Šperos.lt > Teisė > Baudžiamoji teisė
Baudžiamoji teisė

(238 darbai)

Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiaiĮžanga. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėčių klasifikavimas. Pagrindinės nusikaltimų sudėtys. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Privilegijuota nusikaltimo sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai (2)Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai. Objektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Pasekmės. Priežastinis ryšys. Fakultatyvūs objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sudėtis kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindasNusikaltimo sudėtis kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Nusikaltimo sudėties ir baudžiamosios atsakomybės samprata. Nusikaltimo sudėties elementai ir jų ryšys su baudžiamąja atsakomybe: nusikaltimo objektyviosios pusės elementai; nusikaltimo subjektyviosios pusės elementai: nusikaltimo subjektas; specialusis nusikaltimo subjektas. Nusikaltimo sudėties požymiai ir jų ryšys su baudžiamąja atsakomybe. objektyviąją nusikaltimo pusę apibūdinantys požymiai: pavojinga veika; nusikalstamos pasekmės; priežastinis ryšys tarp veikos ir atsiradusių pasekmių. Subjektyviąją nusikaltimo pusę apibūdinantys požymiai: kaltė; klaidos įtaka baudžiamajai atsakomybei. Skaityti daugiau
Nusikaltimų kvalifikavimo problemosAtitinka VU TF nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemų dalyko programą. Baudžiamojo įstatymo ir baudžiamosios teisės normos santykis? Oficialaus nusikalstamų veikų kvalifikavimo prielaidos, esminiai bruožai ir apibrėžimas? Nusikalstamų veikų ir kitokių teisės pažeidimų atskyrimo kriterijai? Teisingo nusikalstamų veikų kvalifikavimo juridinė ir socialinė reikšmė. Kvalifikavimo klaidos ir žalingi jų padariniai? Baudžiamosios teisės normos struktūra ir jos dalys, turinčios įtakos nusikalstamų veikų kvalifikavimui? Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atskyrimas (atribojimas)? Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnių blanketinės dispozicijos. Jų panaudojimo nusikalstamų veikų kvalifikavimui ypatybės? Materialiosios ir formaliosios nusikalstamų veikų sudėtys, jų inkriminavimo ypatybės? Nusikaltimo mažareikšmiškumas, jo nustatymas ir reikšmė padarytos nusikalstamos veikos kvalifikavimui? Nebaigtų nusikalstamų veikų kvalifikavimas? Bendrininkų padarytų nusikalstamų veikų kvalifikavimas? Pagrindiniai ir fakultatyvūs nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų sudėties požymiai ir jų vaidmuo kvalifikuojant nusikalstamas veikas (šie požymiai yra lygiaverčiai)? Pastovieji ir kintamieji nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų sudėties požymiai ir jų inkriminavimo ypatybės? Vertinamieji nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų sudėties požymiai ir jų inkriminavimo ypatybės? Nusikalstamų veikų atribojimo kriterijai? Nusikalstamų veikų atribojimas pagal jų subjektyviąją pusę? Nusikalstamų veikų atribojimas pagal subjektą? Nusikalstamų veikų atribojimas pagal jų objektyviąją pusę? Veika, kaip nusikalstamą veiką atribojantis požymis. Nusikalstamų pasekmių reikšmė atribojant nusikalstamas veikas. Nusikalstamų veikų atribojimas pagal objektą? Įrodinėjimo dalykas ir nusikalstamų veikų kvalifikavimui reikšmingos bylos aplinkybės, jų santykis? Nusikalstamų veikų kvalifikavimo specifika atskirose baudžiamojo proceso stadijose? Baudžiamosios teisės konkurencija ir kolizija, jų esmė ir santykis (LR BK 2 str. 6 d.)? Baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios normos konkurencija ir jos įveikimas (Visada viršesnė yra speciali norma)? Specialiųjų baudžiamosios teisės normų konkurencija ir jos įveikimas? Baudžiamosios teisės normų, konkuruojančių kaip dalis ir visuma, parinkimas kvalifikuojant nusikalstamas veikas? Idealioji nusikalstamų veikų sutaptis? Realioji nusikalstamų veikų sutaptis? Baudžiamojo įstatymo galiojimo ir jo taikymo santykis (KT pasisakė)? Nusikalstamų veikų padarymo laikas? Nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų sudėtys: sąvoka, struktūra, rūšys. Sudėčių reikšmė nusikalstamų veikų kvalifikavimui? Skaityti daugiau
Nusikaltimų recidyvas ir jo reikšmėNusikaltimų recidyvo samprata. Nusikaltimų recidyvo reglamentavimas 1961 m. Baudžiamajame Kodekse. Nusikaltimų recidyvo samprata naujajame Baudžiamajame Kodekse. Nusikaltimų recidyvo baudžiamoji teisinė reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimų recidyvo lyginamoji analizė naujajame ir senajame Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekseĮvadas. Recidyvo sąvoka. Istorinė raida. Recidyvo rūšys. Recidyvas senajame ir naujajame BK. Teisinis recidyvo rūšių vertinimas. Recidyvinis nusikalstamumas. Nusikaltimų recidyvo požymiai. Statistinių duomenų analizė. Recidyvisto asmenybė. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimų recidyvo samprata ir baudžiamoji teisinė reikšmėĮžanga. Nusikaltimų recidyvo sampratos problematiškumas. Nusikaltimų recidyvo požymiai. Nusikaltimų recidyvo instituto istorinis aspektas. Nusikaltimų recidyvo institutas naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Nusikaltimų recidyvo sąvokos įtvirtinimo Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Nuteistųjų pataisos programosĮvadinė dalis. Pagrindinės psichologinės problemos su kuriomis susiduria nuteistasis. Tipinė naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa. Naujai atvykusių į pataisos įstaigą socialinės adaptacijos programa. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos tikslai ir formos. Nuteistųjų pataisos programos. Pataisos programų pagrindinės vertybės ir principai. Nuteistųjų socialinis orientavimas, dorovinis auklėjimas ir teisinis švietimas. Teisinio švietimo programa. Dorovinio auklėjimo programa. Sveikos gyvensenos programa. Kūrybinio ugdymo programa. Asmenybės korekcijos programa. Dorovinio ugdymo programa. Priklausomybių atsisakymo programa. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. Marijampolės pataisos namuose vykdomos socialinės reabilitacijos programos. Schema. Išvados. Skaityti daugiau
Nužudymą kvalifikuojančių požymių analizėĮvadas. Tyrimo objektas — nužudymą kvalifikuojančių požymių analizė. Šio tyrimo tikslas — išnagrinėti kiekvieną požymį atskirai. Nužudymas. Nužudymą kvalifikuojančių požymių analizė. Išvados Skaityti daugiau
Pagėgių rinktinės teisės pažeidimų statistikaĮvadas. Darbo objektas - išanalizuoti Pagėgių rinktinės teisės pažeidimų statistiką, išsiaiškinti jų lygį, bei palyginti su kitais pažeidimais padarytais Lietuvos pasienyje. Pagėgių rinktinės teisės pažeidimų statistinių duomenų analizė. Sulaikyti valstybės sienos pažeidėjai. Sulaikyti pasienio teisinio režimo pažeidėjai. Sulaikyti pažeidėjai. Administracinė praktika. Sulaikyti kontrabandą gabenantys asmenys. Sulaikytos kontrabandinės cigaretės. Sulaikytos kontrabandinės cigaretės (be akcizinių prekių gabenimo tvarkos pažeidimų). Automobilių judėjimas. Traukinių srautas per Pagėgių geležinkelio pasienio kontrolės punktą. Asmenų srautas per Pagėgių geležinkelio pasienio kontrolės punktą. Neįleisti į Lietuvos respubliką asmenys. Neišleisti iš Lietuvos respublikos asmenys. Bendros trumpalaikės operacijos su kitomis institucijomis. Išvados. Skaityti daugiau
PapirkimasĮvadas. Papirkimai. Kas tai? Sankcijos už papirkinėjimą baudžiamajame kodekse. Korupcija reiškia piktnaudžiavimą viešąja tarnyba. Nuomonės apie korupciją. Kaip kovoti su korupcija? Kriminologinis tyrimas. Tyrimo aprašymas. Interviu. Išvados. Skaityti daugiau
Parodymų patikrinimo teorinės ir praktinės problemosParodymų patikrinimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo proceso kodeksą (BPK). Parodymas atpažinti. Asmens parodymo atpažinti tvarka. Daiktų ir kitų objektu atpažinimo tvarka. Apklausa parodymo atpažinti metu. Parodymų patikrinimas vietoje. Asmenų parodymai ir jų patikrinimas. Eksperimentas. Liudytojų parodymai. Nukentėjusiojo parodymai. Įtariamojo (kaltinamojo parodymų patikrinimas. Parodymų patikrinimo būdai. Kriminalistikos technikos ir taktikos žinių panaudojimas parodymų patikrinimuose. Trumpa seno Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) apžvalga. Skaityti daugiau
Pataisos įstaigų rūšys ir jų charakteristikaĮvadas. Tikslas - remiantis įvairiais teisės šaltiniais išanalizuoti pataisos įstaigų sampratą, rūšis, taip pat atlikti Lietuvos ir užsienio šalių pataisos įstaigų lyginamąją analizę, atskleisti jų skirtumus bei panašumus. Bausmes vykdančių institucijų sistema. Pataisos įstaigų rūšys ir jų charakteristika. Pataisos įstaigų samprata. Pataisos namai. Nepilnamečių pataisos namai. Kalėjimas. Gydymo pataisos namai, laisvės atėmimo vietų ligoninė. Atviros kolonijos. Užsienio šalių pataisos įstaigų sistema. Danija. Jungtinės Amerikos valstijos. Prancūzija. Australija. Naujoji Zelandija. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimasĮvadas. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo samprata. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas BPK 144 str. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo taktika. Lyginamųjų pavyzdžių paėmimo eigos ir rezultatų fiksavimas. Eksperto išvados (akto) vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Penitencinė teisėBausmė. Bausmės sąvoka ir požymiai. Bausmės esmė, turinys ir elementai. Bausmės paskirtis. Bausmių sistema. Bausmių vykdymo politika. Bausmių vykdymo politikos sąvoka. Lietuvos respublikos baudžiamosios ir bausmių vykdymo politikos santykis. Bausmių vykdymo politikos elementai. Bausmių vykdymo teisė ir mokslas. Bausmių vykdymo teisės samprata, požymiai, dalykas, metodas. Bausmių vykdymo teisės principų sąvoka ir klasifikacija. Bausmių vykdymo principų reikšmė. Bausmes vykdančios institucijos, nuteistųjų teisinė padėtis. Bausmes vykdančių institucijų sistema ir jos elementai. Kalėjimų departamento teisinė padėtis pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos. Pataisos įstaigų rūšys ir šių įstaigų vidaus struktūra. Pataisos įstaigų teisinė padėtis. Pataisos inspekcijos. Antstolis. Nuteistųjų teisinė padėtis. Nuteistųjų teisinės padėties samprata. Bendrosios nuteistųjų teisės, laisvės ir pareigos. Nuteistųjų teisinės padėties švelninimas arba griežtinimas. Nuteistųjų užsieniečių teisinės padėties ypatybės. Bausmių nesusijusių su laisvės atėmimu vykdymas. Nuteistųjų turtinių teisių apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Baudos vykdymo būdai. Priverstinis baudos išieškojimas. Turtas į kurį gali būti nukreiptas priverstinis baudos išieškojimas. Teismo antstolio veiksmai vykdant priverstinį baudos išieškojimą. Juridinio asmens veiklos apribojimo bausmės vykdymas. Juridinio asmens likvidavimo bausmės vykdymas. Nuteistųjų asmenų teisių apribojimo bausmių tvarka ir sąlygos. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo bausmės ir viešųjų teisių atėmimo bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Darbdavių pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė, pareigos. Viešųjų darbų bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Bausmių, kuriomis apribojama nuteistųjų laisvė, vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo ir arešto bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygos. Laisvės apribojimo bausmę vykdančių institucijų kompetencija. Laisvės apribojimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Arešto bausmės tvarka ir sąlygos. Nuteistųjų kuriems paskirtas areštas, pataisos priemonės. Areštą atliekančių nuteistųjų specialiosios teisės ir pareigos. Poilsio dienomis atliekamo arešto ypatumai. Arešto bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos paskatinimo priemonės ir nuobaudos. Laisvės atėmimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės atėmimo bausmės sąvoka turinys ir elementai. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarka vietos. Nuteistųjų laikymo pataisos įstaigose sąlygos ir ypatumai. Moterų ir nepilnamečių laisvės atėmimo bausmės atlikimo ypatybės. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos vykdymo tvarka ir sąlygos. Asmenų nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos galvos, teisinė padėtis. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacija. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimo samprata, paskirtis ir kriterijai. Nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikacijos ir šios bausmės vykdymo sąlygų skirtingoms nuteistųjų grupėms diferenciacijos santykis. Subjektai, vykdantys nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimą ir diferencijavimą. Pataisos įstaigų režimas. Laisvės atėmimo režimas kaip viena pataisymo priemonių. Pataisos įstaigų režimo samprata ir funkcijos. Pagrindiniai bausmės atlikimo režimo reikalavimai. Bausmės atlikimo režimą užtikrinančios priemonės. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų socialinė reabilitacija. Socialinė reabilitacija kaip viena iš nuteistųjų laisvės atėmimu priemonių. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos samprata tikslai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu socialinės reabilitacijos programos. Nuteistųjų laisvės atėmimu psichologinės terapijos samprata. Pataisos įstaigų psichologinių tarnybų veiklos pagrindinės kryptys. Paskatinimo priemonės ir nuobaudos bei jų skyrimo nuteistiesiems laisvės atėmimu tvarka. Nuteistųjų darbas. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų įtraukimo į darbą tikslai bei įtraukimo į darbą principai ir formos. Tikslai yra šie. Įtraukimo į darbą principai ir formos. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo sąlygos ir darbo apmokėjimas. Išskaitos iš nuteistųjų bendrojo darbo užmokesčio. Atleidimas nuo išskaitų į pataisos įstaigos sudaromą socialinės paramos nuteistiesiems fondą. Laisvės atėmimo bausmę, atliekančių nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas. Nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis parengimas kaip viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Nuteistųjų bendrojo lavinimo organizavimas pataisos įstaigose. Mokyklų ir konsultacinių punktų steigimas pataisos įstaigose. Pataisos įstaigos ir mokyklos santykiai. Nuteistųjų priėmimas į mokyklą ir mokymosi organizavimas. Nuteistųjų profesinio mokymo organizavimas pataisos įstaigose. Profesinių mokyklų, skyrių, moksleivių pareigos ir teisės.Profesinės mokyklos skyriaus vadovai pedagogai, jų pareigos ir teisės, atsakomybė. Pataisos įstaigos administracijos veikla pareigos ir teisės. Atleidimas nuo bausmės atlikimo. Nuteistųjų atleidimo nuo bausmės atlikimo sąvoka reikšmė ir pagrindai. Atleidimas neatlikus teismo paskirtos bausmės rūšis ir taikymo proceso reglamentacija. Nuteistųjų atleidimas nuo bausmės dėl reabilitacijos. Nuteistųjų paleidimas dėl naujojo baudžiamojo įstatymo, kuris panaikina veikos nusikalstamumą, švelnina bausmę arba kitokiu būdu palengvina nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį. Skaityti daugiau
Penitencinė teisė (2)Bausmių vykdymo politika. Bausmių vykdymo teisė. Bausmių vykdymo teisės dalykas. Bausmių vykdymo teisės sistema. Bausmių vykdymo (BV) teisės principai. Nuteistųjų lygybės prieš įstatymą (nediskriminavimo). Teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principas. Visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisyme. Nuteistųjų iniciatyvų ugdymo principas. Bausmių vykdymo (BV) teisės šaltiniai. Poįstatyminiai aktai. Europos tarybos teisės aktai. Laisvės atėmimas. Laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos. Pataisos namai. Gydymo pataisos namai. Atviroji kolonija. Nuteistųjų laisvės atėmimo klasifikacija ir diferenciacija. Nuteistųjų laisvės atėmimu teisinė padėtis. Nuteistųjų darbas. Socialinė reabilitacija. Bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas. Nuteistųjų teisė išvykti už įkalinimo vietos ribų be sargybos ir be palydos. Bausmių vykdančių institucijų ar jų pareigūnų veiksmų ar sprendimų apskundimo tvarka. Skaityti daugiau
Policijos pareigūno teisės ir pareigos sulaikius neblaivų nepilnametįReferatas iš nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos disciplinos. Galiojančių teisės aktų analizė. Įžanga. Policijos pareigūno teisės ir pareigos sulaikius neblaivų nepilnametį. Nepilnamečių reikalų inspektoriaus funkcijos. Visuomeninių organizacijų vaidmuo. Skaityti daugiau
Policijos patrulio veiksmai, sulaikant asmenį, įsilaužusį į butąSituacija. Atvykimas. Ryšys su budėtoju. Veiksmų planas. Blokavimas. Patikrinimo būdai, sulaikymas. Praktinė situacijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos sistema. Policijos sistemos sudėtinių dalių darbo organizavimasPolicijos sistema, jos sudėtinių dalių darbo organizavimas. Įvadas. Policijos sistema iki policijos sistemos optimizavimo programos įgyvendinimo pradžios. Policijos sistemos optimizavimas kaip viena iš esminių policijos sistemos organizavimo prielaidų. Policijos sistemos optimizavimo programos bendrosios nuostatos. Policijos sistemos optimizavimo programos tikslai. Programos uždaviniai ir jų įgyvendinimas. Policijos departamento ir Tardymo departamento reorganizavimas - vienas iš policijos sistemos optimizavimo programos įgyvendinimo etapų. Darbo organizavimo policijos sistemoje bendrieji ypatumai. Policijos departamentas kaip pagrindinė policijos sistemos dalis. Teritorinės policijos įstaigos – policijos komisariatai. Policijos profesinio ugdymo įstaigos ir jų vykdoma veikla rengiant policijos pareigūnus. Išvados. Summary. Išnašos. Skaityti daugiau
Policijos veiklos ypatumai kovojant su prostitucija, sąvadavimu bei prekyba žmonėmisĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Tarptautinių teisės aktų, skirtų užkirsti kelią prekybai žmonėmis, nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuva kovos su prekyba žmonėmis srityje. Situacijos analizė. Visuomenės nuomonė. Prekybos žmonėmis uždraudimas ir baudžiamosios atsakomybės už prekybą žmonėmis taikymas. Valstybės dedamos ilgalaikės pastangos prekybai žmonėmis panaikinti. Valstybės vykdomos prekybos žmonėmis prevencijos priemonės švietimo srityje. Bendradarbiavimas ir policijos veiklos ypatumai kovojant su prostitucija, sąvadavimu bei prekyba žmonėmis. Išvados. Santrauka (anglų kalba). Santrauka (lietuvių kalba). Skaityti daugiau
...