Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Aplinkos vaidmuo žmogaus ugdymuiĮvadas. Auklėjimo aplinka - erdvė. Auklėjimo aplinkos sąvoka. Auklėjimo aplinkos bruožai. Auklėjimo aplinkos struktūra ir kūrimas. Auklėjamoji situacija. Auklėjimo veiksniai. Šeima. Gyvenamoji vieta. Bendruomenės gyvenimas. Bažnyčia. Žiniasklaida. Organizacijos. Kariuomenė. Valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos veiksniai ir stresoriaiAplinkos veiksniai ir stresoriai, jų poveikis biologinėms sistemoms. Įvadas. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviesiems organizmams. Abiotiniai aplinkos veiksniai. Biotiniai aplinkos veiksniai. Antropogeniniai aplinkos veiksniai. Organizmų tolerancija aplinkos veiksniams. Stresoriai ir jų poveikis organizmams. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Aplinkos veiksnių įtaka įmonėjePagrindinės sąvokos. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti UAB "X" marketingo aplinkos veiksnius. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės mikroaplinka. Įmonė teikia transporto nuomos paslaugas. Įmonės makroaplinka. Aplinkos veiksnių įtaka UAB "X". Bendri duomenys apie UAB "X". Marketingo aplinkos įtaka UAB "X". Įmonės mikroaplinkos įtaka įmonei. Įmonės makroaplinkos įtaka įmonei. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos veiksnių įtaka supažindinant paauglius su sveikatos pagrindais: didaktinė sistema ir jos realizavimo problemosĮvadas. Paauglystė, kaip asmenybės formavimosi tarpsnis. Aplinkos veiksniai, sąlygojantys paauglių ugdymo tikslų realizavimą. Sveikatos pagrindų didaktinė sistema. Socialinis užsakymas. Ugdymo tikslai ir turinys. Ugdytinis ir ugdytojas. Ugdymo formos, metodai ir priemonė. Sveikatos pagrindų mokymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenaiVartotojų savybių atskleidimas remiantis esminiais faktoriais. Grupių įtaka vartotojų elgesiui. Socialinių klasių įtaka vartotojo elgsenai. Šeima ir jos įtaka vartotojų elgsenai. Kultūros įtaka vartotojo elgsenai. Mikrokultūros (subkultūros) įtaka vartotojo elgsenai. Demografinių veiksnių įtaka vartotojo elgsenai. Išvados. Skaityti daugiau
AplinkosaugaĮvadas. Aplinkosaugos samprata ir strategija. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkosaugos teisinio reguliavimo svarba. Globalinės aplinkosaugos problemos. Aplinkos būklė Lietuvoje. Atmosfera. Radiacija. Vanduo. Dirvožemis. Atliekos. Europos institucijos. Europos Sąjungos aplinkosaugos direktyvos. Oro kokybė. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje, teisinis aplinkosaugos reguliavimas. Valstybinis aplinkosaugos valdymas Lietuvoje. Aplinkosaugos ministerijos struktūra. Svarbiausieji ministerijos uždaviniai. Aplinkos teisinio reguliavimo svarba. Kiti svarbiausi aplinkosaugą reguliuojantys įstatymai ir aktai. Kietos atliekos, jų tvarkymas. Atliekų susidarymas, šaltiniai, rūšys ir apskaita. Atliekų surinkimo sistema. Technologijų be atliekų kūrimas. Mechaninis nutekamųjų vandenų valymas. Cheminis nutekamųjų vandenų valymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (2)Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Organizacinė struktūra. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos. Aplinkos ministerija. Svarbiausieji ministerijos uždaviniai. Artimiausio laikotarpio prioritetai. Nevalstybinės organizacijos. Lietuvos žaliųjų judėjimas. Žaliųjų nuopelnai. Pagrindinės Lietuvos žaliųjų judėjimo veiklos sritys. ISPA programa. Minėtinos aplinkos apsaugos dienos. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Pasaulinė žemės diena. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (3)Įvadas. Aplinkosaugos samprata ir strategija. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkosaugos teisinio reguliavimo svarba. Dabartinė aplinkos padėtis. Aplinkos būklė Lietuvoje. Skaityti daugiau
Aplinkosauga ir reklama Druskininkų miesteĮvadas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas ir kompetencija Lietuvoje. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimui reikalingos lėšos Lietuvoje. Svarbios aplinkosauginės priemonės. Atsigavę Druskininkai kelia ir susižavėjimą, ir nerimą. Druskininkai taps pasaulio jaunimo orientavimosi sporto sostine. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos sauga Druskininkų mieste. Reklama. Druskininkų savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosauga Lietuvoje ekonominiu aspektuĮvadas. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Ekonominiai mokesčiai. Subsidijos. Taršos licencijos. Lietuvos aplinkos būklė ir jos analizė. Atliekų tvarkymas. Oro ir vandens tarša. Taršos mokesčiai Lietuvoje. Taršos leidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Europos Sąjungos aplinkos apaugos politikos apžvalga. Aplinkosaugos programa, vykdoma turizme. Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos valdymo bendrieji (horizontalieji) sektoriai. Europos Sąjungos (ES) atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) vandens apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosauga. Oro gerinimasĮvadas. Energetikos poveikis aplinkai. Energetikos sektorius. Suodžių susidarymas. Išmetamųjų teršalų kontrolė. Bendrosios klimato kaitos konvencija. Europos Sąjungos oro apsaugos politika. Aplinkos oro kokybę reglamentuojantys Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Oro valymo filtrai. Elektrostatinio oro valymo proceso esmė. Elektrostatiniai filtrai. Oro valymo įrengimai, valantys šlapiuoju metodu. Drėkinančio skysčio padavimas į įrenginius. Skaityti daugiau
Aplinkosauginė etikaEkologinė etika, kaip dorovės teorija. Ekologinės etikos samprata. Ekologinės etikos filosofinės ištakos ir vystymasis. Šiuolaikinė ekologinė etika ir jos nagrinėjamos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosauginiai taršos mokesčiai LietuvojeĮvadas. Tikslas – susipažinti su taršos mokesčiais bei jų specifika, galimais taršos mažinimo būdais ir esama situaciją Lietuvoje. Mokesčių už taršą ir gamtinių išteklių naudojimą esmė ir pagrindinės funkcijos. Aplinkos teršimas ir mokesčių panaudojimo galimybės. Aplinkos komponentų tarša. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Mokesčio už aplinkos teršimą praktinio taikymo ypatumai. Mokesčio už aplinkos taršą metodika. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosauginių problemų sprendimo būdai LietuvojeĮvadas. Oro tarša ir apsauga. Teršalų iš oro valymas. Vandens tarša ir apsauga. Vandens išteklių apsauga. Vandens išteklių apsaugos prioritetai. Atliekos. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio apsauga. Aplinkos apsaugos finansavimas. ISPA programa. PHARE programa. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimas žemės ūkyje pagal nitratų direktyvąUžduotys: Pagal kokius pagrindinius teisinius aktus parengtas normatyvinis dokumentas LAND 33 – 99 "Mėšlo ir nuotekų tvarkymo fermose aplinkos apsaugos reikalavimai"? Kokių rūšių mėšlas ir nuotekos susidaro gyvulininkystės fermose? Kokie reikalavimai keliami kaupiant mėšlą mėšlidėse ir kitas tirštas bei skystas organines atliekas? Pagal kokią formulę apskaičiuojamas reikiamas laukų plotas tręšimui? Kokių rūšių nuotekos gali susidaryti fermose pagal susidarymo sąlygas, užterštumą, bei tręšiamąją vertę? Tiriamoji dalis. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos esmė ir problemosĮvadas. Aplinkosaugos samprata. Pagrindinės žemės ūkio aplinkos apsaugos problemos. Atmosferos tarša. Oro tarša žemės ūkyje. Atmosferos apsaugos priemonės. Vandens tarša žemės ūkyje. Vandens apsaugai naudojamos priemonės. Dirvos tarša žemės ūkyje. Dirvos apsauga. Kitos globalios aplinkosaugos problemos. Aplinkosauginių priemonių taikymo būtinumas. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos ypatumai ekonomikos aspektuĮvadas. Aplinkosauginė ekonomika. Aplinka ir etika. Ekonomikos augimas, gyventojų gausėjimas ir aplinka. Natūralių gėrybių įvertinimas. Aplinkosaugos sistema Lietuvoje. Aplinkosauginė politika. Poveikio aplinkai vertinimas. Taršos leidimai. Lietuvoje mokami mokesčiai už aplinkosaugą. Mokesčio už aplinkos teršimą metodika. Mokesčio apskaičiavimas už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis. Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodika. Natūralaus hidrografinio tinklo keitimas ir hidrologinio režimo pažeidimai bei durpynų naikinimas. Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo metodika. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos kokybės būtinybėKokybės analizės ir valdymo referatas. Įvadas. Aplinkosauga šiandien: atoveiksmis vietoje veiksmo. Aplinkosaugos problemos žengiant į priekį. Ekologinės dvejonės. Aplinkos sąžinės nuraminimas. Kelias į numatytus ekologinius veiksmus. Ekologiškai efektyvi ūkinė veikla. Pagamintų produktų kiekis – pagrindinė aplinkosaugos problemų priežąstis. Išeitis – "kokybės augimas". Globaliniai aspektai. Ekologiškai efektyvios ūkinės veiklos principas. Ekologiškai efektyvūs veiksmai turi ateitį. Naujoji strategija I: geriau panaudoti produktus. Ilgaamžis naudojimas – produkto tobulinimo priešprieša? Produkto dalių naudojimas etapais. Ekskursas: ekologiškai pagrįstos kainos. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos Lietuvoje struktūra ir funkcijosĮvadas. Aplinkos apsauga, jos turinys. Politika ir administravimas. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkos apsaugą Lietuvos Respublikoje valdančios institucijos, jų funkcijos. Aplinkosaugos teisinis reguliavimas ir jo svarba. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Pagrindinės valstybinės organizacijos, kurios yra atsakingos už aplinkosaugą Lietuvoje. Aplinkos teisinio reguliavimo svarba. Išvados. Skaityti daugiau
......