Šperos.lt > Psichologija > Raidos psichologija
Raidos psichologija

(231 darbai)

Raidos ir pedagoginė psichologija (4)Raidos ir pedagoginės psichologijos objektas, tikslai. Raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimo metodai: jų taikymo sritys, privalumai ir trūkumai. Žmogaus raidos bendroji samprata, raidos pobūdis, tarpsniai (stadijos). Sensityvūs ir kritiniai raidos periodai. Pirmųjų ir trečiųjų metų raidos krizės. Prenatalinė raida ir kūdikio gimimas; žalingi ir palankiai tolesnį vystymąsi lemiantys veiksniai. Veiksniai, galintys sutrikdyti vaiko pažinimo ir psichosocialinę raidą. Ugdymo svarba vaiko raidai. Ugdymo ir psichinio vystymosi santykis. Pažinimo raida pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Psichosocialinė raida pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Prieraišumas, jo stadijos, prieraišumo proceso sutrikimas ir jo pasekmės. Pažinimo raida ankstyvojoje vaikystėje. Kalbos raidos pagrindinės stadijos. Emocinė ir socialinė raida ankstyvojoje vaikystėje. Pažinimo raida pirmojoje vaikystėje. Emocinė ir socialinė raida pirmojoje vaikystėje. Pažinimo raida viduriniojoje vaikystėje. Psichosocialinė raida viduriniojoje vaikystėje. Pažinimo raida paauglystėje. Sąvokinis mąstymas. Emocinė ir socialinė raida paauglystėje. Pažinimo raida pagal Piaget. Pažinimo teorijos taikymas pedagogikoje. Moralės raidos teorijos, jų taikymas ugdymo procese. Brandžios asmenybės samprata. Humanistinė asmenybės samprata, požiūris į asmenybės ugdymą. Mokymosi motyvacijos samprata. Siekių motyvacija. Motyvacijos skatinimas. Mokymasis ir išmokimas: dėsningumai, būtinos sąlygos, išorinis savęs pastiprinimas. Klasikinis ir operantinis sąlygojimas, socialinis išmokimas. Mokymo tikslai; tikslų formulavimo kriterijai, jų klasifikavimas. Išmokimo vertinimo problema; vertinimo būdai: testai, kriterinis testavimas, formuojamasis įvertinimas, formalus ir neformalus vertinimas. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologija (5)Raidos ir pedagoginės psichologijos mokslo objektas, raidos sąlygos, problemos. Vaikystė. Paauglystė. Branda ir senatvė. Mokymosi proceso esmė, koncepcijos, tikslai, uždaviniai. Mokymasis, išmokimas. Mokymosi motyvacija. Mokinių vertinimas. Mokytojo asmenybė ir pedagogų sąveika. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologija (6)Raidos ir pedagoginės psichologijos mokslo objektas,tikslas uždaviniai,ryšiai su kitais mokslais. Raidos ir pedagoginės psichologijos praktinė taikomoji reikšmė,istorinės išraiškos,raida ir tarpusavio sąsajos. Raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimų metodai jų specifika. Psichinės raidos sąlygos,tyrinėjimo principai:prigimties ir ugdymo,brendimo ir mokymo santykis. Raidos tarpsnio samprata.psichikos raidos periodizacijos. Kūdikio pažintinės ir psichosocialinės raidos ypatumai. Ankstyvojo amžiaus (1-3m)vaikų kognityvinės ir psichosocialinės raidos ypatumai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kognityvinė raida. Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichosocialinė raida. Priešmokyklinio amžiaus vaikų siekiamų kompetencijų samprata ir jų tarpusavio ryšiai. Pradinių klasių mokinių kognityvinė veikla. Raidos pokyčiai paauglystėje ir jaunystėje, identiškumo paieškos. Pradinių klasių mokinių psichosocialinė raida Kognityviniai ir psichosocialiniai pokyčiai brandžiame amžiuje ir senatvėje. Mokymo(si) proceso esmė, koncepcijos, tikslų taksonomijos, uždaviniai. Mokymo(si) ir išmokimo samprata. Kognityvinės ir bihevioristinės išmokimo teorijų lyginamoji analizė. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. Sąvokos. Jų formavimąsi veikiančios sąlygos. Mokslinių sąvokų formavimo dėsningumai. Mokslumo samprata ir jo kriterijai. Mokinių vertinimas: psichologinės problemos. Kūrybingumo samprata. Kūrybingų mokinių asmenybės ypatumai. Kūrybingumo mokymasis. Moralės raida: J. Piaže, L. Kohlbergo koncepcijų analizė. Mokytojo asmenybės ypatumai pedagoginėje sąveikoje: pedagoginiai gebėjimai, pedagoginis taktas, kompetencijos. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologija (7)Raidos psichologijos tikslai, metodai, periodizavimas. Psichosocialinė raidos teorija. Psichoanalitinė raidos teorija. Kognityvinė raidos teorija. Moralinės raidos teorija. Bihevioristinė raidos teorija. Etologinė raidos teorija. L. Vigotskij teorija. Prenatalinis periodas. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė 2-4 m. Pirmoji vaikystė. Antroji vaikystė 6–11 m. Paauglystė. Jaunystė, suaugęs žmogus. Brandos amžius. Pedagoginė psichologija. Mokymas(sis) išmokimas. Moksleivio mokymasis. Motyvacija. Mokytojo psichologinės savybės. Mokymo metodai. Pagal žinių šaltinį tradiciniai. Mokslo veiklos vertinimas. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimaiMąstymo tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti tiriamųjų abstraktų mąstymą patarlių bei metaforinių žodžių junginių aiškinimo metodu. Metodas. Eksperimentas. Vaizduotės tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti tiriamųjų vaizduotės ypatumus. Metodas. Eksperimentas. Šeimos piešinys. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti tiriamojo asmenybės ypatumus. Metodas. Eksperimentas. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti mokinio mokymosi motyvaciją. Metodas. N.C. Badmajevos mokinių motyvacijos metodika. Mokymo motyvacijos tyrimas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti mokytojo mokymo motyvaciją. Metodas. Anketa. Skaityti daugiau
Raidos krizės: paauglystėĮvadas. Noras įsilieti į grupę - noras iš jos išsiskirti. Noras būti savarankišku - pagalbos laukimas bei noras būti suaugusiu - nepasitikėjimas suaugusiųjų pasauliu. Jautrumas, pažeidžiamumas - demonstratyvus agresyvumas bei romantikos siekimas - cinizmas. Noras turėti savo požiūrio tašką - noras turėti autoritetą. Bendravimo siekimas - vienatvės poreikis. Seksualiniai pergyvenimai - seksualinės patirties baimė. Išvados. Skaityti daugiau
Raidos psichologijaTrys raidos jėgos. Psichoanalitinė, psichosocialinė, biheivioristinė, kognityvinė ir humanistinė raidos teorija. Raida iki gimimo ir kūdikystėje. Raida vaikystėje. Raida paauglystėje. Psichinio brandumo kriterijai. Suaugusiojo raida. Raida senatvėje. Kalbos raidos teorijos ir periodai. Teorijos, aiškinančios moralės raidą, ir moralės raidos periodai. Biheivioristinė, kognityvistinė, informacinė ir humanistinė teorijos edukacijoje. Edukacijos tikslai ir jų aiškumo kriterijai. Bloom‘o taksonomija bei veiklos ir turinio lentelė (matrica). Mokymo modeliai. Pamokos planavimas. Išmokimo dėsningumai. Mokymosi motyvaciją aiškinančios teorijos, mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Išmokimo įvertinimas. Mokytojo asmeninės nuostatos ir edukacija. Ypatingų vaikų edukacijos ypatumai. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (10)Prenatalinis periodas. Prenatalinis periodas, trys jo fazės. Palankios ir žalingos nėštumui ir gimimui sąlygos. Nėštumo fazės. Kūdikystė. Piaget pažintinės raidos stadijos. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Naujos reikšmės sukuriamos protiniais veiksmais. Ankstyvoji vaikystė. Kalbos raidos periodai. Žaidimų metai. Pirmoji vaikystė. Ikimokyklinis amžius 2-6 metai. Antroji vaikystė. Mokyklinis amžius 7 – 11 metai. Paauglystė. Jaunystė. Brandos amžius. Pedagoginės psichologijos objektas: (dalykas, tikslai, uždaviniai). Raidos ir pedagoginės psichologijos ryšys. Ugdymo/si ir psichinės raidos santykis. Mokymo, mokymosi ir išmokimo samprata. Moksleivio mokymasis. Mokymosi tikslai (pažinimo, emocinės ir psichomotorinės srities taksonomijos). Metapažinimo raida ir mokymasis. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys (vidinės ir išorinės). Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Mokymosi sėkmės veiksniai. Sugebėjimai, jų vystymas mokymosi procese. Ypatingų (t.y. gabių ir mokymosi sutrikimų turinčių) vaikų ugdymas. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Kognityvinė kryptis. Informacinis požiūris į mokymą/si ir išmokimą. Piaget teorijos taikymas mokymo/si procese. Metapažinimas ir mokymasis. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Mokytojo psichologinė charakteristika. Moksleivių mokymosi poreikių nustatymas, individualių moksleivių poreikių analizė; ugdymo tikslų (pažintinių, emocinių, psichomotorinių) formulavimas ir išmokimo rezultatų numatymas. Mokytojo savęs vertinimas. Mokymo metodai. Psichologiniai mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Moksleivio veiklos vertinimas. Vertinimo samprata, principai, vieta ugdymo procese; vertinimo prasmė moksleiviui. Vertinimo tipai: kriterinis, norminis, ideografinis, ugdomasis, ipsatyvinis, baigiamasis, apibendrinamasis. Vertinimo kriterijai. Testų kūrimo pradmenys, užduočių (testų) rengimas, atranka, pritaikymas. Moksleivių pasiekimų aplankas. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (11)Įvadas. Žmogaus raidos psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Gyvenimo pradžia – prenatalinis vystymasis ir gimimas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Kūdikystė. Žaidimų metai. Vaiko kalbos raida. Išvados. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (12)Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas. Raidos psichologijos klausimai. Raidos apibrėžimas. Raidos ypatumai. Raidos sritys. Biologiniai raidos procesai. Raidos akceleracija. Aplinkos įtaka žmogaus raidai. Raidos ekologija (Bronfenbrenneris). Ekologinės aplinkos samprata. Ekologija ir žmonių skirtumai. Kritiniai arba jautrieji (sensityvieji) periodai raidoje. Psichologinė deprivacija. Raidos periodizacija. Ontogenezė. Prenatalinė raida. Apvaisinimas. Gemalo periodas. Embriono periodas. Vaisiaus periodas. Skirstymas trimestrais. Aplinkos įtaka prenatalinei raidai. Teratogenai. Teratogenų poveikio principai. Vaisiaus alkoholinis sindromas. Psichologiniai faktoriai nėštumo metu. Kūdikystė. Pirmas mėnuo po gimimo. Gimimo momentu naujagimis susiduria su trimis problemomis. Prisitaikymas. Kūdikis pasižymi. Naujagimių elgesio būsenos. Naujagimių refleksai. Pirmieji 4 mėnesiai. 5-8 mėnesiai. 9-12 mėnesiai. Kūdikio staigios mirties sindromas. Patarimai besilaukiant. Patarimai gimus kūdikiui. Sensorikos ir suvokimo raida. Suaugystė. Gyvenimo uždaviniai. Suaugusiojo raidos sritys. Moterų ir vyrų savasties ypatumai. Senėjimas ir senatvė. Neigiami stereotipai. Teigiami. Biologiniai senėjimo aspektai. Fiziniai pokyčiai. Didžioji depresija. Alzheimerio liga. Senatvė ir pažinimo aspektai. Psichosocialiniai aspektai: senėjimas. Išėjimas į pensiją. Kaip išėjimas į pensiją paveikia asmeninę gerovę? Išėjimo į pensiją įtaka santuokai. Asmenybė ir savastis: pastovi, ar kintanti? Skaityti daugiau
Raidos psichologija (2)Psichologijos rašinys. Raidos psichologija. Objektas. Tikslai. Struktūra. Ryšys su kitais mokslais. Raidos psichologijos pagrindinės problemos. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (3)Sąvoka-mąstymo vienetas. Sąvokų formavimas. Vaiko saugumo mokykloje problemos; smurto prieš vaikus apraiškos, reagavimo būdai. Atstumtieji klasėje: priežastys, pasekmės, problemos sprendimo būdai. Savęs vertinimo ir savigarbos ypatumai paauglystėje. Paauglio vertybių sistemos formavimosi ypatumai. Bendravimas su suaugusiais. Ypatumai paauglystės amžiuje, galimos problemos ir jų sprendimai. Paauglių bendravimas su bendraamžiais. Psichosocialinio klimato klasėje esminiai faktoriai. Netinkamo vaikų elgesio problema. Mokytojų gebėjimas valdyti klasę. Mokinio elgesio keitimas, bihevioristiniai elgesio keitimo principai. Mokinių vertinimo problemos, psichologiniai aspektai. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (4)Raidos psichologija. Kaip, laikui bėgant, mes tampame tuo, kuo esame, ir ko galime tikėtis ateityje? Prigimtis ar patirtis? Pastovumas ar pokyčiai? Raida. Kūdikystė ir vaikystė. Fizinė raida. Smegenų raida. Brendimas ir kūdikio atmintis. Patirtis ir smegenų raida. Judėjimo raida. Paauglystė. Fizinė raida. Suaugusieji. Fiziniai pokyčiai. Vidurinio amžiaus žmogaus fiziniai pokyčiai. Vyresnių žmonių fiziniai pokyčiai. Lytinių vaidmenų kitimas per žmogaus gyvenimą. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (5)Raidos psichologijos tikslas, objektas, tyrimo metodai. Psichologinės raidos teorijos ir jų paskirtis. Žmogaus raida psichoanalitinėje teorijoje ir šios teorijos vertinimas. E. Eriksono psichoanalitinė asmenybės vystymosi teorija. Kognityvinė teorija. Bihevioristinė teorija. Socialinio išmokimo teorija. Gyvenimo pradžia – prenatalinis vystymasis ir gimimas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Kūdikystė. Kūdikystė ir tėvų vaidmuo šiame amžiuje. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Ypatingi vaikai - gabūs ir talentingi vaikai. Ypatingi vaikai – vaikai turintys elgesio problemų. Asmenybės branda. Suaugusieji. Senatvė. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (6)Kognityvinės raidos teoretikai. Remdamasis vaikų ir suaugusiųjų samprotavimais apie įsivaizduojamas moralines dilemas, Kohlbergas nustatė 3 lygmenis ir 6 stadijas. Prekonvencinis moralės lygmuo. 1 stadija – bausmės ir paklusnumo orientacija. 2 stadija – naivus hedonizmas, arba instrumentinė orientacija. Konvencinis moralės lygmuo. 3 stadija – "gero berniuko – geros mergaitės orientacija". 4 stadija – socialinės tvarkos palaikymo orientacija. Pokonvencinis moralės lygmuo. 5 stadija – socialinės sutarties, teisėtumo orientacija. 6 stadija – orientavimasis į universalius etinius principus. Kohlbergo teorijos įvertinimas. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (7)Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas. Uždaviniai, tikslai. Raidos psichologijos tyrimo metodai. Tyrimo principai. Žmogaus raida gali būti skirstoma į 3 pagrindines sferas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Suaugęs ir senstantis žmogus. Psichologinės žmogaus raidos teorijos. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Psichosocialinė teorija (Ericsson). Kognityvinė teorija (J. Piaget, J. Bruner). Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Bihevioristinė teorija (J. Watson, B. Skinner, A. Bandura). Informacinė teorija (R. Atkinson). Humanistinė teorija (C. Rogers). Atologinė teorija (J. Bowlby). L. Vygotskij teorija. J. Piaget moralinės raidos teorija. L. Kohlberg moralinės raidos teorija. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (8)Įvadas. Suaugusiojo žmogaus psichologinės raidos stadijos. Jauno suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vidutinio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vyresnio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (9)Psichosocialinės raidos teorijos. Raidos stadijos psichoanalitinėje teorijoje. Pažintinės arba kognityvinės raidos teorijos. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Informacijos apdorojimo požiūris. Socialinė kognityvinė teorija. Fizinės raidos teorijos. Biologinės senėjimo teorijos. Kitos teorijos. Bihevioristinė teorija. Socialinio išmokimo teorija. Etologinė teorija. Prenatalinė raida. Kūdikystės periodas: pirmieji metai. Pirmieji 2 metai: kognityvinė raida. Pirmieji 2 metai: psichosocialinė raida. Žaidimų metai: kognityvinė raida. Žaidimų metai: psichosocialinė raida. Vidurinioji vaikystė. Vidurinioji vaikystė: kognityvinė raida. Vidurinioji vaikystė psichosocialinė raida. Paauglystė. Paauglystė kognityviniai pokyčiai. Paauglystė kognityviniai pokyčiai. Skaityti daugiau
Raidos psichologijos tyrimo metodai ir asmenybės raida nuo gimimo iki mirtiesBendrai apie raidos psichologijos tyrimo metodus. Moksliniai raidos psichologijos tyrimo metodai. Natūralus stebėjimas. Natūralus ir laboratorinis eksperimentas. Interviu. Specifiniai raidos psichologijos metodai. Longitudinis tyrimas. Dienoraščio metodas. Skersinio pjūvio metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Seksas jaunimo gyvenime. Dabar ar vėliau?Seksas jaunimo gyvenime. Tyrimas. Grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
......