Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (4)Įvadas. Europos sąjungos (ES) socialinės politikos vystymosi etapai. Europos socialinis fondas ir Romos sutartis. Europos sąjungos (ES) reglamentas. 8-9 dešimtmečiai. Amsterdamo sutartis. Europos sąjungos (ES) konstitucija. Europos sąjungos (ES) socialinės politikos vykdytojai. Pagrindiniai Europos sąjungos (ES) socialinės politikos aspektai. Europos užimtumo strategija. Minimalių standartų užtikrinimas. Laisvas darbuotojų migravimas. Bendra pensijų rinka. Socialinė sanglauda ir socialinė apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (5)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos teisinė raida. Europos Sąjungos (ES)socialinės politikos raidos etapai. Socialinė politika Europos Sąjungos (ES) konstitucijoje. Pagrindinės socialinės politikos sritys. Lietuva ir Europos Sąjungos (ES) socialinė politika. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) socialinė poltikaĮvadas. Socialinės politkos samprata, tikslai, principai ir uždavyniai Europos Sąjungoje (ES). Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos administravimas ir finansavimas. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Lisabonos sutarties reikšmė. Darbuotojų teisių ir socialinė apsauga. Judėjimo laisvė. Švietimas, mokymas, jaunimas. Daugelyje programų gali dalyvauti ir ES nepriklausančių šalių piliečiai. Naikinamos kliūtys darbuotojų judumui. Visuotinai pripažįstamos kvalifikacijos. Kelti idėjas. Kurti. Diegti naujove. Suteikti daugiau galimybių jaunimui. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūra ir institucijosEuropos Sąjungos (ES) struktūra. Europos Sąjungos institucijų lentelė. Europos sąjungos institucijos: Europos viršūnių taryba. Taryba. Komisija. Europos Parlamentas (EP). Teisingumo teismas. Audito rūmai. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Pirmos instancijos teismas. Bendrųjų reikalų taryba. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondaiĮvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Pagrindiniai struktūrinių fondų tikslai. Nacionalinės programos. Pagrindiniai struktūrinių fondų tikslai. Nacionalinės programos. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įgyvendinimo principai. Planavimo ir įgyvendinimo mechanizmai. Nacionalinės iniciatyvos. Bendrijos iniciatyvos. Europos sąjungos struktūrinių fondų valdymas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų administravimo schema. Paramos fondas. Paramos pateikimas. Struktūrinių fondų veikla. Prioritetiniai tikslai 2000-2006 metais. Programavimas 2000-2006 metais. Programų įgyvendinimas. Poveikis Lietuvai. Bendrojo programavimo dokumento rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (2)Europos Sąjungos struktūriniai fondai. 3 prioritetiniai struktūrinių lėšų investavimo tikslai. 1 tikslas. 2 tikslas. 3 tikslas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paskirtis Lietuvai. Lietuvos narystės Europos Sąjungos (ES) finansiniai aspektai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų valdymas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Remiami sektoriai. Neremiami sektoriai. Parama skiriama tik projektui (ne institucijai, ne įmonei, ne teritoriniam vienetui) ir iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų gali būti finansuojami tik visiškai parengti projektai. Patvirtinti projektai. Patvirtintų projektų išlaidos, kurios yra tinkamos. Procedūriniai reikalavimai. Paramos gavėjui. Paramos teikėjui. Paramos forma. Lietuvoje jau įgyvendinama beveik 900 struktūrinių fondų remiamų projektų. Daugiausia paraiškų - iš Vilniaus. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (4)Europos Sąjungos struktūriniai fondai. 3 prioritetiniai struktūrinių lėšų investavimo tikslai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paskirtis Lietuvai. Lietuvos narystės Europos sąjungoje finansiniai aspektai. Europos sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje. Europos sąjungos struktūrinių fondų valdymas Lietuvoje. Europos sąjungos struktūrinių fondų remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Remiami sektoriai. Neremiami sektoriai. Parama skiriama tik projektui (ne institucijai, ne įmonei, ne teritoriniam vienetui) ir iš Europos sąjungos struktūrinių fondų gali būti finansuojami tik. Visiškai parengti projektai. Patvirtinti projektai. Patvirtintų projektų išlaidos, kurios yra tinkamos. Procedūriniai reikalavimai. Paramos gavėjui. Paramos teikėjui. Paramos forma. Lietuvoje jau įgyvendinama beveik 900 struktūrinių fondų remiamų projektų. Daugiausia paraiškų - iš Vilniaus. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir programos žemės ūkiui remtiĮvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. Garantijų dalis. Paramos ankstyvam ūkininkų pasitraukimui iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonės. Ūkininkaujančių mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir vietovėse su aplinkosaugos apribojimais rėmimas. Agroaplinkosauga. Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Parama pusiau natūriniams, restruktūrizacijos etape esantiems ūkininkams. Parama diegiant Europos Sąjungos (ES) standartus. Orientavimo dalis. Investicijos į žemės ūkio valdas. Jaunų ūkininkų įsikūrimas. Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodaros gerinimas. Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra. Miškų ūkio plėtra. Leader+. Mokymas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas ir paramos įsisavinimas Lietuvos žemės ūkyje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai, jų parama LietuvaiĮvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Kas tai? Kodėl atsirado struktūriniai fondai? Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos tikslai. Pirmasis plėtros tikslas – spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu. Antrasis plėtros tikslas – kurti daugiau geresnių darbo vietų. Trečiasis plėtros tikslas – plėtoti socialinę sanglaudą. Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. 1 prioritetinė kryptis. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei. Žmonių pritraukimas ir išlaikymas darbo rinkoje. Aktyvesnis mokymasis visą gyvenimą. Aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgos plėtra. Efektyvesnis viešasis administravimas. 2 prioritetinė kryptis. Konkurencinga ekonomika. Didesnis verslo produktyvumas, sudarant palankesnę aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei vidutiniam verslui. Didesnė aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamoji dalis. Efektyvi ekonominė infrastruktūra. 3 prioritetinė kryptis. Gyvenimo kokybė ir sanglauda. Vietos potencialo panaudojimas. Kokybiškos ir prieinamos viešosios paslaugos. Geresnė aplinkos kokybė. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 metais procentais. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos paskirstymas tarp investicinių sričių. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama LietuvaiĮvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Struktūrinių fondu principai. Europos socialinis fondas. Lietuvos galimybė gauti parama. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas ir teikiama parama. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama Pagal veiksmų programas. Strategija ir veiksmų programa. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama žemės ūkiuiĮvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvos ūkininkams. Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumentas (BPD). Investicijos į žemės ūkio valdas. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas. Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas. Žemės ūkio vandentvarka. Konsultavimo paslaugos ūkiams. Mokymas. Miškų ūkis. LEADER + pobūdžio priemonė "įgūdžių įgijimas". Netinkami pareiškėjai. Projekto trukmė. Paramos dydžiai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) šalių asmenų požiūris į neįgaliųjų integraciją bendrojo lavinimo mokykloseĮvadas. Tarptautinių dokumentų ir mokslo darbų apžvalga. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo reformos klausimai. Specialiųjų poreikių grupių kategorijų ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas ugdymo sistemoje. Duomenų apie specialiųjų poreikių moksleivių (SPM) ugdymą segreguotomis ir integruotomis sąlygomis įvairiose Europos Sąjungos (ES) šalyse palyginimas su Lietuvos duomenimis. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo Lietuvoje situacijos analizė. Nacionalinės specialiojo ugdymo politikos analizė. Specialiosiose mokyklose ugdomų moksleivių pasiskirstymas pagal negalių sunkumo lygį. Silpnaregių ir aklų vaikų integracinio mokymo trūkumai bei problemos. Neįgaliųjų kompleksinės reabilitacijos modeliai. Mokomųjų priemonių stoka. Integruotai bendrojo lavinimo mokyklose ugdomų SPM procentinis pasiskirstymas pagal negalių tipus. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo finansavimas Vakarų Europos šalyse ir Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) šalių patirtis ir modeliai SPM ugdymo finansavimo politikoje. Specialiojo ugdymo finansavimas Lietuvoje. Sveikatos ekonomikos centro 2001 metais atliktas mokslinis tyrimas "Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo metodai bei šių programų įgyvendinimo efektyvumas". Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) šalių įmonių rūšys ir funkcijosĮvadas. Įmonė. Įmonių rūšys ir funkcijos. Įmonių veiklos tikslai. Išlikti konkurencingiems tarptautiniu mastu. Privalomieji reikalavimai. MVĮ − Europos Sąjungos (ES) verslo pagrindas. Tvarumas yra esminės svarbos dalykas. Europos Komisija pateikė pasiūlymą, kaip palengvinti verslo perdavimą. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) TarybaEuropos Sąjungos (ES) tarybos veikla. Tarybos darbo organizavimas. Pagrindinės funkcijos. Teisės aktų priėmimas ir pirmininkavimas. Pirmininkavimo Taryboje pranašumai bei trūkumai. Generalinis sekretoriatas. Europos Sąjungos (ES) Tarybos posėdžiai. Balsų pasiskirstymas Europos sąjungos Taryboje. Valstybių narių ekonominės politikos koordinavimas. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) Taryba (2)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) Taryba. Sudėtis. Kompetencija. Veiklos formos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) taryba ir Europos komisija (EK)Įvadas. Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos taryba (Ministrų taryba). Bendra charakteristika, funkcijos. Ministrų tarybos ryšys su kitomis grupėmis. Pirmininkavimas ministrų tarybai. Sprendimų priėmimas. Europos komisija (EK). Bendra charakteristika, funkcijos. Europos komisijos pirmininkas ir jo įgaliojimai. Posėdžiai. Komisijos struktūra. Sprendimų priėmimas komisijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) taryba ir jos veiklaĮvadas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjunga, jos veikla, principai ir ypatumai. Trumpa Europos Sąjungos (ES) istorinė apžvalga ir pagrindinės sutartys. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir jų vieta Europos Sąjungoje (ES). Tarybai priklausantis Generalinis sekretoriatas. Teisės aktų leidybos politika Taryboje. Darbotvarkės organizavimas. Balsavimo ir sprendimų priėmimo politika Taryboje. Derybos dėl teisės aktų tarp Tarybos ir Europos Parlamento. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) tarptautinė prekybaĮvadas. Europos Sąjungos (ES) tarptautinė prekyba. Kliūčių šalinimas ir spartesnis augimas. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) tarptautinės prekybos partneriai. Pasaulio prekybos organizacija. Europos Sąjungos (ES) išorinės rinkos pasiekimai. Europos Sąjungos (ES) ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Lietuvos stojimas į Europos Sąjungos (ES) ir prekybos restruktūrizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisėEuropos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos teisės sistemos esminiai bruožai. Europos Bendrijos (EB) teisės vieta valstybių narių teisėje. Europos Bendrijos (EB) teisės viršenybės principas ir Lietuvos teisės sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės aktų priėmimo procedūrosĮvadas. Komisijos vaidmuo teisės aktų priėmime. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų priėmimo procedūros. Konsultacijos procedūra. Bendradarbiavimas. Bendras sprendimas. Pritarimas. Europos sąjungos teisės aktų priėmimo procesas. Pirmo skaitymo etapas. Antrojo skaitymo etapas. Taikinimas. Trečio skaitymo etapas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......