Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Europos Sąjungos (ES) konkurencingumo politikaEuropos Sąjungos (ES) konkurencinės politikos raida. Kodėl konkurencija? Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politika - prieštaravimai ir kompromisai. Galimi konkurencijos iškraipymo atvejai. Konkurencingumo didinimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos diegimas Lietuvoje. Lietuvos konkurencingumas – žingsnis pirmyn. Konkurencingumo samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) KonstitucijaEuropos Sąjungos konstitucija. Europos Sąjungos (ES) sutartyse iki šiol galiojusių teisės instrumentų įvairovė. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų supaprastinimas ir jų hierarchijos nustatymas. Europos Sąjungos (ES) instrumentų supaprastinimas. Europos Sąjungos (ES) juridinių instrumentų taikymo sritys. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų hierarchija. Procedūrų supaprastinimas. Įprastinė įstatyminė procedūra. Konsultavimosi procedūra. Biudžeto priėmimo procedūra. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) Konstitucija: ratifikavimas ir jo problematikaĮvadas. Europos Sąjungos Konstitucija. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos samprata ir jos svarba. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos priėmimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos privalumai ir trūkumai. Europos Sąjungos Konstitucijos ratifikavimas. Ratifikavimo sąlygos. Ratifikavimo analizė. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos ratifikavimo rezultatai kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos ratifikavimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos ratifikavimo Seime piliečių nuomonės analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) mechanizmai ir principai lygių galimybių srityLygios galimybės Europos Sąjungoje. Lyčių aspekto integravimo strategija. Lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimo ypatumai Europos Sąjungoje (ES). Lyčių lygybė Lietuvoje. Homoseksualumas Europos Sąjungoje (ES): teisinis narių pasirengimas užtikrinti lygybę. Nyderlandai. Lietuva. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) mokslo programosEuropos Sąjungos (ES) mokslo programos – samprata ir raida. Europos Sąjungos (ES) mokslo programos kaip Europos Sąjungos (ES) mokslo politikos įgyvendinimo instrumentai. EUREKA programa. EUREKA sąvoka ir tikslai. Eureka veiklos principai ir sritys. Eureka projektų statusas bei rengimo tvarka. Eureka finansavimas. Sėkmingai įgyvendinti Eureka projektai Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) 6-oji bendroji programa. FP6 veiklos sritys. FP6 įgyvendinimo būdai. Bendroji 7-oji Europos Sąjungos (ES) programa (fp7). Trans europinių (telekomunikacinių) tinklų programa – eten. Tarptautinė asociacija – intas. Pažangios gamybos sistemos – ims. Pažangi energetika Europai - eie. ETP - Europos technologijų platformos. Mokslinių tyrimų infrastruktūra. Brite/Euram. eContent. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) muitų politikaMuitų sąjunga. Muitinių kodeksas. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) prekybiniai santykiai. Europos Sąjungos (ES) bendroji prekybos politika. Užsienio prekybos reguliavimo instrumentai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) parama kaimo turizmuiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos paramos būdus, skiriamus kaimo turizmui Lietuvoje. Kaimo turizmo esmė ir reikšmė. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo rūšys. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Kaimo turizmo verslo struktūra. Turizmo veiklos reglamentavimas. Turizmo ištekliai bei paslaugos. Kaimo turizmo verslas – svarbi kaimo plėtros alternatyva. Kaimo turizmo verslo kitimas Lietuvoje. Europos sąjungos parama. Lietuvos kaimo turizmo plėtotei. Kaimo plėtros politika Europos sąjungoje. SAPARD parama. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai rengiantis narysteiĮžanga. Europa padeda. Phare programa. ISPA programa. Sapard programa. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos jaunimas. Organizuotas nusikalstamumas, sukčiavimas ir korupcija. Narkotikai. Pagalba iš Europos Sąjungos valstybių narių. Kodėl Europos Sąjunga skiria pagalbą Lietuvai? Trejopa Europos Sąjungos pagalbos nauda Lietuvai. Priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) pilietybėĮvadas. Pilietybė. Kokias teises ir pareigas suteikia pilietybė? Europos sąjungos pasas. Laisvas asmenų judėjimas. Darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje (ES). Lietuva ir laisvas asmenų judėjimas. Galimybės, saugumas, apsauga ir teisės. Kokios Europos dirbančiųjų teisės? Kaip užtikrinama darbuotojų teisė į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą? Kaip piliečiai gali įgyti gebėjimų užsienyje? Tinkamumas darbui. Lygios galimybės ir teisės: Europos Sąjungos (ES) politika už moterų ir vyrų lygybę. Kokias teises suteikia Europoje galiojančios lygių galimybių nuostatos? Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) pilietybė (2)Įžanga. Europos Sąjungos (ES) pilietybė. Darbuotojų teisės, sąlygojamos laisvo asmenų judėjimo. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų) judėjimas. Išimtys dėl laisvo asmenų judėjimo. Steigimosi teisė. Paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) pilietybė (4)Įžanga. Europos Sąjungos (ES) pilietybės įtvirtinimas. Pilietybės įgijimo/praradimo sąlygos. Europos Sąjungos (ES) pilietybės nustatomos teisės ir pareigos. Teisė laisvai judėti ir diplomatinės apsaugos teisė. Dalyvavimo vietinės savivaldos ir Europarlamento rinkimuose teisė. Peticijos pateikimo Europarlamentui teisė. Teisė kreiptis į Ombudsmeną. Galimi Europos Sąjungos (ES) pilietybės raidos variantai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos (ES) plėtra XXI amžiujeĮvadas. Tikslas - aptarti tolesnės ES plėtros, vykusios XXI amžiuje faktinius ir potencialius aspektus. 1993 metų Kopenhaga, tolesnės Europos sąjungos (ES) užuomazgos. Ar Europai labiau reikėjo mūsų ar mums Europos?" Eiga. Rytų plėtra: įvairovės didėjimas ir nauda. Nicos sutartis. Konstitucija Europai ir Lisabonos sutartis. Kas toliau? Arba potenciali plėtra. Apibendrinimas (išvados). Priedai (3). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) programos: PHARE, SAPARD, ISPAĮvadas. Tikslas: šio darbo tikslas apžvelgti Europos Sąjungos programas. PHARE. SAPARD. ISPA. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) raidaĮvadas. Europos Parlamentas: žmonių balsas. Svarbiausia informacija. Vietų skaičius pagal valstybes. Parlamento buveinė. Parlamento veikla. Parlamento darbo organizavimas. Europos Sąjungos Taryba: valstybių narių balsas. Svarbiausia informacija. Tarybos veikla. Tarybos darbo organizavimas. Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER). Pirmininkavimas Tarybai. Generalinis sekretoriatas. Kiek kuri valstybė turi balsų. Europos Komisija: bendro intereso skatinimas. Svarbiausi informacija. Kas yra ta Komisija. Komisijos buveinė. Komisijos veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) regioninė politika (2)Įvadas Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Regionalizmas. Regioninė politika. Regionų komitetas. Europos Sąjungos (ES) parama šalims kandidatėms. Europos ekonominės erdvės sutartis. Europos Sąjungos (ES) parama silpniau išsivysčiusioms Europos Sąjungos (ES) narėms ir regionams. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) regioninė politika (3)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos ir plėtros sampratos. Europos Sąjungos (ES) ir vietinių regioninių politikų tikslai, principai, formos. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos ciklas ir jo etapai. Europos Sąjungos (ES) regionų klasifikacija. Regioninės politikos įgyvendinimo priemonės. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Kaip gaunama ES struktūrinių fondų parama ir kam skiriamos gautos lėšos. Lietuva ir ES regioninė politika. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) politikaĮvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Europos Sąjungos (ES) politika. Verslininkų švietimas ir mokymas. Spartesnis naujų įmonių steigimas mažesnėmis sąnaudomis. Įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimas. Įgūdžių ugdymas. Elektroninio ryšio plėtotė. Efektyvesnė bendroji rinka. Mokesčiai ir finansiniai reikalai. Mažųjų įmonių technologinio pajėgumo didinimas. Sėkmingi elektroninio verslo modeliai ir aukščiausio lygio smulkaus verslo rėmimas. Platesnis ir veiksmingesnis mažųjų įmonių interesų atstovavimas Sąjungos ir nacionaliniu lygiu. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) socialinė politikaPagrindiniai eurointegracijos aspektai. Įstatyminė bazė. Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinė politika. Pagrindiniai dokumentai. Pagrindinės Europos sąjungos kryptys užimtumo ir Socialinės apsaugos srityje. Užimtumas. Darbo santykiai ir sąlygos. Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos užduotis. Lygios teisės ir galimybės. Kova su diskriminacija ir atskirtimi. Europos socialinis fondas. Laisvas asmenų judėjimas ir socialinės apsaugos sistemos koordinavimas. Socialinių išmokų mokėjimas visų Europos sąjungos šalių gyventojams, kurie laikinai gyvena kitoje šalyje. Europos užimtumo ir socialinės politikos ateitis. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) socialinė politikaĮvadas. Darbo tikslas – susipažinti su Europos Sąjungos (ES) socialine politika, atkreipiant dėmesį į problemas, susijusias su ekonomikos vystymu. Socialinės politikos charakteristika. Socialinės politikos reikšmė vidaus rinkoje. Socialinės politikos plėtra. Socialinė politika po Amsterdamo sutarties. Socialinės politikos įgyvendinimo pagrindinės procedūros ir vykdytojai. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos vystymosi kryptys. Užimtumas. Lygios vyrų ir moterų galimybės. Laisvas judėjimas. Švietimas. Darbo sauga ir sveikatos apsauga. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos įtaka Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (2)Įvadas. Socialinė politika. Jos atsiradimas. Minimalūs Europos sąjungos socialinių standartų reikalavimai. Socialinė politika Europos sąjungos sutartyse. Socialinė politika ir užimtumas. Išvados. Skaityti daugiau
......