Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 9 chemijos laboratoriniai darbai

  Laboratorinis darbas Nr.1. Fizikiniai ir cheminiai vandens kokybės rodikliai. Darbo tikslas: Ištirti įvairius vandenis, nustatant kai kuriuos fizikinius ir cheminius vandens kokybės rodiklius. Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Gauti rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 2. Bendrojo kietumo nustatymas. Darbo esmė. Bendras vandens kietumas nustatomas kompleksometriniu metodu, kuris pagrįstas kalcio ir magnio jonų susijungimu į kompleksinius junginius. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 3. Vandens spalvos, drumstumo ir permanganato indekso nustatymas. Darbo tikslas. Ištirti įvairius vandens mėginius, nustatant kai kuriuos fizikinius ir cheminius vandens kokybės rodiklius:(spalvą, drumstumą, permanganato indeksą). Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Rezultatai pateikiami lentelėje. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 4. Nitratų koncentracijos nustatymas spektrometriniu metodu su natrio salicilatu. Darbo tikslas: Nustatyti nitratų koncentraciją spektrometriniu metodu tiriamajame vandenyje. Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 5. Geležies koncentracijos vandenyje nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti geležies koncentracijas tiriamuosiuose vandenyse. Nubrėžti geležies koncentracijos kalibracinę tiesę. Nubrėžti absorbcijos spektro grafiką. Naudojamos priemonės. Darbo eiga. Duomenys surašomi į lentelę. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 6. BRITA filtro tyrimas. Darbo tikslas. Nustatyti vandens kietumą, pH ir savitajį elektros laidį. Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Darbro rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 7. Optimalios koagulianto dozės nustatymas. Darbo esmė. Nustatyti optimalią koagulianto dozę ir filtrato spalvą, pH, savitąjį elektros laidį, permanganato indeksą. Darbo priemonės:. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 8. Aktyvaus chloro dozės nustatymas jodometriniu metodu. Darbo tikslas. Nustatyti aktyvaus chloro dozę jodometriuniu metodu. Darbo priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 9. Filtruojančiųjų užpildų plovimas. Teorinė dalis. Darbo tikslaS: Susipažinti su filtru ir jo užpildo plovimo technologija, bei paskaičiuoti keletą užpildo plovimo parametrų. Naudotos priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2011-05-25
 • Anykščių regioninio parko Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinio gamtotvarkos planas

  Dirvožemio ir ekosistemų apsaugos namų darbas. Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos apsaugos statusas. Teritorijos veiklos apribojimai. Saugomos gamtinės vertybės. Hidrografinės, hidrologinės ypatybės. Artimiausios saugomos teritorijos. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslai. Gamtotvarkos plano uždaviniai. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo planas. Išvados. Priedai (1).
  Geodezija, namų darbas(23 puslapiai)
  2012-01-27
 • Aplinkos chemija (5)

  6 laboratoriniai darbai. Laboratorinis Darbas Nr.1. Fizikinių vandens savybių nustatymas. Darbo tikslai. Susipažinti su fiziniu vandens vandens nustatymo būdais. Nustatyti tiriamo vandens fizines savybes. Nustatymo eiga. Naudojami cheminiai reagentai, indai, medžiagos, prietaisai. Rezultatai. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr.2. Vandens drumstumo ir sausos liekanos nustatymas. Darbo tikslai. Susipažinti su skendinčių medžiagų kiekio nustatymu. Nustatyti skendinčių medžiagų koncentraciją tiriamajame vandenyje. Susipažinti su sausos liekanos nustatymu. Nustatyti sausos liekanos kiekį tiriamajame vandenyje. Nustatymo eiga. Naudojami cheminiai reagentai, indai medžiagos, prietaisai. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr.4. Skysčių tūrio matavimo priemonių meteorologinių charakteristikų nustatymas. Darbo tikslai. Nustatyti analizei naudojamų matavimo indų metrologines charakteristikas ir palyginti jas su gamintojų deklaruojamomis charakteristikomis. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, padaryti išvadas, kurios iš patikrintų tūrio matavimo priemonių yra tiksliausios ir gali būti naudojamos svarbioms analizėms atlikti. Naudojami indai, medžiagos, prietaisai. Nustatymo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr. 5. Kokybinis organinių ir neorganinių junginių nustatymas. Darbo tikslai: Susipažinti su šlapalo, acetono, muilo kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esantį organinį junginį. Susipažinti su NH4+, SO42-, Cl- ir Fe3+ junginių kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esantį neorganinį junginį. Naudojami cheminiai reagentai, indai medžiagos, prietaisai. Nustatymo eiga. Išvados. Laboratorinis Darbas Nr.6, Trimetrinė tirpalų analizė, Darbo tikslai, Išmokti pagaminti normalinės koncentracijos tirpalus. Nustatyti tirpalų normalingumą. Naudojami cheminiai reagentai, indai, medžiagos, prietaisai, Nustatymo eiga, Išvados,
  Geodezija, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2011-05-24
 • Aplinkos taršos prevencija

  6 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas NR.1. Saulės šviesos intensyvumo tyrimai ir energetinis potencialo įvertinimas. Darbo tikslai: Išmatuoti apšvietą lauke, nustatyti saulės intensyvumą bei jo energetinį potencialą. Atlikti palyginamuosius skaičiavimus individualiam namui šildymo ir karšto vandens ruošimui naudojant gamtines dujas bei saulės kolektorių sistemą. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas NR.2. Statybinių medžiagų užterštumo gamtinės kilmės radionuklidais tyrimas. Teorinė dalis. Darbo tikslai: Nustatyti ir įvertinti gamtinės kilmės radionuklidų savituosius aktyvumus tipinėse statybinėse medžiagose. Įvertinti gamtinės kilmės radionuklidų, esančių statybinėse medžiagose, jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltas išorines apšvitos dozes nuo pavienių statybinių medžiagų bei iš jų pagamintų konstrukcijų. Laboratorinis darbas NR.4. Dirvožemio mechaninės sudėties ir poringumo nustatymas. Teorinė dalis. Darbo tikslai: Nustatyti duoto dirvožemio ėminio mechaninę sudėtį jį frakcionuojant įvairaus akučių dydžio sietais. Įvertinti atskirų frakcijų kiekį ėminyje procentais. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas NR.5. Atliekų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti mišrių buitinių atliekų kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Teorinė dalis. Darbo eiga. Laboratorinis darbas NR. 6. Dujų srauto greičio, slėgio matavimas ir debito nustatymas ortakyje. Darbo tikslas. Išmokti nustatyti oro srauto judėjimo greičius ir slėgį oro valymo įrenginyje. Teorinė dalis. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas NR.7. Vidaus degimo variklių išmetamų dujinių teršalų koncentracijų nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų kenksmingais komponentais , jų įtaka aplinkos užterštumui, normavimu ir išmokti nustatyti jų koncentracijas skirtingais darbo rėžimais. Teorinė dalis. Darbo eiga. Darbo priemonės. Skaičiavimai. Išvados.
  Geodezija, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2011-05-24
 • Ekologinė teisė (5)

  Įvadas. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisė. Ekologinės teisės reguliavimas Lietuvoje. Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Teisinė atsakomybė už žalą aplinkai. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2011-05-24
 • Luknelės upės slėnio gamtotvarkos planas

  Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos fizinės - geografinės sąlygos. Klimato ir geologinės ypatybės. Geomorfologinės ypatybės, pagrindinės reljefo formos. Hidrografinės ypatybės. Kraštovaizdžio aprašymas. Teritorijos biologinės ypatybės. Laukinės augalijos ypatybės ir buveinės. Laukinės gyvūnijos ypatybės. Žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas. Esamos žemėvaldos. Miško išteklių naudojimo ypatybės. Žmogaus veikla gretimose teritorijose. Teritorijos ekologiniai būklės vertinimo kriterijai. Pažeidžiamumas ir stabilumas. Retumas. Natūralumas ir tipiškumas.įvairovė. Teritorijos padėtis. Socialinis - ekonominis būklės įvertinimas. Gamtotvarkos plano tikslas ir uždaviniai. Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo planas. Tvarkymo priemonių lokalizavimas. Gamtotvarkos priemones įgyvendinantys asmenys ir jų funkcijos. Išteklių analizė, lėšų poreikis gamtotvarkos plano priemonėms įgyvendinti. Gamtotvarkos plano tikslinimas ir stebėsena. Išvados. Priedai (2).
  Ekologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2011-11-28
 • Mechaniniai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai: nuotekų valymo įrenginių projektavimo principai, parinkimo kriterijai (2)

  Įvadas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. Mechaninis nuotekų valymas. Ramintuvas. Grotos. Smėliagaudė. Smėlio aikštelė. Debitomačio parinkimas. Pirminis nusodintuvas. Biologinis nuotekų valymas. Cheminis nuotekų valymas. Dezinfekavimui reikalingo chloro kiekio skaičiavimas. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičiavimas. Išvalytų nuotekų išleistuvas į vandens telkinį. Dumblo apdorojimas. Dumblo tankintuvas. Dumblo stabilizavimas. Dumblo sausinimas. Dumblo aikštelių skaičiavimas ir parinkimas. Išvados.
  Geodezija, kursinis darbas(50 puslapių)
  2012-01-24
 • Nemuno tarp Prienų ir Lengveniškių gamtotvarkos planas

  Dirvožemio ir ekosistemų apsaugos namų darbas. Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijoje aptinkami gyvūnai ir augalai. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslai. Gamtotvarkos plano uždaviniai. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (20 skaidrių).
  Geodezija, namų darbas(22 puslapiai)
  2012-01-27
 • Vandenų apsauga (3)

  5 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas nr. 1. Permanganatinės oksidacijos nustatymas vandenyje. Laboratorinis darbas nr. 2. Bendrojo vandens kietumo nustatymas. Laboratorinis darbas nr. 3. Amoniako koncentracijos vandenyje nustaymas nestlerio metodu. Laboratorinis darbas nr. 4. Sulfatų koncentracijos nustatymas vandenyje turbidimetriniu metodu. Laboratorinis darbas nr. 5. Chloridų koncentracijos nustatymas vandenyje argentometriniu metodu.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2012-01-27
 • Vandenų apsauga (4)

  Įvadas. Nuotekų debito skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Technologinių įrenginių skaičiavimas. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo. Technologijos nustatymas. Grotų parinkimas. Smėliagaudės. Biologinių nuotekų valymo įrenginių pagrindinių parametrų skaičiavimai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(18 puslapių)
  2012-01-27