Šperos.lt > Teisė > Administracinė teisė
Administracinė teisė

(261 darbai)

Valstybės tarnyba Europos sąjungojePowerPoint pristatymas (lentelės). Valstybės tarnautojų statusą turintys tarnautojai. Europos sąjungos šalių valstybės tarnybų tipologija. Europos sąjungos šalių valstybės tarnybų palyginimas. Europos sąjungos šalių valstybės tarnybų sistemos. Priėmimo į valstybės tarnybą sąlygos. Priėmimo į valstybės tarnybą procedūros. Karjeros vystymas. Tarnybinis kaitumas (mobility). Tarnybinės nuobaudos. Darbo apmokėjimo sistema. Pensijų sistema. Skaityti daugiau
Valstybės tarnyba Europos sąjungoje (2)PowerPoint pristatymas. Tarnybinės nuobaudos. Darbo apmokėjimo sistema. Valstybės tarnautojų tarnybinio atlyginimo elementai. Pensijų sistema. Skaityti daugiau
Valstybės tarnyba, valstybės tarnautojaiĮvadas. Valstybės tarnyba. Pagrindiniai valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų etikos principai. Valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų darbo užmokestis. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės tarnybos garantijosĮvadas. Valstybės tarnautojų atostogos. Atostogos dėl karjeros valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas. Valstybės socialinis draudimas, sveikatos draudimas ir pensijos. Išeitinės išmokos ir kompensacijos. Tarnybos stažas. Kompensacijos muitinės mobiliųjų grupių pareigūnams, muitinės postų pareigūnams ir muitinės pareigūnams, atliekantiems operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą. Kitos garantijos. Garantuojamas darbo užmokestis. Garantuojamas einamos pareigos. Skaityti daugiau
Valstybės valdžios sistemaĮvadas. Valstybės valdžios sistema. Seimas. Seimo rinkimų tvarka. Seimo nario pareigos. Seimo struktūra ir darbo tvarka. Seimo kontrolieriai. Respublikos Prezidentas. Respublikos Prezidento statusas. Vyriausybė. Vyriausybės sudėtis ir jos formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas. Vyriausybės atsistatydinimas. Išvados. Konstitucinis teismas. Skaityti daugiau
Valstybinės ir privačios žemės nuomos įforminimasĮvadas. Valstybinė žemė. Privati žemė. Nuoma. Nuomos sutarties turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinės ir privačios žemės pardavimas – pirkimas, panauda, perleidimas bei jų sandoriaiĮvadas. Valstybinės žemės pardavimas – pirkimas, panauda, perleidimas bei jų sandoriai. Valstybinės žemės pardavimas – pirkimas. Valstybinės žemės panauda. Valstybinės žemės perleidimas. Pardavimo kainos. Privačios žemės pardavimas – pirkimas, dovanojimas, panauda bei jų sandoriai. Privačios žemės samprata. Privačios žemės ūkio paskirties žemės pirkimas – pardavimas. Privačios žemės dovanojimas. Valstybinės ir privačios žemės nuoma bei jos sandoriai. Valstybinės žemės nuomos tvarka. Nuomos kainos. Išvados. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (13)Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W.Wilsono, M.Weberio, F.Goodnowo, L.White'o, W.E.Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L.Gulicko, F.Tayloro, Ch.Bernardo, H.Simono, D.Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Valstybinis rinkos reguliavimas įvairiose srityse - konkurencijos, darbo saugos, kainų, prekybos, aplinkosaugos, prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas, licencijavimas, registravimas ir kt. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą / didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto ir kt. – teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentravimas, valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai. Funkcijų paskirstymas tarp centrinės valdžios, apskričių ir savivaldybių Lietuvoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai nuo 2003 m. Teritorinio valdymo reformos etapai Lietuvoje nuo 1990 metų. Strateginio planavimo sistema Lietuvoje (pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai), strateginių planų rengimo metodikos nuostatos. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Kontrolės ir priežiūros institucijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje, viešųjų institucijų veiklos vertinimo procedūros (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos ir kt.)? Organizacijos apibrėžimai, organizacijų rūšys. Organizacijų teorijų reikšmė viešajame administravime. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontingencinės) teorijų ypatybės. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai - darbų planavimas, priėmimas į darbą ir kt. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos (korupcija ir kt.) ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Įvairių šalių viešojo administravimo reformų palyginimas. Lietuvos viešojo administravimo reformos kryptys. Skaityti daugiau
Viešasis valdymasViešasis valdymas – socialinio valdymo rūšis (esmė, požymiai). Administracinė teisė – viešosios teisės dalis. Valdymo rūšys. Socialinis valdymas, jo rūšys. Išvados. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimai. Institucijos vadovas už sistemingą vėlavimą į darbą valstybės tarnautoją raštiškai įspėjo. Remdamiesi galiojančiais įstatymais pakomentuokite šią situaciją. Skaityti daugiau
Viešasis valdymas ir viešasis administravimasAdministracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas. Skaityti daugiau
Viešoji politika ir administracinė teisėĮvadas. Viešoji politika. Viešosios politikos samprata. Viešosios politikos elementai. Viešosios politikos rūšys. Administracinė teisė. Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės funkcijos ir principai. Administraciniai teisiniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykisĮvadas. Viešojo administravimo samprata, istorinė raida. Viešojo administravimo turinys. Tradicinė viešojo administravimo paradigma. "Naujasis" viešasis administravimas. Viešojo administravimo istorija. Politikos ir viešojo administravimo ryšys. Politikos ir viešojo administravimo atskyrimas. Viešojo administravimo ir demokratijos sąryšis. Pagrindinės piliečių dalyvavimo valstybės valdyme prielaidos. Demokratinės vertybės viešajame administravime. Demokratinės vertybės. Demokratijos vertybių ir viešojo administravimo suderinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo kontrolėPowerPoint pristatymas. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka. Viešojo administravimo kontrolės principai. Viešojo administravimo kontrolės rūšys. Lietuvos respublikos prezidento vykdoma viešojo administravimo kontrolė. Lietuvos Seimo vykdoma viešojo administravimo kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Vykdomosios valdžios subjektų kontrolės rūšys. Vyriausybės kontroliniai įgaliojimai įtvirtinti. Vyriausybė. Ministras pirmininkas. Apibendrintos pagrindinės vyriausybės kontrolinės funkcijos. Ministerijų, valstybinių tarnybų ir inspekcijų kontrolė. Ministrai. Įstaigos prie ministerijos. Viceministras. Ministerijos valstybės sekretorius. Ministerijos sekretoriai. Apibendrinus, šakinės kompetencijos vykdomosios valdžios institucijos. Apskrities valdymo institucijų vykdoma kontrolė. Apskrities viršininkas. Apibendrinus. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Savivaldybės. Savivaldybės tarybos komitetai. Kontrolės komitetas. Meras. Savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojai. Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Savivaldybės administracija. Seniūnija ir seniūnas. Lietuvos respublikos valstybės kontrolė. Valstybės kontrolės struktūra. Asmeniui siekiančiam užimti valstybės kontrolieriaus pareigas keliami reikalavimai. Valstybės kontrolieriaus kompetencija. Valstybės kontrolės institucijų atskaitomybė. Valstybės kontrolierė. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo kontrolė (2)Viešojo administravimo kontrolės sąvoka, pagrindiniai principai bei rūšys. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir jos administracinis teisinis statusas. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės kompetencija. Valstybinių inspekcijų, policijos kontrolės ir priežiūros funkcijos viešojo administravimo srityje. Lietuvos Respublikos Seimo (parlamentinė) vykdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Seimo kontrolieriai ir jų administracinis teisinis statusas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdoma kontrolė. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų ypatumai viešojo administravimo srityje. Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai viešojo administravimo srityje. Specializuotų teismų kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai viešojo administravimo srityje. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo vidinė ir išorinė priežiūra ir kontrolėĮvadas. Viešojo administravimo kontrolė. Seimo kontrolė. Vykdomosios valdžios administravimo kontrolė. Vietos savivaldos institucijų kontrolė. Valstybės kontrolė. Viešojo administravimo priežiūra. Valstybinių inspekcijų priežiūros funkcijos valstybinio viešojo valdymo srityje. Policijos kontrolės ir priežiūros funkcijos valstybinio viešojo valdymo srityje. Vietos savivaldos institucijų administracinė priežiūra. Teismų vykdoma išorinė kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo valdymo samprata (2)Pagrindinė teisės paskirtis. Atsižvelgiant į sistemas, kuriose vyksta valdymo procesai, valdymas klasifikuojamas. Viešasis valdymas. Valstybinės vykdomosios valdžios subjektai. Skaityti daugiau
Vietos savivalda, jos samprata, teisinis veiklos pagrindas, savivaldos sistemosĮvadas. Vietos savivalda, jos samprata, teisinis veiklos pagrindas, savivaldos sistemos. Savivaldos institucijos. Taryba. Valdyba. Meras. Savivaldybių kontrolės institucija. Savivaldybių viešojo administravimo įstaigos. Savivaldos institucijų kompetencija ir funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Savivaldybių ekonominės veiklos pagrindas. Savivaldybių atstovavimas ir santykiai su valstybės institucijomis. Administracinė savivaldybių priežiūra. Išvados. Skaityti daugiau
Vykdomosios valdžios institucijų sistemaĮvadas. Vykdomoji valdžia. Respublikos prezidento kompetencija. Vyriausybės institutas. Lietuvos respublikos vyriausybės teisinė padėtis įgyvendinant vykdomąją valdžią. Vyriausybės kompetencija. Žemesniųjų vykdomosios valdžios grandžių formavimo įgaliojimai. Koordinavimo ir kontrolės įgaliojimai. Administracinio reagavimo įgaliojimai. Vyriausybės vadovo atliekamos funkcijos. Vyriausybės ir savivaldybių teisinių santykių pobūdis. Lietuvos respublikos ministerijos. Lietuvos respublikos vyriausybės įstaigos. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininko institucijos. Išvados. Skaityti daugiau
Vyriausybės vykdoma kontrolėĮvadas. Ministerijų koordinavimas. Aplinkos ministerijos. Finansų ministerija. Valstybės biudžetas – vienas iš Vyriausybės kontrolės objektų. Savivaldybių koordinavimo ypatumai. Darbo inspekcija – Vyriausybės socialinės srities kontrolės elementas. Kontrolė ir atsiskaitymas už rezultatus. Įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo rezultatų vertinimo procedūra. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės reformaĮvadas. Žemės reforma Lietuvoje. Piliečių nuosavybės teisų atkūrimas. Valstybės išperkama žemė, miškai ir vandens telkiniai. Atlyginimas už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą. Kompensacijos už valstybės išperkamą žemę, miškus ir vandens telkinius. Išvados. Skaityti daugiau
...