Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo planas: kavinė "Erdvė"Trumpas verslo plano esmės aprašymas. Verslo plano tikslas. Veikla. Verslo plano poreikis. Uždaviniai verslo plano tikslams pasiekti. 3verslo plano atitinkamas savivaldybių infrastruktūros plėtros planus ir valstybės prioritetus. Konkurencinė aplinka. Verslo plano aprašymas. Verslo plano poreikis. Verslo plano įgyvendinimo prielaidos. Verslo plano įgyvendinimo vieta. Verslo plano produkto (gaminio, prekės ar paslaugos) aprašymas. Verslo plano produktų arba teikiamų paslaugų vartotojai. Verslo plano rinkodara. Verslo plano veiklos. Įgyvendintos verslo plano veiklos. Turimas ilgalaikis turtas. Planuojamas įsigyti ilgalaikis turtas. Planuojamos įsigyti trumpalaikis turtas (žaliavos, medžiagos, detalės, reikalingos veiklai). Žmogiškieji ištekliai. Darbo sąnaudos. Verslo plano rezultatai. Gamybos (prekių ar paslaugų teikimo) apimties ir pardavimo prognozės. Verslo plano rizika. Verslo plano valdymas. Verslo plano administravimo schema. Patirtis. Verslo plano biudžetas. Verslo plano išlaidos. Verslo plano pajamos. Verslo plano rezultatai. Verslo plano įgyvendinimo pasekmės vartotojams. Priedai (3). Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė "Gojus"Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo sritis. Įmonės istorija. Rinkodara. Bendrieji duomenys. Plungės rajono gyventojų užimtumo analizė. Plungės rajono gyventojų išsilavinimas. Rinkodaros išvados. Šakos analizė. Ekonominiai veiksniai. Politiniai veiksniai. Bendra susisiekimo infrastruktūros apžvalga. Konkurencijos analizė. Paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Reklama. Patalpos. Įranga. Žaliavos, tiekėjai. Vadyba. Įmonės darbuotojai. Rizikos vertinimas. Įmonės plėtra. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Įmonės plėtros įvertinimas. Prognuozuojama pelno atskaita. Prognozuojama pinigų srautų atskaita. Prognozuojamas balansas. Nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė "Rojaus kampelis"Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano atsiradimo aplinkybės ir būtinumas. Pagrindiniai tikslai. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Paslaugos ir jos rinkos aprašymas. Planuojama apyvarta ir laukiamas pelnas per artimiausius metus. Papildomo kapitalo poreikis ir jo panaudojimas. Kodėl pasirinktas būtent toks įmonės pavadinimas. Įmonės istorija ir dabartinės veiklos faktai. Vietovės aprašymas. Įmonės pagrindinis tikslas. Artimiausi ir tolimesni įmonės tikslai. Rinkos dydis ir tendencijos. Potencialūs pirkėjai ir jų pirkimo motyvai. Konkurencija. SSGG analizė. Reklama. Patalpų aprašymas. Įrangos techninė charakteristika. Įrangos susidėvėjimo laikas ir kt. Tiekėjai. Valdymo schema. Darbuotojų pareigos ir atlyginimai. Lėšos. Pradinių išlaidų sąmatas. Gamybos išlaidos. Pardavimo išlaidos. Pelnas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė UAB "Angelas"Įvadas. Santrauka. Įmonės profilis, veikla ir tikslai. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Marketingo planas. Paslaugos pateikimo strategijos. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Įmonės transportas. Teikiamų paslaugų savikaina. Organizacinis planas. Darbuotojų parinkimas. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Įmonės valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Pelno ir nuostolio ataskaitos. Balansas. Reziume. Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė UAB "Pajūrio Vėjas"Įvadas. Dėstymas. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Produkto analizė. Valdymas ir personalas. Teisiniai aspektai. Žinios apie pagrindinius steigėjus ir akcininkus. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojai. Rizikos analizė. Finansų planas. Prognozuojamos sąnaudos 2010-2013 metais. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita 2011-2013 metais. Prognozuojamas balansas 2011-2013 metais. Paskolos atidavimas ir palūkanos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė UAB "Skanu"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindiniai verslo tikslai ir uždaviniai. Išskirtinės savybės. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Vartotojų analizė. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Asortimento strategija. Kainų strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Veiklos planas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Organizacinis planas. Teisiniai aspektai. Informacija apie vadovus. Organizacinė struktūra. Darbuotojai. Atlyginimai. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. SWOT analizė. Problemų sprendimo alternatyvos. Finansai. Lūžio taško apskaičiavimas. Priedas (kavinės meniu). Skaityti daugiau
Verslo planas: kečiupų gamyba AB "Pomidoro"Įvadas. Kuriamo verslo aprašymas. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, numatomi tiekėjai. Gaminių pirkėjai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Reikalaujamo įmonės (AB) juridinio statuso palyginimas su statuso antipodu (KŪB). Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kempingas UAB "Gėla"Santrauka. Įmonės pristatymas. Įmonės aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės materialinė – techninė bazė. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės vadovas. Kapitalas. Įmonės akcininkai. Kempingų veiklos reglamentavimas teisės aktuose. 2004-2006 metų įmonės finansinės padėties vertinimas. Vykdomo verslo aprašymas. Vykdomos veiklos apimtys ir struktūra. Verslo sezoniškumo etapai. Sezoniškumo įtaka paslaugų kainoms. Paslaugų apibūdinimas. Paslaugų privalumai. Reklamacija. Gamybos procesas. Tiekimas. Realizacija. Kainodara. Kainų palyginimas Lietuvos rinkoje. Projekto idėja ir tikslai. Investicijų paskirtis. Projekto įgyvendinimo etapai. Rinkos aprašymas. Pardavimų galimybių (rinkos) vertinimas. Kainų palyginimas. Projekto atsiperkamumo finansinis pagrindimas. Esamos įmonės ūkinės – finansinės padėties analizė. Veiklos ataskaita. Prognozuojama realizacija pagal kiekvieną paslaugos rūšį. Savikainos ir veikos sąnaudų detalizavimas. Planuojamos investicijos naudojimosi paskola laikotarpiu. Paskolos įvertinimas. Priedai (14). Skaityti daugiau
Verslo planas: kepykla UAB "Gardukas"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Marketingo tikslai. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Gaminio savikaina. Vadyba. Organizacinė bendrovės struktūra. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Skaityti daugiau
Verslo planas: kepykla UAB "Pyragas"Įmonės "Pyragas" verslo planas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybos procesas. Reikalinga technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos, reikalingos gamybai. Organizacinis planas. Finansinis planas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Balansas. Reziumė. Skaityti daugiau
Verslo planas: keramikinių plytelių gamyba ir realizacija AB "Romuva"Įvadas. Strateginiai verslo organizavimo ypatumai komercinėje įmonėje. Įmonės pristatymas. AB "Romuva" aplinkos įvertinimas. Ekologija. Verslo programa. Verslo idėja. Verslo tikslai. Projekto įgyvendinimas. Vadovo charakteristikos. Gamybos charakteristika. Gaminama produkcija. Žaliavos. Paklausa ir paskirstymo kanalai. Valdymo struktūra. Ekonominė ir finansinė padėtis. Paskolos gražinimas. Konkurencija. Rizika. Pardavimas ir reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: keramikinių taupyklių, puodelių ir raktų pakabukų gamyba UAB "Staigmena"Įmonės aprašymas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Konkurentų analizė. Rinkodaros planas. Prekė. Gamyba. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansinė dalis. Santykiniai verslo plano rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: kilimėlių gamyba UAB "Ergonomika"Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo srities aprašymas. Gamybinė veikla. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai ir žaliavo. Transportas.. Darbo jėga. Pagrindiniai tiekėjai. Rinkodara. Rinkos analizė.Kainos analizė 13Prekės pateikimas klientui.Prekės rėmimas. Konkurentų analizė. Vadyba. Vadovai ir valdymo struktūra. Kokybės vadybos principai. SWOT analizė. Vizija. Misija.Rizikos įvertinimas.Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Įmonės steigimo išlaidos. Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti. Išlaidos trumpalaikiam turtui įsigyti. Tiesioginis medžiagų išlaidos vienam gaminiui. Tiesioginis medžiagų poreikis ir išlaidos visiems gaminiams. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė vienam gaminiui. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė visiems gaminiams. Medžiagų išlaidos. Pagrindinių darbininkų vienetininkų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų socialinis draudimas. Administracijos darbuotojų garantinis fondas. Pagrindinių darbininkų ir administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaido. Elektros energijos poreikis. Ryšių paslaugos. Komunalinės paslaugos. Patalpų apšiltinimas. Patalpų nuoma. Elektros energijos išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Netiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė.Pardavimo kainos nustatymas. Planuojamos gaminti ir parduoti produkcijos kiekis ir pajamos. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Mokesčių prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai rodikliai. Lūžio taškas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpyklaReziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Pajamų prognozė. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos veiksniai. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpyklaMarketingo planas. Situacijos analizė. Įmonės makroaplinka. Įmonės vieta. Įmonės mikroaplinka. SWOT analizė. Marketingo tikslas. Paslauga. Kainų politika. Pardavimo strategija. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Pardavimų prognozės. Pardavimų prognozės optimistiniu variantu. Pardavimų prognozės tikėtinu variantu. Pardavimų prognozės pesimistiniu variantu. Organizacinis planas. Nuosavybės forma. Patalpos ir įranga. Atsargos. Organizacinė valdymo struktūra. Personalas. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Darbo užmokestis. Pesimistiniu variantu. Tikėtinu variantu. Optimistiniu variantu. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Ilgalaikis turtas (Pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansiniai poreikiai ir ištekliai. Veiklos sąnaudos (pesimistiniu). Veiklos sąnaudos (tikėtinu). Veiklos sąnaudos (optimistiniu). Pelno (nuostolio) apskaičiavimas (pesimistiniu variantu). Pelno (nuostolio) apskaičiavimas (tikėtinu variantu). Pelno (nuostolio) apskaičiavimas (optimistiniu variantu). Pinigų srautų ataskaita (optimistiniu variantu). Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla "Kleopatra"Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencinė analizė. Įmonės strategija. Reklama. Paslaugos paskirstymo strategija. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Įmonės tiekėjai. Įmonės vadyba. Personalo vadyba. Įmonės finansai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla "Mansi"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai, galimybės ir orientyrai. Teikiamų paslaugų aprašymas. Papildomų paslaugų aprašymas. Paslaugų tobulinimo galimybių įvertinimas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga .darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Įmonės organizacinės struktūros schema. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojama pelno/nuostolių ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Darbo užmokestis mėnesiui. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla IĮ "Rivoleta"Įvadas. Bendra informacija. Santrauka. Įmonės aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Gamybos planas. Marketingas. Organizacinis planas. Rizikos faktoriai. Finansai. Sąnaudų. Analizė. Labiausiai tikėtinas variantas. Pesimistinis variantas. Optimistinis variantas. Finansinės išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla UAB "Elegancija"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja ir tikslai. Įmonės rinkos analizė. Rinkos tendencijos. Konkurencinė analizė. Įmonės marketingo politika. Paslaugos pristatymas. Kainodaros strategija. Rėmimo strategija. Paslaugos paskirstymo strategija. Įmonės veiklos organizavimas. Įmonės vietos analizė. Patalpos, įrengimai ir transportas. Įmonės žaliavų (medžiagų) tiekėjai bei poreikis. Darbuotojai ir darbo apmokėjimas. Teikiamos papildomos paslaugos. Paslaugos apimtis ir pajamos. Įmonės vadyba. Įmonės savininkai ir valdytojai. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir jų priežastys. Įmonės alternatyvi veikla. Įmonės finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Paskolos grąžinimo grafikas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Grynųjų pinigų srautų ataskaita. Atsipirkimo laikas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla UAB "Grožio oazė"Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Konkurencija ir rinka. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Tikslai ir strategijos. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Organizacinė firmos struktūra. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Rizikos veiksniai. Finansai. Pardavimo prognozė (pelno ataskaita). Darbų grafikas. Siūlomos šukuosenos. Su mumis bendradarbiaujančios kosmetikos firmos. Kirpyklos vidaus apdailos pavyzdžiai. Skaityti daugiau
......