Šperos.lt > Statistika > Ekonominė statistika
Ekonominė statistika

(182 darbai)

Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (5)104 variantas. Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Kintamieji. Kiekybiniai duomenys. Statistinių duomenų analizė. Vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės išlaidos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines pajamas? Namų ūkių santaupų didėjimas. Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas, regresinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (6)114 variantas. Namų ūkių bendra charakteristika. Kursinio kintamieji. Įvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos mieste ir kaime? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkių santaupų didėjimas. Namų ūkių skurdo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės analizavimas, Gini koeficientas ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (7)Įvadas. Kursinio užduotys. Namų ūkių charakteristika. Kursinio kintamieji. Statistinių duomenų analizė. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų ir pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Patikrinimas ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas? Namų ūkių santaupų didėjimo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės ir skurdo įvertinimas. Charakteristikos apsprendžiančios namų ūkio nelygybę: Gini koeficientas ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas, regresinė analizė. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (9)Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Statistinių duomenų įvertinimas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja? Namų ūkių nelygybė ir skurdo įvertinimas. Skurdo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės įvertinimas. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Išlaidų nuo įvairių faktorių priklausomybės įvertinimas (regresinė analizė). Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų tyrimasĮvadas. Pagrindinės sąvokos, naudojamos namų ūkių biudžetų tyrime. Duomenys. Bendra namų ūkių charakteristika. Kokybiniai duomenys. Namų ūkiai pagal gyvenamąją vietą. Miestas – kaimas. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Namų ūkiai pagal namų ūkio galvų išsimokslinimą. Namų ūkio galvos socialinė-ekonominė grupė. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkio dydis. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Išlaidų priklausomybė nuo pajamų. Vidutinės pajamos mieste ir kaime. Namų ūkių santaupos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurdo rodikliai. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis (skurdo lygis). Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Nelygybės rodikliai. Džini koeficientas. Lorenzo kreivė. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų tyrimo statistinė analizėPateikti grafinę duomenų analizę. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Įvertinti skurdo rodiklius. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę apskaičiavus - Gini koeficientą. Išanalizuoti namų ūkių pajamų nelygybę remiantis Lorenco kreivė. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar mieste vieno šeimos nario pajamos didesnės nei kaime? Patikrinti namų ūkių santaupos mažėja ar didėja? Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Skaityti daugiau
Namų ūkių statistinė analizė54 variantas. Įvadas. Kursinio darbo tikslai yra: Atlikti duomenų aprašomąją statistiką, statistiškai aprašyti naudojamus duomenis. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymą. Pagal gyventojų pajamas vienam namų ūkio nariui įvertinti skurdo rodiklius, skurdo ribai naudojant 50% vidutinių ekvivalentinių pajamų. Naudojant Džini indeksus nustatyti, namų ūkiuose gyvenančių mieste ar kaime didesnė nelygybė. Atliekant koreliacinę analizę nustatyti, ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos? Duomenų aprašomoji statistika. Kiekybinių rodiklių analizė. Kokybinių rodiklių analizė. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Skurdo lygio įvertinimas. Namų ūkių nelygybės įvertinimas. Koreliacinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių statistinis tiriamasis darbasUžduotis. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Vieno šeimos nario vidutinių pajamų ir išlaidų pasiskirstymas ir palyginimas. Vieno šeimos nario vidutinių išlaidų skirtumas mieste ir kaime. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų ir vidutinių pajamų tiesioginis ryšys. Namų ūkių santaupų kitimas. Namų ūkių nelygybė. Gini koeficientas. Skaityti daugiau
Namų ūkių tyrimaiĮvadas. Namų ūkių samprata ir tyrimai. Namų ūkių disponuojamų pajamų lygis, diferenciacija ir dinamika, šalies skurdo lygis. Namų ūkių vartojimo išlaidų lygis, diferenciacija ir dinamika, priklausomybė nuo pajamų lygio. Išvados. Skaityti daugiau
Namų valdų pasiūlos kainų statistinė analizė: Vilniaus rajonasĮvadas. Verčių zonų žemėlapis. Pasiūlos kainos. Sklypų pasiūlos kainos lentelė. Namų valdų pasiūlos kainos lentelė. Namų kainos pasiūlos lentelė. Tikimybinių skirstinių skaitinės charakteristikos. Poslinkio charakteristikos. Namų valdų poslinkio charakteristikos. Namų poslinkio charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Žemės sklypų sklaidos charakteristikos. Namų valdų sklaidos charakteristikos. Namų sklaidos charakteristikos. Paklaidų skaičiavimas. Weibull‘o tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Lognormalinis tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Gamma tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Natūrali gyventojų kaita Kauno miesto, Lazdijų, Šilalės ir Rokiškio rajonų, Kauno apskrities ir Lietuvos teritorijose 2003 — 2007 metaisĮvadas. Šio kursinio darbo tikslas: Apžvelgti natūralios gyventojų kaitos rodiklius. Uždaviniai. Darbo hipotezė. Pagrindinės sąvokos nagrinėjant šia temą. Metodika. Rezultatai. Gimstamumo rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Mirtingumo rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Natūralaus gyventojų prieaugio rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Santuokos ir ištuokos rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Vaikų iki 1 metų mirtingumo rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Išvados. Skaityti daugiau
Naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėseĮvadas. Tikslas – ištirti naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimo rodiklius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos matai. Asimetrijos ir eksceso rodikliai. Dinamikos eilutės ir jų rodikliai. Analitiniai dinamikos eilučių rodikliai. Ekonominių teiškinių tarpusavio analizė. Dinamikos eilučių analizė – tiesinis trendo modelis. Dinamikos eilučių ektrapoliacija prognozavimui. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų statistinio tyrimo eiga ir metodai. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus statistinis tyrimas. Pradiniai tyrimo duomenys ir jų santykiniai dydžiai. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus skaitinės charakteristikos. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus reikšmių pasiskirstymas. Statistinio tyrimo skaičiaus dinamikos eilutės rodikliai. Tarpusavio ryšio analizė. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus prognozavimas. Išvados. Priedas (Manifestinė kontento lentelė). Skaityti daugiau
Nedarbo lygio Radviliškio mieste statistinis tyrimasĮvadas. Nedarbas ir užimtumas. Darbo išteklių klasifikacija. Nedarbo tipai ir visiškas užimtumas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo mažinimo priemonės ir užimtumo reguliavimas. Tyrimo metodika. Nedarbo lygio analizė Radviliškio mieste. Trumpa Radviliškio darbo biržos charakteristika. Ekonominės situacijos apžvalga Radviliškio mieste. Bedarbių struktūra Radviliškio mieste. Užimtųjų gyventojų dinamika Radviliškio mieste. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo lygio statistinis įvertinimasNedarbo nuostoliai. Nedarbo nuostoliai (kaštai). Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo tipai. Visiškas užimtumas ir jo kriterijai. Moterų nedarbas Lietuvoje. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo pasiūla gali būti padidinta. Darbo paklausa gali būti padidinta. Nedarbo nuotėkio srautas. Lietuvos darbo birža. Darbo biržos funkcijos. Statistinių duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo lygio statistinis tyrimas Marijampolės apskrityje ir jos savivaldybėseNedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nedarbo lygio prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo lygio statistinis tyrimas Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėseĮvadas. Nedarbo lygis. Nedarbo lygio Vilniaus apskrityje ir jo savivaldybėse statistinis tyrimas. Absoliutinių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimai. Nedarbo lygio kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių prognozavimas. Nedarbo lygio prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo lygio Šiaulių mieste statistinis tyrimasĮvadas. Nedarbo lygio samprata. Nedarbo tipai. Nedarbo lygio sąvoka. Nedarbo lygio Šiaulių mieste statistinė analizė. Nedarbo lygio Šiaulių mieste struktūros tyrimas. Bedarbių skaičiaus dinaminis tyrimas. Faktorinė nedarbo lygio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo lygio Utenos mieste statistinis tyrimasĮvadas. Teorinė dalis. Nedarbo lygio Utenos mieste statistinis tyrimas. Nedarbo tipai. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Lietuvos darbo rinkos problemos ir tendencijos. Lietuvos darbo rinkos ir Europos sąjungos šalių palyginimas. Praktinė dalis. Bedarbių skaičiaus kitimo analizė. Jaunimo iki 25 m. kitimo analizė. Bedarbių struktūra pagal lytį. Bedarbių procento nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus analizė. Ieškančiųjų darbo įdarbinimo kitimo analizė. Ieškančiųjų darbo įdarbinimo kitimo analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Nedarbo statistinis tyrimasĮvadas. Statistinės priemonės nedarbo tyrimui. Statistinės lentelės. Grafinis duomenų skaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Nedarbo statistinis tyrimas. 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų leidimų skaičius Klaipėdos apskrityjeĮvadas. Negyvenamųjų pastatų statyba, pagal išduotų leidimų skaičių Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų vienetų skaičius Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo eiga. Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų leidimų skaičius Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Chronologinė lentelė. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
......