Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Bendrieji apskaitos principai (2)Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Atsargumo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (4)Apskaita yra informacijos apibendrinimo sistema. Bendrieji apskaitos principai (BAP). Visuotinai pripažinti apskaitos principai. Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos, kuriomis grindžiamos kiekvienos laisvosios rinkos šalies konceptualios apskaitos taisyklės. Bendrieji apskaitos principai formuojant įmonių apskaitos politiką. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (5)Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Atsargumo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (6)Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Išvados. Praktinė užduotis. 1. Užregistruoti ūkines operacijas Bendrajame žurnale ir perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. 2. Atlikti koregavimus ir parengti UAB "Šiluma" 20X5 m. sausio 31 d. Bandomąjį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, balansą. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (7)Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai ir reikalavimai apskaitinei informacijai formuotiĮvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Apskaitos ažūriškumo, arba jos duomenų pateikimo laiku reikalavimas. Apskaitos optimalumo, arba apskaitinės informacijos vertingumo ir jos formavimo kaštų derinimo reikalavimas. Apskaitos informacijos kokybinių charakteristikų derinimo reikalavimas. Tikros ir teisingos padėties atspindėjimo finansinėje atskaitomybėje reikalavimas. Informacijos svarbumo reikalavimas. Informacijos patikimumo reikalavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimaiĮvadas. Sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai. Sertifikavimo įstaiga. Organizacinė struktūra. Sertifikavimo schemos plėtojimas ir išlaikymas. Vadybos sistema. Sutartiniai darbai. Įrašai. Konfidencialumas. Saugumas. Sertifikavimo įstaigos nuolatiniams ar samdomiems darbuotojams keliami reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. Egzaminuotojams keliami reikalavimai. Sertifikavimo procesas. Paraiška. Įvertinimas. Sprendimas dėl sertifikavimo. Priežiūra. Pakartotinis sertifikavimas. Sertifikatų ir simbolių ir (arba) ženklų vartojimas. Skaityti daugiau
Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos Respublikoje (2)Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos Respublikoje. Dokumentų saugojimas. Dokumentų saugojimo terminai. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Bendrosios pastabos. Rodyklė. Skaityti daugiau
Bendrieji ir didaktikos principaiBendrieji principai pagal T. Stulpiną ir jų analizė stebėtos pamokos pagrindu. Humanizavimo principas. Demokratizavimo principas. Tautiškumo principas. Diferencijavimo principas. Integravimo principas. Kompleksiškumo principas. Veiklos principas. Teigiamo emocinio fono principas. Didaktikos principai pagal T. Stulpiną ir jų analizė stebėtos pamokos pagrindu. Mokymo moksliškumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Mokymo vaizdumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Žinių tvirtumo principas. Mokymo prieinamumo principas. Mokymo metodai. Skaityti daugiau
Bendrieji ir vidutiniai kaštaiĮvadas. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji ir vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpių kaštų. Skaityti daugiau
Bendrieji mokymo ir mokymosi klausimaiĮvadas. Pagrindinės didaktikos sąvokos. Išmokimo rūšys. Išmokimo formos. Mokymo ir mokymosi tikslai. Pažinimo tikslai. Lavinimo tikslai. Auklėjimo mokant tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo proceso komponentai. Mokymosi veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji reklamos aspektaiĮvadas. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos istorijos apžvalga ir formavimasis iki 1950m. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos biudžetas. Reklamos priemonių pasirinkimas. Reklamos priemonės. Šiuolaikinė reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji reklamos aspektai (2)Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos sąvoka ir esmė. Reklamos savybės, funkcijos ir tipai. Reklamos proceso ypatumai. Reklamos kultūra. Reklamos istorinė raida. Šiuolaikinė reklama. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai (3)Įvadas. Sutarties samprata ir reikšmė. Taikymo ribos. Sutarties laisvės principas. Imperatyviosios teisės normos ir sutartis. Sąžiningumas ir sąžininga dalykinė praktika. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai (4)Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti esminius bendruosius sutarčių civilinėje teisėje nuostatus. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Dvišalės ir vienašalės sutartys. Atlygintinės ir neatlygintinės sutartys. Konsensualinės ir realinės sutartys. Vienkartinio ir tęstinio vykdymo, vartojimo, rizikos ir kt. Sutartys. Sutarties sudarymas. Ikisutartiniai santykiai ir preliminariosios sutartys. Ofertos ir akcepto samprata. Sutarties turinys. Sutarčių sudarymo sąlygos. Sutarties vykdymas. Sutarčių vykdymo principai. Sutarčių vykdymo tvarka. Sutarties neįvykdymas. Sutarčių pabaiga. Sutarties nutraukimas. Restitucija. Sutarties pakeitimas. Sutarties negaliojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji tarptautinės teisės principaiĮvadas. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai kaip tarptautinės teisės šaltiniai. Pagrindiniai tarptautinės teisės principų bendrieji požymiai. Pagrindinių teisės principų turinys. Jėgos arba grasinimo jėga nenaudojimo principas. Tarptautinių ginčų taikaus sureguliavimo principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimo principas. Sienų neliečiamumo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Pagrindinių tarptautinės teisės principų privalomumas bei įtaka tarptautinės teisės kūrimui, taikymui ir aiškinimui. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrinė kalbaBendrinė kalba. Kalbos klaidos. Televizijos laidų klaidos. Stiliaus klaidų sąvoka. Skoliniai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrinė kalba ir jos santykis su tarmėmisTikslai. Įvadas. Lietuvių bendrinė kalba ir jos istorija. Bendrinė kalba ir jos norminimo kriterijai. Bendrinė kalba ir kalbos klaidos. Lietuvių kalbos tarmių skirstymas. Aukštaičiai. Vakarų aukštaičiai. Kauniškių pašnektė. Šiauliškių pašnektė. Pietų aukštaičiai. Rytų aukštaičiai. Žemaičiai. Pietų žemaičiai. Raseiniškiai. Varniškiai. Vakarų žemaičiai. Šiaurės žemaičiai. Telšiškiai. Kretingiškiai. Tarmės ir mokykla. Kaip tiriamos tarmės. Problemos. Tarmių reikšmė. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Bendrinė kalba visuomenėjeĮvadas. Kalbos kultūros samprata ir jos svarba. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai. Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas. Norminamoji kalbos literatūra ir kiti kalbos ugdymo veiksniai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Bendrinė kalba. Jos padėtis šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas. Bendrinės kalbos terminas. Bendrinė kalba (rašytinė ir sakytinė). Bendrinė šnekamoji kalba. Bendrinės kalbos būklė. Rašyba. Skyryba. Tartis. Išvados. Skaityti daugiau
......