Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įmonės finansų analizėFinansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir šaltiniai. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Finansinės analizės techniniai būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansinės analizės organizavimas. Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė reikšmė ir uždaviniai. Santykini rodikliai, jų reikšmė atliekant įmonių finansinę analizę. Trumpalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Ilgalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Darbo rodiklių analizės reikšmė ir uždaviniai. Išlaidų analizės reikšmė ir uždaviniai. Pelno analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansinių investicijų analizės reikšmė ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansų analizė (2)Finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir šaltiniai. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Finansinės analizės techniniai būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansinės analizės organizavimas. Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė reikšmė ir uždaviniai. Santykini rodikliai, jų reikšmė atliekant įmonių finansinę analizę. Trumpalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Ilgalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Darbo rodiklių analizės reikšmė ir uždaviniai. Išlaidų analizės reikšmė ir uždaviniai. Pelno analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansinių investicijų analizės reikšmė ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansų analizė: UAB "Lutonė"Įvadas. Horizontali ir vertikali analizė. Pardavimų pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės finansų analizė: UAB "Suktinis"Įvadas. Trumpas įmonės aprašymas. UAB "Suktinis" finansinė veiklos analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansų analizė: UAB "Žemaitė"Bendra UAB "Žemaitė" charakteristika. SWOT analizė. Įmonės balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Finansiniai rodikliai. UAB "Žemaitė" kapitalo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansų valdymasĮvadas. Darbo tikslas: aptarti įmonės finansų valdymo reikšmę, tikslus ir uždavinius. Darbo uždaviniai. Įmonės finansų valdymo samprata. Finansų samprata ir valdymo esmė. Finansų valdymo sąvoka. Finansų valdymo tikslai. Finansų valdymo uždaviniai. Finansų valdymo strategija, politika ir funkcijos. Finansų valdymo turinys. Finansinės veiklos planavimo etapų rezultatai. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Trumpalaikio turto finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Apyvartinio kapitalo samprata. Apyvartinio kapitalo reikšmė. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo formavimo politika. Valdymo efektyvumo įvertinimas. Apyvartinio kapitalo valdymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansų valdymas (4)Įvadas. Ilgalaikių investicijų ir jų finansavimo valdymas. Strateginis finansų valdymas ir ilgalaikės investicijos. Investicijų kapitalo struktūra. Investicijų finansavimas ir kapitalo kaina. Ilgalaikių investicijų vertinimas. Investicijų rizika ir jos valdymas. Trumpalaikio turto ir jo finansavimo valdymas. Pinigų valdymas. Debetinių skolų valdymas. Atsargų valdymas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinės atskaitomybės formų analizė. Finansinė analizė pagal santykinius finansinius rodiklius. Įmonės finansinių rodiklių analizės pagrindai. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo veiksniai: svarbiausios priklausomybės. Finansinio statuso rodiklių analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Analizės apibendrinimas (N įmonės pavyzdžiu). Lyginamosios įmonių finansinės veiklos analizės. Apžvalga. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės gamybinės veiklos analizė: saldainių gamybaĮvadas. Darbo objektas — įmonės saldainių pardavimai. Įmonės saldainių pardavimo analizė 2001-2005 metais. Įmonės saldainių pardavimo apimties duomenų ir sklaidos charakteristikų analizė. Pardavimų aritmetinių vidurkių analizė. Įmonės pardavimų apimties dispersijos ir standartinio nuokrypio analizė. Įmonės saldainių pardavimų apimties kitimo dinamikos analizė. Įmonės pardavimų vidutinio lygio apskaičiavimas. Įmonės pardavimų absoliutaus ir vidutinio absoliutaus padidėjimo analizė. Įmonės pardavimo apimties trendo funkcijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės gamybos analizė: ŽŪK "Jurbarko linų verslas"Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Linų auginimas. Dirvų linams ruošimas. Sėkla, jos paruošimas ir sėja. Linų priežiūra. Linų rovimas. Linų klojėjimas. Šiaudelių dorojimas. Šiaudelių realizavimas. Pirminių linų apdirbimas fabrike, realizavimas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Įmonės gamybos proceso organizavimasĮmonės gamybos organizavimo schemos. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Projektinė gamyba. Vienetinė gamyba. Serijinė gamyba. Srovinė gamyba. Gamybos organizavimas pramonės įmonėje. Pagrindiniai įmonės bruožai. Įmonė kaip sistema. Įmonių klasifikavimo procesai. Įmonių grupavimas pagal vieną kriterijų. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Aprūpinimas. Gamyba. Pardavimai. Gamybos procesas. Operacijos gamybos procese. Gamybos procesų rūšys . Gamybos fazės. Gamybos organizavimo principai. Gamybos pajėgumo organizavimas. Išvada. Skaityti daugiau
Įmonės ilgalaikių investicijų kreditavimasĮvadas. Kredito būtinumas. Kredito funkcijos. Banko kreditas. Paskolos teikimo sąlygos. Paskolos sutartis. Dokumentai, reikalingi paskolai gauti. Kredito išdavimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės informaciniai ištekliai: AB "Lietuvos energija"Įvadas. Organizacijos duomenys. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. SWOT analizė. Organizacijos vidaus vertinimas (stiprybės ir silpnybės). Stiprybės. Silpnybės. Organizacijos išorės vertinimas (galimybės ir grėsmės). Galimybės. Grėsmės. Informacijos srautai organizacijos viduje ir išorėje. Internetas. Duomenų bazės. Komunikacija organizacijoje. Formali komunikacija. Neformali komunikacija. Informacijos ištekliai. Informacinės sistemos. Personalas. Darbo santykiai. Darbo ir poilsio laikas. Darbo apmokėjimo tvarka. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Darbo grafikas. Darbuotojams keliami reikalavimai. AB "Lietuvos energija" profesijų apmokėjimas. Informacinės technologijos. ITT centras. Duomenų perdavimo paslaugos. Partneriai. Tinklas. Interneto paslaugos. Techninių plotų nuoma. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės investicinis patrauklumas: AB "Pieno žvaigždės"Įžanga. AB "Pieno žvaigždės" veiklos charakteristika. Pagrindinės Lietuvos pieno sektoriaus ypatybės. AB "Pieno žvaigždės" 2001-2006 m. santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įplaukosĮvadas. Įmonės įplaukos ir jų klasifikavimas. Įplaukų apibūdinimas. Akcizas – ne įmonės veiklos įplaukos. Pardavimo pridėtinės vertės mokestis – ne įmonės veiklos įplaukos. Nerealizacinės įplaukos. Įplaukų pripažinimo būdai. Realizacinių įplaukų skaičiavimo svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ir jos teikiamų paslaugų analizė: farmacijos kompanija "Ottop"Didmeninės farmacijos kompanijos "Ottop" ir jos teikiamų paslaugų analizė. Teikiamos paslaugos analizė. Dabartinė kompanijos situacijos analizė. Paskirstymo kanalai. Klientai. Firmos gamintojos (FG)-tiekėjai. Rinkos dydis. Rinkos dydis (IMS Health duomenimis). Rėmimo veiksmai. Tiesioginis pardavimų skatinimas. Renginiai. Reklama. Marketingo aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Kompanijos padėtis rinkoje. Makro aplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Kompanijos pagrindiniai tikslai. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas ir jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso apibūdinimas. Paslaugos charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalų parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės ir jų rūšysĮmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai. Įmonės, turinčios fizinio asmens statusą. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Skaityti daugiau
Įmonės ir tiriamos prekės charakteristikaĮmonės ir tiriamos prekės charakteristika. Marketingo tyrimai. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas ir analizavimas. Apklausos anketa. Skaityti daugiau
Įmonės įstatai: AB "AutoGarantas"Bendrosios nuostatos. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas. Bendrovės kapitalas ir rezervai. Akcijos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės organai. Visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas. Bendrovės auditas. Bendrovės finansinė atskaitomybė ir pelno paskirstymas. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka. Skaityti daugiau
Įmonės istorija, veikla, gamybos sritis, įrengimai, produkcija: UAB "Baltijos baldų grupė"Įvadas. Bendroji dalis. Įmonės istorija. Įmonės aprūpinimas žaliavomis. Darbo rėžimas. Darbuotojai. Rinkodara. Vadyba. Darbo apmokėjimo organizavimas. Apskaita ir mokesčiai. Logistika įmonėje. Gamybos cechas. Darbo vietų organizavimas. Aprūpinimas medžiagomis. ir gamybinėmis užduotimis. Gamybos procesas. Technologinis procesas. Įrankiai. Ruošinių kokybės reikalavimai. Tvarkingas brėžinių sistemos procesas. Gaminių asortimentas. Priešgaisrinės, darbo ir civilinės saugos reikalavimai. Žmogaus saugos ir sveikatos valdymas. Profesinės rizikos vertinimas ir valdymas. Instruktavimų tvarka įmonėje. Nelaimingų atsitikimų statistika. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Civilinės saugos organizavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės išlaidų analizė: "Rytas"Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Išlaidų analizės reikšmė ir būtinumas. Išlaidų biudžetų sudarymas ir analizė. Išlaidų-apimties-pelno analizė. Produkcijos savikainos analizė. Praktinė (tiriamoji) dalis. Įmonės "Rytas" charakteristika. Kritinio pelningumo taško nustatymo matematiniai būdai. Lygties (lygybės) būdas. Ribinio pelno (maržos) būdas. Grafinis būdas. Išvados. Skaityti daugiau
......