Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo planas: telekomunikacijų įmonėSiūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai. Prekės ir paslaugos. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininkus ir pagrindinius akcininkus. Geografinė padėtis. Rinka. Vartotojai ir rinkos plėtros tendencijos. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Prognozavimas ir planavimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Informacija apie vadovą ir darbuotojus. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir projekto kaina. Pelno-nuostolio ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: telekomunikacijų parduotuvė UAB "Atatus"Įvadas. UAB "Atatus" įstatai. Bendroji dalis. Komercinė ūkinė veikla. Įstatinis kapitalas, jo sudėtis. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymas. Administracija. Revizorius. Pelno paskirstymas. Dividendų skelbimas ir mokėjimas. Bendrovės pranešimų skelbimas. Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Verslo planas. Įžanga. Bendri projekto rodikliai. Rinkos apžvalga. Projekto pristatymas. Ekonominis finansinis projekto pagrindimas. Reziumė. Skaityti daugiau
Verslo planas: transporto-ekspedicinės firmos UAB "Transactive"Anotacija. UAB "Transactive" įstatai. Bendrovės ūkinė – komercinė veikla. Bendrovės teisės ir pareigos. Įstatinis kapitalas. Steigimo sutartis. UAB "Transactive" registravimas savivaldybės Rejestro tarnyboje. Firmos charakteristika. Savininkai ir valdytojai. Įmonės valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Siūlomos paslaugos aprašymas. Rinkodaros planas. Prekė. Kainodaros strategija. Pateikimo vieta. Reklama ir rėmimas. Konkurentai. Rizikos įvertinimas. Organizavimo rizika. Politinė rizika. Ekonominė rizika. Finansinis planas. Nenuostolingumo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: triušininkystė UAB "Eustoma"Santrauka. Verslo ir įmonės apibūdinimas. Įmonės išdėstymas. Rinka ir konkurentai. Rinkodaros planas. Gamybos planas. Reklamos politika. Rizikos veiksniai. Skaityti daugiau
Verslo planas: TŪB "Programinių paketų platinimas"Verslo plano reziumė. Verslo aprašymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Prekių asortimento charakteristika. Prekių pateikimo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Valdymas. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika. Pagrindinių darbų grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: turizmo agentūra UAB "Robinzonai"Santrauka. Summary. Verslo idėja. Verslo misija. Verslo ir marketingo tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Politinė-Teisinė aplinka. Juridiniai (žyminiai mokesčiai). Ekonominė aplinka. Socialinė-Kultūrinė aplinka. Vartotojų analizė. Įmonės vieta. Konkurentų analizė. Turizmo produktas. Marketingo tikslas. Marketingo biudžetas. Personalas. Funkcijos. Finansai. Prognozė per pirmuosius metus. Prognozė per antruosius ir trečiuosius metus. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Siūlomi užstatai paskola grąžinimui. Banko kreditas ir jo gražinimo sąlygos. Ūkinės veiklos sąnaudos. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų prognozė. Pelningo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvada. Priedai (3). Skaityti daugiau
Verslo planas: UAB "Alytaus autobusų parkas"Įmonė. Paslaugos. Marketingas. Rinka. Klientai. Konkurentai. Kaina. Rėmimas. Technologija. Vadovas ir personalas. Vieta. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: UAB "Biokuras"Įžanga. Ekologiško kuro- biogranulių ir biomasės gamybos išvystymas Anykščių rajone. Projekto atsiradimo aplinkybės ir būtinumas. Biogranulės ir biomasė gali būti panaudojamos labai plačiai. Biokuras gelbės nuo energetinės priklausomybės. Verslo prielaidos ir pasekmės. Nauda vartotojui. Lyginant su neapdirbtu medienos kuru briketuose ir granulėse yra. Mūsų pagrindiniai partneriai bus. Produkcijos pirkėjai (beveik visą numatomą pagamintą produkciją planuojama eksportuoti į Europos Sąjungos (ES) valstybes). Technologijos tiekėjai. Rinka. Įmonės strategija rinkoje. Konkurencija. Konkurenciniai privalumai. Standartai. Medienos briketų ir granulių kokybės standartai. Rinkos kainų analizė ir produkto poreikis. Medžio granulių kaina už toną pagal metų mėnesius. Projektiniai granulių gamybos cecho įrengimai ir kainos. Trumpas techninis pramonės aikštelės apibūdinimas. Granuliato gamybos iš biomasės technologijos aprašymas. Techniniai duomenys. Granuliatorių techniniai duomenys. Valdymo struktūra. Marketingo strategija. Skaityti daugiau
Verslo planas: ungurių auginimas UAB "Ungurys"Įvadas. Projekto identifikacijos lapas. Projekto pavadinimas. Projekto partneriai. Projekto finansavimo šaltiniai. Projekto aprašymas. Trumpas projekto aprašymas. Klientai. Konkurencija ir konkurentai. Pagrindiniai projekto tikslai ir uždaviniai. Rinkos pasiskirstymas. Projekto rėmimas. Kainos. Pardavimų prognozė. Personalas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Numatomi projekto darbai ir jų atlikimo terminai. Projekto išlaidos. Projekto biudžetas ir finansinis planas. Projekto biudžetas. Projekto finansinis planas. Galimos projekto rizikos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: užkandinė "Karštis"Santrauka. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Vietos analize. Patalpos ir įranga. Tiekėja. Transportas. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Skaityti daugiau
Verslo planas: užsienio kalbų mokymas UAB "Šnekučiai"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės rekvizitai. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Verslo idėja. Reikalingų lėšų poreikis, panaudojimas, atsipirkimo laikas. Pagrindiniai rizikos veiksniai. SSGG analizė. Bendrovės veiklos analizė. Bendrovės veiklos kryptys ir tikslai. Veiklos tikslai. Šakos, kurioje veiks bendrovė, aprašymas. Paslaugos aprašymas. Reikalingų medžiagų aprašymas. Esama ir būsima darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Gamyba (paslaugos). Įranga, paslaugai teikti. Paslaugos teikimo pajėgumas. Medžiagos ir priemonės. Planuojamas savaitės tvarkaraštis. Paslaugos metodinis planas. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai, reikalingi tyrimai. Marketingo planas. Rinkos tyrimas. Marketingo kompleksas. Paslaugų teikimo prognozė. Valdymas. Vadovai. Personalas. Organizacinė struktūra. Nuosavybės struktūra. Finansinis planas. Projekto finansavimo šaltiniai ir poreikiai įplaukų paskaičiavimas. Tikėtina prognozė išlaidos priemonėms ir medžiagoms įsigyti. Išlaidos klasės remontui ir dekoravimui. Baldų įsigijimas. Tikėtinos metų realizacijos apimtys. Sąnaudų prognozė ir pelno (nuostolio) paskaičiavimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Lūžio taškas. Rizikos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: vaikių priežiūra IĮ "Mama-Mia"Santrauka. Verslo aprašymas. Bendras įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Teikiamos paslaugos. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Patalpos ir įrengimai. SWOTT analizė. Finansai. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų analizė. Lūžio taškas. Priedai (7 psl.) Skaityti daugiau
Verslo planas: verslo rizikos draudimo paslaugos UAB "Rizika"Santrauka. UAB "Rizika" – tai naujai kuriamas įmonės padalinys, kuris teiks verslo rizikos draudimo paslaugas. Verslo aprašymas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Naujos paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos. Savikainos apskaičiavimas 1 mėnesiui. Valdyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Darbuotojai. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama 4 metų pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Ekonominiai rodikliai. Projekto atsipirkimo laikas. Paskolos mokėjimo grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: vertimų biuras IĮ "Darata"Verslo aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansai. Kaštų struktūra. Nusidėvėjimas. Prognozuojama pelno ir nuostolio ataskaita. Kiti finansiniai rezultatai (rentabilumas). Skaityti daugiau
Verslo planas: vestuvių organizavimas Druskininkų mieste "Baltoji gulbė"Įvadas. Firmos charakteristika. Verslo tikslai. Svarbiausios žinios. Administracijos atlyginimai. Aptarnaujantis personalas. Rinka. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Skaityti daugiau
Verslo planas: vidaus apdailos paslaugų įmonė UAB "Evelita"Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugų apibūdinimas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Reklama. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Patalpos ir įranga. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai. Įmonės valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Optimistinis variantas. Labiausiai tikėtinas variantas. Pesimistinis variantas. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: viešbutis IĮ "Saulėlydis"Individualios Oksanos Bakstienės įmonės verslo planas. Įmonė (pagrindinė informacija). Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės charakteristika. Įmonės paskirtis, tikslai ir strateginė orientacija. Paslauga ir produktas. Verslo sąlygos. Produkto aprašymas. Marketingas. Bendra rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Pateikimas. Įmonės organizacinė struktūra ir vadyba. Įmonės valdymo organizacinės struktūros schema. Rinkos veiksniai. Finansinis planas. Skaityti daugiau
Verslo planas: žmonių pervežimo įmonėĮvadas. Santrauka. Įmonės profilis, veikla ir tikslai. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Marketingo planas. Paslaugos pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Įmonės transportas. Teikiamų paslaugų savikaina. Organizacinis planas. Personalo parinkimus. Reikalavimai. Pareigos. Atsakomybė. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Įmonės valdymas. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Lūžio taško analizė. Reziumė. Skaityti daugiau
Verslo planas: žuvies ir jūros gėrybių pardavimas UAB "Mėlynasis banginis"Verslo planas UAB "Mėlynasis banginis" steigimui. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Tikslai ir orientyrai. Prekių aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų aprašymas. Patalpos, vietos analizė, įranga, transportas. Žaliavos tiekėjai. Darbo jėga. Numatytos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Personalo vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir paskolos grąžinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: žuvies parduotuvė IĮ "Piranija"Įvadas. Organizacijos pristatymas. Įmonės charakteristika. Marketingas. Rinka. Konkurentai. Prekė. Kaina. Reklama. Įmonės valdymas. Firmos juridinis statusas. Įgyvendinamos strategijos analizė SWOT metodu. Įmonės strategijos formavimo principas. Įgyvendinamos strategijos analizė SWOT metodu. Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės. Organizacinės veiklos strategija. Verslo vizija. Verslo misija. Išvados. Skaityti daugiau
......