Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Darbo rinkos padėtis LietuvojeĮvadas. Darbo rinka. Darbo rinkos situacijos ir ypatybės. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Nedarbas ir jo didėjimo priežastys Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinkos pasiūla ir paklausa LietuvojeĮvadas. Rinka. Darbo rinka. Darbo rinkos situacijos. Darbo rinkos politika. Darbo rinkos ypatybės. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Darbo paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Nedarbas ir jo didėjimo priežastys Lietuvoje. Darbo pasiūlos ir paklausos analizė Vilkaviškio rajone. Skaityti daugiau
Darbo rinkos problematika LietuvojeĮvadas. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados padarytos apie jaunimo nedarbą. Situacija darbo rinkoje 2005 metais. 2005 metais išaugo darbo jėgos paklausa. Bedarbių skaičius sumažėjo 11,9 tūkst. Nedarbas mažėjo visose apskrityse. Įdarbinta 11,4 tūkst. asmenų. Programų dalyvių skaičius išaugo 42 proc. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ar reikalinga bedarbystė? Lietuvos ekonomikos tyrimas 2004-2005. Darbo rinkos augimo prognozės. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Ateities planai – lūkesčiai. Skaityti daugiau
Darbo rinkos problemosĮvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Švietimo sistemos vaidmuo jaunimo integracijos į darbo rinką procese. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Bendrojo lavinimo tobulinimas. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo tobulinimas. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga. Šalies darbo rinkos rodikliai. 2004 m. Pirmojo pusmečio darbo rinkos vyravusios tendencijos. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. 2004 m. Antrojo pusmečio darbo rinkos tendencijos. Rugsėjį įdarbinimas išaugo ketvirtadaliu. Bedarbių lygis sumažėjo iki 1998m. pabaigos lygio. Nedarbas padidėjo šalies kurortuose. Problema – darbo pasiūlos ir paklausos derinimas. Programų dalyvių skaičius išaugo šeštadaliu. 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Situacija darbo rinkoje ir toliau gerės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinkos problemos LietuvojeDarbo rinkos terminai ir sąvokos. Aktyvi darbo rinkos politika. Lietuva – besiplečianti nedarbo zona. Darbo rinka atvira ne visiems. Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos tyrimas. Geriau ruošti savo specialistus nei samdyti užsieniečius. Nelegali darbo rinka: be mokesčių ir socialinių garantijų. Jaunimo nedarbas. Naujieji horizontai. Darbo rinkos pokyčiai įstojus į Europos sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinkos problemos Lietuvoje (2)Darbo rinkos problemos Lietuvoje. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal nedarbą. Skaityti daugiau
Darbo rinkos problemos Lietuvoje (3)Įvadas. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbo skirstymas. Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Lentelė. Bedarbiai pagal išsilavinimą. Lentelė. Nedarbo situacija Lietuvoje. Lentelė. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Darbo rinkos problemos Lietuvoje (4)Įvadas. Darbo rinkos situacijos ir ypatybės. Darbo pasiūla ir paklausa. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Bedarbiai ir jų struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo rinkos problemos Lietuvoje (5)Įvadas. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbo skirstymas. Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Lentelė 1. Ilgalaikiai bedarbiai. Lentelė 2. Jaunimo (15-24m.) nedarbo lygis pagal apskritis 2000m. %(apskritys, iš viso). Lentelė 3. Jaunų bedarbių išsilavinimas 2001 m. pradžioje, %. Lentelė 4. Pagrindiniai bedarbių darbo ieškojimo būdai 1999m.%. Lentelė 5. Jaunimo nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį %. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Darbo sąlygos organizacijoseDarbo sąlygų samprata. Reikalavimai darbo sąlygoms. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Darbo sąlygos organizacijose (2)Įvadas. Darbo sąlygos ir jų klasifikacija. Darbo vietų organizavimas. Darbo laiko reguliavimas. Darbo sąlygų keitimas. Teisės ir pareigos. Darbo sutarties sąlygos. Pasirengimas dirbti. Priedas prie darbo užmokesčio. Kenksmingi profesiniai veiksniai ir profesinės ligos. Priemokos už darbo sąlygas. Darbdavio pareigos, užtikrinant saugias darbo sąlygas. Literatūros analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sąlygų būklė įvairiose Lietuvos ūkio šakoseDarbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugos ir sveikatos vertinimas. Darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo. Statistiniai faktai. Faktoriai, įtakojantys į nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis. Darbo (elgesio) kultūros elementai, įtakojantys į darbuotojų saugą ir sveikatą. Formalizmo elementai, įtakojantys į darbuotojų saugą ir sveikatą. Amžiaus ir darbo stažo problemos. Mažų ir vidutinių įmonių (iki 250 darbuotojų) problemos. Informacinių kanalų ribotumas. Piktnaudžiavimas alkoholiu. Prevencijos stiprinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. Apdirbamosios pramonės įmonės. Metalo apdorojimo įmonės. Maisto produktų ir gėrimų gamybos įmonės. Tekstilės pramonės įmonėse. Medienos ir medinių gaminių gamybos įmonės. Žemės ir miškų ūkio įmonės. Statybos įmonės. Transporto įmonės. Skaityti daugiau
Darbo samdos įteisinimasĮvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties rūšys. Personalo adaptavimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Darbo santykiaiĮvadas. Santykiai su viršininkais: geri ryšiai su šefu. Santykiai su kolegomis: mandagumas-artumo ir distancijos matas. Santykiai su darbuotojais: mandagumas - naujasis vadovavimo stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo santykiai LietuvojeDarbo sutartis. Darbuotojas. Darbdavys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarčių rūšys. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo užmokestis. Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbuotojų atstovai. Darbdavių atstovai. Invalidų įdarbinimas. Užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį tvarka. Užsieniečių įdarbinimas. Rangos sutartis. Autorinė sutartis. Užimtumo ir darbo rinkos statistika. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis ir lytį. Užimti gyventojai pagal profesijų grupes ir lytį. Skaityti daugiau
Darbo sauga (14)Įvadas. Darbo vietų organizavimas. Administracinio personalo pareigos ir atsakomybė už saugų darbą. Pavojingų darbų organizavimas. Saugių darbo metodų mokymas ir darbo apsaugos propaganda. Darbo sutartis. Kiti darbo saugumo užtikrinimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sauga (15)Įvadas. Saugos ir sveikatos tarnyba ir jos funkcijos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Apmokėjimas už atostogas. Individualios saugos priemonės. Jų išdavimo ir apskaitos tvarka. Elektrotechninis personalas ir jo mokymas. Pirmoji pagalba paveikus elektros srovei. Žmogaus atpalaidavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sauga (16)Įvadas. Darbuotojų saugos struktūros įmonėse. Reikalavimai darbo vietoms. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Darbdavių, padalinių vadovų, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai. Profesinės ligos. Darbo ir poilsio laikas. Darbdavių pareigos ir teisės. Teisės aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sauga (17)Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir darbai pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolės. Valstybinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Visuomeninė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Sunkiu ir mirtinu nelaimingu atsitikimu tyrimas. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Higienos normos. Gamybinės dulkės. Kenksmingos cheminės medžiagos. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Virpesių normavimas ir mažinimo būdai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Elektromagnetinė spinduliuotė. Skaityti daugiau
Darbo sauga (18)Įvadas. Gyventojų apsaugos būdai ekstremalių situacijų metu. Ergonominiai reikalavimai dirbant su kompiuteriais. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Darbdavių mokymas ir atestavimas. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Darbdavio įsipareigojimai. darbuotojo įsipareigojimai. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Baigiamosios nuostatos. Skaityti daugiau
......