Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Specialiosios socialinės paslaugos jūsų miesteKupiškio mieste teikiamos socialinės paslaugos. Kupiškio rajono Raudonojo kryžiaus draugija. Veiklos kryptys. Kokios paslaugos teikiamos. Jaunimo programa. Pirmosios pagalbos mokymas. Klientai ir pagrindinės personalo. Skaityti daugiau
Specialisto kompiuterizuotos darbo vietos ergonomikaĮvadas. Kompiuterizuota darbo vietos įrengimo ergonominiai reikalavimai. Specialisto kompiuterizuotos darbo vietos aplinka. Darbo stalo parametrai. Kėdės parametrai. Kompiuterizuotos darbo vietos apšvietimas. Videoterminalo įrenginiai. Kompiuterio neigiamas poveikis sveikatai. Darbo ir poilsio organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialių žinių ir mokslinių, techninių priemonių panaudojimas atliekant tardymo veiksmusReferate vartojamos sąvokos. Įžanga. Kriminalistikos metodai. Specialistas. Specialių žinių ir mokslinių techninių priemonių panaudojimas apžiūrint įvykio vietą ir darant parodymų patikrinimą vietoje. Lavono apžiūra nužudymo bylose. Įvykio vietos apžiūra išžaginimų bylose. Parodymų patikrinimas vietoje. Kriminalistinė fotografija. Vaizdo įrašas. Parodymų įrašymas į magnetofono juostelę. Įvykio vietos planų, schemų braižymas. Ekspertizės. Teismo ekspertizių klasifikavimas. Pagrindas skirti ekspertizę. Medžiagos ekspertizei rengimas ir klausimai ekspertui. Ekspertizės akto reikšmė ir jo panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų atašė institutasĮvadas. Specialiųjų atašė sąvoka. Specialiojo atašė skyrimas ir atšaukimas. Specialiojo atašė funkcijos. Specialiojo atašė materialinis aprūpinimas, privilegijos ir imunitetai. Lietuvos Respublikos gynybos atašė. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų bibliotekų paslaugosĮvadas. Lietuvos technikos biblioteka. Patentinės informacijos teikimas. Paslaugos ir projektai. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) kaip parlamentinės bibliotekos teikiamų paslaugų spektras. Paslaugos ir projektai. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių įvertinimasĮvadas. Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimas ir įvertinimas. Vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių (sup) vertinimo teoriniai metodologiniai aspektai. Raidos ypatingumų apibūdinimas ir klasifikacijos. Vertinimo modeliai ir procedūros. Vertinimo modelių apžvalga. Vertinimo procedūrų apžvalga. Specialių ugdymosi poreikių įvertinimo ir tenkinimo organizavimas. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių pažinimo ir įvertinimo principai. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir tenkinimo eiga. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo nuoseklumas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi motyvaiĮvadas. Mokymosi motyvai. Mokymosi motyvų samprata. Mokymosi motyvų klasifikacijos. Mokymosi motyvų veiksmingumas. Sėkmės motyvo vaidmuo mokymosi motyvacijoje. Kitų motyvų vaidmuo mokymosi motyvacijose. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių moksleivių socializacija heterogeninėse bendruomenėseSpecialiųjų poreikių vaikų ugdymas XIX – XX amžiuje. Klinikinis – korekcinis modelis. Socialinis – interakcinis modelis. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą padėtis Lietuvoje pastaraisiais metais. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikaiĮvadas. Elgesio sutrikimų rūšys ir jų požymiai. Elgesio sutrikimų nustatymas. Elgesio sutrikimų korekcija. Tinkamo elgesio skatinimas mokykloje. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikai, jų ugdymas skirtingais laikotarpiaisĮvadas. Specialiųjų poreikių vaikai. Požiūris į neįgaliuosius įvairiais laikais. Specialusis ugdymas. Neįgalių vaikų ugdymas nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m. Neįgalių vaikų ugdymas Lietuvoje sovietų okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas Lietuvoje Hitlerinės Vokietijos okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas po nepriklausomybės atgavimo. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų integracija bendrojo lavinimo mokyklojeTeisinis pagrindas. Integruoto ugdymo tyrimai. Integruotai ugdomo asmens savijauta. SUP turinčio ugdytinio psichologinio portreto komponentai. Pedagogų pasirengimas dirbti su specialiųjų poreikių moksleiviais. Integruotam mokymui taikytinos strategijos. Tėvų dalyvavimas integruoto ugdymo procese. Ugdymo fizinė aplinka. Aplinkinių požiūris į integruotą ugdymą. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemos (2)Įvadas. Teorinė apžvalga. Teisinių dokumentų apžvalga. Teisinių dokumentų apžvalga. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumaiĮvadas. Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumai. Specialiųjų poreikių vaikai ir jų socializavimo(si) prielaidos. Vaikų psichomotorinės raidos įvertinimas. Specialiųjų poreikių vaikų žaidimo gebėjimų ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų tyrimų tarnybos vaidmuo teisėsaugos institucijų sistemojeĮvadas. Aplinkybės, kuriomis buvo priimtas sprendimas įkurti Specialiųjų tyrimų tarnybą. Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų teisinis statusas. Specialiųjų tyrimų tarnybos skirtumas nuo kitų teisėsaugos institucijų. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų ugdymo poreikių (SUP) tenkinimas B. Andruškos pradinėje mokyklojeĮvadas. Specialiųjų poreikių mokiniai. Šiaulių B. Andruškos pradinės mokyklos charakteristika. Integruotas ugdymas. Vaikų charakteristika. SUPV ugdymas. Problemos, su kuriomis susiduria mokykla. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokyklojeDarbas pavadinimu "Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje". Įvadas. Specialiųjų poreikių mokiniai. Lieporių vidurinė mokyklos charakteristika. Integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje. Vaikų kontingento charakteristika. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas visiško integravimo būdu. Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimai. Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė Lieporių vidurinė mokykla. Integruoto ugdymo problemos sprendimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integruotas ugdymas: Šiaulių pagrindinė mokyklaSpecialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, integruotas ugdymas Šiaulių pagrindinėje mokykloje. Įvadas. Juridiniai integruoto ugdymo pagrindai. Integruotas ugdymas Šiaulių Ragainės pagrindinėje mokykloje. Vaikų kontingento charakteristika. Ugdymo programos, taikomos Ragainės pagrindinės mokyklos specialių poreikių vaikams. Specialistai padedantys vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Integruoto ugdymo problemos. Tėvų dalyvavimas integruoto ugdymo procese. Aplinkinių požiūris į integruotą ugdymą. Išvados. Skaityti daugiau
Specializacija. Lyginamasis pranašumas ir masto ekonomijaĮvadas. Specializacija. Lyginamasis pranašumas ir masto ekonomija. Išvados. Skaityti daugiau
Specialus švarinimasĮvadas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinfekcija ir deratizacija. Žmonių sanitarinis švarinimas. Dalinis sanitarinis švarinimas. Visiškas sanitarinis švarinimas. Gyvulių švarinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialusis švarinimasĮvadas. Specialusis švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Išvados. Skaityti daugiau
......