Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Europos sąjungos pagrindinės institucijos ir jų veiklaĮvadas. Europos parlamentas. Europos sąjungos taryba. Europos komisija. Europos teisingumo teismas. Audito rūmai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos sąjungos ombudsmenas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos paramos Lietuvos socialinei politikai aspektaiĮvadas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) poveikis socialinei politikai. Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo administravimo sistema. Europos socialinis fondas. Equal programa. Sudėtinės Equal dalys. Europos bendrijų iniciatyvos Equal įgyvendinimas Lietuvoje. Phare 2002 ekonominės ir socialinės sanglaudos programa. Europos socialinio fondo politikos. Regioniniai užimtumo politikos aspektai. Dabartinė padėtis. Problemos ir politika. Tinkamumas darbui. Lygios galimybės ir teisės. Dabartinė padėtis. Problemos ir politika. Europos sąjungos vykdoma darbuotojų ir savarankiškai dirbančiųjų politika. Piliečių galimybės įgyti gebėjimų užsienyje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos pinigų politikaĮvadas. Ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimasis. Europos centrinis bankas. Europos Sąjungos (ES) pinigų politika. Pinigų politikos perdavimo mechanizmas. Efektyvumo prielaidos. Pinigų politikos strategija ir principai. Pinigų politikos priemonės. Minimaliosios privalomos atsargos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos problemosĮvadas. Europos sąjungos organizacijos pavadinime neatsitiktinai yra žodis "Europos". Europos sąjungos šalių vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Trys "naujokės" iš šiaurės – pirmoji Europos sąjungos plėtra ir plėtros problemos. "Neutralų prisijungimas" – trečioji Europos sąjungos plėtra ir problemos. "Žygis į rytus" – didžiausia Europos sąjungos plėtra ir jos problemos. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos regioninės politikos argumentaiĮvadas. Europos sąjungos regioninės politikos skeptikų ir šalininkų pozicijos. Argumentai, remiantys vieningą Europos sąjungos regioninę politiką. "Asmeninio suinteresuotumo" argumentas. Orientuoto finansavimo argumentas. Koordinacijos argumentas. Integracijos efektų argumentas. Kitų Europos Sąjungos (ES) politikų efektų argumentas. Tolesnės integracijos argumentas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimasSantrauka. Įvadas. Europos sąjungos regioninė politika – kas tai? Europos Sąjungos regioninės politikos atsiradimas. Europos Sąjungos regioninės politikos reikalavimai paramai gauti. Regioninės politikos įgyvendinimo priemonės. Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimo sistema. Europos Sąjungos bendradarbiavimo sritys. Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimo etapai. Europos Sąjungos regioninės politikos veikla. Europos Sąjungos regioninės politikos instrumentai. Europos Sąjungos regioninės politikos tikslai ir principai. Europos Sąjungos regioninės politikos biudžetas. Europos Sąjungos įvertinimas bei perspektyvos. Europos Sąjungos regioninis komitetas. Europos Sąjungos regioninio komiteto struktūra. Europos Sąjungos regioninio komiteto veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos santykiai su kitais regionais ir šalimisĮvadas. Europos sąjunga pasaulio arenoje. Europos sąjungos tikslai bendradarbiaujant su kitomis užsienio šalimis ir regionais. Europos sąjungos prekyba. Europos sąjungos humanitarinė pagalba. Susitarimų klasifikacija. Dvišalė, regioninė ir tarpregioninė Europos sąjungos prekybos politika. Europos sąjungos preferencinių susitarimų sistema. Europos sąjungos preferencijų piramidė. Daugiašaliai Europos sąjungos prekybiniai santykiai. Europos sąjungos partneriai visame pasaulyje. Regionų šalių grupės. Daugiašaliai Europos sąjungos santykiai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos socialinės politikos principų įgyvendinimas lygių galimybių srityLygios galimybės Europos Sąjungoje. Lyčių aspekto integravimo strategija. Lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimo ypatumai Europos Sąjungoje (ES). Lyčių lygybė Lietuvoje. Homoseksualumas Europos Sąjungoje (ES): teisinis narių pasirengimas užtikrinti lygybę. Nyderlandai. Lietuva. Skaityti daugiau
Europos sąjungos sprendimus priimančios institucijos ir jų paskirtisĮvadas. Sutartys ir sprendimų priėmimas. Europos parlamentas: įmonių balsas. Europos sąjungos taryba: valstybių narių balsas. Europos komisija: bendro intereso skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų skirstymo ypatumaiĮvadas. Europos Sąjungos Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų atsiradimas ir tikslai. Struktūriniai fondai ir politika. Struktūrinių fondų principai bei mechanizmai. Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuva. Struktūrinių fondų kūrimasis ir valdymas Lietuvoje. Struktūrinių fondų paramos teikimas ir sritys. Projektai ir paraiškos - Struktūrinių fondų lėšoms gauti. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos šalysĮvadas. Tikslas: pristatyti Europos Sąjungos (ES) raidą, taip pat etapus, kuriuos šios šalys turėjo praeiti, norėdamos patekti į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos istorija. Europos Sąjungos link. Ekonominės politikos tobulinimas. Įstatymų leidybos ir administraciniai pasirengimo darbai. Bendrieji administraciniai gebėjimai. Pažanga priimant ir įgyvendinant Acquis. Klausimai, reikalaujantys didesnių pastangų. Sritys, keliančios rimtą susirūpinimą. Šalys po įstojimo į Europos Sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos teisės principų analizėEuropos sąjungos teisės savarankiškas darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Principų atsiradimas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Proporcingumo principas. Teisinis tikrumas. Teisėti lūkesčiai. Teisinio aiškumo principas. Administracinės bei konstitucinės teisės principai. Gero administravimo principai. Tiesioginis EB Teisės veikimas. EB Teisės viršenybė. Teisine santvarka pagrįsta Bendrija. Subsidiarumo principas. Principų reikšmė. Praktinė dalis. Pirmoji praktinė užduotis. Antroji praktinė užduotis. Trečioji praktinė užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos teisingumo teismasEuropos Sąjungos teisingumo teismas. Europos Teisingumo Teismo struktūra. Teisingumo Teismo imunitetas. Europos Teisingumo Teismo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos užimtumo didinimo politikos principai ir problemosĮvadas. "Lisabonos strategija" ir Europos sąjungos socialinis fondas. Europos Sąjungos valstybių narių užimtumo politikos pagrindas. Prioritetai vykdant užimtumo politiką. Pritraukti į darbo rinką ir joje išlaikyti daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas. Gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti. Didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tobulinant švietimą ir įgūdžius. Mokymasis visą gyvenimą. Perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą. Mokymosi būdai. Europos tarybos rekomendacijos dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos užimtumo strategijaĮvadas. Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos uždaviniai. Socialinės politikos darbotvarkės pažanga. Lisabonos strategija ir vietinis lygmuo. Lisabonos tikslų įgyvendinimas per struktūrinius fondus. Užimtumo gairės. Europos strategija. Visiškas užimtumas. Darbo kokybės ir našumo gerinimas. Socialinės sanglaudos ir įtraukimo stiprinimas. Užimtumo politikos veiksmų prioritetai. Skatinamosios ir prevencinės priemonės bedarbiams ir neveikliems žmonėms. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Pradėti permainas ir skatinti prisitaikomumą ir mobilumą darbo rinkoje. Skatinti žmogiškojo kapitalo raidą ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Didinti darbo jėgos pasiūlą ir skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą. Lyčių lygybė. Skatinti palankių sąlygų darbo rinkoje neturinčių žmonių integraciją ir kovoti su jų diskriminavimu. Darbo apsimokėjimas didinant darbo patrauklumą. Nedeklaruojamą darbą paversti reguliariu užimtumu. Kovoti su regioniniais užimtumo skirtumais. Efektyvus valdymas ir partnerystė įgyvendinant užimtumo gaires. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos vidaus rinkaĮvadas. Europos Sąjungos ekonominė integracija. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Keturios laisvės: ekonominės integracijos prielaidos. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Europos Sąjungos (ES) rinkos ekonominiai pasiekimai. Nauda bendrijai ir valstybėms narėms. Nauda verslui. Nauda piliečiams. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos vidaus rinka ir LietuvaĮvadas. Ekonominė integracija. Laisvoji prekybos erdvė. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Europos sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Lietuvos derybos dėl įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikio verslui apžvalga. Kas patiria didžiausią ekonominės integracijos poveikį? Kam naudinga, o kam nuostolinga ekonominė integracija? Narystės Europos Sąjungoje (ES) poveikis įmonių veiklai. Konkurencingumas. Integracijos poveikis gamybos veiksniams. Integracijos poveikis paklausos sąlygomis. Integracija ir vyriausybės politika. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO)Įžanga. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) istorinė raida. Organizacijos raida po Šaltojo karo. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencija. ESBO bei Lietuva. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Europos socialinės chartijos pagrindinės teisėsDarbo tikslai. 1 straipsnis: teisė į darbą. 2 straipsnis: teisė į tinkamas darbo sąlygas. 3 straipsnis: teisė į sveikas ir saugias darbo sąlygas. 4 straipsnis: teisė į teisingą atlyginimą. 5 straipsnis: teisė jungtis į organizacijas. 6 straipsnis: teisė į kolektyvines derybas. 7 straipsnis: vaikų ir paauglių teisė į apsaugą. 8 straipsnis: dirbančių moterų teisė į motinystės apsaugą. 9 straipsnis: teisė į profesinį orientavimą. 10 straipsnis: teisė į profesinį rengimą. 11 straipsnis: teisė į sveikatos apsaugą. 12 straipsnis: teisė į socialinę apsaugą. 13 straipsnis: teisė į socialinę paramą ir medicinos pagalbą. 14 straipsnis: teisė naudotis socialinės rūpybos tarnybos paslaugomis. 15 straipsnis: neįgaliųjų teisė į savarankiškumą, socialinę integraciją ir dalyvavimą visuomenės gyvenime. 16 straipsnis: šeimos teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą. 17 straipsnis: vaikų ir paauglių teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą. 18 straipsnis: teisė dirbti mokamą darbą kitų šalių teritorijoje. 19 straipsnis: darbuotojų migrantų teisė į apsaugą ir paramą. 20 straipsnis: teisė į lygias galimybes ir vienodą padėtį darbo ir profesijos reikalais nediskriminuojant dėl lyties. 21 straipsnis: teisė į informaciją ir konsultaciją. 22 straipsnis: teisė dalyvauti nustatant ir gerinant darbo sąlygas bei darbo aplinką. 23 straipsnis: teisė į apsaugą darbo sutarties nutraukimo atveju. 24 straipsnis: darbuotojų teisė ginti savo reikalavimus darbdaviui bankrutavus. 25 straipsnis: teisė į orumą darbe. 26 straipsnis: pareigų šeimai turinčių darbuotojų teisė į lygias galimybes ir vienodą padėtį. 27 straipsnis: darbuotojų atstovų teisė į apsaugą įmonėje ir jiems palankių sąlygų sudarymą. 28 straipsnis: teisė į informaciją ir konsultacijas tada, kai atliekamos grupinio atleidimo procedūros. 29 straipsnis: teisė į būstą. Skaityti daugiau
Europos socialinės ir užimtumo politikos įgyvendinimas LietuvojeEuropos socialinė ir užimtumo politika ir jos įgyvendinimo Lietuvoje analizė. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti socialinės ir užimtumo politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Hipotezė – užimtumo politikos teisinė ir organizacinė aplinka garantuoja efektyvų užimtumo politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Lietuvos užimtumo politikos prielaidos. Užimtumo politikos samprata. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos valdymas. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos prioritetai. Užimtumo politikos įgyvendinimo Lietuvoje analizė. Užimtumo politikos prioritetai. Užimtumo politikos tikslai ir strateginės nuostatos. Užimtumo politikos įgyvendinimo priemonės. Lietuvos užimtumo politikos įgyvendinimas panaudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinius fondus. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama įgyvendinant užimtumo politiką. Lietuvos užimtumo politikos įgyvendinimo vertinimas. Lietuvos užimtumo politikos įgyvendinimo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
......