Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė
Administracinė teisė

(261 darbai)

Administracinė teisė (12)PowerPoint pristatymas-konspektas. Administracinės teisės sąvoka. Administracinės teisės normos. Viešasis valdymas. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė. Pažeidimo subjektas. Administracinės nuobaudos. Nuobaudų skyrimas. Lengvinančios aplinkybės. Sunkinančios aplinkybės. Atsakomybė už pažeidimus. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (13)Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas viešojo administravimo ir kitose institucijose bei įstaigose. Administracinė procedūra. Krašto apsaugos valdymas. Valstybės saugumo valdymas. Vidaus reikalų tvarkymas. Teisingumo valdymas. Užsienio reikalų valdymas. Užsienio reikalų valdymo samprata. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (14)Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir reguliavimo metodas. Funkcijos. Principai. Sistema. Sisteminimas. Administracinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis, jos vieta teisės sistemoje. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Administracinės teisės mokslo sistema. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Vykdomosios ir tvarkomosios veiklos samprata. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Administracinės teisės taikymo formos. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės reguliavimo mechanizmo sąvoka, bei jo etapai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normos požymiai. Administracinės teisės normų klasifikavimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų aiškinimo aktai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių turinys. Valstybinio viešojo valdymo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Bendroji valdymo sąvoka. Viešojo administravimo esmė. Viešoji ir privatinė teisė. Viešojo administravimo funkcijos. Viešojo administravimo pagrindiniai bruožai. Biurokratizmas kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Administracinės teisės principai. Principų sistematizavimas. Viešojo administravimo principai. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucija. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Lietuvos respublikos prezidentas. Respublikos Prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Prezidento aktai ir jų teisinė galia. Kontrasignacija. Lietuvos respublikos vyriausybė. Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Ministro Pirmininko kandidatūros ir Vyriausybės programos svarstymas Seime. Lietuvos respublikos ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Svarbiausi ministerijų uždaviniai. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Piliečių teisių ir laisvių garantijos. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Nevyriausybinės organizacijos. Viešojo administravimo formos ir metodai. Neteisinės administracinės formos. Teisinės administracinės veiklos formos. Viešojo administravimo aktai. Viešojo administravimo teisėtumo užtikrinimas. Viešojo administravimo kontrolė. Administracinės veiklos teismo kontrolinės funkcijos. Viešojo administravimo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Policija. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (15)Apskrities valdymas (apskrities viršininko uždaviniai, įgaliojimai, teisės, santykiai su savivaldybių institucijomis, administracijos organizacinė struktūra). Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Kaip vertinate administracinio teismo sprendimą. Ar pagrįstai buvo nutraukta byla. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (16)Įvadas. Teisinių sąvokų apibrėžimo supratimas, įvadinės administracinės teisės sąvokos ir jų komentarai. Administracinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Administracinės teisės funkcijų santykis su žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Administracinės teisės santykis su gretimomis teisės šakomis. Administracinės teisės sisteminimas. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (17)Administracinė teisė (AT). Viešojo valdymo santykiai. Administracinės teisės reguliavimo objektas ir metodas. Viešojo administravimo funkcijos. Administracinės teisės (AT) normos. Administracinės teisės (AT) reguliavimo mechanizmas. Administracinės teisės (AT) normų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinės teisės (AT) normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Administracinės teisės (AT) normų laikymasis. Administracinės teisės (AT) normų vykdymas. Administracinės teisės (AT) normų naudojimasis. Administracinės teisės (AT) normų taikymas. Administracinės teisės (AT) santykiai. Administracinės teisės (AT) struktūra. Administracinės teisės (AT) santykių rūšys. Administracinės teisės (AT) principai. Konstituciniai principai. Įgaliojimai įstatymų leidžiamosios valdžios srityje. Įgaliojimai teisminės valdžios srityje. Įgaliojimai vykdomosios valdžios srityje. Kontrasignavimo institutas. Prezidento dekretai. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos bruožai. Vykdomosios valdžios institucijų bruožai. Vyriausybė. Vyriausybių modeliai pasaulyje. Požiūriai į vyriausybę. Vyriausybės veiklos programa. Centrinio lygmens institucijos. Ministerijos. Viceministras. Tarnybos, inspekcijos, departamentai. Agentūros, biurai, centrai. Vyriausybės įstaigų teritorinės įstaigos. Apskritys. Savivaldybių administracinė priežiūra. Vyriausybės atstovo tarnyba. Administraciniai aktai. Savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija. Savivaldybės funkcijos, jų rūšys. Vietos savivaldos principai. Mero įgaliojimai. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai. Viešojo valdymo forma. Viešojo administravimo subjekto veiklos teisėtumo priežiūros ir kontrolės institutas. Priežiūros ir kontrolės sąvokų skiriamieji požymiai. Kvaziteismai, arba ikiteisminės institucijos. Mokestinių ginčų komisija. Valstybės kontrolė. Lietuvos Respublikos (LR) Vidaus tarnybos statutas. Tarnybinė atsakomybė. Lietuvos Respublikos (LR) tarnybos Lietuvos Respublikos (LR) muitinėje statutas. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos (LR) Teisingumo ministerijos statutas. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (18)Procesas. Teisinis procesas. Administracinis procesas. Administracinio proceso santykis su kitais teisiniais procesais. Administracinio proceso rūšys. Administracinė procedūra. Administracinė jurisdikcija. Administracinė justicija. Administracinė teisena. Administracinio proceso šaltiniai. Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Valstybinio valdymo metodai. Administracinė valstybinio valdymo institucijų diskrecija. Administracinės teisės normų taikymas. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės prievartos priemonės (taikymo proceso rūšys. Institucijos turinčios teisę taikyti administracinės prievartos priemones. Organai, turintys teisę vykdyti administracinį sulaikymą. Administracinės prievartos priemonių taikymo teisėtumo kontrolė. Žinybinė ir teisminė tvarka. Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesas. Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos. Subjektai turintys teisę atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Tarnybinės atsakomybės taikymo principai. Galimos tarnybinės nuobaudos. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams pagrindai. Valstybės tarnautojams taikomos materialinės atsakomybės rūšys. Žalos išieškojimo iš valstybės tarnautojo tvarka. Subjektai turintys teisę priimti sprendimą taikyti materialinę atsakomybę. Teisės aktai nustatantys, reglamentuojantys tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesą, jų rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos ir etapai. Administracinės teisės pažeidimų bylų proceso stadijos ir etapai. Administracinės teisės pažeidimų bylų proceso dalyviai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (19)Teisinių sąvokų apibrėžimo supratimas. Įvadinės administracinės teisės sąvokos ir kategorijos bei jų komentarai. Administraciniai ginčai. Administraciniai-teisiniai santykiai. Administracinis reglamentavimas. Administracinis teisinis valdymo organizavimas. Administracinio teisinio valdymo organizavimo elementai. Administracinio teisinio valdymo organizavimo turinys. Administracinis sprendimas. Administravimo subjektai. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje. Aukštasis išsilavinimas. Aukštoji mokykla. Bendruomenė. Biurokratizmas. Asmuo. Asociacija. Centriniai valstybinio administravimo subjektai. Centralizacija. Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Decentralizacija. Individualus administracinis aktas. Individualus teisės aktas. Interesų konfliktas. Įstaigos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojas. Kiti viešojo administravimo subjektai. Kolegiali institucija. Kontrolė. Kontroliuojantis asmuo. Kvalifikacinė klasė. Mokestiniai ginčai. Nacionalinė regioninė politika. Norminis administracinis aktas. Nevyriausybinės organizacijos. Norminis teisės aktas. Padidėjusios rizikos asmenų grupė. Pakaitinis valstybės tarnautojas. Pareigūnas. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tarnyba. Politinė veikla. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Privatūs interesai. Regionas. Rinkliava. Savivaldybė. Savivaldybės administravimo subjektai. Savivaldybės institucijos. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės. Savivaldybės kontrolės ir audito institucija. Savivaldybių funkcijos. Skundas, prašymas. Statutinis valstybės tarnautojas. Tarnybinė pagalba. Tarnybiniai ginčai. Tarnybinis nusižengimas. Teritoriniai valstybinio administravimo subjektai. Valstybės siena. Valstybinis valdymas. Valstybės politikai. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojo statusas. Valstybės tarnyba. Vidaus administravimas. Viešasis administravimas. Viešieji interesai. Viešoji įstaiga. Viešoji paslauga. Viešojo administravimo institucija. Viešojo administravimo įstaiga. Viešojo administravimo sistema. Viešojo administravimo subjektai. Viešosios paslaugos teikimo administravimas. Viešosios paslaugos teikimo režimas. Vietos savivalda. Vykdomieji organai (vykdomosios institucijos). Vykdomoji valdžia (administracinė valdžia). Esminis administracinės valdžios požymis. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (2)Administracinė teisė – savarankiška teisės šaka. Administracinės teisės dalykas, sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įsigaliojimas, galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas/įgyvendinimas. Administracinių-teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių-teisinių santykių subjektų administracinis veiksnumas ir teisnumas. Administracinių-teisinių santykių rūšys. Administracinių-teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Valstybinio valdymo (vykdomosios valdžios) sąvoka ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinis valdymas. Pagrindiniai valstybės valdymo (viešojo administravimo) principai. Administracinės teisės subjektai. Valstybinio valdymo (vykdomosios valdžios) organai. Valstybinio valdymo organų sąvoka, teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės organų bei administracinės teisės subjektų sistemoje. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (20)Administracinė teisė – savarankiška teisės šaka. Administracinė teisė kaip teisės šaka. Konstitucinis valstybės valdžios vaidmuo. Vykdomosios valdžios sąvoka. Vykdomosios valdžios požymiai. Vykdomosios valdžios funkcijos. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Vykdomosios valdžios veiksmingumo pagrindinės problemos. Administracinės teisės esmė, socialinė prigimtis, samprata, dalykas ir reguliavimo metodas. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės principai. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės sisteminimas. Administracinės teisės santykis su kitais socialiniais mokslais, kitomis teisės šakomis jos vieta teisės ir teisinėje sistemoje. Administracinės teisės mokslo samprata, jos dalykas ir funkcijos, metodai. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika. Administracinės teisės normos. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų išraiškos formos, jų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas tam tikroje teritorijoje, taip pat laiko ir asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinio teisinio santykio sąvoka. Administracinių teisinių santykių ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra ir požymiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo sąvoka ir pagrindiniai principai. Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos (sistema, subjektas, objektas, funkcijos, valdymo ciklas) ir sisteminio požiūrio reikšmė organizuojant administracinį teisinį valdymą. Socialinio valdymo sąvoka, požymiai. Socialinio valdymo rūšys, viešojo ir visuomeninio valdymo santykis. Viešojo administravimo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo principų sąvoka, sistema ir santykis su teisinės sistemos nuostatomis. Pagrindiniai arba politiniai – teisiniai viešojo administravimo principai. Organizaciniai – techniniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo principai viešojo administravimo institucijų veikloje. Administracinės teisės subjektai. Administracinės teisės subjektų sistema. Administracinės teisės subjektų samprata, jų teisinė padėtis. Administracinės teisės subjektų sistema. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis. Vykdomosios valdžios institucijų vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos pertvarkymas po nepriklausomybės atkūrimo. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Lietuvos respublikos prezidentas. Respublikos prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Lietuvos respublikos konstitucijoje įtvirtintų respublikos prezidento ir vyriausybės funkcijų, įgyvendinant vykdomąją valdžią, santykis. Lietuvos respublikos vyriausybė. Vyriausybės paskirtis ir jos teisinė padėtis įgyvendinant vykdomąją valdžią. Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija, funkcijos. Vyriausybės įgaliojimų laikas, įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Vyriausybės veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdžiai. Ministrą pirmininką ir vyriausybę aptarnaujančios institucijos. Vyriausybės ir ministro pirmininko priimami teisės aktai, jų parengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Vyriausybės programa, jos rengimas ir įgyvendinimas. Vyriausybės santykiai su seimu, respublikos prezidentu ir vietos savivaldos institucijomis. Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Lietuvos respublikos ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Lietuvos respublikos ministerijos, jų steigimo ir panaikinimo tvarka. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Lietuvos respublikos ministerijų rūšys ir jų vidinė organizacinė struktūra. Ministro teisinė padėtis, imunitetas, garantijos ir funkcijos. Viceministras, ministerijos sekretorius, jų teisinė padėtis ir funkcijos. Vyriausybės įstaigos. Vyriausybės įstaigų steigimo tvarka. Vyriausybės įstaigų teisinės padėties ypatumai bei vidinė organizacinė struktūra. Vyriausybės įstaigų veikla. Vyriausybės komitetų ir komisijų steigimo tvarka, jų teisinės padėties ypatumai. Vyriausybės komitetų ir komisijų vykdomosios funkcijos. Įstaigų prie ministerijų rūšys, jų teisinė padėtis ir vykdomos funkcijos. Įstaigų prie ministerijų vidinė organizacinė struktūra ir apribojimo kriterijai nuo vyriausybės įstaigų. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Lietuvos respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių sampratos. Lietuvos respublikos teritorijos administracinis suskirstymas. Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių nustatymas ir jų ribų keitimas. Pavadinimų suteikimas Lietuvos respublikos teritorijų administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms, jų keitimas. Regiono samprata. Regiono plėtros politikos tikslai. Regiono plėtros planavimo dokumentai, jų rengimas, tvirtinimas ir įgyvendinimas. Regioninės plėtros valdymo institucijos, jų funkcijos, struktūra ir veiklos organizavimas. Teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybių institucijos. Savivaldybių institucijų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Vietos savivaldos samprata, principai, jų formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių vykdomųjų institucijų kompetencija, jų sudarymas. Savivaldybių institucijų leidžiami teisės aktai. Savivaldybių viešojo administravimo įstaigos, jų sudarymo tvarka ir įgaliojimai. Savivaldybių turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. Tema. Įmonės ir įstaigos. Įmonės ir įstaigos sąvokos, jų rūšys, administracinio teisinio statuso pagrindai. Valstybės ir savivaldybių įmonės bei biudžetinės įstaigos, jų administracinis teisinis statutas. Įmonių ir įstaigų steigimas ir likvidavimas. Įmonių ir įstaigų savarankiškumo garantijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos viešojo administravimo srityje. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Viešojo administravimo institucijų vaidmuo, užtikrinant piliečių ir užsieniečių administracinį teisinį statusą. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos sąvoka ir rūšys. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai. Valstybės tarnautojų tarnybos vertinimas. Valstybės tarnautojų karjera. Valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir kitos išmokos. Valstybės tarnautojų mokymas. Valstybės tarnautojų atsakomybė. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnautojo statuso praradimas ir atkūrimas. Nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje, jų rūšys. Lietuvos respublikos konstitucijos nuostatos dėl nevyriausybinių organizacijų. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės teisės subjektai, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos reglamentavimo ypatumai. Nevyriausybinių organizacijų įstatų registravimas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kontrolė, teisiniai jų veiklos pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo formos ir metodai. Viešojo administravimo formų ir metodų samprata ir rūšys. Viešojo administravimo formos sąvoka ir formų rūšys. Neteisinės viešojo administravimo forma. Teisinės viešojo administravimo formos. Viešojo administravimo metodų sąvoka ir rūšys. Įtikinimo ir prievartos metodai. Administraciniai ir ekonominiai metodai. Viešojo administravimo aktai. Viešojo administravimo aktų sąvoka, juridinė reikšmė, bruožai. Viešojo administravimo aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo institucijų aktų klasifikacija. Viešojo administravimo aktų parengimo ir priėmimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės. Viešojo administravimo aktų panaikinimo, pakeitimo ir sustabdymo tvarka. Viešojo administravimo teisėtumo užtikrinimas. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime būdai. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime sąvoka. Kontrolės, vykdymo, tikrinimo ir priežiūros santykis. Viešojo administravimo kontrolė. Viešojo administravimo socialinis teisinis patikimumas. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka, rūšys, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Vykdomosios valdžios institucijų vykdoma viešojo administravimo kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Valstybės kontrolės institucijų struktūra, jų įgaliojimai. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Audito samprata ir rūšys. Audito valstybinis reguliavimas. Valstybės audito tarnybos, jų uždaviniai, funkcijos bei veiklos organizavimas. Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešoji administravimo kontrolė. Teismo atskiroji nutartis. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Administracinės teisės pažeidimo bylų teisminis nagrinėjimas. Viešojo administravimo institucijų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų neteisėtų sprendimų, veiksmų ar neveikimo apskundimas teismui. Kvaziteisminių institucijų statusas ir veikla. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (21)Administracinės teisės sąvoka, dalykas, principai, šaltiniai, santykis su kitais teisės mokslais. Administracinės teisės normos sąvoka, struktūra, rūšys, ypatumai. Administracinės teisės normų realizavimas, realizavimo formos. Administracinės teisės normų galiojimas teritorijos, laiko ir asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykių sąvoka, struktūra, požymiai, rūšys, ypatumai. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos (sistema, subjektas, objektas, funkcijos). Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra, principai. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir struktūra. Viešojo administravimo esmė ir pagrindinės funkcijos. Viešojo administravimo principų sąvoka ir sistema. Viešojo administravimo subjektas Europos Sąjungos teisės požiūriu. Teisė į gerą administravimą. Viešojo administravimo sričių funkcijų apimtis. Pagrindinės viešojo administravimo sritys. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo teisės akto ir įstatymo santykis. Pagal teisines savybes administraciniai teisės aktai skirstomi. Pagal veikimą erdvėje (teritorinį principą) teisės aktai skirstomi. Pagal išorinės išraiškos būdus teisės aktai skirstomi. Skirstymas pagal valdymo aktus priimančius viešojo administravimo subjektus. Viešojo administravimo aktų parengimo ir priėmimo; paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės. Aktų panaikinimo, pakeitimo ir sustabdymo tvarka. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Respublikos Prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Prezidento patarėjų grupė. Tarybų prie Prezidento veikla: Dėl žmogaus teisių apsaugos medicinos srityje. Lietuvos žinių visuomenės taryba prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Moralės komisija. Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento. Konsultacinė šeimos ir vaiko reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Vyriausybės teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje, jos sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija, funkcijos ir įgaliojimų laikas, atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės komitetai, komisijos bei Ministro Pirmininko sudaromos darbo grupės. Vyriausybės priimami teisės aktai, jų rengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Bendrieji Vyriausybės organizacinės struktūros klausimai. Ministro Pirmininko priimami teisės aktai, jų įsigaliojimo tvarka. Vyriausybė kanceliarija, jos struktūra. Vyriausybės kancleris. Vyriausybės komitetų organizavimas ir aptarnavimas. Vyriausybė nuolatinių ar laikinųjų komisijų darbo tvarka ir aptarnavimas. Vyriausybės įstaigų steigimo tvarka, jų teisinės padėties ypatumai. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Vyriausybės ir Seimo sąveika. Seimui teikiamų įstatymų ar Seimo nutarimų projektai. Vyriausybės ir Respublikos Prezidento santykiai. Vyriausybės ir vietos savivaldos institucijų santykiai. Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Visuomenės informavimas. Prašymų ir peticijų priėmimas bei nagrinėjimas. Visuomenės informavimas. Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir užsienio reikalų ministro Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo iniciatyvos teisės įgyvendinimas. Vyriausybės kontrolės funkcijos. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo kontrolė. Pavedimų vykdymo kontrolė. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų samprata. Lietuvos Respublikos teritorijos gyvenamųjų vietovių samprata. Lietuvos Respublikos apskritys, jų centrai ir teritorijos. Apskričių nustatymas ir jų ribų keitimas. Valstybės lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimas ir tvirtinimas. Vyriausybės įgaliojimai nustatant ir įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką. Nacionalinė regioninės plėtros taryba ir jos įgaliojimai. Regionų plėtros tarybos ir jų įgaliojimai. Apskrities viršininko administracija. Administracijos įgaliojimai švietimo, kultūros, socialiniais, sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, teritorijų planavimo, paminklotvarkos, žemėtvarkos, žemės ūkio, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos klausimais. Valstybės valdymo institucijos apskrityje. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Regiono plėtros taryba. Apskrities viršininko administracija. Vietos savivaldos samprata, principai, jos formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai, finansai, turtas. Savivaldybių valdymo institucijos, jų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Savivaldybių valdymo institucijų kompetencija, funkcijos, priimami teisės aktai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Administracinė teisinė piliečių padėtis, kaip konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo būdas, jo pozityvaus ar (ir) negatyvus teisinio ryšio tarp žmogaus ir valstybės konkretizavimo mastas administracinės veiklos aplinkoje. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijų problemos. Viešojo administravimo institucijų vaidmuo, užtikrinant piliečių administracinį teisinį statusą. Užsieniečių administracinis teisinis statusas, ypatumai. Pažeidžiamiausių socialinių grupių teisių padėtis. Vaiko teises įgyvendinančios institucijos. Pagyvenusių žmonių teisės. Institucijos, užtikrinančios pagyvenusių žmonių teisų apsaugą. Neįgaliųjų teisės, institucijos, užtikrinančios jų apsaugą. Tautinių mažumų teisės. Seksualinių mažumų teisės. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnyba ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rūšys. Valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai. Valstybės tarnautojų atsakomybės rūšys. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, praradimas ir atkūrimas. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės teisės subjektai, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kontrolė, teisiniai jų veiklos pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka ir rūšys. Administracinės veiklos institucijų padalinių veiklos teisėtumo užtikrinimas. Kontrolės uždaviniai bei pagrindiniai principai. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybinių tarnybų ir inspekcijų kontrolė.Valstybės kontrolės institucijų struktūra, jų įgaliojimai. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Finansinis (teisėtumo) auditas. Veiklos auditas. Išvados seimui. Bendradarbiavimas. Apskrities valdymo institucijų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba). Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis Teismas ir administracinės veiklos kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama administracinės veiklos kontrolė. Teismo atskiroji nutartis. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Administracinės veiklos institucijų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų neteisėtų sprendimų, veiksmų ar neveikimo apskundimas teismui. Seimo kontrolierių įstaiga, jos struktūra. Seimo kontrolierių ir kitų analogiškų institucijų tiriami skundai. Seimo ir kitiems analogiškiems kontrolieriams keliami reikalavimai, jų skyrimas ir įgaliojimų pasibaigimas. Seimo ir kitų analogiškų kontrolierių veiklos viešumas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo įstaiga. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo sąvokos. Institucijos, nagrinėjančios prašymus, pareiškimus, siūlymus ir skundus dėl ginčo viešojo administravimo srityje. Administracinės procedūros dėl prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo samprata ir šalys. Pagrindas administracinei procedūrai dėl prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo pradėti ir administracinių procedūrų inicijavimas. Prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo priėmimas ir nagrinėjimas. Administracinės procedūros sustabdymas. Krašto apsaugos valdymo samprata. Valstybės saugumo valdymo samprata. Vidaus reikalų valdymo samprata. Valdymo teisingumo srityje samprata. Užsienio reikalų valdymo samprata. Vidaus reikalų ministerija. Policija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus Reikalų Ministerijos. Migracijos departamentas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Valstybes Sienos Apsaugos Tarnybos departamentas. Teisingumo valdymas. Užsienio reikalų valdymas. Ryšių ir informatikos valdymo samprata. Pašto veiklos reguliavimo institucijos. Elektroniniai ryšiai. Transporto ir kelių ūkio valdymo samprata. Socialinės apsaugos valdymas ir institucijos. Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai. Administracinės prievartos priemonių rūšys. Prevencinių administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys.Kardomųjų administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys. Institucijos (pareigūnai), taikantys administracinės prievartos priemones. Administracinė prievarta viešojo administravimo institucijų veikloje. Administracinės atsakomybės sąvoka, bruožai, pagrindiniai požymiai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės atsakomybės subjektai. Administracinės teisės pažeidimas, jo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų. Administracinės teisės pažeidimo sudėties sąvoka, elementai ir rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objekto sąvoka, rūšys. Administracinės nuobaudos sąvoka ir esmė. Administracinių nuobaudų taikymo tikslai ir pagrindai. Įpareigojimas atlyginti turtinį nuostolį. Administracinių nuobaudų rūšys ir sistema. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Nuobaudos už administracinės teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės. Administracinę atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Švelnesnės nei numatyta įstatyme administracinės nuobaudos skyrimas. Administracinių nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinės teisės pažeidimus. Administracinių nuobaudų terminų skaičiavimas. Administracinių nuobaudų skyrimo terminai. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo skirta administracinė nuobauda. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę. Administraciniai teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Administraciniai teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Administracinės teisės pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į teisingumą. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (22)Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir reguliavimo metodas. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos. Administracinio teisinio santykio sąvoka, ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra ir požymiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo esmė ir pagrindinės funkcijos. Biurokratizmas kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Viešojo administravimo principų sąvoka ir sistema. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Respublikos Prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Vyriausybės teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje. Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija, funkcijos ir įgaliojimų laikas. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės posėdžiai. Vyriausybės priimami teisės aktai, jų parengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Vyriausybės programa, jos rengimas ir įgyvendinimas. Vyriausybės santykiai su Seimu, Respublikos Prezidentu ir vietos savivaldos institucijomis. Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Lietuvos Respublikos ministerijos, jų įsteigimo ir panaikinimo tvarka. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Lietuvos Respublikos ministerijų rūšys ir jų vidinė organizacinė struktūra. Ministras, jo teisinė padėtis ir funkcijos. Valstybės sekretorius, ministerijos sekretorius, jų teisinė padėtis ir funkcijos. Ministro leidžiami teisės aktai. Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų. Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų steigimo tvarka, jų teisinės padėties ypatumai. Nacionalinės regioninės plėtros politikos tikslai. Regiono samprata. Regiono plėtros planavimo dokumentai, jų rengimas, tvirtinimas ir įgyvendinimas. Regioninės plėtros valdymo institucijos, jų funkcijos, struktūra ir veiklos organizavimas. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir jo leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Vietos savivaldos samprata, principai, jos formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos viešojo administravimo srityje. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai. Valstybės tarnautojų tarnybos vertinimas. Valstybės tarnautojų karjera. Nevyriausybinių organizacijų sąvoka, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka ir rūšys. Kontrolės uždaviniai bei pagrindiniai principai. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybinių tarnybų ir inspekcijų kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (23)Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės reguliavimo dalykas. Administracinės teisės metodas. Administracinės teisės normos ir šaltiniai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės šaltinių rūšys. Įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai. Poįstatyminiai teisės aktai – administracinės teisės šaltiniai. Tarptautinės sutartys ir teismų aktai kaip administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės sistema ir šios teisės šakos sisteminimas. Administraciniai teisiniai santykiai. Lietuvos Respublikos (LR) viešoji administracija (centrinė). Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė kaip viešojo administravimo subjektas. Vyriausybės vidinis administravimas. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas viešosios administracijos sistemoje. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijos. Vyriausybės įstaigos Lietuvos viešojoje administracijoje. Teritorinė viešoji administracija. Vietos savivaldos institucijų administracinės funkcijos. Vietos savivaldos institucijos. Seimo formuojamos institucijos kaip viešosios administracijos subjektai. Įstaigos ir fondai Lietuvos Respublikos (LR) viešojoje administracijoje. Valstybės tarnybos organizavimas ir valdymas. Administracinės veiklos formos. Rašytiniai valdymo aktai kaip administracinės veiklos forma. Valdymo aktai ir civilinės sutartys. Valdymo aktai ir teisminės valdžios aktai. Valdymo aktų rengimo taisyklės. Norminių valdymo aktų klasifikacija ir leidyba. Vyriausybės aktų leidyba. Ministerijų valdymo aktai. Apskričių valdymo aktai. Savivaldybių tarybų teisės aktai. Individualių valdymo aktų klasifikacija ir jų priėmimo tvarka. Ministrų ir kitų viešojo valdymo institucijų, jų vadovybės individų aktai. Valdymo aktų kokybės saugikliai. Valdymo aktų galiojimo pabaiga, neskelbtini valdymo aktai. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (23)Teisės objektyvacija. Valstybės valdžios institucijų sistema. Administracinis teisinis mechanizmas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės įgyvendinimo formos. Administracinės sutartys. Administracinės teisės principai. Administracinė diskrecija. Vykdomoji valdžia. Vykdomosios valdžios institucijos. Prezidentas. Vykdomosios valdžios institucijos. Vyriausybė. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos centrinio lygmens institucijos. Ministerijos. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (24)Administracinės teisės dalykas ir metodas. Valdymas. Administracinės teisės normų sąvoka. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės santykis su civiline teise. Administracinės teisės norma ir civilinės teisės norma. Valstybinio valdymo formos ir metodai. Valstybinio valdymo formos ir metodai. II dalis. Juridiniai faktai administracinėje teisėje. Administracinės teisės ryšis su baudžiamąja teises ir baudžiamuoju procesu. Administracinių teisinių santykių. klasifikacija. Administraciniai teisiniai santykiai. Lietuvos respublikos antidempingo įstatymai. Administraciniai teisiniai santykiai. Valstybinio valdymo aktų sąvoka. Valstybinio valdymo aktų klasifikacija. Valstybinio valdymo aktų veikimas. Administracinių teisės normų realizavimas. Dziegoraitis "įstatymų karas". Materialinės administracinės teisės normos. Procesinės administracinės teisės normos. Valstybinio valdymo aktų sąvoka. Valdymo sąvoka. Administracinės teisės ryšis su civiline teise. Administracinės teisės ryšis su baudžiamąja teise. Administracinės teisės principai. Administracinių teisinių santykių sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Administracinės teisės subjektai ir administracinių teisinių santykių subjektai. Vietinių valdymo organų kompetencija (principai ir reformos kryptys). Dekoncentracija ir decentralizacija. Valstybinio valdymo organų formavimo principai. Apskrities viršininko kompetencija. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Pagrindinės piliečių teisės ir pareigos viešosios tvarkos apsaugos ir visuomenės saugumo srityje. Valstybinio valdymo rūšys. Pagrindinės piliečių teisės ir pareigos valstybinio valdymo sferoje. Valstybinio valdymo institucijų vaidmuo, užtikrinant piliečių administracinį teisinį statusą. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (25)Konspektas pagal dėstytojo A. Andruškevičiaus programą. Administracinė teisė. Dabarties Lietuvos administracinė teisė. Administracinė teisės objektas. Lietuvis Respublikos (LR) Valstybės Tarnyba. Administracinės veiklos formos. Atsakomybė pagal administracinę teisę. Norminiai ir individualūs administracinės teisės aktai. Jų teisėtumas ir pagrįstumas. Teisingumo principas. Administracinė diskrecija. Administraciniai ginčai ir institucinės jų sprendimo formos. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (3)Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai (ATS). Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Valstybinio valdymo organai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos (NO). Valstybinio valdymo formos ir metodai. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valdymo aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Terminai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (4)Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės visuomeninių santykių reguliavimo metodui būdingi valdžios ir pavaldumo požymiai. Administracinės teisės principai. Teisės šaltinis. Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Inkorporacija. Administracinės teisinės normos. Administracinės teisės normų sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Įgyvendinimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas. Viešojo administravimo sąvoka ir esmė. Principai. Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė. Lietuvos Respublikos ministerijos i kitos centrinio viešojo valdymo institucijos. Lietuvos Respublikos teritoriniai administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Nacionalinis regionų plėtros planas. Regiono plėtros planas. Įgyvendinimo projektas. Nacionalinė regionų plėtros taryba. Regiono plėtros taryba priskirtais klausimais. Piliečių, asmenų be pilietybės ir užsieniečių teisinis statusas. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Valstybės tarnyba ir tarnautojai. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikacija. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų atsakomybė ir paskatinimai. Valstybės tarnautojo statuso praradimas. Viešojo administravimo aktai. Viešojo administravimo aktų klasifikacija. Viešojo administravimo aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo aktų su administracine sankcija ypatumai. Viešojo administravimo aktų parengimo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės, aktų panaikinimo ir pakeitimo tvarka. Teistumo užtikrinimas valstybiniame viešajame valdyme. Teistumo užtikrinimo valstybiniame viešajame valdyme sąvoka ir būdai. Kontrolės vykdymo, tikrinimo ir administracinės priežiūros santykis. Teisėtumo užtikrinimo teisinis reguliavimas. Valstybinio viešojo valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys. Kontrolės uždaviniai ir pagrindiniai principai. Seimo vykdoma kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybės tarnybų ir inspekcijų kontrolė. Valstybės kontrolės teisinis statusas ir veiklos principai. Valstybės kontrolės uždaviniai ir kompetencija. Valstybinio audito rūšys. Valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų teisės priimant sprendimus pagal valstybinio audito ataskaitas. Apskrities valdymo institucijų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Valstybės audito tarnybos uždaviniai, funkcijos. Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime. Teismo kontrolinių funkcijų vykdymo ypatumai. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešojo administravimo kontrolė. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Viešojo administravimo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Valstybinių inspekcijų, policijos kontrolės ir priežiūros funkcijos viešojo administravimo srityje. Vietos savivaldos institucijų administracinė priežiūra. Savivaldybių administracinę priežiūrą vykdantys pareigūnai. Įgaliojimų įgyvendinimo formos. Draudimas vykdyti sustabdytus teisės aktus. Teisės aktų apskundimas teismui. Vyriausybės atstovo atskaitomybė Vyriausybei. Skundų, pasiūlymų, prašymų nagrinėjimas valstybinio valdymo ir kitose institucijose. Administraciniai teisiniai režimai. Karo padėties teisinis rėžimas. Valstybės sienos teisinis režimas. Valstybės sienos apsauga. Pasienio teisinis rėžimas. Tiesioginio valdymo įvedimas. Krašto apsaugos valdymas. Krašto apsaugos valdymo samprata. Krašto apsaugos institucijos. Jų uždaviniai, funkcijos. Karinės tarnybos organizavimas. Lietuvos kariuomenė, jos sudėtis. Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba. Civilinė kariuomenės kontrolė. Civilinės saugos institucijos. Jų funkcijos ir kompetencija. Valstybės saugumo ir nacionalinio saugumo valdymas. Administracinės prievartos priemonės. Administracinių prievartos priemonių rūšys. Prevencinių administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys. Administracinės kardomosios prievartos priemonės. Institucijos ir pareigūnai, taikantys administracinės prievartos priemones. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka, bruožai ir pagrindiniai požymiai. Teisinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės subjektai. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai. Atsakomybė už administracinės teisės pažeidimus. Pareigūnų administracinė atsakomybė. Užsieniečių administracinė atsakomybė. Nepilnamečių administracinė atsakomybė. Aplinkybės šalinančios administracinę atsakomybę. Būtinoji gintis, būtinasis reikalingumas, jų požymiai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės teisės pažeidimas ir jo sudėtis. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka. Administracinės teisės pažeidimo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų rūšių. Administracinės teisės sudėties apibūdinimas. Administracinės teisės pažeidimo objektas ir jo rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objektyvioji pusė ir jos elementai. Administracinės teisės pažeidimo subjektas, jo ypatumai, lyginant su kitų teisės pažeidimų subjektais. Administracinės teisės pažeidimo subjektyvioji pusė. Kaltė ir jos formos. Administracinės nuobaudos. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (5)Įžanga. Administracinės teisės pažeidimai. Nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinė teisė (6)Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. Jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organai. Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. Lietuvos respublikos vyriausybė. LRV samprata. LRV sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. LRV vykdoma ministerijų ir kitų valstybinio valdymo institucijų veiklos kontrolė. LRV veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdžiai. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. LRV atsakomybė ir atskaitomybė. LRV pirmininko ir ministrų teisinė padėtis, jų neliečiamumo garantijos. LRV komisijos. LRV kanceliarija. LRV ir vietos savivaldybių santykiai. Lietuvos respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Valstybiniai tarnautojai. Valstybinių tarnautojų sąvoka ir jų teisinės padėties pagrindai. Valdininkų teisinis statusas. Valstybės tarnautojų rūšys. Pareigų valstybės tarnyboje ėjimo ir atleidimo iš pareigų administracinis teisinis reguliavimas. Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė (drausminė, administracinė, civilinė, baudžiamoji). Paskatinimai ir apdovanojimai. Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinio valdymo formos ir metodai. Valstybinio valdymo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Valstybinių valdymo aktų ir kitų teisinių aktų ir dokumentų (teismo, prokuratūros, notariato aktų, civilinių sandorių), tarnybinių ir asmens dokumentų skirtingumas. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valstybinio valdymo aktams (VVA) keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo padariniai. Valstybinio valdymo aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisinės prievartos esmė ir jos ypatumai. Administracinių teisinių prievartos priemonių rūšys (prevencinės, kardomosios, atsakomybės priemonės). Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka. Jos ypatumai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė (pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). Administracinių nuobaudų (atsakomybės priemonių) esmė ir rūšys. Pagrindinės ir papildomos nuobaudos. Organai, nustatantys administracinės teisės pažeidimus. Organai (pareigūnai), skiriantys administracines nuobaudas teisės pažeidėjams. Administracinių nuobaudų skyrimo bendrosios taisyklės: nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinius teisės pažeidimus; nuobaudų skyrimo senaties terminai; atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Aplinkybės, šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmuo nebuvo baustas administracine nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena (procesas). Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) užtikrinimo priemonės. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylos procese. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisenos pažeidimų bylų teisenos ( (proceso) stadijos: bylos iškėlimas, bylos nagrinėjimas, nutarimo priėmimas, nutarimo apskundimas, nutarimo vykdymas. Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Valstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimo esmė ir būdai. Kontrolės samprata, uždaviniai , principai. Kontrolės rūšys. Konstitucinė kontrolė. Valstybinio valdymo organų vykdoma kontrolė: vyriausybės, centrinių šakinių valdymo organų, finansų ir kredito organų kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai, organai, teisės, taikomos poveikio priemonės. Apskrities organų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Gyventojų pareiškimų prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimas. Teisinis gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų, skundų samprata. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų pateikimo, priėmimo tvarka, terminai ir padariniai. Skaityti daugiau
...