Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo planas: parduotuvė IĮ "Medžioklė"Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Marketingo planas. Kainų politika ir prognozės. Rėmimas ir reklama. Veiklos planas. Patalpos ir įrengimai. Balansas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Darbuotojai. Skaityti daugiau
Verslo planas: parduotuvė IĮ "Paslapties sala"Įmonės veiklos charakteristika. Valdymas. Rinka. Marketingas. Įmonės veikla. Prekių kainoraštis. Įmonės turtas. Skaityti daugiau
Verslo planas: parduotuvė-kavinė IĮ "Šalikelė"Individualios įmonės "Šalikelė" verslo planas. Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Verslo idėja. Įmonės veiklos kryptis ir tikslai. Paslaugos aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo klasė. Rinkos analizė ir pardavimų prognozė. Gamybos planas. Patalpos ir įrengimai. Transportas ir tiekėjai. Organizacinis planas. Įmonės organizacinė struktūra. Personalo atranka. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno ataskaita ir balansas. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Rizikos įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: parketo ruošinių gamyba UAB "Elitėja"Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Gaminio aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais. Skaityti daugiau
Verslo planas: patalpų ir teritorijų kasdieninis valymas UAB "Spindinti švara"Anotacija. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Planuojamų paslaugų numatomi privalumai, palyginus su konkurentų paslaugomis. Paslaugų savybės. Verslo įmonės charakteristika. įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės rūšis ir nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Duomenys apie vietovę. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Veiksniai, lemiantys paslaugų paklausą. Vartotojų analizė. Konkurentų tyrimas. Marketingo tikslai ir strategija. Kainų politika ir kainos. Prekių realizavimo schema. Reklama, pardavimų skatinimo metodai. Paslaugų pardavimų prognozės. Gamyba. gamybinės patalpos. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Įrengimai reikalingi projektui įgyvendinti. Kitas ilgalaikis turtas. Transportas. Medžiagos. Reikalingos medžiagos. Kitos reikalingos priemonės. Energijos sunaudojimas. Vadovas, jo trumpa biografija, kvalifikacija, numatomos pareigos ir funkcijos. Kitų darbuotojų skaičius, numatomos pareigos ir funkcijos. Darbo užmokestis, darbo užmokesčio fondo paskaičiavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Balansų lentelė. Projekto pelningumas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: picerija UAB "BIGpizza"Bendri duomenys apie įmonę. Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Firmos vizija. Misija. Įmonės tikslai. Įmonės rūšis ir nuosavybės forma. Žinios apie pagrindinius steigėjus ir akcininkus. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Duomenys apie vietovę. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Veiksniai, lemiantys gaminio (paslaugų) paklausą. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Marketingo tikslai. Kainų politika ir kainos. Realizavimas. Reklama. Pardavimų apimties prognozė. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybinio proceso aprašymas. Transportas. Įrengimai. Medžiagos žaliavos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas . Rizika susijusi su išoriniais veiksnias. Firmos silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Prognozuojamos pajamos. Labiausiai tikėtina verslo prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansų lentelė. Pelningumo rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: pynimas iš vytelių UAB "Vytelės"Įmonės įkūrimas. AB "Vytelės" charakteristika (pinti indai, krepšiai, baldai). Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės "Vytelė" strategija. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Funkcinės strategijos. Strateginių alternatyvų analizė ir tinkamos strategijos pasirinkimas. Strategijos įgyvendinimas (ateities scenarijus). Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: pyragų kepykla IĮ "Nėga"Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Tikslinis rinkos pasirinkimas, Asortimentas ir kainoraštis. Organizacinis planas. Įranga. Vadyba ir darbo jėga. Finansinis planas. Kainos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: pirminis medienos apdirbimas UAB "Osvalda"Bendrieji verslo plano reikalavimai ir užduotys. Verslo plano struktūra. Viršelis, titulinis lapas, turinys. Anotacija. Verslo aprašymas. Marketingas. Gamyba/Paslaugų tiekimas. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansai. Priedai (darbų grafikas). UAB "Osvalda" verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės įkūrimas ir vystymasis. Verslo tikslai. Gaminių nomenklatūra. Marketingas. Rinkos apžvalga ir gamybos apimtys. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Įrengimai. Vietos ir patalpų analizė. Transportas. Naudojamos medžiagos ir jų tiekėjai. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Vadyba. Valdymo ir gamybos struktūros. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Pardavimų prognozė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: plastikinių langų montavimas IĮ "Lūna"Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. SSGG analizė. Kainų strategija. Paslaugų asortimentas. Paslaugų pardavimas. Vadyba. Įmonės struktūra. Valdymo personalas ir darbuotojai. Duomenys apie darbuotojus ir jų darbo užmokestis. Darbuotojų pareigos ir atlyginimai. Finansiniai skaičiavimai. Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas. Pradinių išlaidų sąmata. Gamybos išlaidos. Pardavimo išlaidos. Pelno skaičiavimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: plaustų ir jos įrangos nuoma UAB "Plaustas"Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Paslaugos aprašymas. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantas). Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas (visoms paslaugoms). Naujos įmonės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Trijų paslaugų nuomos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: pramogų centras UAB "Inkilas"Santrauka (reziume). Marketingas, rinkos tyrimas. Situacijos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Įmonės vieta. Vartotojų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategijos. Prekė (paslauga), pardavimų prognozė. Kaina. Prekių pateikimas. Reklama ir pardavimų rėmimas. Verslo įmonės organizavimas. Įmonės tipas ir teisinė forma. Patalpos ir jų įrengimas. Prekių įsigijimo šaltiniai. Prekių atsargos, sandėliavimas. Įmonės valdymas. Personalo planavimas. Darbo režimas. Darbo apmokėjimas. Finansinis planas. Finansavimas, jo šaltiniai. Ilgalaikio turto prognozė. Įmonės sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Balanso prognozė. Priedai (4). Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba automobilių detalėmis IĮ "Greitis"Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas ir darbuotojai. Marketingo planas. Rinka. Konkurentai. Prekė. Kaina. Reklama. Finansinis planas. Sąnaudos ir pelno prognozė. Balansas ir pinigų srautai. Išvados. Priedai (5) Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba biuro baldais UAB "Kristija"UAB "Kristija" – įmonės gaminančios bei prekiaujančios biuro baldais - verslo planas. Įmonės balansas, jo pusės. Pelno (nuostolio) ataskaita. Įmonės ūkinės – komercinės veiklos analizė. Grafinė dalis. Lūžio taško skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba buitine technika UAB "Palengvink buitį"Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Misija. Verslo tikslai. Prekė. Marketingas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Vietos analizė. Konkurentai. Tiekėjai. Kainodara. Reklama. Rizika. Funkcijos. Patalpos. Aptarnavimas. Transportas. Atsargos. Personalas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Finansai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba dažais, chemija, autodetalėmis ir automobilių remonto paslaugos UAB "Juta"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės charakteristika ir veiklos apžvalga. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslauga. Teikiamos paslaugos. Teikiamų paslaugų garantija. Pagrindiniai tiekėjai. Įmonės turtas ir jo nusidėvėjimas personalas. Marketingas. Rinkos įvertinimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Marketingo biudžetas. Paslaugų teikimo politika. Kainodaros strategija. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. organizacinis planas. Valdymo organų pasirinkimas. Valdymo organų kompetencija. Įmonės organizacinė struktūra. Rizika. Finansinis planas. Pajamos ir pelnas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Pinigų srauto ir finansinio sverto rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba duonos gaminiais UAB "Skani duona"Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės struktūros pasirinkimas. Individualiosios verslo įmonės steigimo Lietuvoje tvarka. Duomenys apie įmonę. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės verslo vietos pasirinkimas. Vadovo vaidmuo įmonėje. Verslo strateginis planas. Firmos tikslai. Išoriniai ir vidiniai aplinkos veiksniai. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Konkurentai. Veiklos strategija. Reklama. SWOT analizė. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba garso ir vaizdo aparatūra UAB "RadioTech"Verslo idėja. Firmos aprašymas. Pagrindiniai tikslai. Produkcijos aprašymas. Prekės tobulinimo tyrimai. Bendra rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. transportas. tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Nenuostolingumo analizė. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba kompiuteriais ir kompiuterine įranga IĮ "Megabaitas"Įmonės rekvizitai. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Įmonės vizija. Įmonės valdymo filosofija. Prekės ir paslaugos aprašymas. Prekės ir paslaugos tobulinimo tyrimai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalis. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Prekyba. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinės įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. SSGG analizė. Finansai. Investicijų poreikis, paskirstymas ir šaltiniai. Lėšų skirtų darbuotojų darbo užmokesčiui, skaičiavimo lentelė. Įrengimų poreikis ir nusidėvėjimo sąnaudos. Paskolos gražinimo grafikas. Sąnaudų prognozė. Pardavimų prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Darbų grafikas. Priedai (5). Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba kompiuteriais ir kompiuterių priedais UAB "Fortakas"UAB "Fortakas" verslo planas. Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Paslaugos aprašymas. Rinkos ir įmonės vidaus analizė. Rinkos apžvalga. Paslaugos teikimas. Reklama ir rėmimas. Įmonės finansinės veiklos analizė. Optimaliausias investicinis projektas. Grynųjų pinigų iš investicinės veiklos skaičiavimas. Projekto finansinis įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
......