Šperos.lt > Statistika > Aprašomoji statistika
Aprašomoji statistika

(39 darbai)

Paslaugų įmonių nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus statistinis tyrimasĮvadas. Darbo tikslas – įvertinti paslaugų įmonių, nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus kaitą. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistinių lentelių ir grafikų naudojimas, atliekant statistinį tyrimą. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Tarpusavio ryšio analizė. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo metodika. Dinamikos eilutės. Tarpusavio ryšio analizė. Įmonių skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė duomenų analizė. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo rezultatai. Dinamikos eilutės. Įmonių skaičiaus rodiklių tarpusavio ryšio analizė. Paslaugų įmonių, nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė analizė ir prognozavimas. Išvados. Priedas (5 psl.) Skaityti daugiau
Rytų skirstomųjų tinklų sandorių statistinė analizėUžduotis: Aprašyti tiriamąjį objektą ir jo požymius, kurie buvo stebimi. Tiriamojo objekto požymio stebėjimų turi būti nemažiau nei 100 (N ≥ 100). Atlikti duomenų statistinę analizę. Duomenis aprašyti, susisteminti, sugrupuoti į atitinkamą intervalų skaičių ir pavaizduoti grafiškai. Pateikti pagrindines skaitines imties charakteristikas (vidurkis, mediana, moda, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas, asimetrijos ir eksceso bei kiti koeficientai); Pateikti vidurkio ir dispersijos pasikliautinuosius intervalus. Patikrinti hipotezę apie imties suderinamumą su normaliuoju dėsniu (pagal χ2 kriterijų) ir hipotezę, kad vidurkis lygus medianai. Naudojantis dinamikos eilučių teorija sudaryti prognozavimo modelį. Suformuluoti tikslines išvadas. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Santuokų ir ištuokų statistinis tyrimasĮžanga. Santuokos ir ištuokos Lietuvoje 1995 - 2006 m. Bendrieji duomenys. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Santuokų bazinis. Grandininis. Ištuokų skaičiaus. Bazinis. Analitinis išlyginimas ir prognozavimas. Santuokų. Ištuokų. Koreliacinė – regresinė analizė. Ištuokų ir emigracijos ryšys. Įregistruojamų santuokų skaičiaus priklausymas nuo MGL. Išvados. Skaityti daugiau
Statistika (35)Turimi duomenys apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį. Parodyti grupių sudarymo eiga pagal grupuojamąjį požymį išskiriant 4 grupes. Savivaldybių išskirstymui po grupes naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę turinčią tikslų pavadinimą ir išskirti grupių pavadinimus ir jų intervalus, į grupes patenkančių savivaldybių skaičių išreikštą absoliutiniais ir santykiniais dydžiais. Gautą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai histograma, aptarti gautus rezultatus. 2. Lietuvos ūkininkų ūkių ir kitų gyventojų ūkių rugių pasėlių plotai ir derlius 2005 metais. Parodyti grupių sudarymo eigą; Duomenų išskirstymui po grupes ir rugių derlingumo vidurkių apskaičiavimui naudoti darbo lentelę, kurioje būtų: grupių pavadinimas ir jų intervalai, savivaldybių numeriai, rugių plotai, ha, rugių derlius, t; savivaldybių skaičius, rugių plotų ir derlių sumos grupėse ir iš viso; grupiniai rugių derlingumo vidurkiai; Sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų: grupių pavadinimai ir jų intervalai, savivaldybių skaičius grupėse ir iš viso, rugių derlingumo vidurkiai (t/ha) ir jų pokyčiai, procentais. Padaryti išvadas apie rugių derlingumo priklausomybę nuo tręšimo 2005 m. 3. Pagal antro uždavinio duomenis kombinuoto analitinio grupavimo būdu nustatyti rugių derlingumo priklausomybę nuo žemės ūkio naudmenų našumo balo ir įterptų mineralinių trąšų kiekio 2005 m. Metodika: Parodyti grupių sudarymo eigą pagal kiekvieną požymį išskiriant po 3 grupes. Grupavimui naudoti darbo lentelę, kurios prieskiltyje nurodyti grupes pagal žemės ūkio naudmenų našumo bala, o skiltyse pagal įterptų mineralinių trąšų kiekį. Kiekvieną grupę apibūdinti tokiais rodikliais: savivaldybių numeris; rugių plotai, ha; rugių derlius, t; plotų ir derlių sumos grupėse; rugių derlingumo grupiniai vidurkiai, t/ha. Iš darbo lentelės apskaičiuotų rodiklių sudaryti suvestinę lentelę, turinčią trumpą ir aiškų pavadinimą bei: grupių pavadinimus ir jų intervalus; į grupes patenkančių savivaldybių skaičių; rugių derlingumo grupinius vidurkius, t/ha; Padaryti išvadas apie rugių derlingumo priklausomybę nuo žemės kokybės, tręšimo 2005 m. 4. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės, apibūdinančios fakulteto studentų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) ir lytį 2001 metų ir 2005 metų maketą: Tarinį išdėstant paprastai; Tarinį išdėstant kombinuotai. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. Sudaryti grupinės suvestinė lentelės maketą , kurioje būtų pateikti duomenys apie grupės studentų pasiskirstymą pagal kiekybinį požymį. Lentelėje turėtų būti duomenys apie bendrą grupės studentų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal lytį 2004 m. ir 2005 m. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. 5. Apskaičiuoti faktinio derlingumo dinamikos planinės užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius. Apskaičiuotus santykinius dydžius surašyti į lentelę ir padaryti apibendrinančias išvadas. Pirmos lentelės duomenis pavaizduoti grafiškai linijine diagrama. 6. Apskaičiuoti palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Duomenis pavaizduoti grafiškai stulpeline diagrama. 7. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti.Sudaryti sektorinę diagramą, vaizduojančią apskrities darbuotojų pasiskirstymą pagal savivaldybes. 8. Apskaičiuoti koordinacijos ir struktūros santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sunertų stulpelių diagramą, vaizduojančią galvijų, iš jų ir karvių, skaičiaus dinamiką. 9. Apskaičiuoti grūdų savikainos ir kainos vidurkius. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 10. Apskaičiuoti grūdų savikainos vidurkius 2005 ir 2006 metais, bei savikainos vidurkio dinamikos santykinį dydį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 11. Apskaičiuoti AB kovo mėnesį dirbusių darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. Skaityti daugiau
Statistika (42)Excel byla. Duota statistinė eilutė - respondentų socialinis-ekonominis indeksas. (Jis skaičiuojamas įvertinant įvairius turto ir padėties visuomenėje rodiklius.). Socialinis-ekonominis indeksas gali įgyti reikšmes nuo 0 (Ypač žema) iki 100 (Ypač aukšta). Jis paskaičiuotas taip, kad populiacijos vidurkis būtų lygus 50. Apskaičiuokite statistinio skirstinio parametrus ir surašykite juos geltoname lauke. Į raudonus laukelius įrašykite reikšmių interpretacijas. Apskaičiuokite vyrų ir moterų socialinio ekonominio indekso vidurkius ir standartinius nuokrypius. Duomenis surašykite į lentelę, padarykite išvadas. Kodavimas 1 - vyras, 2 - moteris. Duota statistinė lentelė, kurioje pateikti duomenys apie respondentų socialinį-ekonominį indeksą. Apskaičiuokite vidurkį. Apskaičiuokite standartinį nuokrypį. Apskaičiuokite vidutinį tiesinį nuokrypį. Nustatykite, ar policijos pareigūnų skaičius susijęs su nusikaltimų skaičiumi. Tuo tikslu naudodamiesi internetu statistikos departamento puslapyje raskite duomenis apie policijos pareigūnų skaičių ir užregistruotų nusikalstamų veikų skaičių savivaldybėse 2005 metais. Pavaizduokite duomenis sklaidos diagrama. Apskaičiuokite koreliacijos koeficientą. Interpretuokite duomenis. Duota: darbuotojų darbo stažas ir vidutinis atlyginimas. Nubrėžkite sklaidos diagramą, diagramoje pažymėkite tiesės lygtį ir determinacijos koeficientą. Interpretuokite duomenis. Skaityti daugiau
Statistika (57)Generalinė aibė. Populiacija. Imtis. Imties tūris. Imties koeficientas. Generalinės aibės charakteristikų vertinimas. Sklaidos charakteristikos. Asimetrijos ir formos charakteristikos. Pasikliautinieji intervalai. Santykinė kvadratinė paklaida. Statistinių hipotezių tikrinimas. Kriterijai. Nulinė hipotezė. Reikšmingumo lygmuo. Maknemaro kriterijus. Mano–Vitnio kriterijus. Vilkoksono kriterijus. Koreliacinė ir regresinės analizės. Koreliacijos koeficientas. Kiekybinių dydžių analizė. Kokybinių dydžių analizė. Klasifikacinių (nominalinių) dydžių koreliacija. Pirsono kontingencijos koeficientas. Regresijos tiesės. Dispersinės analizės metodas. Skaityti daugiau
Statistika (60)Statistinė hipotezė. Hipotezių apie dispersijos reikšmes tikrinimas. Dviejų normaliųjų dydžių dispersijų palyginimas. Vidurkių palyginimo hipotezės. Neparametrinės hipotezės. Vilkoksono kriterijus. Skaityti daugiau
Statistika (77)1 užduotis: sukurti 300+nr atsitiktinių skaičių lentelę turinčią normalų pasiskirstymą. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių lentelę. Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Grafinis duomenų vaizdavimas. Padėties charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. 2 užduotis: iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti jau surinktus statistinius duomenis. Pavaizduoti juos grafiškai naudojant įvairius grafikus ir schemas. Surasti padėties ir sklaidos charakteristikas. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Grafinis duomenų vaizdavimas. Skaityti daugiau
Statistinė analizė ir prognozavimas: rapsų auginimas Kauno apskrities ūkiuoseKauno apskrities visų ūkių rapsų auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas. Įvadas. Darbo tikslas – ištirti, išanalizuoti Kauno apskrities visų ūkių rapsų plotus, derlių ir derlingumą, įtvirtinti statistikos teorijos, prognozavimo pagrindų ir žemės ūkio statistikos teorines žinias ir taikyti jas nagrinėjant praktinius klausimus. Statistiniai duomenų apie rapsus šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Rapsų statistinės analizės metodai bei būdai. Rapsų auginimo rezultatų statistinė analizė. Rapsų plotų statistinė analizė. Rapsų derliaus statistinė analizė. Rapsų derlingumo statistinė analizė. Rapsų auginimo rezultatų prognozavimas. Rapsų ploto prognozavimas. Rapsų derlingumo prognozavimas. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Statistinė analizė: AB "Dvarčionių keramika"Įvadas. Tyrimo aktualumas. Tyrimo tikslas: Atlikti išsamią AB "Dvarčionių keramika" turimų duomenų analizę ir pateikti išvadas bei 2008 metų prognozes ir pasiūlymus. Tyrimo uždaviniai. Naudoti metodai. Duomenų gavimo būdai ir šaltiniai. Tyrimo praktinė reikšmė. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Išvados. Vidurkiai. Statistinis prognozavimas. Trendo funkcija. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinis eilutės išlyginimas. Išvada. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos indeksas. Determinacijos koeficientas. Indeksai. Individualūs indeksai. Paprastieji indeksai. Vidutinis aritmetinis indeksas. Laspeireso indeksas. Pašė indeksas. Maršalo – Edžvorto indeksas. Fišerio indeksas. Statistiniai matai. Išvados. Priedai: skaičiavimai (5 psl.). Skaityti daugiau
Statistinė analizė: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Stumbras"AB "Stumbras" veiklos statistinė analizė. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atlikti išsamią AB "Stumbras" turimų duomenų statistinę analizę, pateikti išvadas ir 2008 metų prognozes bei pasiūlymus. Vidurkiai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Statistinis prognozavimas. Trendo funkcija. Pagal antro laipsnio parabolę. Pagal tiesės išraišką. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinis dinamikos eilutės išlyginimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Brove - Pirsono koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos indeksas. Determinacijos koeficientas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Statistinė analizė: auginimas ir prekyba gėlėmis UAB "Germantės gėlės"Įvadas. UAB "Germantės gėlės" plėtros galimybės. UAB "Germantės gėlės" pristatymas. UAB "Germantės gėlės" esamų ir potencialių klientų tyrimas. UAB "Germantės gėlės" plėtros galimybės ir jų pagrindimas. Bendros aplinkos analizė. Šakos aplinkos analizė. Paslaugos apibūdinimas praeityje, dabar, ateityje. Paslaugos platinimo sistema. Išvados ir pasiūlymai. Anketa. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: bedarbių skaičius Klaipėdos apskrityjeĮvadas. Bedarbių skaičiaus, darbo biržos duomenimis, statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Bedarbių skaičius, darbo biržos duomenimis, Klaipėdos apskrityje, statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Bedarbių skaičiaus, Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: klientų aptarnavimo kultūra parduotuvėje "Pingvinas"Įvadas. Įmonės pristatymas. Savo darbe pateiksiu drabužių pardavimo įmonės "Pingvinas" kai kuriuos duomenis, atliksiu tų duomenų statistinius skaičiavimus. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys. Statistinis stebėjimas (tyrimas). Tyrimo tema – "Klientų aptarnavimo kultūra parduotuvėje". Statistinės lentelės, diagramos. Vidurkiai. Sklaidos rodikliai. Santykiniai rodikliai. Dinamikos eilutės. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: mokamos pensijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Joniškio rajoneĮvadas. Mokamos pensijos VSDFV (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos) arba Sodros Joniškio rajono skyriuje. Mokamų pensijų VSDFV (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyb0s) Joniškio rajono skyriuje skaičius. Statistinis tyrimas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio rajone mokamos pensijos. Santykinių dažnių apskaičiavimas ir reikšmių analizė. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas ir reikšmių analizė. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Tikimybių teorija ir matematinė statistika (2)Individualus namų darbas. Įvadas. Užduotis – žinant 2008 metų trečiojo ketvirčio infliacijos duomenis ir pasinaudojant regresijos lygtimis suprognozuoti neto darbo užmokesčio metinį augimą 2008 metų trečiąjį ketvirtį. Duomenys. Parinkti ekonominiai rodikliai. Metinė infliacija. Užduotys. Aprašomoji statistika. Metinių duomenų apskaičiavimas. Iš ketvirtinių duomenų apskaičiuojami metiniai panaudojant Microsoft Excel formulę average (vidurkis). Augimo tempų apskaičiavimas. Apskaičiuotų augimo tempų grafikai. Padėties ir sklaidos charakteristikos skaičiavimas. Dažnių skirstinių formos charakteristikų skaičiavimas. Koreliacinė ir regresinė analizės. Koreliacijos koeficientų skaičiavimas. Regresijos lygčių sudarymas. Augimo tempų, prognozių ir paklaidų grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimas: įvaikinimo problemos vertinimasPowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas - ištirti bei išanalizuoti Lietuvos žmonių nuomonę apie įvaikinimą. Tyrimas atliktas. Tyrimo imties tūris. Klausimynas (4). Viešosios nuomonės apie įvaikinimą tyrimo rezultatai (3). Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal lytį. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal amžių. Požymio "amžius" charakteristikų rezultatai. Aritmetinio vidurkio, dispersijos, standartinio nuokrypio ir medianos apskaičiavimas. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal ryžtą įsivaikinti. Ar sutinkate, kad įvaikintam vaikui reikia nuo pat pradžios pasakoti, kad jis įvaikintas. Kokio amžiaus vaiką, jūsų manymu, geriausiai įvaikinti. Ar mūsų valstybė gerai aprūpina globos namus. Kodėl žmonės pasiryžta įsivaikinti vaiką. Tiriamųjų asmenų pasiskirstymas pagal mėnesinį uždarbį. Požymio "mėnesinis uždarbis" charakteristikų rezultatai. Požymių "lytis" ir "ryžtas įsivaikinti" porinė dažnių lentelė. "Lytis" ir "tiesos pasakojimas" porinė charakteristika. Pirsono X2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno koreliacijos koeficientas (4). Pirsono koreliacijos koeficientas. Išvados (2). Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (15)64 variantas. Įvadas. Darbo tikslas: statistiškai aprašyti duomenis. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Apibrėžimai. Duomenų aprašomoji statistika. Kokybinių rodiklių analizė. Kiekybinių rodiklių analizė. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išsiskiriančių reikšmių tyrimas. Koreliacinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio šalių piliečių įsidarbinimas Lietuvoje (2)Įvadas. Užsienio šalių piliečių įsidarbinimas Lietuvoje: teisinis aspektas. Užsieniečių įsidarbinimas Lietuvoje 1995-2005. Įdarbintų užsieniečių skaičius pagal sektorius. Laikinai Lietuvoje dirbančių užsieniečių pasiskirstymas pagal šalis. Laikinai Lietuvoje dirbančių užsieniečių pasiskirstymas pagal profesijas. Išvados. Skaityti daugiau