Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo aplinka LietuvojeĮvadas. Verslo aplinka Lietuvoje. Kokia dabar yra Lietuvos verslo aplinka? Ar gali darbdavių išlaikomos darbo tarybos ginti darbuotojų interesus? Apie kainų pokyčius, Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Lietuva padarė didelę pažanga gerindama verslo aplinką. Laivybos verslo aplinka Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo aplinka Lietuvoje (2)Įvadas. Verslo aplinka. Verslo aplinka Lietuvoje. Veiklos išlaidų mažinimas investuotojams. Europos Sąjungos (ES) narių investicijų skatinimo agentūros panašumai. Investicijų pritraukimo prioritetai. Perspektyviausios šalies ūkio šakos Europos Sąjungoje (ES). Ūkio plėtros perspektyvos. Pramonė. Žinių ekonomikos kūrimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Prekybos režimas. Energetika. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo aplinka Lietuvoje (3)Įvadas. Verslo aplinka Lietuvoje. Lietuvos verslo aplinkos padėties kitų lyginamųjų šalių atžvilgiu vaizdas. Investicijų skatinimas. Ekonomikos konkurencingumas. Įmonių registravimo procedūros. Darbo santykiai. Komercinės žemės plėtra. Lietuvos mokesčių sistema. Finansinis sektorius. Smulkusis ir vidutinis verslas. Pramonė. Lietuvos ūkio subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo aplinkos ypatumai LichtenšteineĮvadas. Santrauka. Lichtenšteino valstybės socialinis – ekonominis profilis. Nacionalinio konkurencingumo profilis. Verslo sąlygų specifika ir įvertinimas šalyje. Verslo ir inovacijų paramos sistema. Technologijų politikos organizavimas Lichtenšteine. Šalies konkurencingumo ir verslo aplinkos SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo aplinkos organizavimas: UAB "Plandent"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Pozicijos rinkoje, vartotojų ir įmonės potencialo įvertinimas. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. Įmonės materialinių ir finansinių išteklių įvertinimas. Žmonių išteklių analizė ir įvertinimas. Pardavimų ir rinkos dalies ir pelningumo didinimas. Įmonės verslo aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Įmonės aplinką veikiantys politiniai – teisiniai veiksniai. Įmonės aplinką veikiantys ekonominiai veiksniai. Įmonę veikiantys socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. Verslo aplinkos prognozavimas UAB "Plandent". Išvados. Skaityti daugiau
Verslo aprašymas: UAB "Sūručio" sanatorijaBendra įmonės charakteristika. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal amžių ir lytį. Darbuotojų kaita organizacijoje ir jos priežastys. Darbo vietų aprašymai ir pareiginės nuostatos. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas. Karjeros planavimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Vadovaujantys darbuotojai. Darbuotojų skatinimo sistema. Vadovavimo stilius. Susirinkimai ir pasitarimai. Darbo su personalu trūkumai. Organizacijos veiklos rezultatyvumas ir ateities pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo apsauga LietuvojeĮvadas. Verslo aplinkos apsaugos vadyba. VĮ "Registrų centras". Įmonių bankroto valdymo departamentas prie ūkio ministerijos. Bankroto procesas. Centrinė hipotekos įstaiga. UAB "Ekskomisarų biuras". UAB "Kredolinė". UAB "Gelvoros saugos konsultacijos". Infobankas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaita - balansasDokumentavimas. Inventorizavimas. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Atskaitomybė. Apskaitos proceso nuoseklumas. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Balansas. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartaiVerslo apskaitos standartas "Finansinė atskaitomybė". Verslo apskaitos standartas "Balansas". Verslo apskaitos standartas "Pelno (nuostolių) ataskaita". Verslo apskaitos standartas "Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita". Verslo apskaitos standartas "Pinigų srautų ataskaita". Verslo apskaitos standartas "Aiškinamasis raštas". Verslo apskaitos standartas "Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas". Verslo apskaitos standartas "Nuosavas kapitalas". Verslo apskaitos standartas "Atsargos". Verslo apskaitos standartas "Pardavimo pajamos". Verslo apskaitos standartas "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos". Verslo apskaitos standartas "Ilgalaikis materialusis turtas". Verslo apskaitos standartas "Nematerialusis turtas". Verslo apskaitos standartas "Verslo jungimai". Verslo apskaitos standartas "Investicijos į asocijuotas įmones". Verslo apskaitos standartas "Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones". Verslo apskaitos standartas "Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai". Verslo apskaitos standartas "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda". Verslo apskaitos standartas "Užsienio valiutos kurso pasikeitimas". Verslo apskaitos standartas "Dotacijos ir subsidijos". Verslo apskaitos standartų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartai (2)Visi verslo apskaitos standartai: Finansinė atskaitomybė, Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Aiškinamasis raštas, Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas, Nuosavas kapitalas, Atsargos, Pardavimo pajamos, Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos, Ilgalaikis materialus turtas, Nematerialus turtas, Verslo jungimai, Investicijos į asocijuotas įmones, Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones, Biologinis turtas, Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei po balansiniai įvykiai, Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda, Dotacijos ir subsidijos, Užsienio valiutos kurso pakeitimas, Turto nuvertėjimas, Pelno mokestis, Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartai (3)Įvadas. 1-asis Verslo apskaitos standartas "Finansinė atskaitomybė". 2-asis Verslo apskaitos standartas "Balansas". 3-iasis Verslo apskaitos standartas "Pelno (nuostolių) ataskaita". 4-asis Verslo apskaitos standartas "Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita". 5-asis Verslo apskaitos standartas "Pinigų srautų ataskaita". 6-asis Verslo apskaitos standartas "Aiškinamasis raštas". 7-asis Verslo apskaitos standartas "Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas". 8-asis Verslo apskaitos standartas "Nuosavas kapitalas". 9-asis Verslo apskaitos standartas "Atsargos". 10-asis Verslo apskaitos standartas "Pardavimo pajamos". 11-asis Verslo apskaitos standartas "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos". 12-asis Verslo apskaitos standartas "Ilgalaikis materialusis turtas". 13-asis Verslo apskaitos standartas "Nematerialusis turtas". 14-asis Verslo apskaitos standartas "Verslo jungimai". 15-asis Verslo apskaitos standartas "Investicijos į asocijuotas įmones". 16-asis Verslo apskaitos standartas "Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones". 19-asis verslo apskaitos standartas "Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai". 20-asis Verslo apskaitos standartas "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda". 21-asis Verslo apskaitos standartas "Dotacijos ir subsidijos". 22–asis Verslo apskaitos standartas "Užsienio valiutos kurso pasikeitimas". Verslo apskaitos standartų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo ciklo teorijosĮvadas. Verslo samprata, tikslai ir funkcijos. Verslo rūšys. Pagrindinės verslo plėtros sąlygos. Verslo aplinka. Ekonominės informacijos reikšmė verslo plėtrai. Verslo struktūra ir ekonominės veiklos rūšių klasifikavimas. Verslo Ciklo fazės, ciklo indikatoriai. Skaityti daugiau
Verslo draudimasEksporto ir investicijų draudimas Šveicarijoje. Eksporto kreditų draudimas. Draudimo procedūra ir sąlygos. Draudžiamoji kontrakto dalis. Investicijų draudimas. Eksporto kreditų draudimas Vokietijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo draudimas (2)Įvadas. Draudimo veiklos reikšmė. Draudimo verslo dalyviai. Verslo rizika. Verslo įmonių naudojamos šiuolaikinės draudimo rūšys. Verslo pertraukimo (finansinių nuostolių) draudimas. Turto draudimas. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas. Įmonės darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Sveikatos (medicininių) išlaidų draudimas. Gyvybės draudimas. Statybos darbų draudimas. Kreditų draudimas. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimas išvykstant į užsienį (žalioji kortelė). Transporto priemonių draudimas. Draudimo įmonės. Europos sąjungos valstybių narių draudimo įmonės, teikiančios paslaugas. Neįsisteigus Lietuvos respublikoje draudimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo draudimas: AB "Lietuvos draudimas"Įvadas. Draudimo istorija. AB "Lietuvos draudimas" istorija. "Lietuvos draudimo" pasiūlymai verslui. Turto draudimas. Turto draudimo pasirinkimo principai. "Lietuvos draudimo" turto draudimas. Įmonių ir organizacijų turto draudimas. Prekinių kreditų draudimas. Turto visų rizikų draudimas. Įrenginių gedimų draudimas. Elektroninės ir kompiuterinės įrangos visų rizikų draudimas. Įmonės transportas. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Transporto priemonių (Kasko) draudimas. Transporto priemonių (Kasko eko) draudimas. Geležinkelio transporto priemonių draudimas. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų investicinis gyvybės draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Verslo kelionės, komandiruotės. Įmonės veikla. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios profesinės atsakomybės civilinis draudimas. Gamybos (verslo) nutrūkimo dėl gaisro draudimas. Prekinių kreditų draudimas. Įmonės svečiai. Importas, eksportas, krovinių gabenimas. Vežėjų kelių transportu ir ekspeditorių atsakomybės draudimas. Muitinės procedūros vykdytojo atsakomybės draudimas. Krovinių draudimas. Vežėjų prievolių įvykdymo laidavimo draudimas (TIR). Eksporto kreditų draudimas. Statybos. Skaityti daugiau
Verslo ekonomika (14)Gamybinė programa per metus. Reikalingų įrenginių ar darbo vietų skaičius. Darbininkų, administracijos ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams, darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui ir medžiagų poreikis bei išlaido metinei programai vykdyti. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Tiesioginės gamybos išlaidos visai programai. Einamųjų (ciklinių) atsargų dydis. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Gamybinių patalpų plotas. Reikalingų pastatų plotas gamybinėms, sandėliams, buitinėms ir administracinėms reikmėms ir šių pastatų vertė bei bendras pastatų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jos vertė. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Patalpų šildymo išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriamos netiesioginės gamybos išlaidos ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio pardavimo kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė per metus litais. Įmonės bendrojo pelno suma per metus litais. Veiklos sąnaudos. Pelno mokestis. Grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas procentais. Skaityti daugiau
Verslo ekonomika (7)Tiekimo organizavimas. Rizikos rūšys ir valdymas. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Bendrasis mokumas (likvidumas). Įsiskolinimo rodikliai. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumas. Grynasis pelningumas. Kapitalo panaudojimo rodikliai. Kapitalo pelningumas (grąža). Pagrindinio kapitalo pelningumas (grąža). Kapitalo apyvartumas. Pagrindinio kapitalo apyvartumas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo ekonomika ir strateginis planavimas: UAB "Prienų baldai"UAB "Prienų baldai" parduotuvė (aprašymas). Įmonės skyriai. Pirkimų-pardavimų skyrius. Personalo skyrius. Buhalterijos skyrius. Valdymas. UAB "Prienų baldai" turtas. Turtas ir įsipareigojimai. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Balansas. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas ir planavimas. UAB "Prienų baldai konkurencingumas. Kokybė. Įmonės išlaidos bei pajamos. Skaityti daugiau
Verslo esmė, sėkmė ir atskaitomybėĮvadas. Verslo esmė, teigiami ir neigiami jo aspektai visuomenėje. Verslo esmė. Verslo teigiami ir neigiami aspektai visuomenėje. Verslo problemos, sėkmės veiksniai. Verslo problemos. Verslo sėkmės veiksniai. Finansinė atskaitomybė, jos paskirtis, turinys. Finansinė atskaitomybė. Atskaitomybės paskirtis. Atskaitomybės turinys. Pagrindiniai ūkinės veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai, jų paskirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etikaĮžanga. Etikos apibrėžimas. Etika, teisė ir rinkos ekonomika. Verslo etika. Verslo etikos svarba rinkos ekonomikoje. Etikos ir teisės ryšys. Etika ir verslas. Etikos svarba verslui. Etikos diegimas įmonėje. Etiketas ir jo svarba versle. Etiketas versle. Mandagumas – verslininko sėkmės pagrindas. Išvados. Skaityti daugiau
......