Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Buhalterinės apskaitos įstatymaiĮvadas. Buhalterinės apskaitos samprata ir objektai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Apskaitos reglamentavimo aktai ir įstatymai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Įstatymo taikymas. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas: UAB "Svealita"Įvadas. Įmonės aprašymas. Apskaitos organizavimas UAB "Svealita". Įmonės buhalterija. Buhalterio pareigos ir atsakomybė. Apskaitos dokumentai, jų rekvizitai ir jų juridinė galia. Apskaitos registrai. Piniginio turto apskaitos operacijos. Piniginio turto esmė. Kasos operacijų apskaita. Registrų žurnalas. Turto apskaitos operacijos. Turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita.Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Darbo apmokėjimo apskaitos operacijos. Darbo apmokėjimo principai. Darbo laiko apskaita. Valstybinis socialinis draudimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Sąnaudų apskaitos operacijos. Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas apskaitoje. Nuosavo kapitalo apskaitos operacijos. Nuosavo kapitalo esmė ir sudėtis. Kapitalo apskaita. Pelno (nuostolio) apskaitos operacijos. Uždirbto pelno apskaičiavimas. Finansinės ir mokesčių apskaitos suderinimas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Finansinė atskaitomybė. Buhalterinės apskaitos procedūros metams pasibaigus. Finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai. Finansinės atskaitomybės ir ataskaitų apibūdinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos pagrindaiBuhalterinės apskaitos samprata. Buhalterinės apskaitos turinys. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos objektai ir jų klasifikavimas. Apskaitos tvarkymo metodai. Sąskaitos debetas ir kreditas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Sąskaitų planas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose dokumentuose. Ūkinių operacijų registravimas žurnaluose ir sąskaitose. Buhalterinės apskaitos formos schema. Parduotų prekių ir atsargų savikainos nustatymas. Netiesioginių mokesčių apskaita. Ilgalaikis materialus turtas. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais apskaita. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų mokami mokesčiai. Įmonės atskaitomybės rūšys. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos programa "Stekas"Įvadas. Buhalterinės apskaitos programa "Stekas". Buhalterinės apskaitos programos moduliai. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimai Lietuvos respublikojeĮvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. 2 straipsnis. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Apskaitos organizavimas. 3 straipsnis. Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas. 4 straipsnis. Apskaitos politika. 5 straipsnis. Atsakomybė už buhalterinės apskaitos tvarkymas. Apskaitos dokumentai ir registrai. 6 straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. 7 straipsnis. Apskaitos registrai. 8 straipsnis. Klaidų taisymas. 9 straipsnis. Apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimas. 10 straipsnis. Komercinė paslaptis. Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymas. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas. 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. Bendrieji apskaitos principai. 3 straipsnis. Bendrųjų apskaitos principų taikymas sudarant finansinę atskaitomybę. Finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai. 14 straipsnis. Bendrieji finansinės atskaitomybės reikalavimai. 15 straipsnis. Finansinės atskaitomybės palyginimas. 16 straipsnis. Metinės finansinės atskaitomybės skelbimas. Finansinės atskaitomybės sudėtis, jų apibūdinimas. 18 straipsnis. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo taisyklės. 19 straipsnis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos. 26 straipsnis. Finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka. 28 straipsnis. Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą. Lietuvos respublikos įmonės konsoliduotos atskaitomybės įstatymas. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtys ir taikymas. 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. 3 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo sąlygos. 4straipsnis. Išimtys, kai dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė nekonsoliduojama. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymas. 1 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudėtis. 2 straipsnis. Reikalavimai konsoliduotai finansinei atskaitomybei. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas, tvirtinimas ir skelbimas. 1 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas. 2 straipsnis. Metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas ir skelbimas. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Verslo atskaitos standartai. Verslo apskaitos standartų taikymas įmonėje. VAS "Balansas". VAS Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvada. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimasEkonominės informacijos sistemų esmė. Nustatyti pagrindinius apskaitos uždavinius. Apskaitos rūšys. Finansinės ir Valdymo apskaitos rūšių palyginimas. Bendrieji apskaitos principai (BAP). Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas (2)Įvadas. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Buhalterinės apskaitos įstatymas. 1-asis apskaitos verslo standartas. 2-asis apskaitos verslo standartas. 3-asis apskaitos verslo standartas. 4-asis apskaitos verslo standartas. 5-asis apskaitos verslo standartas. 6-asis apskaitos verslo standartas. 7-asis apskaitos verslo standartas. 8-asis apskaitos verslo standartas. 9-asis apskaitos verslo standartas. 10-asis apskaitos verslo standartas. 11-asis apskaitos verslo standartas. 12-asis apskaitos verslo standartas. 13-asis apskaitos verslo standartas. 14-asis apskaitos verslo standartas. 15-asis apskaitos verslo standartas. 16-asis apskaitos verslo standartas. 17-asis apskaitos verslo standartas. 18-asis apskaitos verslo standartas. 19-asis apskaitos verslo standartas. 20-asis apskaitos verslo standartas. 21-asis apskaitos verslo standartas. 22-asis apskaitos verslo standartas. 23-asis apskaitos verslo standartas. 24-asis apskaitos verslo standartas. 25-asis apskaitos verslo standartas. 29-asis apskaitos verslo standartas. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas (3)Įvadas. Ekonominės informacijos reikšmė valdymo sistemoje. Apskaitos reikšmė valstybės ir įmonių finansų valdymo sistemai. Pagrindiniai apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys. Reikalavimai apskaitai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos reglamentavimo tvarka Lietuvos Respublikoje. Kontrolinis darbas. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Ūkinės veiklos ciklas ir ataskaitinis laikotarpis. Vienas ūkinės veiklos ciklas. Ūkinės veiklos ciklai ir ataskaitinis laikotarpis. Ilgalaikis turtas. Valiutinių operacijų apskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinės sąskaitos ir dvejybinis įrašasBuhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Pavyzdinis sąskaitų plano struktūra. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo taikymas įmonėse. Apskaitos proceso nuoseklumas. Skaityti daugiau
Buhalterinis balansasBalanso lygybės charakteristika. Balanso rūšys ir sudedamosios dalys. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Balanso rodikliai. Skaityti daugiau
Buhalterinių apskaitos programų palyginimas: "AGNUM", "Centas", "Stekas"Įvadas. Buhalterinės apskaitos programų aprašymas. Buhalterinės apskaitos programa "AGNUM". Buhalterinės apskaitos programa "Centas". Buhalterinės apskaitos programa "Stekas". Buhalterinių apskaitos programų palyginimas. Buhalterinės apskaitos pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterio profesinė rizikaProfesinės rizikos samprata. Darbo vietos ergonomika. Darbo ir poilsio režimo organizavimas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Ergonomiški baldai neužtikrina ergonomiškos darbo vietos. Triukšmas. Skaityti daugiau
Buhalterio profesinė rizika (2)Įvadas. Profesinė rizika. Darbo vietos įvertinimas. Higienos normų įvertinimas. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai darbo vietoje. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomikos vertinimas. Buhalterio darbo vieta. Buhalterio darbo laiko ir poilsio režimo organizavimas. Darbo vietos įvertinimo testo rezultatai. Pasiūlymai kaip sumažinti profesinę riziką. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Buhalterio vaidmuo įmonės darbo proceseĮvadas. Apskaita – buhalterio darbo procese. Apskaitos metodika. Apskaitos klasifikavimas. Buhalterinė sistema ir dvigubas įrašas. Buhalterinis balansas. Finansinė apskaita ir ataskaitos. Finansinių ataskaitų rūšys. Įmonės finansinių ataskaitų svarba. Finansinių ataskaitų elementai ir jų įvertinimas. Apskaitos įmonėje tvarkymas. Buhalterio funkcijos. Apskaitos dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Buities ekologijaĮvadas. Chemija buityje. Skalbimo ir skalavimo priemonės. Balikliai. Valymo priemonės. Patalpų valymo būdai. Aerozoliai buityje. Elektromagnetinė tarša buityje. Elektromagnetinių bangų įtaka sveikatai. Kompiuteris ir sveikata. Televizorius ir sveikata. Mikrobanginė krosnelė ir sveikata. Butų ekologinės problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Buitinė chemijaĮvadas. Skalbimo, valymo ir skalavimo priemonės. Balikliai. Aerozoliai buityje. Taisyklės, saugumui užtikrinti. Kas sieja skalbimo priemones su Baltijos jūra?. Ką jūs galite padaryti, kad išsaugotumėte sveiką aplinką ir savo sveikatą? Buitinė chemija. Kas sieja skalbiklius su Baltijos jūra? Žvejybos nuostoliai. Nuotekų valymas. Skaityti daugiau
Buitinė chemija (2)Įvadas. Skalbimo, valymo ir skalavimo priemonės. Balikliai. Aerozoliai buityje. Taisyklės, saugumui užtikrinti. Kas sieja skalbimo priemones su Baltijos jūra? Ką jūs galite padaryti, kad išsaugotumėte sveiką aplinką ir savo sveikatą? Buitinė chemija. Kas sieja skalbiklius su Baltijos jūra? Keletas faktų apie eutrofikacijos sukeltas pasekmes Baltijos jūroje. Žvejybos nuostoliai. Nuotekų valymas. Skaityti daugiau
Buitinė chemija (3)Buitinė chemija. Ploviklių sudėtinės medžiagos ir jų keliama rizika aplinkai. Paviršinės aktyvumo medžiagos (PAM). Balikliai. Dažikliai. Vandens minkštintojai. Fermentai. Užpildai. Kvapai. Optiniai balikliai. Audinių minkštikliai. Ką jūs galite padaryti, kad išsaugotumėte sveiką aplinką ir savo sveikatą? Skaityti daugiau
Buitinės atliekosĮžanga. Atliekos. Atliekų apskaita ir tvarkymas. Nepavojingos atliekos. Buitinės atliekos. Antrinės žaliavos. Statybinių medžiagų atliekos. Pavojingos atliekos. Išvada. Skaityti daugiau
Buitinių gebėjimų ir kalbos ugdymasĮvadas. Didelių ugdymosi poreikių turinčių vaikų buitinių gebėjimų ugdymas. Didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ypatumai ir ugdymas. Didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ypatumai. Didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
......