Šperos.lt > Religija > Krikščionybė
Krikščionybė

(112 darbai)

Krikščionimis tapusių žmonių asmenybės bruožai, savybės ir pomėgiai prieš atsivertimą ir po joKrikščionimis tapusių žmonių asmenybės bruožai, savybės ir pomėgiai prieš atsivertimą ir po jo. Kaip paruoštos ir kam skirtos dovanėlės batų dėžutėse? Išvados. Skaityti daugiau
Krikščioniškas socialinis mokymasKrikščioniškojo socialinio mokslo samprata, šaltiniai ir teisėtumas atsižvelgiant į Apreiškimą ir prigimtinę teisę. Krikščioniškojo socialinio mokslo samprata. Pačios doktrinos suvokimas kaip vienumos. Popiežiaus Leono XIII enciklika darbininkijos klausimu (Rerum Novarum/ 1891). Mokymas apie privačią nuosavybę. Mokymas apie atlyginimą. Profsąjungos ir valstybės pareiga dirbantiesiems. Popiežiaus Pijaus XI enciklika apie visuomenės atnaujinimo tvarką (Quadragesimo Adveniens/1931 m.): dokumento išleidimo aplinkybės, mokymas apie kapitalą ir darbą; socialinės tvarkos tobulinimo perspektyvos; socializmo vertinimas. Popiežiaus Jono XXIII–ojo enciklika Pacem in terris (Taika žemėje), 1963 m. Pavienio asmens santykiai su politine valdžia. Valstybių tarpusavio santykiai. Pasaulinės tautų bendruomenės harmonija. Laiko ženklų apžvalga. Vatikano II Susirinkimo Pastoracinė Konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje, 1965 metais. Ekonominės pažangos tarnavimas žmogui. Ekonominės pažangos kontrolė. Milžiniškų ekonominių ir socialinių skirtumų panaikinimas. Darbas, jo sąlygos ir laisvalaikis. Dalyvavimas įmonių bei visos ekonomikos tvarkyme ir darbo konfliktai. Žemiškųjų gėrybių paskirtis visų žmonių labui. Investicijos ir pinigai. Politinės bendruomenės prigimtis ir tikslai bei santykiai su Bažnyčia. Visų bendradarbiavimas viešajame gyvenime. Politinė bendruomenė ir Bažnyčia. Nuolatinės taikos puoselėjimas ir tarptautinės bendruomenės kūrimas. Karo baisenybių pažabojimas. Totalinis karas. Ginklavimosi varžybos. Visiškas karo uždraudimas ir tarptautinė veikla karui išvengti. Nesantaikos priežastys ir jų šalinimas. Tautų bendruomenė ir tarptautinės institucijos. Tarptautinis bendradarbiavimas ekonomikoje. Tarptautinis bendradarbiavimas gyventojų daugėjimo klausimu. Popiežiaus Pauliaus VI enciklika apie tautų išsivystymą (Progressio populorum/1967 m.). Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika apie žmogaus darbą (Laborem exercens/ 1981m.). Darbo klausimas organiškai besivystančioje bažnyčios veikloje ir jos socialiniame moksle. Darbo problema – socialinio klausimo raktas. Darbo vertinimo kriterijai. Darbas objektyviai imant: technika. Žmogus subjektyviai imant: žmogus – darbo subjektas. Grėsmė tikrajai vertybių gradacijai. Darbo žmonių solidarumas. Darbas ir asmens orumas. Darbas ir visuomenė: šeima, tauta. Darbas – kapitalas – nuosavybė. Darbas ir nuosavybė. Darbo žmonių teisės. Tiesioginiai ir netiesioginiai darbdaviai. Aprūpinimo darbo problema. Atlyginimo klausimas. Profsąjungų vaidmuo. Invalidų integracija į visuomenės gyvenimą. Emigracijos problema. Darbo dvasinė prasmė. Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika apie Bažnyčios rūpestį socialinėmis problemomis (Sollicitudo rei socialis/1987 m). Dokumento išleidimo aplinkybės. Populorum Progresio enciklikos naujoviškumas. Neigiami ir teigiami dabartinio pasaulio panoramos aspektai. Charakteringi Bažnyčios socialinės doktrinos bruožai. Skaityti daugiau
Krikščionių bažnyčiaPowerPoint pristatymas. Kaip bažnyčia 1054 m. suskilo į dvi dalis. Kliuni vienuoliai. Grigalius VII. Ėjimas į Kanosą. Skaityti daugiau
Krikščionių sakramentaiGyvenimas Kristuje: sakramentai. Krikštas. Sutvirtinimas. Eucharistija. Atgaila ir susitaikymas. Ligonių patepimas. Šventimų sakramentas. Santuoka. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Kristaus gyvenimas ir krikščionybėPowerPoint pristatymas. Gyvenimo pradžia. Pagalba žmonėms. Kristaus kančios. Kristaus mirtis. Krikščionybės pradžia. Iki mūsų dienų… Skaityti daugiau
Kristaus simbolių – šviesos, Dovydo žvaigždės, duonos ir kelio – sąsajosMetodologiniai tikėjimo simbolių aprašymo sunkumai. "Aš esu pasaulio šviesa.". Šviesos šaltinis – Saulė. Saulės simbolika. Auksas – kitas dieviškosios šviesos simbolis. "Amžinoji šviesa". Aliejinė lempa. Žvakės. "Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė". Paskutinis įvaizdis, susijęs su Kristaus, Aušrinės žvaigždės ir šviesos simboliais, yra ugnis. "Aš esu gyvoji duona". "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas". Reziume. Skaityti daugiau
Kristus šiapus ir anapusĮvadas. Jėzaus Kristaus istoriškumas. Jėzaus – žmogiškasis gyvenimas. Jėzaus gimimas ir gyvenimas. Jėzaus mokymas ir stebuklai. Kristaus mirtis ir prisikėlimas. Kristus – dievas. Jėzus kaip tarpininkas. Kristus mūsų gyvenime ir krikščionybėje. Išvados. Skaityti daugiau
Laidotuvės ir vėlinėsĮvadas. Vėlinių istorija. Katalikų bažnyčios įtaka pagoniškiems vėlinių papročiams. Išvados. Skaityti daugiau
Leipalingio parapijos istorinės, religinės ir pastoracinės veiklos analizėĮžanga. Leipalingio istorinė ir religinė praeitis iki XX amžiaus pradžios. Miestelio pavadinimas, kilmė ir dvaras. Leipalingio parapijos įkūrimas. Bažnyčios statyba. Leipalingyje dirbę kunigai. Parapijos gyvenimas nuo 1910 iki 1989m. Mokykla, švietimas ir kultūra. Tautinis išsivaduojamasis judėjimas. Tremtis ir žudynės. Pogrindinė veikla. Kunigo K. Ambraso nuopelnai religiniame švietime. Katalikiško jaunimo gyvenimas tarybiniais laikais. Religinio ir kultūrinio gyvenimo pokyčiai, atkūrus Nepriklausomybę. Religinių ir kultūrinių renginių atnaujinimas. Jaunimo religinio gyvenimo pokyčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Ligonių sakramentasĮvadas. Kur sutinkame šį sakramentą šv. Rašte. Pavadinimo atsiradimas ir vystymasis. Materija ir forma. Teikėjas ir priėmėjas. Viatikas. Išvados. Skaityti daugiau
LiturgijaLiturgijos kilmė. Liturgijos esmė. Tikslas ir apibrėžimas. Liturginis kultas skirstomas. Liturgijos sektoriai(5). Liturgijos centras. Liturginės laikysenos. Smilkalai. Skaityti daugiau
Liturgija (2)Liturgijoje. Bažnyčia – Kristaus sakramentas. Bažnyčios liturgija. Liturginis kultas. Liturgija ir žmogaus kūnas. Ženklai liturgijoje. Eucharistija – sakramentų sakramentas. Liturginė malda ir Kristaus kunigystė. Liturgija ir Velykų slėpinys. Liturgijos atnaujinimo rūpestis. Liturgijos atnaujinimo ir puoselėjimo pagrindiniai principai. Mišios ir Velykų slėpinys. Kiti sakramentai ir sakramentalijos. Bažnytinė dailė ir bažnytiniai reikmenys. Skaityti daugiau
Liturginės šventėsĮvadas. Šv. Pauliaus atsivertimas. Grabnyčios. Šv. Jokūbas. Šv. Ona. Kristaus atsimainymas. Šv. Laurynas. Žolinė. Šv. Rokas. Šv. Baltramiejus. Šv. Jono krikštytojo galvos nukirtimas. Švč. Mergelės Marijos gimimas. Šv. Kryžiaus išaukštinimas. Šv. Matas. Šv. Mykolas. Šv. Pranciškus. Šv. Brigita. Šv. Simonas ir Judas. Visi šventieji ir Vėlinės. Šv. Martynas. Šv. Cecilija. Šv. Kotryna. Šv. Silvestras. Šv. Andriejus. Adventai. Šv. Barbora. Šv. Mikalojus. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Maldos analizė: "Tėve mūsų"Krikščioniška malda. Kiekvienas iš mūsų turime savo gyvenimo kelią. Tikslo siekimas. Tikėjimo išraiška. Malda. Tapimas krikščioniu. Skaityti daugiau
Michėjo pranašystės knygų analizėĮvadas. Knygos struktūra ir turinys. Michėjo knygos istorinis ir kultūrinis atsiradimo aspektas. Teologinės įžvalgos. Išvados. Skaityti daugiau
Moralinė teologija (2)Įžanga. Moralinio veiksmo objekto sąvoka. Moralinio veiksmo intencija. Moralinio veiksmo aplinkybės. Eutanazija – tai moralus ar amoralus veiksmas? Moralinis veiksmas. Moralinio veiksmo: objektas, aplinkybės ir intencija. Išvados. Skaityti daugiau
Ortodoksų soteriologijaĮvadiniai klausimai. Ortodoksų ritai. Kristologinis aspektas. Kristaus titulai. Jėzaus Kristaus viską vienijantis darbas. Kristus yra Pantokrator. Nuopuolis. Žmogaus teisumo charakteristikos. Nuopuolio pasekmės. Katalikiška gimtosios nuodėmės samprata. Gimtosios nuodėmės samprata Rytų Bažnyčioje. Rusų Ortodoksų religinės minties sidabro amžius. Rusų minties charakteristika. Vladimir Solovjov. Solovjovo aktualumas. Sergej Bulgakov. Kolektyvinės Eschatologijos temos. Pasaulio pabaiga ir jo perkeitimas: tęstinumas ir naujumas. Paruzija. Visuotinis prisikėlimas. Gyvenimas ir mirtis Biblijoje. Paskutinis teismas. Kokia yra tokio teismo esmė? Šėtono galimybė išsigelbėti. "Apokatastazis" – visatos atstatymas Dievuje. Išvados. Skaityti daugiau
Ortodoksų teologijos kristologinis aspektasDievo plano darna. Visa ko orientavimas į Kristų. Asmeninis susitikimas su Kristumi. Mūsų inkorporavimo (įjungimo) į Kristų pagrindinai elementai. Nuteisinančios malonės vaisiai. Pasiruošimas nuteisinimui. "Naujo gyvenimo" principai ir savybės. Skaityti daugiau
Pagrindiniai žmogaus asmens bruožai Katalikų Bažnyčios Katekizme. Žmogus – Dievo paveikslasĮvadas. Pašauktas gyventi Šventojoje Dvasioje. Žmogus – Dievo paveikslas. Asmuo, apdovanotas dvasine siela, protu ir valia. Dvasinė ir nemirtinga siela. Protas ir intelektas teologijoje. Valia. Jausmų vieta KBK. Pašauktas laimei. Sukurtas laisvei ir atsakomybei. Laisvė. Atsakomybė. Šventosios Dvasios vaidmuo krikščionio gyvenime. Dvasios dovanos ir vaisiai – Dievo atspindžiai žmoguje. Žmonių bendrystė. Išvados. Skaityti daugiau
Palaimintasis Jurgis Matulaitis ir lenkų priešpriešaKandidatai į Vilniaus vyskupus, iškilmių problemos. Lietuvių - lenkų santykiai ir vyskupo pastangos visus mylėti vienodai. Vyskupo sosto palikimas. Apibendrinimas. Sutrumpinimų paaiškinimas. Žodžių paaiškinimas. Skaityti daugiau
...