Šperos.lt > Statistika > Ekonominė statistika
Ekonominė statistika

(182 darbai)

Ekonominė statistika (6)10 uždavinių su sprendimais. Žinoma: Užmokesčio grupė, darbo užmokesčio koeficientas, darbuotojų skaičius. Apskaičiuoti: vidutinį tarifų lygį; vidutinį tarifo koeficientą. Duota: Veiklos, Planas, Faktas. Apskaičiuoti: darbo laiko koeficientą pagal vidutinį skaičių planą ir faktą, vidutinį darbininko darbo dienų skaičių pagal planą ir faktą, kiek vienam darbuotojui, pagal darbo dienų skaičių, tenka darbo laiko (procentais), apskaičiuoti vienos darbo dienos trukmę, pagal planą ir faktą, vieno darbuotojo darbo laiko trukmę, vienos dienos darbo trukmę. Duota: simbolis, rodikliai. Apskaičiuoti: kiek pasikeitė produkcijos apimtis per metus, produkcijos augimo dydį didėjant darbo našumui, gamybos produkcijos augimą, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, atsižvelgiant į darbo našumą, apskaičiuoti ekonomikos augimo perspektyvų darbą (procentais), atsižvelgiant į darbo našumą, apskaičiuoti, kiek išaugo darbuotojų skaičius (procentais). Duota: rodikliai, pradinė vertė, likutinė vertė. Apskaičiuoti: Absoliutinis statistini pokytį, Augimo tempą, Augimo tempą pagal absoliutinį pokytį, Koeficiento atnaujinimą, Išlaidų koeficientą, Koeficiento nusidėvėjimą metų pradžioje, Koeficiento nusidėvėjimą metų pabaigoje, Naudingumo koeficientas metų pradžioje, Naudingumo koeficientas metų pabaigoje. Duoti tokie šalies ekonominiai rodikliai (tūkst.lt.). Apskaičiuoti: Bendrąjį vidaus produktą (BVP). Grynąsias nacionalines pajamas (GNP). Nacionalines pajamsa (NP). Asmenines pajamas (AP). Disponuojamąsias pajamas (DP). Bendrąjį likvidumą (BL). Kryptinį likvidumą (KL). Pagal duotus duomenis nustatykite balansinę sąskaitą prekių gamybos ir paslaugų (mln. lt.). Nustatykite "Draudima" gamintojo kainas, pagrindines kainas, pridėtinės vertės kainą, pagal duotus duomenis. Duota: Metų pradžioje šalyje gyventojų skaičius buvo 150mln. žmonių. Metų pabaigoje žmonių skaičius padidėjo iki 164 mln. žmonių. Praėjusiais metais gimė 15 mln. žmonių, žuvo 11 mln. žmonių. Nedarbingų žmonių šalyje yra 56 mln. žmonių. Bedarbių šalyje 12 mln. žmonių. Apskaičiuoti: Šalyje esantį nedarbo lygį. Migracijos koeficientas. Koeficientas gyventojų (natūralaus) judėjimo, ekonominės gamybos apyvartos. Gyventojų šalies koeficientą. Įmonė, kuri gamina masinės paklausos prekes, nori pakelti šių prekių kainas. Eilėje prekybos taškų, buvo atliktas eksperimentas. Gauti rezultatai charakterizuojantys prekių pardavimo apimtis, atsižvelgiant į kainų padidinimo tempus. Duota: bulvių gamyba. Atlikti bulvių auginimo regiono nuo 1995-2000 m. analizę. Skaityti daugiau
Ekonominė statistika (7)Regresinė analizė. Tiesinės regresijos modelis. Determinacijos koeficientas. Dviejų kintamųjų regersinė analizė. Dinamikos (laiko) eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Laiko eilučių prognozė. Prognozavimas išlyginimo metodais. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Eilutės trendo prognozavimas. Skaityti daugiau
Ekonominis procesas: Švedijos kronos kurso prognozavimas pasirinktu perioduĮvadas. Probleminės srities aprašymas. Modelio sudarymas. Adityvusis regresijos modelis. Multiplikatyvusis regresijos modelis. Trendo modelio parinkimas. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Regresijos išskirčių diagnostika. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Eksporto ir importo statistinė analizėĮvadas. Užsienio prekybos esmė. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Užsienio prekybos statistika. Pagrindinių statistinių duomenų apžvalga. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Eksporto ir importo prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Užsienio prekybos prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros energijos išlaidos nuo 2006 metų kovo mėnesio iki 2008 metų vasario mėnesioĮvadas. Darbo tikslas – ištirti ir prognozuoti elektros energijos sunaudojimo kitimą. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė: sklaidos ir stačiakampės diagramos, duomenų normalumas, išskirtys. Koreliacinė matrica. Sklaidos diagrama. Histograma. Kvantilių grafikas. Stebinių normalizavimas. Normalumo tikrinimas. Išskirčių nustatymas. Koreliacinė matrica. Modelio (laiko eilutes regresijos) įvertinimas. Viengubo eksponentinio išlyginimo modelio tyrimas. Dvigubo eksponentinio išlyginimo modelio tyrimas. Holto-Vinterio modelių tyrimai. Prognozavimo grafikas. Dinaminė prognozė. Statinė prognozė. Situacijų modeliavimas: liekamųjų paklaidų analizė; priklausomojo kintamojo prognozavimas; kintamųjų pakeitimas. Linijinis grafikas. Liekamųjų paklaidų sklaidos diagrama. Liekamųjų paklaidų histograma. Liekamųjų paklaidų kvantilių grafikas. Pasikliautinųjų intervalų diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Energetikos produktų bendroji rinka LietuvojeĮvadas. Kursiniame darbe tiriami duomenys nuo 2000 metų sausio pirmos dienos iki 2007 rugsėjo pirmos dienos. Tyrimo tikslas – nustatyti kaip keisis bendroji rinka per artimiausius 10 mėnesių. Pirminė duomenų statistinė analizė. Duomenų transformacija. Statistinio modelio parinkimas. Geriausio modelio parinkimas. Modelių ir jo parametrų įverčių tyrimas realizacijų aibėje naudojant pasirinkinėtą modelį. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos lyginamoji analizė: AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė"AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" finansinės veiklos lyginamoji analizė. Įvadas. Finansų valdymas. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Finansinės ataskaitos ir jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Pelno ir pinigų srautų ataskaita. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" veiklos analizė. AB "Linas" duomenų analizė. AB "Alytaus tekstilė" duomenų analizė. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" finansinių rodiklių analizė. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" pardavimų ir suteiktų paslaugų analizė dinaminių eilučių metodu. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" bendrojo pelno (nuostolio) prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. AB "Linas" ir AB "Alytaus tekstilė" veiklos pelno (nuostolio) prognozavimas ekstrapoliacijos metodu. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Gaiviųjų gėrimų rinkos apžvalga ir vystymosi tendencijos LietuvojeĮvadas. Lietuvos alaus rinkos apžvalga. Lietuvos alaus rinka 1999 metais. 2000 m. sausio - gegužės mėn. 2000 m. liepos – gruodžio mėn. 2001 m. sausio – gruodžio mėn. 1994 – 2000 metų laikotarpis. Lietuvos alaus rinkos pardavimų priklausomybė nuo temperatūros (koreliacijos apskaičiavimas). Lietuvos alaus rinkos pardavimų priklausomybė nuo laiko, 1994 – 2001 m. (pagal trendo funkciją). Išvados. Skaityti daugiau
Gyvenamojo fondo statistinis tyrimas Vilniaus apskrityjeĮvadas. Darbo tikslas - panaudojant statistinės analizės metodus ištirti ir įvertinti gyvenamąjį fondą Vilniaus apskrityje ir jo savivaldybėse. Gyvenamojo fondo Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių ir grafikų naudojimas, atliekant gyvenamojo fondo Vilniaus apskrityje statistinį tyrimą. Stulpelinės ir juostinės. Linijinė diagrama. Kvadratinės ir apskritiminės diagramos. Skritulinė diagrama. Stačiakampė diagrama. Sklaidos diagramos. Formulių naudojimas atliekant gyvenamojo fondo statistinį tyrimą.Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Moda. Mediana. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Gyvenamojo fondo Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Vilniaus apskrities gyvenamojo statistinio tyrimo rezultatai. Gyvenamojo fondo skaičius Vilniaus apskritis 1995-2006 metai, tūkstančiai kv. metrų. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos baziniai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos baziniai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos grandininiai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos grandininiai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos grandininiai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos grandininiai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių struktūros santykiniai rodikliai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių palyginamasis aplenkimo koeficientas. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių koordinacijos santykis. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities 1995- 2006 metų aritmetinis vidurkis. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities ir Vilniaus apskrities savivaldybių viso tiriamo laikotarpio aritmetinis vidurkis. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistikos tyrimasGimstamumas ir mirtingumas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Gimusių ir mirusių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Gimstamumo ir mirtingumo variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais. Skaityti daugiau
Gyventojų skaičius mieste ir kaime: Lietuvos Respublika ir Kauno apskritisĮvadas. Šio darbo ekonominės statistikos tyrimo tikslas yra ištirti Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities ir jos savivaldybių gyventojų skaičių mieste ir kaime nuo 2005 iki 2008 metų, įvertinant jų pokytį. Gyventojų skaičiaus Lietuvos Respublikoje ir Kauno apskrityje ir jos savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindas. Lentelės naudojamos statistiniame tyrime. Grafikai naudojami statistiniame tyrime. Formulių naudojimas statistiniame tyrime. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Moda. Mediana. Kvartilis. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities ir jos savivaldybių vidutinio gyventojų skaičiaus mieste ir kaime statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities ir jos savivaldybių vidutinio gyventojų skaičiaus mieste ir kaime statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Gyventojų užimtumo paslaugose statistinis tyrimas Kauno apskrityjeĮvadas. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo Kauno apskrityje teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant užimtumo paslaugose statistinį tyrimą Kauno apskrityje. Grafikas kaip statistinio tyrimo instrumentas. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo Kauno apskrityje tyrimo eiga ir instrumentai. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo Kauno apskrityje rezultatai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimasĮvadas. Užimtumas ir jo struktūros kaita. Gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Demografinė padėtis. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Neoficialus užimtumas. Paslėptas nedarbas. Nedarbas. Užimtumo svarba ir visuomenė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas (2)Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodyklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų užimtumo prognozavimas naudojant trendą. Užimtų gyventojų tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rodiklių kiekybinė analizė: baldų gamybaĮvadas. Nagrinėjamos įmonės charakteristika. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis pokytis (δy). Kitimo tempas (td). Padidėjimo/sumažėjimo tempas (tp). Vidutinis lygis (y).Vidurkiai. Statistinis prognozavimas. Analitinis metodas. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Indeksai. Dinamikos indeksai. Teritoriniai indeksai. Ekonominiai-statistiniai matai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rodiklių statistinė analizė: AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Tyrimo tikslas: įvertinti bei atlikti AB "Rokiškio sūris" veiklos rodiklių statistinę analizę. Įmonės charakteristika. Dinaminių eilučių rodiklių taikymas AB "Rokiškio sūris" įmonėje. Absoliutiniai pokyčiai. Kitimo tempai. Padidėjimo/sumažėjimo tempai. Vidutinis lygis. Vidurkių analizavimas AB "Rokiškio sūris" įmonės veikloje. Pagrindinės vystymosi tendencijos. Statistinis prognozavimas AB "Rokiškio sūris" įmonėje. Analitinis metodas. Tiesės išraiška. Antro laipsnio parabolės išraiška. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė AB "Rokiškio sūris" įmonėje. Indeksų skaičiavimas AB "Rokiškio sūris" įmonės veikloje. Dinamikos indeksai. Teritoriniai indeksai. Išvados ir rekomendacijos Priedai (17 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Eglė"Įvadas. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo tempas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių metodų taikymas UAB "Eglė". Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Analitinis metodas. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Dinaminės eilutės išlyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonių skaičiaus kitimo 2000-2005 metais vertinimasĮvadas. Įmonių skaičiaus kaitos teorinės prielaidos. Pradinių duomenų lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Skritulinė diagrama. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvantiliai. Stulpelinės diagramos. Linijinės diagramos. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilutės apibendrinamieji rodikliai. Sklaidos charakteristikos. Koreliacija. Regresija. Ekstrapoliacija. Trendas. Įmonių skaičiaus kaitos vertinimo modelis. Įmonių skaičiaus vertinimo rezultatai. Pradinė duomenų lentelė. Įmonių skaičiaus struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Įmonių skaičiaus skaitinės charakteristikos. Vidurkis. Moda ir mediana. Variacijos užmojis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Asimetrija. Eksceso koeficientas. Įmonių skaičiaus dinamikos eilutės rodikliai. Įmonių skaičiaus požymių pasiskirstymas. Tarpusavio ryšio analizė. Įmonių skaičiaus prognozavimas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonių skaičiaus statistinis tyrimas paslaugų sektoriujeĮvadas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti paslaugų sektoriaus įmonių kitimo rodiklius, juos išanalizuoti teoriškai ir praktiškai. Įmonių skaičiaus paslaugų sektoriuje statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistiniame tyrime naudotinos lentelės. Statistiniame tyrime naudotini grafikai. Statistiniame tyrime naudotinos formulės. Įmonių skaičiaus statistinio tyrimo paslaugų sektoriuje metodika. Paslaugų sektoriaus įmonių skaičiaus statistinis tyrimas. Retrospektyvinė dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis, paveikslėliais. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla Klaipėdos apskrityje statistinis tyrimasĮvadas. Įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla, skaičiaus statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla statistinio tyrimo Klaipėdos apskrityje eiga ir instrumentai. Klaipėdos apskrities įmonių, užsiimančių kompiuteriais ir su jais susijusia veikla statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
...