Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė
Administracinė teisė

(261 darbai)

Administracinės teisės pažeidimų bylų nagrinėjimasAdministracinių teisės pažeidimų bylų teisenos samprata. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Teisenos stadijų sampratos reikšmė. Administracinių teisės pažeidimų bylų iškėlimas ir tyrimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo stadija. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymo praktika. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės principaiTeisės principų samprata ir sąvoka. Administracinės teisės principų samprata ir sąvoka. Administracinės teisės principų sistemizavimas: bendrieji principai ir atskirų administracinės teisės institutų principai. Bendrieji (fundamentalūs) administracinės teisės principai. Atskirų administracinės teisės institutų principai. Skaityti daugiau
Administracinės teisės principai (2)Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti administracinės teisės funkcijas ir principus. Teisės principų samprata. Teisės principų sąvoka ir jų raiškos formos Principų rūšys. Praktinė teisės principų reikšmė. Administracinės teisės principų sistema. Bendrieji Lietuvos administracinės teisės principai. Įstatymų viršenybė. Teisingumo principas ir jo įgyvendinimas įstatymų leidybos bei vykdomosios valdžios srityje. Protingumo principas. Viešumas – administracinės teisės principas Kontrolė – administracinės teisės principas. Atsakomybė – administracinės teisės principas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės principai (3)Administracinės teisės principai. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Organizaciniai techniniai administracinės teisės principai. Konstitucinio teisinės valstybės principas. Informavimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės procesas (2)1. bilietas. Teisinio proceso bendrieji požymiai. Ombudsmeno institutas Lietuvoje (Seimo kontrolieriai, kitos analogiškos institucijos). Administracinių ginčų komisijų paskirtis ir sistema. Administracinių ginčų komisijų formavimas. Pagrįsto tikėjimosi principas. 2. bilietas. Institucijų (pareigūnų) būtiniausi veiksmai, siekiant tinkamai ištirti teisės pažeidimą. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo stadijos etapai. Hipotekos registro steigimas ir tvarkymas. Hipotekos registro steigimas. Bendrieji Europos Bendrijos (EB) teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 3. bilietas. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas, tokios nuobaudos termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Kas yra licencijavimas. 4. bilietas. Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Administracinės teisės (AT) pažeidimo bylos iškėlimo procesinis įforminimas. Sertifikavimas. Proporcingumo principas. 5. bilietas. Teismo sprendimų rūšys ir jų priėmimo pasekmės. Administracinių ginčų samprata. Administracinio, civilinio ir baudžiamo kodekso esminės savybės. Bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų tikslinis interpretavimas. 12 bilietas. Prašymo atnaujinti procesą turinys, pateikimo tvarka ir terminuotojo proceso panašumai ir skirtumai. 6. bilietas. Administraciniai ginčai tarp valstybės ir asmens. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Administracinio proceso stadijos ir jų reikšmė. Informavimo principas. 7 bilietas. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas. "Kvazi-teismo" sąvokos lingvistinė analizė. Administracinis procesas ir administracinė teisena. Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 8 bilietas. Nutarimo, administracinės teisės pažeidimo byloje, apskundimo tvarka ir terminai. Kvazi-teismų atsiradimą sąlygojusios aplinkybės. Vykdomosios valdžios institucijų ir tarnautojų veiksmų įgyvendinant valstybinį valdymą teisinio reglamentavimo Lietuvoje būklė, būtinumas ir perspektyvos. Bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų statusas ir jų naudojimas. 9 bilietas. Administracinio proceso paskirtis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Kvazi-teismo ir teismo santykis. 10 bilietas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą teisėtumo patikrinimas. Procesiniai terminai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. 4 Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų interpretavimas administraciniame procese. 11 bilietas. Administracinio teismo teisės nagrinėjant bylą dėl proceso atnaujinimo. Įrodymų rūšys. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos. Bendrasis valstybinių valdymo (viešojo administravimo) įgyvendinimo procesas, jo administracinė teisinė charakteristika. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Bendrieji Europos Bendrijos teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 63 bilietas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos adresų tvarkymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 13 bilietas. Administracinių bylų proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai. Administracinio proceso rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo administracinė teisinė funkcija. Kvazi-teismo atliekama administracinių ginčų sprendimo funkcija. 14 bilietas. Atskirųjų skundų nagrinėjimas antros instancijos administraciniame teisme. Administracinių ginčų nagrinėjimo procesas. Kvazi-teismo atliekama administracinių ginčų sprendimo funkcija. Proporcingumo principas. 15 bilietas. Antros instancijos teismo teisės. Tarnybinių nuobaudų taikymo procesas. Taisyklė teisė būti išklausytam. Teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principas. 16 bilietas. Antros instancijos teismo sprendimai. Administracinės prievartos priemonių taikymo proceso rūšys. Baudžiamojo ir administracinio proceso santykis. 17 bilietas. Teismo posėdžių antros instancijos administraciniame teisme rūšys. Pasirengimas nagrinėti bylą. Bylos nagrinėjimas ir sprendimas rašytinio proceso tvarka. Bylos nagrinėjimas iš esmės. Teisės būti išklausytam principas. 18 bilietas. Skundo dėl pirmos instancijos administracinio teismo sprendimo turinys ir padavimo tvarka. Sąvokos "administracinė jurisdikcija" esmė. Paplitusios kvazi-teismų rūšys. Niekas neturi būti baudžiamas du kartus už tą patį pažeidimą principas. 19 bilietas. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Kvazi-teismų sprendimų apskundimo galimybės administracinė procesinė reikšmė. Administraciniai gebėjimai administraciniame procese. Teisės į teisminę pagalbą principas. 20 bilietas. Administracinis procesas Vyriausiajame administraciniame teisme. Administracinio proceso stadijos. Paplitusios kvazi–teismų rūšys. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 21 bilietas. Administracinio teismo priimami procesiniai sprendimai ir jų rūšys. Kriterijai, apsprendžiantys kiekvienos stadijos savarankiškumą. Įrodymai administracinių nuobaudų skyrimo teisenoje: kaip informacijos šaltinis ir kaip informacijos laikmena. Teisės aiškumo principas. 22 bilietas. Įrodymai administracinių bylų nagrinėjimo procese. Teisenos stadijos sampratos reikšmė. Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija. Pagarbos įgytoms teisėms principas. 23 bilietas. Teismo posėdžio tvarka. Teisenos stadijos sampratos reikšmė. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso charakteristika. Teisės negaliojimo atgal principas. 24 bilietas. Administracinio proceso ir teisenos santykis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Vyriausioji administracinių ginčų komisija. Pagrįsto tikėjimosi principas. 25 bilietas. Atstovo procesinė teisinė padėtis. Advokatai (jų padėjėjai) administracinės bylos procese. Kvazi-teismų sprendimų apskundimo galimybės administracinė procesinė reikšmė. Teisės taikymas kaip teisės normų įgyvendinimo forma. Proporcingumo principas. 26 bilietas. Skundo (prašymo) padavimas, priėmimas ir pasirengimas jį nagrinėti Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje. Lygiateisiškumo arba nediskriminacijos principas. 27 bilietas. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Institucijos (pareigūnai), įgalioti pradėti ir atlikti tyrimą administracinėje teisės pažeidimo byloje. Administracinių procedūrų samprata viešojo administravimo įstatyme. 28 bilietas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje. Administracinio sąžiningumo principas. 29 bilietas. Teisėjo veiksmai, gavus skundą (prašymą). Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Įstatymų rengimas, poįstatyminių valdymo srities teisės aktų leidyba ir teisės taikymas įgyvendinant valstybinį valdymą. Licencijų ir leidimų sistema ir jos paskirtis. 30 bilietas. Valstybinė mokesčių inspekcija. 31 bilietas. Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Informavimo principas. 32 bilietas. Reikalavimai skundui (prašymui). Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 33 bilietas. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Vietos mokesčio administratoriaus darbo organizavimas. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų statusas ir jų naudojimas. 34 bilietas. Skundo (prašymo) teisė. Bendrojo administracinio proceso stadijos. Vietos mokesčio administratoriaus darbo organizavimas. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) principų interpretavimas administraciniame procese. 35 bilietas. Teisės taikymo įgyvendinant valstybinį valdymą bendroji samprata. Valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojai. 36 bilietas. Valstybinio valdymo pagrindinės teisės taikymo formos. Mokestinių ginčų samprata. Lietuvos Respublikos (LR) azartinių lošimų įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Bendrieji Europos Bendrijos (EB) teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 37 bilietas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Valstybinio valdymo pagrindinės teisės taikymo formos. Administracinių ir mokestinių ginčų santykis. Lietuvos Respublikos (LR) įmonių įstatymo reikšmė administraciniam procesui. 38 bilietas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vieta Lietuvos teismų hierarchijoje. Valstybinio valdymo jurisdikcinė teisės taikymo forma. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių ginčų komisijų įstatymo administracinė teisinė funkcija. Mokesčio administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registro įstatymo funkcijos. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Pirminiai ir išvestiniai sprendimai. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo administracinė teisinė funkcija. Mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka. 40 bilietas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Įstatymų leidėjo diskrecija, administracijos (vykdomosios valdžios) diskrecija ir teismų diskrecija. Mokesčių mokėtojų apskaita. 41 bilietas. Reikalavimai pretendentams į administracinių teismų teisėjus. Teisės taikymas ir legislatyvinė diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Neteisminis ir teisminis žalos, padarytos valstybės tarnautojų, išieškojimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo funkcijos. 42 bilietas. Teisės taikymas ir administracinė valstybinio valdymo institucijų diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Materialinės atsakomybės taikymo tvarka. Mokestinių ginčų komisija. Teisės I teisinės pagalbos principas. Materialinė atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams jos rūšis. Muitinės ar jos pareigūno sprendimų apskundimas. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 44 bilietas. Kas ir kaip tokiu atveju gali kontroliuoti legislatyvine diskrecija. Administracinės ir tarnybinės atsakomybės taikymas statutiniams ir kai kuriems kitiems valstybės tarnautojams. Vyriausioji rinkimų komisija. Teisinio aiškumo principas. 45 bilietas. Kuo skiriasi legislatyvinė administracijos diskrecija nuo administracinės diskrecijos. Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka: subjektai, tyrimo stadijos, baigiamieji tyrimo dokumentai ir veiksmai. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dėl galutinių rezultatų apskundimas. Pagarbos įgytoms teisėms principas. 46 bilietas. Teisės viešpatavimo principas Europos Bendrijos (EB) teisėje ir Lietuvoje. Tarnybinė atsakomybė viešojo ir vidinio administravimo srityje. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikos (LR) neteisminis nagrinėjimas. Teisės negaliojimas atgal principas. 47 bilietas. Piktnaudžiavimas diskrecijos teise kaip administracinio proceso dalykas. Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo proceso bendroji charakteristika. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą dirbti Lietuvoje arba tokio leidimo panaikinimo teisminis nagrinėjimas. Pagrįsto tikėjimosi principas. 48 bilietas. Teisės akto rengimo stadijos. 49 bilietas. Teisės akto rengimas. Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje. 50 bilietas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir nuorašo įteikimas. Teisės akto reikalavimai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas vykdomosios valdžios institucijose. Gero administravimo principai. 51 bilietas. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Bendrasis administracinis procesas. 52 bilietas. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys. 53 bilietas. Protokolai administracinės teisės (AT) pažeidimo bylų teisenoje. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registrą tvarkančios įstaigos. Vykdomosios valdžios funkcijos. 54 bilietas. Bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) pareigos nagrinėjant administracinės teisės pažeidimo bylą. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registravimo tvarka. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formos ir metodai. Informavimo principas. 55 bilietas. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registro duomenų naudojimas. Vykdomosios valdžios kontrolės esmė, pagrindai, tikslai ir formos. Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 56 bilietas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė, jos įgyvendinimo formos, įgyvendinimo problemos bei galimi sprendimų variantai. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų statusas ir jų naudojimas. 57 bilietas. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės įgyvendinimas Lietuvoje. Proporcingumo principas. 58 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylų žinybingumas. Veiklos legitimacijos (legalizavimo) teisena. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija ir administracinis procesas. Teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principas. 59 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo stadijos etapai. Valstybės registrų strategijos reforma. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir administracinis procesas. 60 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylos, nagrinėjimo administracinė procesinė esmė. Juridinių asmenų registravimas-pagal Civilinį Kodeksą (CK). Teisės būti išklausytam principas. 61 bilietas. Gyventojų registras. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių ginčų komisijų įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teismų įsteigimo įstatymo teisinė charakteristika. 62 bilietas. Nekilnojamojo turto registravimas. Teisės į teisinę pagalbą principas. 63 bilietas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos adresų tvarkymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo funkcijos. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 64 Bilietas. Visų transporto priemonių registras. Neteisminių administracinių ginčų nagrinėjimo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Teisinio aiškumo principas. 65 bilietas. Biudžetinių įstaigų registravimas. 66 bilietas. Nekilnojamų kultūros vertybių registravimas. Skaityti daugiau
Administracinės teisės reguliavimo dalyko sudėtisPowerPoint pristatymas. Šiandien nagrinėsime. Klausimas publikai. Teisingas atsakymas. Administracinės teisės (AT) reguliavimo dalykas. Administraciniai, bet ne valdymo santykiai. Administracinės teisės (AT) reguliavimo dalyką sudaro. Vykdomosios valdžios organizavimo ir kontrolės santykiai. Administracinių santykių ypatumai vietos savivaldoje. Administracinis reguliavimas valstybės tarnybos srityje. Skaityti daugiau
Administracinės teisės samprataĮvadas. Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės sąvokos apibrėžimas. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės sistema. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės samprata (2)PowerPoint pristatymas. Administracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės dalykas, metodas ir sistema. Administracinės teisės dalykas. Anot J. Kozlovo ir L. Popovo, remiantis valstybinio valdymo praktika ir atitinkamų administracinės teisės normų analize, valdymo santykiai susiklosto. Pagrindinis teisės šakos sistemos struktūrinis vienetas yra teisės institutas. Administracinės teisės normos skirstomos į dvi grupes. K. Petkevičius ir P. Lapinskas išskiria septynias pagrindines normų grupes. Administracinės teisės specialistai išskiria šias normų grupes. Administracinės teisės norma apibrėžiama kaip. Administracinė teisė, realizuodama reguliacinę funkciją, naudoja teisės normas, kuriomis siekia. Teisės normos grupuojamos į normas reglamentuojančias. Pagal taikymo sferą administracinės teisės normos grupuojamos. Pagal tarpusavio subordinaciją (santykį) normos skirstomos. Administracinės teisės normų realizavimas, pagrindiniai administracinės teisės normų realizavimo būdai. Administracinių-teisinių normų taikymas. Skaityti daugiau
Administracinės teisės samprata, normos, subjektaiĮžanga. Administracinė teisė. Kas tai? Administracinės teisės normos. Administracinės teisės subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės samprata, principai, bruožaiĮvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka, jos ypatumai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė (pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). Administracinės atsakomybės tikslai ir būdingi bruožai. Administracinei atsakomybei būdingi principai. Organai, nustatantys administracinę atsakomybę. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės šaltiniai, funkcijos, principai, sistema ir sisteminimasPowerPoint pristatymas. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės principai ir jų paskirtis. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Principų paskirtis. Administracinės teisės sistema ir sisteminimas. Norminių teisės aktų sisteminimo rūšys. Skaityti daugiau
Administraciniai teisės pažeidimai žinybingi valstybės sienos apsaugos tarnybai. Šių administracinių teisės pažeidimų formavimo ypatumaiĮvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnybai žinybingi administracinės teisės pažeidimai. Administraciniai teisės pažeidimai, padaryti pasienio kontrolės punktuose. Administracinės teisės pažeidimai, padaryti pasienio ruože. Kiti VSAT žinybingi administracinės teisės pažeidimai. VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų bylų formavimo ypatumai. VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Suformuotų VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas, nutarimo priėmimas. Apibendrinimai. Skaityti daugiau
Administraciniai teisiniai santykiaiĮžanga. Administracinių teisinių santykių sąvoka ir požymiai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių objektas. Administracinių teisinių santykių subjektai. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Administraciniai teisiniai santykiai (2)Įžanga. Dėstymas. Administracinių teisinių santykių sąvoka ir rūšys. Administracinių teisinių santykių ypatumai ir struktūra. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Administraciniai teisiniai santykiai (3)Įžanga. Teisinių santykių ir administracinių teisinių santykių samprata. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių subjektas. Administracinių teisinių santykių objektas. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Administraciniai teisiniai santykiai (4)Įžanga. Administracinių–teisinių santykių samprata. Administracinių–teisinių santykių požymiai. Administracinių–teisinių santykių rūšys. Administracinių–teisinių santykių turinys. Administracinių–teisinių santykių subjektai. Administracinių–teisinių santykių objektas. Administracinių–teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Administraciniai teismaiĮvadas. Lietuvos respublikos teismų sistema. Administraciniai teismai. Administracinių teismų sistema. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo funkcijos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo struktūra. Apygardos administracinis teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Administraciniai teismai ir jų kompetencijaAdministracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Skaityti daugiau
Administracinio proceso teisėAdministracinio proceso samprata. Administracinio proceso sampratų įvairovė Lietuvos teisės doktrinoje: siauroji ir plačioji administracinio proceso samprata. Administracinio proceso santykis su kitais teisiniais procesais. Administracinio proceso rūšys. Administracinė procedūra, administracinė jurisdikcija ir administracinė justicija. Administracinės teisenos samprata. Administracinio proceso ir administracinės teisenos santykis. Administracinio proceso teisės šaltiniai. Norminių administracinių teisės aktų leidyba. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Norminio administracinio teisės akto samprata ir paskirtis. Administracinio teisės taikymo akto (individualaus teisės akto) ir administracinių sutarčių samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys norminių administracinių teisės aktų leidybą. Norminių administracinių teisės aktų priėmimo tvarka. Administracinės sutartys. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Bendrojo valstybinio valdymo proceso samprata ir vidinė struktūra. Teisės taikymo samprata ir rūšys. Teisės taikymo valstybiniame valdyme formos. Administracinės diskrecijos samprata ir paskirtis. Administracinė procedūra ir jos įgyvendinimo tvarka. Valstybinio valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūros ir kontrolės įgyvendinimo procesas. Teisėtumo užtikrinimo valstybiname valdyme būdai. Licencijavimo samprata. Licencijavimą reglamentuojantys teisės aktai ir jų charakteristika. Registravimo procedūrinė teisena. Registrų rūšys. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas ir jo charakteristika. Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinė teisinė prievarta: samprata ir paskirtis. Administracinės teisinės prievartos rūšys, jų esmė ir tarpusavio sąveika. Administracinės prievartos taikymo proceso rūšys. Prevencinių (įspėjamųjų) administracinės prievartos priemonių taikymo pagrindai ir tvarka. Kardomosios ir administracinio proceso užtikrinimo priemonės. Administracinės atsakomybės taikymas pareigūnams. Tarnybinės atsakomybės taikymo procesas. Tarnybinės atsakomybės samprata, ypatumai ir skirtumai nuo administracinės atsakomybės. Teisės aktai, reglamentuojantys tarnybinės atsakomybės taikymo procesą. Tarnybinės atsakomybės taikymo principai. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams ir kitiems valstybės tarnautojams (teisėjams, prokurorams ir pan.) ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Įrodymai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos terminai. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo pradėjimas. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas ir bylos perdavimas nagrinėti. Administracinės teisės pažeidimo protokolas, jo surašymo tvarka ir turinys. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant bylą. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys ir struktūra. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisė, tvarka, terminai ir pasekmės. Pagrindinės nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymo taisyklės. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas ir nutraukimas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo terminai (senatis). Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Administracinio ginčo samprata. Neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo proceso tikslai ir subjektai. Kvaziteismo samprata ir rūšys. Administracinių ginčų komisijų sistema, paskirtis, sudarymas, teisinė padėtis, kompetencija. Administracinių ginčų nagrinėjimo terminai. Administracinių ginčų komisijų sprendimai, jų apskundimo tvarka ir terminai. Administraciniai teismai. Administracinio teismo vieta Lietuvos Respublikos teismų sistemoje. Administracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Bylų žinybingumas ir teismingumas. Ginčų dėl teismingumo sprendimas. Procesas administraciniuose teismuose. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Reikalavimui skundui (prašymui). Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teismo išlaidos ir jų atlyginimas. Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Administracinės bylos proceso šalys. Kiti administracinės bylos proceso dalyviai. Administracinės bylos proceso šalių teisės ir pareigos, teisių ir pareigų išaiškinimas. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Atstovavimo administraciniame teisme sąvoka ir rūšys. Bylos skyrimo nagrinėti teismo posėdyje tvarka. Teismo šaukimai ir pranešimai. Teismo posėdžio tvarka. Įrodymai administracinių bylų nagrinėjimo procese ir jų rūšys. Teismo posėdžio protokolas. Administracinio teismo priimami procesiniai sprendimai, jų rūšys. Sprendimo paskelbimas ir įteikimas (išsiuntimas) šalims. Teismo nutartys. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Reikalavimai skundui dėl pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimo. Įsiteisėjusių teismų sprendimų administracinėse bylose peržiūrėjimas. Administracinių bylų proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai. Subjektai, turintys teisę inicijuoti proceso atnaujinimą. Prašymo atnaujinti procesą turinys, pateikimo tvarka ir terminai. Prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimas. Skaityti daugiau
Administracinio proceso atnaujinimasĮvadas. Darbo tikslas – apibūdinti vieną iš, administracinių teisės pažeidimų bylų, teisenos stadiją - administracinių bylų proceso atnaujinimą. R. N. 2007-04-12 pateikė prašymą atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo byloje Nr.A-4774/2004, sustabdyti Kauno m. apylinkės teismo 2004-11-25 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo nuspręsta R. N. nubausti 300 Lt bauda, vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Sprendimas dėl nutarimo atnaujinimo. administracinės teisės. Pažeidimo byloje. Proceso atnaujinimo pagrindai. Prašymas proceso atnaujinimui. Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
......