Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Marketingo tyrimas: audio, video ir buitinės technikos pardavimas UAB "Adranas"Įmonės veiklos analizė. Aplinkos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: knygynas UAB "Vagos prekyba"Įvadas. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimų rūšys. Duomenų rinkimo metodai. Prekybos įmonė UAB "Vagos prekyba". Tiriamoji metodika ir organizavimas. Apklausos rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (9 psl.) Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: natūralių kosmetinių produktų gamyba UAB "BIOK"UAB "BIOK" marketingo tyrimas. Tyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas. Marketingo tyrimo tipo parinkimas. Marketingo tyrimo tikslų ir hipotezių formavimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: odontologijos įmonė "Processus"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės "Processus" aprašymas. Marketingo veikla. Išoriniai aplinkos veiksniai. Vidiniai aplinkos veiksniai. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir duomenų rinkimo metodo parinkimas. Tyrimo instrumento sudarymas. Atrankos ir imties procedūrų nustatymai. Duomenų rinkimas bei duomenų analizės būdai. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: telekomunikacijų bendrovė "Omnitel"Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo objekto apibūdinimas. Aplinkos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Problemos formulavimas. Marketingo tyrimo tipo pasirinkimas. Marketingo tikslų ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos pasirinkimas. Atrankos būdo pasirinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas. Metodologija ir metodikaTyrimo metodologija ir metodika. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tiriamieji klausimai, hipotezės. Tyrimo planas. Išvados. Apšvietimo prietaisų klasifikacija. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimo ataskaita: automobilių detalių prekybos įmonė UAB "Delada"Trumpas įmonės apibūdinimas. Prekybos įmonės tipas. Įmonės istorija. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės mikroaplinkos analizė. Įmonės perspektyvų rinkoje įvertinimas. Marketingo komplekso derinių analizė. Įmonės vietos analizė. Įmonės asortimento įvertinimas. Įmonės kainų politika. Įmonės rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimo procesasĮvadas. Marketingo tyrimo procesas. Problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Duomenų rinkimo formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas(4). Priedai. Marketingo tyrimo procesas (pagal V. Pranulį ir kt.). Marketingo tyrimo procesas (pagal Philip Kotler ir kt.). Marketingo tyrimo procesas (pagal A. Pajuodį). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimų reikšmė įmonėjeĮvadas. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Marketingo tyrimų prielaidos. Tyrimų sritys. Marketingo tyrimų tikslai. Marketingo tyrimų rūšys. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimų reikšmė sprendimo priėmimo procesuiĮvadas. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimo procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Situacijos analizė. Strategijos ir marketingo programos parengimas. Sėkmingų marketingo tyrimų savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimų reikšmė vadybaiĮvadas. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimų procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Kaip marketingo tyrimai padeda gerinti sprendimus? Marketingo programos parengimas. Tarptautinio marketingo tyrimų esmė ir turinys. Tarptautinių marketingo tyrimų klasifikavimas. Marketingo teorijos ir praktikos genezė. Marketingo tyrimų raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo valdymas (2)Marketingo valdymas. Marketingo valdymo koncepcijos. Marketingo valdymo procesas. Produkto valdymas. Paskirstymo valdymas. Kaina ir jos valdymas. Pardavimo vadybos esmė. Skaityti daugiau
Marketingo valdymo procesas organizacijojeĮžanga. Planavimas. Strateginio planavimo procesas. Taktinis planavimas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Elgsenos ir veiklos kontrolė. Kontrolės sistemos. Kontrolės strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo veiklos organizavimas ir plėtros galimybės: svečių namai "Ida Basar"Įvadas. Darbo tikslas: Įvertinti svečių namų marketingo veiklos organizavimą ir plėtros galimybes. Maitinimo įmonių samprata. Maitinimo verslo raida. Svečių maitinimo viešbučiuose organizavimo ypatumai. Viešbučio gyventojai gali būti aptarnaujami. Viešbučio maitinimo variantai. Specialus aptarnavimas. Suvažiavimų, konferencijų, festivalių, pasitarimų dalyvių aptarnavimas. Šventinių vakarų ir iškilmių aptarnavimai. Naujųjų metų pobūvio organizavimas. Vilniaus svečių namų teikiamų paslaugų tyrimas. Tyrimo tikslas ir objektas. Svečių namų teikiamų paslaugų asortimentas. Svečių namų restorano teikiamų paslaugų asortimentas. Svečių namų teikiamų paslaugų vartotojai. Tyrimo analizės rezultatai. Keliautojų pasirinkimo kriterijai ir paslaugų svarbumas. Išvados ir pasiūlymai. Svečių namų marketingo padalinys. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Įmonės makroaplinkos ir mikroaplinkos įvertinimas. Viešasis maitinimas - paklausus ir pelningas. Viešojo maitinimo versle – lengvas štilis. Konkurentų analizė. Įmonės SWOT analizė. Svečių namų plėtros galimybės. Prekės tobulinimas ir kainodara. Darbo organizavimas. Personalo darbo organizavimas kavinėje "Ida Basar". Rėmimo veiksniai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo veiklos strateginis planavimas: UAB "Liepa"Santrauka. Įvadas. Marketingo veiklos strateginis planavimas. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorinės aplinkos įvertinimo ir įtakojimo analizė. Rinkos veiksniai. Vidinė aplinkos analizė. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymosi strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodika. Strateginių tikslų nustatymas ir formulavimas. UAB "Liepa" strateginės plėtros ir vystymosi kryptys 2004-2008 m. Trumpa UAB "Liepa" įmonės charakteristika. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. UAB "Liepa" rinkos veiksnių analizė. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Įmonės bendrosios vystymo strategijos numatymas. Įmonės funkcinių strategijų numatymas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marksizmas, modernioji ideokratijaĮvadas. Ideokratija ar alternatyvi modernybė? Marksizmo vertinimai. Marxo pažiūros. Deterministinė laisvės koncepcija. Marxo panieka pilietinei visuomenei. Marksistų Umma, arba transnacionalinė tikratikių bendruomenė. Marksizmo simbolinė organizacija: nuo integralaus reliatyvizmo iki istorinio dogmatizmo. Marksizmo dvilypumas. Tragiškas marksizmo paradoksas. Marxo socialinė filosofija. Monistinė ir doktrininė marksizmo esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Marlena DytrichMarlena Dytrich (Marlene Dietrich). Gyvenimo faktai. Marlena Dytrich – erotiško meno nemirtingoji. Filmai. Skaityti daugiau
Marriage to a ForeignerReferatas apie šiuolaikinius vestuvių papročius (anglų kalba). Skaityti daugiau
Marsas (10)Marsas. Judėjimas. Marso opozicijos. Paviršius. Atmosfera. Branduolys. Palydovai. Marso gamtiniai palydovai. Kosminiai tyrimai. Orbitos charakteristikos. Atmosferos sudėtis. Marso panorama. Senos ir naujos teorijos. Skrydžiai į Marsą. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Marsas (22)Įvadas. Bendroji charakteristika. Marso palydovai. Marso matomumas. Marsas daug aktyvesnis nei manyta. Gyvybė Marse? Misija į Marsą. Išvados. Skaityti daugiau
......