintys tam tikras teises ir pareigas. Terminai. Samprata. Baudžiamojo proceso Terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Procesiniai dokumentai. Kardomosios priemonės. Samprata, rūšys. Namų areštas. Kardomasis kalinimas (suėmimas). Parengtinis tyrimas (II stadija). Kvota. Įrodinėjimas ir įrodymai. Įrodymų teorijos samprata. Įrodymų teorija kitų mokslų sistemoje. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodymų sąvoka. Liečiamumas ir leistinumas. Įrodymų klasifikavimas. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas ir patikrinimas. Kiti įrodymų rinkimo būdai. Patraukimas kaltinamuoju. Kaltinimo pareiškimas. Kaltinamojo apklausa. Kaltinimo pakeitimas ir papildymas. Parengtinio tardymo sustabdymas. Baudžiamosios bylos nutraukimas. Parengtinio tardymo pabaigimas, perduodant bylą su kaltinamąja išvada į teismą. Kaltinamoji išvada. Teismas ir teismingumas. Atidavimas teismui. Atidavimo teismui tvarka. Tvarkomasis posėdis. Privataus kaltinimo bylos. Atidavimo teismo stadijoje priimamos nutartys. Nutarčių apskundimas. Teisminis nagrinėjimas. Parengiamoji teisiamojo posėdžio dalis. Teisminis tardymas. Teisminis nagrinėjimas. Teisminiai ginčai, sąvoka, reikšmė. Kvota sumariniame procese. Atidavimas teismui sumariniame procese. Išnagrinėtų BB proceso atnaujinimas. b/b proceso atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo b. įstatymo pritaikymo. Bylos proceso atnaujinimas dėl EŽTT sprendimo. Baudžiamosios bylos proceso atnaujinimas dėl Europos žmogaus teisių teismo sprendimo. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė (9)Baudžiamosios teisės specialioji dalis ir jos sistema. Baudžiamosios teisės specialiosios dalies samprata. Baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios dalių vienybė. Baudžiamosios teisės specialiosios dalies sistema ir jos sudarymo principai. Naujo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies sistema. Nusikaltimų kvalifikavimo pagrindai. Nusikaltimų kvalifikavimo samprata. Baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios dalių normos, naudojamos kvalifikuojant nusikaltimus. Baudžiamosios teisės specialiosios dalies normų konkurencija. Normų konkurencijos rūšys. Nusikaltimas žmonijai ir žmoniškumui. Genocido samprata ir požymiai. Okupuotos valstybės civilių trėmimas. Karo nusikaltimų ir genocido panašumai ir skirtumai. Marodieriavimas. Itin pavojingi Nusikaltimai Lietuvos valstybei. Nusikaltimų valstybei samprata ir klasifikavimas. Kolaboravimas. Antivalstybinių organizacijų (AO) kūrimas ir aktyvus dalyvavimas jų veikloje. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos respublikos suverenitetą. Kėsinimasis į Lietuvos respublikos prezidento, Seimo nario, Ministro pirmininko, ministro arba kito pareigūno gyvybę. Kėsinimasis į užsienio valstybės atstovo gyvybę. Šnipinėjimas. Diversija. Kenkimas. Karo kurstymas. Kiti nusikaltimai valstybei. Banditizmas. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas. Valstybės paslapties atskleidimas. Vengimas eilinio šaukimo į būtinąją krašto apsaugos tarnybą. Nusikaltimai žmogui. Nusikaltimų žmogui samprata ir klasifikacija. Nusikaltimai gyvybei. Nužudymo sąvoka ir rūšys galiojančiame ir naujajame Lietuvos respublikos Baudžiamajame kodekse. Paprastas nužudymas. Privilegijuoti nužudymai. Kvalifikuotas nužudymas. Nužudymą kvalifikuojantys požymiai. Privedimas prie savižudybės. Gyvybės atėmimas dėl neatsargumo. Nusikaltimai gyvybei naujame Lietuvos Respublikos Baudžiamajame Kodekse. Nusikaltimai žmogaus sveikatai ir keliantys pavojų sveikatai arba gyvybei. Nusikaltimų sveikatai samprata ir rūšys galiojančiuose įstatymuose ir naujame Lietuvos Respublikos Baudžiamajame Kodekse. Nusikaltimai žmogaus laivei. Nusikaltimai žmogaus garbei ir orumui. Nusikaltimai seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamybei. Lytinių nusikaltimų sąvoka ir rūšys galiojančiuose įstatymuose. Šių įstatymų spragos. Lytinių nusikaltimų traktuotė teismų praktikoje. Išžaginimas. Lytinio santykiavimo samprata. Išžaginimą kvalifikuojantys požymiai. Prievartinis homoseksualizmas. Pakeitimai, reglamentuojantys šiuos nusikaltimus, naujajame Lietuvos Respublikos Baudžiamajame Kodekse. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalisUždavinys (8 variantas): Akrobatinio skraidymo treniruotės metu pilotas nesuvaldė sportinio lėktuvo ir nukrito žemėn šalia L. Stasiulio sodybos. Lėktuvo katastrofos metu L. Stasiulis dirbo lauke ir norėdamas iki saulėlydžio pabaigti rugiapjūtę į katastrofos vietą neskubėjo. Meteorologai pranašavo šalną, todėl visus darbus jis norėjo nudirbti šiandien. O jeigu jis skubėtų rūpintis nežinia ar gyvu išlikusiu pilotu, tai to padaryti jam tikrai nepavyktų. Po užsitęsusios paieškos į įvykio vietą atskubėjo gelbėjimo brigada. Apžiūrėjus pilotą buvo aptikti gyvybės požymiai, bet gabenant į ligoninę jis mirė. Ligoninės gydytojai konstatavo, kad atskubėjus nors pusvalandžiu ankščiau, piloto gyvybę galima buvo išgelbėti. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo apie pavojingą neveikimą aiškinimu, argumentuotai paaiškinkite, ar yra teisinis pagrindas L. Stasiulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo Kodekso (BK) 144 straipsnį? Sprendimas. 2 uždavinys: D. Petraitis, gulėdamas krante, stebėjo dvi ežere besimaudančias merginas. Kai merginos lipo į krantą jis nusprendė vieną iš jų pagąsdinti. Stvėręs merginą už rankos nutempė ją į gilumą ir liepė pačiai plaukti kranto link. Tačiau mergina, nuplaukusi vos kelis metrus, pradėjo skęsti. Jau būdamas netoli kranto D. Petraitis tai pastebėjo ir puolė merginą gelbėti. Tačiau jo pastangos išgelbėti merginai gyvybę buvo bevaisės. Sprendžiant baudžiamosios bylos iškėlimo klausimą, tardytojas susidūrė su D. Petraičio veiksmų kvalifikavimo problema. Jis mąstė, bylą kelti pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo Kodekso (BK) 132 straipsnį ar pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo Kodekso (BK) 129 straipsnį? Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo apie netiesioginę tyčią ir nusikalstamą pasitikėjimą aiškinimu, argumentuotai paaiškinkite, ar kaip turėtų būti D. Petraičio veiksmai? Sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis (2)Užduoties variantas Nr. 1. 1 užduotis. Arlauskas, išvažiuodamas iš kiemo automobiliu "Ford" į Vilniaus m. Antakalnio gatvę, nepraleido važiavusio dviratininko ir su juo susidūrė. Susidūrimo metu dviratininkui buvo sunkiai sutrikdyta sveikata bei sulaužytas dviratis (dviračio kaina 300 litų). Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 281 straipsnį. Ikiteisminio tyrimo metu A. paprašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes jis atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą ir šis jam neturi pretenzijų. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, argumentuotai atsakykite, esant kokioms sąlygoms A. gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės? Sprendimas. 2 užduotis. Kriminalinės policijos biuro inspektorius A. buvo sulaikytas už tai, kad savo kabinete priėmė iš asmens 1000 JAV dolerių kyšį. Asmuo, įteikęs inspektoriui pinigus, teisinosi, kad tai padarė norėdamas atsidėkoti jam už pavogto automobilio "Audi -80" suradimą. Policijos pareigūnas buvo apkaltintas kyšio priėmimu. Bylos tyrimo metu paaiškėjo, kad asmuo (sprendime jis bus vadinamas p. B), įteikęs 1000 JAV dolerių pareigūnui, yra 2001 metais birželio 5 d. nuteistas bauda už kontrabandą (galiojančio BK 199 straipsnis). Tačiau paskirtos bausmės dar neįvykdė. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatį, argumentuotai atsakykite, ar galima išieškoti baudą, jei sąlygoje aprašyta situacija paaiškėjo tik 2004 metais birželio 5 d.? Sprendimas. Skaityti daugiau
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis (3)Baudžiamosios teisės sąvoka. Baudžiamosios teisės (BT) atribojimas nuo kitų teisės šakų ir socialinių normų. Baudžiamosios teisės (BT) funkcijos. Baudžiamosios teisės (BT) sistema. Baudžiamosios teisės (BT) mokslas. Baudžiamosios politikos sąvoka, turinys. Baudžiamosios teisės (BT) ir baudžiamosios politikos principai. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka. Skirtumai nuo kitų teis. atsakomybės rūšių. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Atsakomybė ir sankcija. Atsakomybė ir bausmė. Filosofiniai baudžiamosios atsakomybės aspektai. Valios laisvė. Atsakomybės už konkrečią veiką pagrindas. Baudžiamosios atsakomybės, kaip teisinio santykio raida. Baudžiamosios teisės (BT) šaltiniai. Tarptautinės konvencijos. Baudžiamojo įstatymo sandara. Baudžiamosios teisės (BT) normos struktūra, jos turinys. Baudžiamosios teisės (BT) įstatymų galiojimas erdvėje ir asmenų atžvilgiu.Baudžiamosios teisės (BT) įstatymų galiojimas laike. Baudžiamosios teisės (BT) įstatymų aiškinimas. Analogija ir spragos Baudžiamosios teisės (BT) įstatyme. Prieglobstis. Ekstradicija. Nusikaltimo, Baudžiamosios teisės (BT) nusižengimo sąvoka. Nusikaltimo, Baudžiamosios teisės (BT) nusižengimo požymiai. Nusikalstamų veikų klasifikavimas. Nusikalstamų veikų atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Nusikalstamumas. Nusikalstamumo priežastys. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka. Nusikalstamos veikos sudėties struktūra. Nusikalstamos veikos sudėčių klasifikavimas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo įstatymo galiojimo laike principas ir jo taikymas teismų praktikojeĮvadinė dalis. Uždaviniai. Dėstomoji dalis. Normų, reglamentuojančių baudžiamojo įstatymo galiojimą laiko atžvilgiu, šaltiniai. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo laiko atžvilgiu principas. Nusikalstamos veikos padarymo laiko nustatymas ir jo reikšmė. Įstatymo, galiojusio nusikalstamos veikos padarymo metu, nustatymas. Nusikalstamos veikos padarymo metu ir vėliau galioję įstatymai. Įstatymo, pagal kurį kvalifikuotina veika, nustatymas. Atgalinis baudžiamojo įstatymo galiojimas. "Švelnesnio–griežtesnio" įstatymo nustatymo problemos ir veikų kvalifikavimas. Įstatymo, nustatančio arba naikinančio veikos nusikalstamumą, nustatymas. Įstatymo, švelninančio arba griežtinančio asmens baudžiamumą, nustatymas. Įstatymas, kitokiu būdu sunkintis arba lengvintis veiką padariusio asmens teisinę padėtį. Prieštaringas įstatymas. Tarpinis įstatymas ir jo taikymo problemos. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Baudžiamojo kodekso 119 straipsnisUžduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 119 str. analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis. Analizei reikalingi baudžiamojo kodekso (BK) straipsnio pakeitimai: Teisės normos užrašymas "Jei ., tai . priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Baudžiamojo kodekso 182 ir 183 straipsnių komentarai182 straipsnis. Sukčiavimas. 183 straipsnis. Turto pasisavinimas. Įvadas. Nusikaltimų esmė. Nusikaltimų objektyvioji ir subjektyvioji pusės bei dalykas. Nusikaltimų objektyvioji ir subjektyvioji pusės. Nusikaltimus klasifikuojantys požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo kodekso komentaraiBaudžiamojo kodekso straipsnių komentarai. 17 straipsnis. Nepakaltinamumas. 18 straipsnis. Ribotas pakaltinamumas. 19 straipsnis. Asmens atsakomybė už nusikalstamą veiką, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. 42 straipsnis. Bausmių rūšys. 43 straipsnis. Bausmių rūšys juridiniams asmenims. 44 straipsnis. Viešųjų teisių atėmimas. 45 straipsnis. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. 46 straipsnis. Viešieji darbai. 47 straipsnis. Bauda. 48 straipsnis. Laisvės apribojimas. 49 straipsnis. Areštas. 50 straipsnis. Terminuotas laisvės atėmimas. 51 straipsnis. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 52 straipsnis. Juridinio asmens veiklos apribojimas. 53 straipsnis. Juridinio asmens likvidavimas. 100 straipsnis. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis. 101 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas. 102 straipsnis. Okupuotos valstybės civilių trėmimas. 103 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais. 104 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas. 105 straipsnis. Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose. 106 straipsnis. Saugomų objektų naikinimas ar nacionalinių vertybių grobstymas. 107 straipsnis. Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius. 108 straipsnis. Vilkinimas paleisti internuotus civilius ar trukdymas repatrijuoti kitiems civiliams. 109 straipsnis. Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio ir Jungtinių Tautų Organizacijos emblemos (ženklo) panaudojimas. 110 straipsnis. Agresija. 111 straipsnis. Draudžiama ataka. 112 straipsnis. Uždraustų karo priemonių naudojimas. 113 straipsnis. Marodieriavimas. XVI skyrius. Nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. 114 straipsnis. Valstybės perversmas. 115 straipsnis. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę. 116 straipsnis. Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę. 117 straipsnis. Išdavystė. 118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. 119 straipsnis. Šnipinėjimas. 120 straipsnis. Kolaboravimas. 121 straipsnis. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla. 122 straipsnis. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą. 123 straipsnis. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais. 124 straipsnis. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis. 125 straipsnis. Valstybės paslapties atskleidimas. 126 straipsnis. Valstybės paslapties praradimas. 127 straipsnis. Valstybės simbolių išniekinimas. 128 straipsnis. Užsienio valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas. XVII skyrius. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. 129 straipsnis. Nužudymas. 130 straipsnis. Nužudymas labai susijaudinus. 131 straipsnis. Naujagimio nužudymas. 132 straipsnis. Neatsargus gyvybės atėmimas. 133 straipsnis. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. 134 straipsnis. Padėjimas nusižudyti. XIX skyrius. Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei. 142 straipsnis. Neteisėtas abortas. 143 straipsnis. Privertimas darytis neteisėtą abortą. 144 straipsnis. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. 145 straipsnis. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. XX skyrius. Nusikaltimai žmogaus laisvei. 146 straipsnis. Neteisėtas laisvės atėmimas. 147 straipsnis. Prekyba žmonėmis. 148 straipsnis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas XXI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei. 149 straipsnis. Išžaginimas. 150 straipsnis. Seksualinis prievartavimas. 151 straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti. 152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas. 153 straipsnis. Mažamečio asmens tvirkinimas. XXII skyrius. 154 straipsnis. Šmeižimas. 155 straipsnis. Įžeidimas. XXIV skyrius. Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui. 165 straipsnis. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas. 166 straipsnis. Neteisėtas susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ar pokalbių telefonu slaptumo pažeidimas. 167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas. 168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas. XXV skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. 170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. 171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes. XXVI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų teisėms ir Lietuvos respublikos prezidento, seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai. 172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise. 173 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas. 174 straipsnis. Neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas. 175 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas. XXVII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms. 176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas. 177 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai. Nuosavybės teisė. Nuosavybės formos. Daiktinė teisė. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens organai. Servituto sąvoka. Uzufrukto sąvoka. Hipotekos sąvoka. Vagystė. 178 straipsnis. Vagystė. 179 str. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis. 180 straipsnis. Plėšimas. 181 straipsnis. Turto prievartavimas. 182 straipsnis. Sukčiavimas. 186 straipsnis. Turtinės žalos padarymas apgaule. 189str. 209 straipsnis. Nusikalstamas bankrotas XXXV skyrius. Nusikaltimai visuomenės saugumui. 249 straipsnis. Nusikalstamas susivienijimas. 250 straipsnis. Teroro aktas. 251 straipsnis. Orlaivio užgrobimas. 252 straipsnis. Žmogaus pagrobimas įkaitu. XL skyrius nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. 283 straipsnis. Riaušės. 284 straipsnis. Viešosios tvarkos pažeidimas. 285 straipsnis. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. 294 straipsnis. Savavaldžiavimas. 300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas. 302 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas. 303 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento sunaikinimas arba paslėpimas. 304 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą. 305 straipsnis. Matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas. 306 straipsnis. Valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo pagrobimas, suklastojimas, realizavimas ar netikro įspaudo panaudojimas. XLIV skyrius nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei. 308 straipsnis. Įtraukimas į prostituciją. 309 straipsnis. Pornografinio turinio produkcijos gaminimas, platinimas, viešas demonstravimas. 310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais . 311 straipsnis. Mirusiojo palaikų išniekinimas. 312 straipsnis. Kapo išniekinimas. 313 straipsnis. Mirusiojo atminimo paniekinimas. Skaityti daugiau
Baudžiamojo kodekso straipsnio analizė: 235 straipsnisBaudžiamojo kodekso 235 straipsnio "Melagingi parodymai, išvados ir vertimas" analizė. Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos. Baudžiamojo kodekso 235 str. 1 dalies analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas BK (Baudžiamojo Kodekso) straipsnis: Analizei reikalingi kiti BK (Baudžiamojo Kodekso) straipsniai: Teisės normos užrašymas "Jei.., tai... priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Baudžiamojo nusikaltimo nuosprendžio analizėBaudžiamosios bylos Nr. 1-149-626/2007 nuosprendis. Įvadas. Nusikaltimo objektas. Nusikaltimo objektyvioji pusė. Nusikaltimo subjektas. Nusikaltimo subjektyvioji pusė. Fakultatyvieji nusikaltimo sudėties požymiai. Sunkinančios, lengvinančios aplinkybės. Bausmės sąvoka ir požymiai. Baudžiamojo poveikio priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso dalyviaiĮvadas. Baudžiamojo proceso įstatymo pagrindinės sąvokos. Baudžiamasis procesas kaip teisės šaka ir mokymo disciplina. Baudžiamojo proceso įstatymai. Teisingumą vykdo teismas. Baudžiamojo proceso dalyviai. Įtariamasis, kaltinamasis, nuteistasis. Gynėjas. Nukentėjusysis. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Liudytojas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso dalyviai (2)Įvadas. Darbo tikslas: aptarti pagrindinius baudžiamojo proceso dalyvius. Įvardinti jų procesines teises, pareigas ir atsakomybę bei vaidmenį baudžiamajame procese. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamojo proceso dalyvių klasifikacija. Asmenys nuo kurių priklauso bylos eiga. Teismai ir teisėjas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Prokuratūra ir prokuroras. Tardytojas. Kvotos organas. Asmenys turintys savarankiškus įstatyminius interesus. Įtariamasis. Kaltinamasis. Teisiamasis. Nukentėjusysis. Civilinis ieškovas. Civilinis atsakovas. Gynėjas. Kiti asmenys. Liudytojai. Ekspertas. Specialistas. Vertėjas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso galiojimas asmenų atžvilgiuĮvadas. Baudžiamojo proceso galiojimas asmenų atžvilgiu. Įstatymas ir Lietuvos respublikos teritorijoje. Baudžiamojo proceso galiojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso principų realizavimo ikiteisminio tyrimo stadijoje ypatumaiĮvadas. Baudžiamojo proceso principų esmė. Nekaltumo prezumpcijos reikšmė ikiteisminiame tyrime. Teisės į gynybą principas ikiteisminiame tyrime. Proceso viešumo principas tarp teisės žinoti ir ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumo ikiteisminiame tyrime. Proporcingumo principas. Rungimosi principas ikiteisminio tyrimo stadijoje. Baudžiamojo proceso išsamumo ir greitumo principų reikšmė ikiteisminiame tyrime. Legalumo ir tikslingumo principai vykdant ikiteisminį tyrimą. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiamojo proceso principų samprata ir sistemaĮvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Baudžiamojo proceso principų samprata, reikšmė ir sistema. Atskiri baudžiamojo proceso principai. Nekaltumo prezumpcija. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumas. Proceso greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teismo nepriklausomumas ir nešališkumas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Išvados. Skaityti daugiau
...