Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė > Administracinės teisės konspektai
Administracinės teisės konspektai

(59 darbai)

Administracinė teisė (4)Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės visuomeninių santykių reguliavimo metodui būdingi valdžios ir pavaldumo požymiai. Administracinės teisės principai. Teisės šaltinis. Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Inkorporacija. Administracinės teisinės normos. Administracinės teisės normų sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas. Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Principai. Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė. Lietuvos Respublikos ministerijos i kitos centrinio viešojo valdymo institucijos. Lietuvos Respublikos teritoriniai administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Nacionalinis regionų plėtros planas. Regiono plėtros planas. Įgyvendinimo projektas. Nacionalinė regionų plėtros taryba. Regiono plėtros taryba priskirtais klausimais. Piliečių, asmenų be pilietybės ir užsieniečių teisinis statusas. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Valstybės tarnyba ir tarnautojai. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikacija. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų atsakomybė ir paskatinimai. Valstybės tarnautojo statuso praradimas. Viešojo administravimo aktai. Viešojo administravimo aktų klasifikacija. Viešojo administravimo aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo aktų su administracine sankcija ypatumai. Viešojo administravimo aktų parengimo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės, aktų panaikinimo ir pakeitimo tvarka. Teistumo užtikrinimas valstybiniame viešajame valdyme. Teistumo užtikrinimo valstybiniame viešajame valdyme sąvoka ir būdai. Kontrolės vykdymo, tikrinimo ir administracinės priežiūros santykis. Teisėtumo užtikrinimo teisinis reguliavimas. Valstybinio viešojo valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys. Kontrolės uždaviniai ir pagrindiniai principai. Seimo vykdoma kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybės tarnybų ir inspekcijų kontrolė. Valstybės kontrolės teisinis statusas ir veiklos principai. Valstybės kontrolės uždaviniai ir kompetencija. Valstybinio audito rūšys. Valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų teisės priimant sprendimus pagal valstybinio audito ataskaitas. Apskrities valdymo institucijų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Valstybės audito tarnybos uždaviniai, funkcijos. Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime. Teismo kontrolinių funkcijų vykdymo ypatumai. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešojo administravimo kontrolė. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Viešojo administravimo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Valstybinių inspekcijų, policijos kontrolės ir priežiūros funkcijos viešojo administravimo srityje. Vietos savivaldos institucijų administracinė priežiūra. Savivaldybių administracinę priežiūrą vykdantys pareigūnai. Įgaliojimų įgyvendinimo formos. Draudimas vykdyti sustabdytus teisės aktus. Teisės aktų apskundimas teismui. Vyriausybės atstovo atskaitomybė Vyriausybei. Skundų, pasiūlymų, prašymų nagrinėjimas valstybinio valdymo ir kitose institucijose. Administraciniai teisiniai režimai. Karo padėties teisinis rėžimas. Valstybės sienos teisinis režimas. Valstybės sienos apsauga. Pasienio teisinis rėžimas. Tiesioginio valdymo įvedimas. Krašto apsaugos valdymas. Krašto apsaugos valdymo samprata. Krašto apsaugos institucijos. Jų uždaviniai, funkcijos. Karinės tarnybos organizavimas. Lietuvos kariuomenė, jos sudėtis. Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba. Civilinė kariuomenės kontrolė. Civilinės saugos institucijos. Jų funkcijos ir kompetencija. Valstybės saugumo ir nacionalinio saugumo valdymas. Administracinės prievartos priemonės. Administracinių prievartos priemonių rūšys. Prevencinių administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys. Administracinės kardomosios prievartos priemonės. Institucijos ir pareigūnai, taikantys administracinės prievartos priemones. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka, bruožai ir pagrindiniai požymiai. Teisinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės subjektai. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai. Atsakomybė už administracinės teisės pažeidimus. Pareigūnų administracinė atsakomybė. Užsieniečių administracinė atsakomybė. Nepilnamečių administracinė atsakomybė. Aplinkybės šalinančios administracinę atsakomybę. Būtinoji gintis, būtinasis reikalingumas, jų požymiai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės teisės pažeidimas ir jo sudėtis. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka. Administracinės teisės pažeidimo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų rūšių. Administracinės teisės sudėties apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo objektas ir jo rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objektyvioji pusė ir jos elementai. Administracinės teisės pažeidimo subjektas, jo ypatumai, lyginant su kitų teisės pažeidimų subjektais. Administracinės teisės pažeidimo subjektyvioji pusė. Kaltė ir jos formos. Administracinės nuobaudos. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (6)Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. Jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organai. Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. Lietuvos respublikos vyriausybė. LRV samprata. LRV sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. LRV vykdoma ministerijų ir kitų valstybinio valdymo institucijų veiklos kontrolė. LRV veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdžiai. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. LRV atsakomybė ir atskaitomybė. LRV pirmininko ir ministrų teisinė padėtis, jų neliečiamumo garantijos. LRV komisijos. LRV kanceliarija. LRV ir vietos savivaldybių santykiai. Lietuvos respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Valstybiniai tarnautojai. Valstybinių tarnautojų sąvoka ir jų teisinės padėties pagrindai. Valdininkų teisinis statusas. Valstybės tarnautojų rūšys. Pareigų valstybės tarnyboje ėjimo ir atleidimo iš pareigų administracinis teisinis reguliavimas. Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė (drausminė, administracinė, civilinė, baudžiamoji). Paskatinimai ir apdovanojimai. Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinio valdymo formos ir metodai. Valstybinio valdymo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Valstybinių valdymo aktų ir kitų teisinių aktų ir dokumentų (teismo, prokuratūros, notariato aktų, civilinių sandorių), tarnybinių ir asmens dokumentų skirtingumas. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valstybinio valdymo aktams (VVA) keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo padariniai. Valstybinio valdymo aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisinės prievartos esmė ir jos ypatumai. Administracinių teisinių prievartos priemonių rūšys (prevencinės, kardomosios, atsakomybės priemonės). Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka. Jos ypatumai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė (pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). Administracinių nuobaudų (atsakomybės priemonių) esmė ir rūšys. Pagrindinės ir papildomos nuobaudos. Organai, nustatantys administracinės teisės pažeidimus. Organai (pareigūnai), skiriantys administracines nuobaudas teisės pažeidėjams. Administracinių nuobaudų skyrimo bendrosios taisyklės: nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinius teisės pažeidimus; nuobaudų skyrimo senaties terminai; atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Aplinkybės, šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmuo nebuvo baustas administracine nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena (procesas). Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) užtikrinimo priemonės. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylos procese. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisenos pažeidimų bylų teisenos ( (proceso) stadijos: bylos iškėlimas, bylos nagrinėjimas, nutarimo priėmimas, nutarimo apskundimas, nutarimo vykdymas. Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Valstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimo esmė ir būdai. Kontrolės samprata, uždaviniai , principai. Kontrolės rūšys. Konstitucinė kontrolė. Valstybinio valdymo organų vykdoma kontrolė: vyriausybės, centrinių šakinių valdymo organų, finansų ir kredito organų kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai, organai, teisės, taikomos poveikio priemonės. Apskrities organų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Gyventojų pareiškimų prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimas. Teisinis gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų, skundų samprata. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų pateikimo, priėmimo tvarka, terminai ir padariniai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (7)Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir metodas; administracinės teisės sistema, šaltiniai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (8)Administracinė teisė. Administracinės teisės objektas, tikslas ir funkcijos. Administracinės teisės tikslas. Administracinės teisės funkcijos derinant privačius interesus. Administracinės teisės principai. Teismų sprendimai. Konstitucinio Teismo nutarimai. Administracinių teismų aktai revizuojantys administracinę teisę. Teismo precedentas. Lietuvos administracinės teisės institutai. Viešosios administracijos ir valstybės tarnybos institutas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijos ir įstaigos prie ministerijų. Seimo formuojamos ir jam atskaitingos viešojo valdymo institucijos. Seimą ir prezidentą sudarantis viešojo administravimo subjektai. Respublikos prezidento ir ministro pirmininko viešai formuojama administracija. Valstybės įmones ir viešosios įstaigos, turinčios įstatymo suteiktus viešojo administravimo subjektus. Viešosios įstaigos. Teritorinė viešoji administracija. Apskrities administravimo subjektai. Savivaldybių viešoji administracija. Viešojo administravimo subjektai. Lietuvos respublikos valstybės tarnyba. Viešojo valdymo(administracinės veiklos) aktų teisinis reglamentavimas. Viešoji sutartys, kaip administracinės veiklos forma. Valdymo akto teisėtumo sąlygos. Įstatymo ir poįstatyminio norminio akto neprieštaravimo sąlygos. Realiniai valdymo aktai. Administracinė kardomoji veikla. Procesinės kardomosios priemonės. Teisinė atsakomybė viešojo valdymo sferoje. Administracinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Administracinė teisė kaip teisės šakaAdministracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės norma. Administracinės teisės normų klasifikacija. Administraciniai-teisiniai santykiai. Administracinis teisės pažeidimas ir administracinė atsakomybė. Administracinė nuobauda. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Administracinių bylų teisena. Skaityti daugiau
Administracinė teisė: samprata, normos ir santykiai, administracinė atsakomybėAdministracinės teisės samprata. Administracinės teisės normos. Administracinių teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės pagrindas-administracinės teisės pažeidimas. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinės nuobaudos ir jų rūšys. Skaityti daugiau
Administracinė teisenaAdministracinis procesas. Administracinio proceso sąvoka. Teisinio proceso samprata, paskirtis ir rūšys. Proceso ir teisenos santykis. Konstitucijos ir įstatymo viršenybės principas. Tipinis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Apskričių administracinių ginčų komisijos. Mokestinių ginčų nagrinėjimas. Mokestinių ginčų komisija. Materialinė atsakomybė. Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinės bylos iškėlimas teisme. Administracinės bylos proceso dalyviai. Skaityti daugiau
Administracinės teisės normos (2)Administracinės teisės normų sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas. Skaityti daugiau
Administracinės teisės normų realizavimasAdministracinės teisės normos. Normų turinys. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Taikymo stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinės teisės normų galiojimas erdvėje. Administracinės teisės normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinių aktų teorija. Teisinio akto sąvoka ir analizė. Teisinių aktų klasifikacija ir administracinių aktų rūšys. Administracinių aktų niekingumas. Skaityti daugiau
Administracinės teisės pažeidimai (2)Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė. Nepilnamečių atsakomybė. Administracinių nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų, taikomų nepilnamečiams, rūšys. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą nuostolį. Kliudymas jaunimui mokytis. Nedidelis chuliganizmas. Smulkusis svetimo turto pagrobimas. Viešosios rimties trikdymas. Tyčinis telefono automato ar jo kabinos gadinimas. Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas. Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose. Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui vartoti, nepilnamečio nugirdymas. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti. Tabako gaminių nepilnamečiui nupirkimas ar kitoks perdavimas. Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas. Skaityti daugiau
Administracinės teisės principaiTeisės principų samprata ir sąvoka. Administracinės teisės principų samprata ir sąvoka. Administracinės teisės principų sistemizavimas: bendrieji principai ir atskirų administracinės teisės institutų principai. Bendrieji (fundamentalūs) administracinės teisės principai. Atskirų administracinės teisės institutų principai. Skaityti daugiau
Administracinės teisės procesas (2)1. bilietas. Teisinio proceso bendrieji požymiai. Ombudsmeno institutas Lietuvoje (Seimo kontrolieriai, kitos analogiškos institucijos). Administracinių ginčų komisijų paskirtis ir sistema. Administracinių ginčų komisijų formavimas. Pagrįsto tikėjimosi principas. 2. bilietas. Institucijų (pareigūnų) būtiniausi veiksmai, siekiant tinkamai ištirti teisės pažeidimą. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo stadijos etapai. Hipotekos registro steigimas ir tvarkymas. Hipotekos registro steigimas. Bendrieji Europos Bendrijos (EB) teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 3. bilietas. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas, tokios nuobaudos termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Kas yra licencijavimas. 4. bilietas. Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Administracinės teisės (AT) pažeidimo bylos iškėlimo procesinis įforminimas. Sertifikavimas. Proporcingumo principas. 5. bilietas. Teismo sprendimų rūšys ir jų priėmimo pasekmės. Administracinių ginčų samprata. Administracinio, civilinio ir baudžiamo kodekso esminės savybės. Bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų tikslinis interpretavimas. 12 bilietas. Prašymo atnaujinti procesą turinys, pateikimo tvarka ir terminuotojo proceso panašumai ir skirtumai. 6. bilietas. Administraciniai ginčai tarp valstybės ir asmens. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Administracinio proceso stadijos ir jų reikšmė. Informavimo principas. 7 bilietas. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas. "Kvazi-teismo" sąvokos lingvistinė analizė. Administracinis procesas ir administracinė teisena. Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 8 bilietas. Nutarimo, administracinės teisės pažeidimo byloje, apskundimo tvarka ir terminai. Kvazi-teismų atsiradimą sąlygojusios aplinkybės. Vykdomosios valdžios institucijų ir tarnautojų veiksmų įgyvendinant valstybinį valdymą teisinio reglamentavimo Lietuvoje būklė, būtinumas ir perspektyvos. Bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų statusas ir jų naudojimas. 9 bilietas. Administracinio proceso paskirtis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Kvazi-teismo ir teismo santykis. 10 bilietas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą teisėtumo patikrinimas. Procesiniai terminai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. 4 Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų interpretavimas administraciniame procese. 11 bilietas. Administracinio teismo teisės nagrinėjant bylą dėl proceso atnaujinimo. Įrodymų rūšys. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos. Bendrasis valstybinių valdymo (viešojo administravimo) įgyvendinimo procesas, jo administracinė teisinė charakteristika. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Bendrieji Europos Bendrijos teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 63 bilietas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos adresų tvarkymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 13 bilietas. Administracinių bylų proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai. Administracinio proceso rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo administracinė teisinė funkcija. Kvazi-teismo atliekama administracinių ginčų sprendimo funkcija. 14 bilietas. Atskirųjų skundų nagrinėjimas antros instancijos administraciniame teisme. Administracinių ginčų nagrinėjimo procesas. Kvazi-teismo atliekama administracinių ginčų sprendimo funkcija. Proporcingumo principas. 15 bilietas. Antros instancijos teismo teisės. Tarnybinių nuobaudų taikymo procesas. Taisyklė teisė būti išklausytam. Teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principas. 16 bilietas. Antros instancijos teismo sprendimai. Administracinės prievartos priemonių taikymo proceso rūšys. Baudžiamojo ir administracinio proceso santykis. 17 bilietas. Teismo posėdžių antros instancijos administraciniame teisme rūšys. Pasirengimas nagrinėti bylą. Bylos nagrinėjimas ir sprendimas rašytinio proceso tvarka. Bylos nagrinėjimas iš esmės. Teisės būti išklausytam principas. 18 bilietas. Skundo dėl pirmos instancijos administracinio teismo sprendimo turinys ir padavimo tvarka. Sąvokos "administracinė jurisdikcija" esmė. Paplitusios kvazi-teismų rūšys. Niekas neturi būti baudžiamas du kartus už tą patį pažeidimą principas. 19 bilietas. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Kvazi-teismų sprendimų apskundimo galimybės administracinė procesinė reikšmė. Administraciniai gebėjimai administraciniame procese. Teisės į teisminę pagalbą principas. 20 bilietas. Administracinis procesas Vyriausiajame administraciniame teisme. Administracinio proceso stadijos. Paplitusios kvazi–teismų rūšys. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 21 bilietas. Administracinio teismo priimami procesiniai sprendimai ir jų rūšys. Kriterijai, apsprendžiantys kiekvienos stadijos savarankiškumą. Įrodymai administracinių nuobaudų skyrimo teisenoje: kaip informacijos šaltinis ir kaip informacijos laikmena. Teisės aiškumo principas. 22 bilietas. Įrodymai administracinių bylų nagrinėjimo procese. Teisenos stadijos sampratos reikšmė. Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija. Pagarbos įgytoms teisėms principas. 23 bilietas. Teismo posėdžio tvarka. Teisenos stadijos sampratos reikšmė. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso charakteristika. Teisės negaliojimo atgal principas. 24 bilietas. Administracinio proceso ir teisenos santykis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Vyriausioji administracinių ginčų komisija. Pagrįsto tikėjimosi principas. 25 bilietas. Atstovo procesinė teisinė padėtis. Advokatai (jų padėjėjai) administracinės bylos procese. Kvazi-teismų sprendimų apskundimo galimybės administracinė procesinė reikšmė. Teisės taikymas kaip teisės normų įgyvendinimo forma. Proporcingumo principas. 26 bilietas. Skundo (prašymo) padavimas, priėmimas ir pasirengimas jį nagrinėti Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje. Lygiateisiškumo arba nediskriminacijos principas. 27 bilietas. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Institucijos (pareigūnai), įgalioti pradėti ir atlikti tyrimą administracinėje teisės pažeidimo byloje. Administracinių procedūrų samprata viešojo administravimo įstatyme. 28 bilietas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje. Administracinio sąžiningumo principas. 29 bilietas. Teisėjo veiksmai, gavus skundą (prašymą). Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Įstatymų rengimas, poįstatyminių valdymo srities teisės aktų leidyba ir teisės taikymas įgyvendinant valstybinį valdymą. Licencijų ir leidimų sistema ir jos paskirtis. 30 bilietas. Valstybinė mokesčių inspekcija. 31 bilietas. Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Informavimo principas. 32 bilietas. Reikalavimai skundui (prašymui). Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 33 bilietas. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Vietos mokesčio administratoriaus darbo organizavimas. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų statusas ir jų naudojimas. 34 bilietas. Skundo (prašymo) teisė. Bendrojo administracinio proceso stadijos. Vietos mokesčio administratoriaus darbo organizavimas. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) principų interpretavimas administraciniame procese. 35 bilietas. Teisės taikymo įgyvendinant valstybinį valdymą bendroji samprata. Valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojai. 36 bilietas. Valstybinio valdymo pagrindinės teisės taikymo formos. Mokestinių ginčų samprata. Lietuvos Respublikos (LR) azartinių lošimų įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Bendrieji Europos Bendrijos (EB) teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 37 bilietas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Valstybinio valdymo pagrindinės teisės taikymo formos. Administracinių ir mokestinių ginčų santykis. Lietuvos Respublikos (LR) įmonių įstatymo reikšmė administraciniam procesui. 38 bilietas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vieta Lietuvos teismų hierarchijoje. Valstybinio valdymo jurisdikcinė teisės taikymo forma. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių ginčų komisijų įstatymo administracinė teisinė funkcija. Mokesčio administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registro įstatymo funkcijos. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Pirminiai ir išvestiniai sprendimai. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo administracinė teisinė funkcija. Mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka. 40 bilietas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Įstatymų leidėjo diskrecija, administracijos (vykdomosios valdžios) diskrecija ir teismų diskrecija. Mokesčių mokėtojų apskaita. 41 bilietas. Reikalavimai pretendentams į administracinių teismų teisėjus. Teisės taikymas ir legislatyvinė diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Neteisminis ir teisminis žalos, padarytos valstybės tarnautojų, išieškojimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo funkcijos. 42 bilietas. Teisės taikymas ir administracinė valstybinio valdymo institucijų diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Materialinės atsakomybės taikymo tvarka. Mokestinių ginčų komisija. Teisės I teisinės pagalbos principas. Materialinė atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams jos rūšis. Muitinės ar jos pareigūno sprendimų apskundimas. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 44 bilietas. Kas ir kaip tokiu atveju gali kontroliuoti legislatyvine diskrecija. Administracinės ir tarnybinės atsakomybės taikymas statutiniams ir kai kuriems kitiems valstybės tarnautojams. Vyriausioji rinkimų komisija. Teisinio aiškumo principas. 45 bilietas. Kuo skiriasi legislatyvinė administracijos diskrecija nuo administracinės diskrecijos. Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka: subjektai, tyrimo stadijos, baigiamieji tyrimo dokumentai ir veiksmai. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dėl galutinių rezultatų apskundimas. Pagarbos įgytoms teisėms principas. 46 bilietas. Teisės viešpatavimo principas Europos Bendrijos (EB) teisėje ir Lietuvoje. Tarnybinė atsakomybė viešojo ir vidinio administravimo srityje. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikos (LR) neteisminis nagrinėjimas. Teisės negaliojimas atgal principas. 47 bilietas. Piktnaudžiavimas diskrecijos teise kaip administracinio proceso dalykas. Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo proceso bendroji charakteristika. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą dirbti Lietuvoje arba tokio leidimo panaikinimo teisminis nagrinėjimas. Pagrįsto tikėjimosi principas. 48 bilietas. Teisės akto rengimo stadijos. 49 bilietas. Teisės akto rengimas. Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje. 50 bilietas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir nuorašo įteikimas. Teisės akto reikalavimai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas vykdomosios valdžios institucijose. Gero administravimo principai. 51 bilietas. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Bendrasis administracinis procesas. 52 bilietas. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys. 53 bilietas. Protokolai administracinės teisės (AT) pažeidimo bylų teisenoje. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registrą tvarkančios įstaigos. Vykdomosios valdžios funkcijos. 54 bilietas. Bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) pareigos nagrinėjant administracinės teisės pažeidimo bylą. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registravimo tvarka. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formos ir metodai. Informavimo principas. 55 bilietas. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registro duomenų naudojimas. Vykdomosios valdžios kontrolės esmė, pagrindai, tikslai ir formos. Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 56 bilietas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė, jos įgyvendinimo formos, įgyvendinimo problemos bei galimi sprendimų variantai. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų statusas ir jų naudojimas. 57 bilietas. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės įgyvendinimas Lietuvoje. Proporcingumo principas. 58 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylų žinybingumas. Veiklos legitimacijos (legalizavimo) teisena. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija ir administracinis procesas. Teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principas. 59 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo stadijos etapai. Valstybės registrų strategijos reforma. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir administracinis procesas. 60 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylos, nagrinėjimo administracinė procesinė esmė. Juridinių asmenų registravimas-pagal Civilinį Kodeksą (CK). Teisės būti išklausytam principas. 61 bilietas. Gyventojų registras. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių ginčų komisijų įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teismų įsteigimo įstatymo teisinė charakteristika. 62 bilietas. Nekilnojamojo turto registravimas. Teisės į teisinę pagalbą principas. 63 bilietas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos adresų tvarkymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo funkcijos. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 64 Bilietas. Visų transporto priemonių registras. Neteisminių administracinių ginčų nagrinėjimo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Teisinio aiškumo principas. 65 bilietas. Biudžetinių įstaigų registravimas. 66 bilietas. Nekilnojamų kultūros vertybių registravimas. Skaityti daugiau
Administraciniai teismai ir jų kompetencijaAdministracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Skaityti daugiau
Administracinio proceso teisėAdministracinio proceso samprata. Administracinio proceso sampratų įvairovė Lietuvos teisės doktrinoje: siauroji ir plačioji administracinio proceso samprata. Administracinio proceso santykis su kitais teisiniais procesais. Administracinio proceso rūšys. Administracinė procedūra, administracinė jurisdikcija ir administracinė justicija. Administracinės teisenos samprata. Administracinio proceso ir administracinės teisenos santykis. Administracinio proceso teisės šaltiniai. Norminių administracinių teisės aktų leidyba. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Norminio administracinio teisės akto samprata ir paskirtis. Administracinio teisės taikymo akto (individualaus teisės akto) ir administracinių sutarčių samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys norminių administracinių teisės aktų leidybą. Norminių administracinių teisės aktų priėmimo tvarka. Administracinės sutartys. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Bendrojo valstybinio valdymo proceso samprata ir vidinė struktūra. Teisės taikymo samprata ir rūšys. Teisės taikymo valstybiniame valdyme formos. Administracinės diskrecijos samprata ir paskirtis. Administracinė procedūra ir jos įgyvendinimo tvarka. Valstybinio valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūros ir kontrolės įgyvendinimo procesas. Teisėtumo užtikrinimo valstybiname valdyme būdai. Licencijavimo samprata. Licencijavimą reglamentuojantys teisės aktai ir jų charakteristika. Registravimo procedūrinė teisena. Registrų rūšys. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas ir jo charakteristika. Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinė teisinė prievarta: samprata ir paskirtis. Administracinės teisinės prievartos rūšys, jų esmė ir tarpusavio sąveika. Administracinės prievartos taikymo proceso rūšys. Prevencinių (įspėjamųjų) administracinės prievartos priemonių taikymo pagrindai ir tvarka. Kardomosios ir administracinio proceso užtikrinimo priemonės. Administracinės atsakomybės taikymas pareigūnams. Tarnybinės atsakomybės taikymo procesas. Tarnybinės atsakomybės samprata, ypatumai ir skirtumai nuo administracinės atsakomybės. Teisės aktai, reglamentuojantys tarnybinės atsakomybės taikymo procesą. Tarnybinės atsakomybės taikymo principai. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams ir kitiems valstybės tarnautojams (teisėjams, prokurorams ir pan.) ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Įrodymai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos terminai. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo pradėjimas. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas ir bylos perdavimas nagrinėti. Administracinės teisės pažeidimo protokolas, jo surašymo tvarka ir turinys. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant bylą. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys ir struktūra. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisė, tvarka, terminai ir pasekmės. Pagrindinės nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymo taisyklės. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas ir nutraukimas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo terminai (senatis). Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Administracinio ginčo samprata. Neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo proceso tikslai ir subjektai. Kvaziteismo samprata ir rūšys. Administracinių ginčų komisijų sistema, paskirtis, sudarymas, teisinė padėtis, kompetencija. Administracinių ginčų nagrinėjimo terminai. Administracinių ginčų komisijų sprendimai, jų apskundimo tvarka ir terminai. Administraciniai teismai. Administracinio teismo vieta Lietuvos Respublikos teismų sistemoje. Administracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Bylų žinybingumas ir teismingumas. Ginčų dėl teismingumo sprendimas. Procesas administraciniuose teismuose. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Reikalavimui skundui (prašymui). Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teismo išlaidos ir jų atlyginimas. Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Administracinės bylos proceso šalys. Kiti administracinės bylos proceso dalyviai. Administracinės bylos proceso šalių teisės ir pareigos, teisių ir pareigų išaiškinimas. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Atstovavimo administraciniame teisme sąvoka ir rūšys. Bylos skyrimo nagrinėti teismo posėdyje tvarka. Teismo šaukimai ir pranešimai. Teismo posėdžio tvarka. Įrodymai administracinių bylų nagrinėjimo procese ir jų rūšys. Teismo posėdžio protokolas. Administracinio teismo priimami procesiniai sprendimai, jų rūšys. Sprendimo paskelbimas ir įteikimas (išsiuntimas) šalims. Teismo nutartys. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Reikalavimai skundui dėl pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimo. Įsiteisėjusių teismų sprendimų administracinėse bylose peržiūrėjimas. Administracinių bylų proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai. Subjektai, turintys teisę inicijuoti proceso atnaujinimą. Prašymo atnaujinti procesą turinys, pateikimo tvarka ir terminai. Prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimas. Skaityti daugiau
Administracinio proceso teisė (2)Administracinio proceso samprata. Administracinė justicija. Administracinės justicijos teisinio reglamentavimo Lietuvoje ypatumai. Administracinė justicija. Administracinės justicijos (AJ) samprata. Administracinės justicijos (AJ) sistemos Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Dviejų pakopų administracinių teismų sistemos. Asmens teisės į teisminę gynybą bendrosios nuostatos. Teisės kreiptis į administracinį teismą įgyvendinimo sąlygos. Administracinių teismų kompetencijos ypatumai. Ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas, jų tvarka. Instancijos administracinis teismas. Proceso principai. Reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymas procese. Aktyvaus teisėjo principas. Teismo sprendimo priėmimas. Taikos sutartis administraciniame procese. Atstovavimas administracinėje teisenoje. Norminių administracinių teisės aktų teisėtumo tyrimas administraciniame procese. Apeliacinis procesas administraciniuose teismuose. Proceso atnaujinimas. Skaityti daugiau
Administracinis procesasĮrodymų rūšys. Vykdomoji valdžia kaip savarankiška valdžios rūšis. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formos. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formos samprata. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formų rūšys. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo metodai. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo metodų samprata. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo metodų rūšys . Konstitucinio valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvos teisinėje sistemoje. Lietuvos respublikos konstitucijoje įtvirtinto valdžių padalijimo principo samprata ir įgyvendinimas. Valdžių padalijimo problemos Lietuvos teisinėje sistemoje. Vykdomosios valdžios kontrolės esmė, pagrindai, tikslai ir formos. Teisėtumo užtikrinimas viešajame administravime samprata. Teisėtumo užtikrinimas valstybiniam viešajam valdyme sąvoka ir būdai. Pagrindiniai teisės aktai, kurie reguliuoja ir užtikrina teisėtumą. Valstybinio viešojo valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys. Kontrolės uždaviniai, tikslai ir pagrindiniai principai. Seimo vykdoma kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Valstybės kontrolės uždaviniai ir kompetencija. Valstybinio audito rūšys. Valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų teisės. Valstybės audito tarnybos uždaviniai, funkcijos. Teisės taikymas vykdomosios valdžios institucijų ir tarnautojų veikloje. Licencijos sąvoka. Licencijavimo taisyklių turinys. Licencijos objektas. Licencijavimo tvarka. Licencijavimo tikslai. Licencijų priėmimo ir taikymo principai. Valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūra ir kontrolė. Ombucmeno institutas Lietuvoje. Ombucmeno instituto sąvoka ir bruožai. Ombucmenai Lietuvoje. Administracinių ginčų komisijų nagrinėjamos bylos. Administracinių ginčų komisijų nagrinėjamos bylos. Administracinio, civilinio ir baudžiamojo proceso panašumai ir skirtumai. Administracinės teisės pažeidimo protokolas, jo turinys. Atvejai, kada administracinės teisės pažeidimo protokolas nesurašomas. Neteisminis ir teisminis žalos, padarytos valstybės tarnautojų, išieškojimas. Materialinė atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams. Jos rūšys. Lietuvos respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymas. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata. Statutinių valstybės tarnautojų administracinė ir tarnybinė atsakomybė. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo stadijos etapai. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo tvarka. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vieta. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo tvarka. Administracinės teisės pažeidimo bylų nagrinėjimo terminai. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Reikalavimai skundui (prašymui). Administracinių teismų sistema. Administracinės justicijos modeliai. Lietuvos administracinių teismų sistemos kūrimasis. Lietuvos administracinių teismų sistema. Administracinių teismų sistemą Lietuvoje sudaro specializuoti - administraciniai teismai. Apygardų administraciniai teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Skundo (prašymo) pateikimo administraciniam teismui terminai, praleisto termino atnaujinimas. Terminų skundui (prašymui) pateikti samprata, rūšys, konkretūs terminai prašymui (skundui) administraciniam teismui pateikti. Praleisto termino atnaujinimas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Teisėjo veiksmai, gavus skundą (prašymą). Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Teismo išlaidos ir jų atlyginimas. Bylos iškėlimas civiliniame ir administraciniame procesuose. Skundo (prašymo) teisė. Protokolai administracinės teisės pažeidimo bylų teisenoje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėse bylose, įskaitant ir administracinių teisės pažeidimų bylas, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi. Mokestinių ginčų nagrinėjimas vykdomosios valdžios institucijose ir mokestinių ginčų komisijoje. Mokestiniai ginčai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje. Skaityti daugiau
Mokesčių teisės sistemaMokesčių teisės sistema, mokesčių teisės normos, mokestinių teisinių santykių sąvokos, požymiai, rūšys. Subjektų teisinis statusas. Mokesčių teisės sistema. Mokestiniai santykiai. Mokesčių teisė. Mokesčių teisės norma. Mokesčių teisės normų paskirtis. Mokesčių teisės normos turinys. Mokesčių teisės normų rūšys. Mokestiniai teisiniai santykiai. Mokesčių teisės šaltinis. Mokesčių teisės šaltinių rūšys. Mokesčių administravimo įstatymas. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimasSocialinių paslaugų administravimo (SPA) kurso reikšmė ir paskirtis. Socialinių paslaugų apibrėžimas. Socialinių paslaugų kriterijai. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų klasifikavimo poreikis. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinės paslaugos pagal teikėjo pavaldumą (steigėją). Socialinės paslaugos pagal jų pobūdį. Bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas. Socialinių paslaugų infrastruktūra. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal klientų grupes analizė. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų pobūdį analizė. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų teikėjų statusą (pavaldumą) analizė. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (10)Socialinių paslaugų rinkos tyrimai. Tolydi žmogaus socialinė raida: prielaidos ir koncepcija. Kitos koncepcijos bei požiūriai į žmogaus socialinė raidą. Bendrybės ir skirtumai. Žmogaus socialinės raidos įvertinimas. Žmogaus socialinės raidos tendencijos Lietuvoje. Žmogaus socialinė raida transformacijų laikotarpiu. Skaityti daugiau
Socialinių paslaugų administravimas (11)Teoriniai socialinio darbo modeliai. Humanistinės – egzistencinės socialinio darbo metodologinės nuostatos. Sisteminis socialinis darbo modelis. Apklausa. Problemos tyrimas. Sutarties sudarymas. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Krizės intervencijos modelis. Skaityti daugiau