Šperos.lt > Statistika > Ekonominė statistika > Ekonominės statistikos kursiniai darbai
Ekonominės statistikos kursiniai darbai

(138 darbai)

Telšių apskrities ūkininkų ir šeimos ūkių linų plotų, pluošto išeigos ir pluošto išeigos iš hektaro statistinė apskaita ir analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie linus šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Linų statistinės analizės metodai ir būdai. Linų plotų, linų pluošto derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Linų plotų statistinė analizė. Linų pluošto derliaus statistinė analizė. Linų pluošto derlingumo statistinė analizė. Linų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Telšių apskrities visų ūkių rugių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimasĮvadas. Statistiniai duomenų apie rugius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistinių duomenų apie rugius šaltiniai. Rugių statistinės analizės metodai bei būdai. Rugių auginimo rezultatų statistinė analizė. Rugių plotų statistinė analizė. Rugių derliaus statistinė analizė. Rugių derlingumo statistinė analizė. Rugių auginimo rezultatų prognozavimas. Išvados. Priedai (5). Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos Telšių apskrityje 2004-2008 metaisĮvadas. Darbo tikslas – ištirti tiesiogines užsienio investicijas Telšių apskrityje 2004-2008 metais. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo samprata. Statistinės lentelės naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Grafikų naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Tiesioginių užsienio investicijų Telšių apskrityje statistinio tyrimo metodika. Tiesioginių užsienio investicijų Telšių apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Tiesioginės užsienio investicijos, Panevėžio apskrityje ir visose jos savivaldybėse 2004–2008 metaisĮvadas. Tikslas yra išsiaiškinti, kokios tiesioginės užsienio investicijos mln. Lt teko Panevėžio apskričiai ir jos savivaldybėms 2004–2008 metais, jų pokyčius, tendencijas, prognozes dvejiems metams į priekį, gauti apibendrintas išvadas apie tiriamą objektą. Atliktų statybos darbų Utenos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Rodiklių ir formulių naudojimas atliekant statybos darbų tyrimą. Intervalinė pasiskirstymo ir dinaminė eilutės. Skaitinės charakteristikos. Koreliacijos ir regresijos analizė. Dinamikos eilutės analitiniai ir vidutiniai rodikliai. prognozavimas. Tiesioginių užsienio investicijų, mln. Lt panevėžio apskrityje ir visose jos savivaldybėse 2004-2008 metais. Tyrimo eiga ir metodai. Tiesioginių užsienio investicijų, mln. Lt Panevėžio apskrityje ir visose jos savivaldybėse 2004-2008 metais statistinio tyrimo rezultatai. Pradiniai duomenys. Box Plot analizė. Dinamikos dydžių tyrimas. Sklaidos diagrama. Regresija ir koreliacija. Išvados. Priedai (5 psl.). Skaityti daugiau
Tiesioginių užsienio investicijų Utenos apskrityje tyrimasĮvadas. Tiesioginių užsienio investicijų Utenos apskrityje tyrimo samprata. Statistinių lentelių naudojimas, atliekant tiesioginių užsienio investicijų Utenos apskrityje statistinį tyrimą. Grafinis duomenų vaizdavimas. Stulpelinė, juostinė diagrama. Skritulinė diagrama. Linijinė diagrama. Histograma. Stačiakampė diagrama. Sklaidos diagrama. Statistinio tyrimo metu naudojami rodikliai ir jų formulės. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Duomenų sklaidą apibūdinančios charakteristikos (variacijos rodikliai). Tarpusavio ryšio analizė. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Utenos apskrities tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo metodika. Utenos apskrities tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Turizmo analizėĮvadas. Summary. Turizmo samprata. Pagrindinės turizmo sąvokos. Lietuvos turizmo statistiniai duomenys. Lietuvos turizmo statistinė apžvalga 2003. Lietuvos turizmo statistinė apžvalga 2002. Lietuvos turizmo statistinė apžvalga 1998. Turizmo pajamos ir išlaidos. Statistinių duomenų skaičiavimai Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvykstamojo turizmo vystymosi prognozavimo skaičiavimai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Turizmo statistinis tyrimasĮvadas. Turizmo statistinių duomenų lentelė. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Mediana. Požymių variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Asimetrijos rodiklis. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Prognozavimas. Koreliacija. Išvados. Lentelės ir grafikai. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių). Skaityti daugiau
Ūkio statistika (7)Duomenų apskaičiavimas kursiniam darbui. Excelio byla. Duomenys. Aprašomoji statistika. Vienmatė regresija. Daugiamatė regresija. Trendai. Autoregresinis modelis. Slankų vidurkis (tiesioginis, netiesioginis). Eksponentinis išlyginimas. Indeksai. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrijaĮvadas. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (10)Įvadas. Naudojami duomenys. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Grafinė duomenų analizė. Kokybiniai kintamieji. Gyvenamoji vieta. Namų ūkių išsimokslinimas. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkio galvos amžius. Kiekybiniai kintamieji. Namų ūkio dydis. Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi vaikų namų ūkyje. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio disponuojamų pajamų charakteristikų aprašymas. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Histograma ir pasiskirstymo funkcija. Pasikliautinieji intervalai. Namų ūkio vartojimo histograma ir pasiskirstymo funkcija. Pajamų pasiskirstymo netolygumo matas- gini koeficientas. Namų ūkių pajamų nelygybės grafinė analizė - Lorenco kreivė. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurdo riba. Skurdo lygis. Skurdo gylis (žemų pajamų nuokrypis). Žemų pajamų indeksas. Ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime? Namų ūkių santaupų padėtis. Koeficientų ir jų reikšmingumų įvertinimas. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas. Nuo svarbiausio veiksnio. Vieno šeimos nario išlaidų priklausomybė. Nuo įvairių faktorių. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (11)128 variantas. Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Gauname lentelę, kurioje pateikti mums reikalingi duomenys. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Ar namų ūkių santaupos didėja? Skurdo rodiklių ir nelygybės įvertinimas. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių – regresinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (12)Kursinis darbas (55 variantas). Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti namų ūkių biudžeto pokyčius. Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikos įvertinimas. Statistinė duomenų analizė. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Ekonominis tyrimas. Modeliavimas ir prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (13)Įvadas. Grafinė duomenų analizė. Duomenų aprašomoji statistika. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymas. Skurdo rodiklių įvertinimas. Namų ūkiuose gyvenančių mieste ir kaime nelygybės įvertinimas. Regresinė analizė. Išsiskiriančių reikšmių tyrimas. Koreliacinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (16)Įvadas. Tikslas – išanalizuoti namų ūkių biudžetų statistinius duomenis, atliekant tam tikras užduotis, ir padaryti išvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Duomenys. Namų ūkio dydis. Aprašomoji statistika. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Aprašomoji statistika. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Aprašomoji statistika. Įvertinti vieno šeimos nario vidutinių išlaidų pasiskirstymą. Skurdo rodyklių įvertinimas. Skurdo riba. Skurdo lygis. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinio skurdo nuokrypis. Pajamų nelygybės kaime ir mieste įvertinimas. Duomenys, reikalingi pajamų nelygybės mieste įvertinimui. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (4)Įvadas. Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio gyvenamoji vieta. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkio galvos socialinė – ekonominė grupė. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti, ar namų ūkių santaupos didėja. Namų ūkių nelygybės ir skurdo vertinimas. Skurdo vertinimas. Nelygybės vertinimas. Išlaidų regresinė analizė. Ekonometrinis tyrimas. Ekonomikos teorinė dalis. Nedarbo priklausomybės nuo kitų makroekonominių rodiklių tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (5)Įvadas. Duomenys. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Grafinė duomenų analizė. Kokybiniai kintamieji. Gyvenamoji vieta. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Kiekybiniai kintamieji. Namų ūkio dydis. Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi vaikų namų ūkyje. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurdo riba. Skurdo lygis. Skurdo gylis (žemų pajamų nuokrypis). Žemų pajamų indeksas. Gini koeficientas. Loerenco kreivė. Pajamos mieste ir kaime. Namų ūkių santaupų padėtis. Koreliacija ir jos reikšmingumas. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas nuo svarbiausio veiksnio. Vieno šeimos nario išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (7)Įvadas. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. Išanalizuoti statistinius duomenis. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Ekonomikos teorija. Ištirti pasirinkto makroekonominio rodiklio priklausomybę nuo kitų makroekonominių rodiklių. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (8)Įvadas. Duomenys. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Grafinė duomenų analizė. Kokybiniai kintamieji. Gyvenamoji vieta. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Kiekybiniai kintamieji. Namų ūkio dydis. Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi vaikų namų ūkyje. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurdo riba. Skurdo lygis. Skurdo gylis (žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Gini koeficientas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (9)Įvadas. Apibrėžimai ir reikšmės. Apibrėžimai. Reikšmės. Pradiniai duomenys. 1 dalis. Grafinė duomenų analizė. 2 dalis. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. 3 dalis. Pajamų pasiskirstymo netolygumo matas – GINI koeficientas. 4 dalis. Namų ūkių pajamų nelygybės grafinė analizė. Lorenco kreivė. 5 dalis. Skurdo rodiklių įvertinimas. 6 dalis. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar vieno šeimos nario pajamos didesnės negu kaime? 7 dalis. Patikrinti ar namų ūkio vidutinės santaupos padidėjo (sumažėjo). 8 dalis. Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliacijas ir jų reikšmingumą. 9 dalis. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas nuo svarbiausio veiksnio (iš aštuntos dalies). 10 dalis. Vieno šeimos nario išlaidų priklausymas nuo įvairių faktorių. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektasĮvadas. Pateikti statistiniai duomenys. 1punktas: bendra namų ūkių charakteristika-aprašomoji statistika. 2 punktas: įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinį pajamų pasiskirstymą. 3 punktas: patikrinti ar skiriasi vieno šeimos išlaidos kaime ir mieste. 4 punktas: patikrinti, ar namų ūkių pajamos didėja. 6 punktas: išanalizuoti namų ūkių nelygybę. Gini koeficientas ir Lorenco kreivė. 7 punktas: išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. 8 punktas: ištirti ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario išlaidas. 9 punktas: įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžių koreliaciją ir reikšmingumą. Išvados. Skaityti daugiau
...