Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinės teisės konspektai
Administracinės teisės konspektai

(59 darbai)

Socialinių paslaugų administravimas (12)Socialinės teisės Europos sąjungoje. Europos sąjungos teisė ir socialinės teisės. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija. Europos tarybos 1961 m. Socialinė chartija ir 1996 m. Socialinė chartija. Europos socialinių teisių komitetas. Europos socialinė chartija ir Tarptautinis socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių paktas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (13)Socialinis marketingas socialinių paslaugų rinkoje. Socialinio marketingo apibrėžimas. Socialinio marketingo skirtumai. Procesas ir koncepcija. Ryšys su kitomis disciplinomis. Pagrindiniai socialinio marketingo komponentai. Marketingo orientacija. Socialinio marketingo bruožai. Visuomenės informavimo apie teikiamas socialines paslaugas prasmė ir reikšmė Lietuvoje. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (2)Valstybės socialinė politika ir socialinės politikos rinka. Žmogaus socialinė raida. Valstybės socialinė politika. Visuotinės gerovės valstybė. Vakarų šalių socialinės apsaugos modeliai (marginalusis (liekamojo pobūdžio), socialinės politikos, institucinis). Išplėstinis socialinės politikos modeliavimas: penki modeliai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Modeliavimo reikšmė socialiniame moksle. Vakarų šalių socialinės gerovės modeliai. Rytų Europos socialinės politikos modelis. Lietuvos socialinės politikos modelio ypatumai. Dekomodifikacija socialinėje apsaugoje. Socialinė rinkos ekonomika ir socialumo reikšmė. Socialinės apsaugos dekomodifikacijos laipsnis. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (3)Socialinių paslaugų infrastruktūra ir administruojančios institucijos. Valstybinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa. Socialinių paslaugų tinklo plėtojimo kryptis Lietuvoje. Socialinių paslaugų tinklo išvystymo vertinimas. Socialinių paslaugų infrastruktūros 2004 – 2006 metų programa. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (4)Socialinių paslaugų vykdytojai, jų veiklos sritys ir tarpusavio sąveikos. Socialinių paslaugų organizavimas: paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) socialinių paslaugų sektorius: samprata ir reikšmė. Galimybės ir būdai įtraukti NVO į socialinių paslaugų rinką. Savanoriškas darbas NVO sektoriuje. Šalies konstitucinė santvarka: demokratijos institutai. Valdžių sistema. Tiesioginė demokratija. Demokratijos konsolidacijos problema. Teisinės sistemos reforma, jos sunkumai. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (5)Žmogaus ir šeimos socialinės raidos ir raiškos poreikiai ir paslaugos jiems tenkinti. Esamos situacijos vertinimas. Socialinės paramos šeimai politika. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Socialinių paslaugų deinstitucionalizacija. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas. Socialinės paramos politikos tobulinimas. Paramos šeimai tobulinimas. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas. Socialinių programų nukentėjusiems asmenims bei socialinės rizikos grupėms rengimas ir įgyvendinimas. Pabėgėlių socialinė integracija. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams klasifikacija. Parama šeimai įvairiuose socialinės gerovė politikos modeliuose. Paramos šeimai politikos tipai. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (6)Socialinės paramos paslaugų administravimas. Socialinių paslaugų raidos apžvalga. Socialinių paslaugų katalogas. Socialinių paslaugų teikimas. Nacionalinė narkotikų prevencijos programa. Pagalba namuose ir kitos bendrosios paslaugos. Socialinės paramos koncepcija. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (7)Paslaugos užimtumo problemoms spręsti. Darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Lietuvos gyventojų užimtumo ypatumai. Bendrosios gyventojų užimtumo tendencijos. Teritoriniai užimtumo pokyčiai. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Aktyvus ieškančių darbo rėmimas. Tikslinės darbo rinkos politikos programos. Finansinės užimtumo politikos prielaidos. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (8)Paslaugų teikimas visuomenės sveikatingumui užtikrinti. Sveikatos apsauga iki nepriklausomybės atgavimo. Finansavimo sistemos pertvarkymai. Sveikatos priežiūros lygiai. Sveikatos apsaugos sistemos ištekliai. Sveikatos draudimas. Neįgaliųjų socialinė integracija. Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 -2012 metų programa. Gyventojų aprūpinimo ortopedijos ir kompensacine technika programa. Lietuvos invalidų reikalų tarybos veikla 2002 metais. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (9)Saugios socialinės ir natūralios aplinkos formavimas ir šio paslaugų segmento plėtojimas. Teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Institucinė teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Nusikalstamumas: kontrolė ir prevencijos perspektyvos. Skaityti daugiau
Švietimo ir mokslo valdymasŠvietimo, mokslo, kultūros, kūno kultūros ir sporto valdymas. Švietimo ir mokslo valdymo samprata. Švietimo ir mokslo valdymo institucijos, uždaviniai, funkcijos. Ikimokyklinio, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigos. Aukštesniosios ir aukštosios mokyklos. Mokslo ir studijų sistema. Aukštųjų mokyklų tipai, jų steigimas ir valdymo organizavimas. Nevalstybinės aukštosios mokyklos. Lietuvos mokslų akademija. Mokslo laipsniai ir vardai, jų suteikimo tvarka. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys švietimo ir mokslo valdymą. Skaityti daugiau
Teisėsaugos organizavimo pagrindaiTeisėsaugos organizavimo pagrindų studijų dalykas. Teisėsaugos institucijų veikla vadybos mokslo požiūriu. M. Vėberio idealaus biurokratinio valdymo teorijos taikymas teisėsaugos institucijų veikloje. Sisteminės teorijos taikymas teisėsaugos institucijų veikloje. Kriminalinės justicijos teoriniai modeliai. Teisėsaugos institucijos ir nusikalstamumas. Nusikaltimų priežasčių teorijos. Kriminalinės asmenybės teorijos. Dalinės kontrolės teorijos. Socialinio konflikto teorijos. Valstybės politika nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje. Teisėsaugos institucijų organizacinė elgsena ir veiklos vertinimas. Organizacinė elgsena ir įvaizdis. Teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas su visuomene. Teisėsaugos institucijos ir žiniasklaida. Teisėsaugos institucijų veikla orientuota į problemas. Kriminalinės justicijos administravimo modeliai. Teismų sistema ir jos administravimas. Prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Vidaus reikalų sistemos veiklos administravimas. Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos administravimas. Valstybės saugumo departamento veiklos administravimas. Teisinės sistemos reforma. Užsienio šalių kriminalinės justicijos administravimas. Skaityti daugiau
Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės įgyvendinimas LietuvojeVykdomosios valdžios sąvoka. Teisminės kontrolės vykdymo ypatumai. Konstitucinis teismas ir vykdomosios valdžios kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama vykdomosios valdžios kontrolė. Teismo atskiroji nutartis. Administracinių teismų atliekama vykdomosios valdžios kontrolė. Skaityti daugiau
Transporto priemonių registravimas (išregistravimas) Lietuvos RespublikojeBendrosios nuostatos. Transporto priemonių įregistravimas. Transporto priemonių laikinas įregistravimas. Transporto priemonių naudotojų duomenų registravimas. Transporto priemonių išregistravimas. Skaityti daugiau
Užsieniečių teisinė padėtis LietuvojeUžsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. Užsieniečio sąvoka Lietuvos konstitucinėje teisėje. Užsieniečių buvimo Lietuvoje teisiniai modeliai (variantai, režimai). Laikinai (ne ilgiau kaip 90 dienų per metus) atvykusieji. Viza. Laikinas apsigyvenimas (iki 5metų). Nuolat gyvenantieji (ne trumpiau kaip 5 metus). Išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Užsieniečių teisės, laisvės, pareigos. Tarptautinės sutartys dėl užsieniečių teisinės padėties. Prieglobsčio teisė ir ją įgyvendinančių pabėgėlių teisinės padėties pagrindai. Skaityti daugiau
Valdymo teisėtumo užtikrinimasTeisėtumo samprata. Teisėtumo užtikrinimas viešajame valdyme. Teisėtumo užtikrinimo viešajame valdyme garantijos. Teisėtumo viešajame valdyme užtikrinimas organizaciniais teisiniais teisėtumo užtikrinimo būdais. Kontrolė. Viešojo valdymo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo valdymo srityje. Piliečių ir kitų asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo ir kitose institucijose. Skaityti daugiau
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų vykdoma veiklaVSAT pareigūnų vykdoma veikla kelio PKP. VSAT pareigūnų vykdoma veikla geležinkelio PKP. Krovininio traukinio patikrinimas. Veikla vykdoma saugant VS žaliojoje juostoje. Veikla vykdoma užkardoje. Skaityti daugiau
Valstybės tarnautojų priėmimas į tarnybąPatikimas ir efektyvus valdymas. Valstybės tarnautojas. Lietuvos respublikos Valstybės tarnyba grindžiamas įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros principais. Asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą, taikomi tokie bendrieji reikalavimai. Į valstybės tarnybą negali būti priimti asmenys. Apie numatomą priėmimą į valstybės tarnybą skelbia. Pretendentas į valstybės tarnybą privalo pateikti šiuos dokumentus. Priimant į valstybės tarnybą, taikomi šie pretendentų atrankos būdai. Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priima. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (13)Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W.Wilsono, M.Weberio, F.Goodnowo, L.White'o, W.E.Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L.Gulicko, F.Tayloro, Ch.Bernardo, H.Simono, D.Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Valstybinis rinkos reguliavimas įvairiose srityse - konkurencijos, darbo saugos, kainų, prekybos, aplinkosaugos, prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas, licencijavimas, registravimas ir kt. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą / didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto ir kt. – teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentravimas, valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai. Funkcijų paskirstymas tarp centrinės valdžios, apskričių ir savivaldybių Lietuvoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai nuo 2003 m. Teritorinio valdymo reformos etapai Lietuvoje nuo 1990 metų. Strateginio planavimo sistema Lietuvoje (pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai), strateginių planų rengimo metodikos nuostatos. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Kontrolės ir priežiūros institucijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje, viešųjų institucijų veiklos vertinimo procedūros (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos ir kt.)? Organizacijos apibrėžimai, organizacijų rūšys. Organizacijų teorijų reikšmė viešajame administravime. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontingencinės) teorijų ypatybės. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai - darbų planavimas, priėmimas į darbą ir kt. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos (korupcija ir kt.) ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Įvairių šalių viešojo administravimo reformų palyginimas. Lietuvos viešojo administravimo reformos kryptys. Skaityti daugiau