Šperos.lt > Psichologija > Psichologijos konspektai
Psichologijos konspektai

(82 darbai)

Psichologija (70)Pagrindinės psichologijos šakos. Psichologija ir teisė. Psichologijos metodai. Aprašomasis tyrimo būdas. Koreliacinis tyrimo būdas. Eksperimentinis tyrimo būdas. Psichikos rūšys. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas.Pagrindinės mąstymo operacijos. Atmintis. Dėmesys. Vaizduotė. Motyvacija. Emociniai išgyvenimai. Emocijų teorijos. Asmenybės samprata. Temperamentas. Charakteris. Liudytojo parodymų psichologija. Dabartiniai psichologinio liudininkų parodymų tyrimo metodai. Liudininkų parodymus veikiantys situacijos veiksniai. Liudininko asmenybė ir jo parodymai. Vyresnio amžiaus liudininkas. Policijos pareigūnas kaip liudininkas. Liudininkas vaikas. Liudininkas, sakantis netiesą. Subjektyvios tiesos išaiškinimas. Melo nustatymas poligrafu. Kognityvinis interviu kaip liudytojų psichologijos žinių taikymo būdas. Apklausa susideda iš 4 etapų. Kaltinamojo būsena nusikaltimo situacijoje ir staigus didelis susijaudinimas. Skiriama keletas afekto vystymosi stadijų. Psichologinio poveikio struktūra. Legalus ir nelegalus psichologinis poveikis. Psichologinio poveikio metodai. Spontaniško ir nespontaniško poveikio metodai. Spontaniško poveikio metodai. Skaityti daugiau
Psichologija (71)Pažinimo psichologija. Jutimas ir pojūtis. Pojūčių rūšys. Bendrieji jutimo dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezijos. Suvokimas. Suvokimo savybės. Suvokimo rūšys. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Suvokimo iliuzijos. Pažinimo procesais vadinami tie psichikos reiškiniai, kuriais žmogus gauna informaciją apie išorinę tikrovę bei patį save. Atmintis. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Vaizdinė, emocinė, verbalinė, motorinė atmintis. Atminties procesai: įsiminimas, saugojimas ir užsimiršimas, atsiminimas. Vaizdinis, žodinis – abstraktus ir mišrus atminties tipai. Atminties lavinimo galimybės. Pagrindiniai atminties procesai. Individualūs atminties skirtumai. Kaip pagerinti atmintį. Mąstymas. Mąstymo ir jutiminio pažinimo ryšys ir sąveika. Mąstymo ir kalbos santykis. Mąstymo lygiai: iki sąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Veiksminis, vaizdinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Mąstymas ir kalba. Vaizduotė. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji.vaizduotė ir emocijos. Vaizdinių kūrimo būdai. Vaizdinių pertvarkymo būdai. Dėmesys. Dėmesio rūšys, funkcijos: atrankos, fono slopinimas ir kontrolė. Dėmesio veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Individualūs dėmesio skirtumai. Dėmesio rūšys. Dėmesio ypatybės. Individualūs dėmesio skirtumai. Asmenybė. Asmenybės samprata, struktūra. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė (Z. Freudas, A. Maslow, K. Rodžersas ir kt.).Asmenybė, individas, individualybė. Asmenybės aktyvumas. A. Maslou poreikių hierarchija. Gabumai, sugebėjimai, gebėjimai. Aš – vaizdas (Aš – koncepcija). Aš – vaizdo samprata. Aš – vaizdo turinys ir formos. Aš – realusis, idealusis, parodomasis. Aš – pažinimas. Savęs vertinimas. Veidrodinio atspindžio ir socialinio palyginimo teorijos. Aš – vaizdo įtaka bendravimui. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo (socialinės percepcijos) apibūdinimas. Socialinio suvokimo etapai ir ypatumai. Socialinio suvokimo veiksniai: santykio tarp suvokiančiojo ir suvokiamojo įtaka socialiniam suvokimui, socialinio konteksto įtaka socialiniam suvokimui. Aureolės efektas. Priežasčių priskyrimas (kauzalinė atribucija). Priežastingumo lokusas. Socialinis suvokimas. Priežastingumo lokusas. Bendravimo psichologija. Bendravimo apibūdinimas, funkcijos, struktūra. Bendravimas ir komunikacija. Klausymosi funkcijos, barjerai. Aktyvaus ir pasyvaus klausymosi reikšmė. Aktyvaus klausymosi būdai. Bendravimas ir sąveika. Žmogaus egzistencinės pozicijos, psichologiniai žaidimai. Nežodinio bendravimo apibrėžimas, funkcijos. Gestų interpretavimas. Sėkmingo bendravimo veiksniai ir ypatumai. Klausymas. Bendravimas ir komunikacija. Aktyvus klausimas. Kada pasitelkti aktyvų klausymą? Bendravimo menas. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupė ir asmenybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Mikrogrupės ir makrogrupės, sąlyginės ir realios grupės, formalios ir neformalios grupės, referentinės grupės. Grupių raida. Tarpasmeninių santykių samprata. Statusų hierarchija grupėje. Psichologinis darnumas. Psichologinis klimatas grupėje. Grupė ir asmenybė: konformiškumas, paklusnumas ir kt. Asmenybės statusas grupėje. Statusų hierarchija grupėje. Grupė ir asmenybė. Konfliktų psichologiniai ypatumai. Konflikto samprata, klasifikacija. Tarpasmeninių konfliktų tipai, struktūra, dinamika. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Bendradarbiavimo (laimėti – laimėti) strategijos pagrindiniai žingsniai. Konfliktų sprendimo taktikos. R.Želvys knygoje "Bendravimo psichologija" pateikia septynių žingsnių planą, kaip išspręsti konfliktą abi puses tenkinančiu būdu. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Psichosocialinė teorija (Ericsson). Kognityvinė teorija (J. Piaget, J. Bruner). Bihevioristinė teorija (J. Watson, B. Skinner, A. Bandura). Informacinė teorija (R. Atkinson). Humanistinė teorija (C. Rogers). Atologinė teorija (J. Bowlby). L. Vygotskij teorija. J. Piaget moralinės raidos teorija. L. Kohlberg moralinės raidos teorija. Antroji vaikystė. Psichofizinė raida antrojoje vaikystėje. Pažinimo raida: konkretusis operacinis mąstymas (tvermės dėsniai, klasifikacija ir serijacija, operacijų atvirkštinumas). Kalbos raida, kalbos ir sąvokinio mąstymo santykis. Psichosocialinė raida: pradinukų santykiai su mokytojais, vaikų tarpusavio santykiai, vaikų visuomenė. Savimonės raida: kitų ir savęs pažinimas, savęs vertinimas. Emocinė ir moralinė raida antrojoje vaikystėje. Pažintinių procesų raida. Psichosocialinė raida. Paauglystė. Paauglystės periodo trukmė. Psichofizinė raida. Paauglystės krizių problema. Pažinimo raida: formalaus operacinio mąstymo ypatumai. Psichosocialinė raida paauglystėje: savarankiškumo poreikis, autonomijos siekimas, santykiai su tėvais, mokytojais, bendraamžiais. Bendraamžių grupių struktūra, funkcijos, pripažinimo poreikis, draugystės ypatumai. Savimonės raida paauglystėje. Savęs vertinimas. Tapatumo raida. Moralės raida paauglystėje. Individualūs raidos skirtumai. Pažintinė raida. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacija ir jos rūšys, mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Išorinė motyvacija. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys (vidinės ir išorinės). Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai: Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Sugebėjimai (bendrieji ir specialieji), jų vystymas mokymosi procese. Ypatingų vaikų (gabių ir mokymosi sutrikimų turinčių vaikų) ugdymas. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Sugebėjimai, jų vystymas mokymosi procese. Ypatingų (t.y. gabių ir mokymosi sutrikimų turinčių) vaikų ugdymas. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Bihevioristinė kryptis. I. Pavlovo klasikinio sąlygojimo teorija, jos taikymas ugdymo procese. F. Skinerio (Skinner) operantinio sąlygojimo (determinavimo) teorija, pastiprinimų schemos. Išmokimas stebint (A. Bandura). Premack‘o principas. Piaget teorijos taikymas mokymo/si procese. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese. Skaityti daugiau
Psichologija (73)Pritaikomoji psichikos esmė. Evoliucinė psichikos kilmė. Du aktyvumo reguliacijos būdai. Tikslingos elgsenos problema. Fenomenologiniai psichikos ypatumai. Visybiškumas. Objektinė raiška ir išorinė lokalizacija. Atrenkamumas. Refleksinė psichikos koncepcija. Orientaciniai subjektai. Subjekto problema. Skaityti daugiau
Psichologija (74)Psichologijos metodai. Sąmonė ir jos būsenos. Miegas. Hipnozė. Meditacija. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mokymasis. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Intelekto klausimas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Emocijų teorijos. Bendras asmenybės aiškinimas. Analitinė psichologija. Socialinės Psichologijos prigimtis. Privalomas skaitymas. Skaityti daugiau
Psichologija (8)Psichologijos mokslo objektas, problemos, uždaviniai. Kas būdinga psichologijai, kaip mokslui? Psichologijos tyrimo metodai. Asmenybės samprata. Bendroji asmenybės charakteristika. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija. Pažintinė asmenybės veikla. Jutimai, suvokimas, atmintis, mąstymas. Emocinė asmenybės veikla. Jausmai ir emocijos. Emocijų funkcijos, raiška. Savireguliacijos mechanizmai. Emocinių išgyvenimų formos. Emocijų ir jausmų savybės. Individualūs asmenybės bruožai. Temperamentas, sugebėjimai, intelektas. Asmenybės raida. Amžiaus tarpsnių psichologinės charakteristikos. Brandi asmenybė. Asmenybės aktyvumas ir veikla. Poreikiai, elgesio motyvai, vertybės. Pasiekimų motyvacija. Asmenybės socializacija. Socialiniai vaidmenys. Socialinis suvokimas, adaptacija. Nuostatos. Stereotipai. Asmenybės ir grupės santykiai. Grupių rūšys. Statusų hierarchija. Asmenybės autonomija ir konformizmas. Empatija. Lyderio ir grupės santykiai. Vadovo ir vadovavimo psichologija. Lyderio ir grupės santykiai. Bendravimo procesas. Komunikacija. Verbalinio ir neverbalinio bendravimo ypatumai. Konfliktai. Jų rūšys, kilmė, eiga. Problemų sprendimo strategijos. Konfliktų prevencija. Psichologinis bendravimo klimatas. Bendradarbiavimas. Tarpininkavimas. Derybos. Asmenybės psichikos sutrikimai. Krizių prevencija. Streso įveikimas. Psichoterapija. Psichologinė pagalba žmonėms. Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą. Profesinės veiklos psichologija. Asmenybės socialinės brandos realizavimas. Profesinė karjera ir saviaktualizacija. Gyvenimo stiliaus kūrimas. Gyvenimo prasmės samprata. Skaityti daugiau
Psichologija (9)Psichologija. Psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Asmenybė. Filosofinis žmogaus supratimas. Žmogaus struktūros ryšys su jo savybių raida. Temperamentas. Temperamento nustatymo testas. Atmintis. Mąstymas. Kas trukdo spręsti problemas. Skaityti daugiau
Psichologijos istorijaPsichologijos istorijos dalykas, objektas ir metodai. Senovės indų psichologija. Patandjali jogos psichologija. Ankstyvoji senovės graikų mintis: posūkis nuo poezijos į filosofiją. Pirmieji filosofiniai debatai. Deterministinė juslinio patyrimo teorija. Klasikinė graikų filosofija ir psichologija. Vėlyvieji Platono dialogai. Aristotelio teorija. Hėlenistinio laikotarpio psichologija. Epikūro mokymas. Skeptikai. Kinikai. Neoplatonizmas ir ankstyvoji krikščionybė. Žlungančios Romos imperijos intelektualinis klimatas. Plotino filosofinės ir psichologinės pažiūros. Neoplatonizmas po Plotino. Psichologinės pažiūros viduramžių epochoje. Gnostikai. Ankstyvoji krikščioniškoji filosofija. Aurelijaus Augustino pažinimo teorija. Psichologija viduramžių formavimosi laikotarpiu. Arabų psichologija. Psichologija scholastikos laikotarpiu. Dominikonų ir Pranciškonų vienuolių atradimai. Psichologija renesanso laikotarpiu. Empirinė ispanų psichologija. R. Dekarto dualizmas. Polemika dėl Dekarto fiziologijos ir psichologijos. Irracionalistinė Dekarto dualizmo sprendimas. Racionalistiniai mėginimai išspręsti Dekarto dilemą. Psichofizinis paralelizmas. Empirizmas ir asocianistinė psichologija. Natyvizmas. Neurofiziologijos raida ir eksperimentinės psichologijos pradžia. Eksperimentinės psichologijos ištakos. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheiviorizmas. Dinaminė psichologija. Skaityti daugiau
Psichologijos istorija (3)Psichologijos istorijos svarba. Senovės Indijos psichologinė mintis. Psichologija Senovės Kinijoje. Budizmo psichologija. Čan (Dzen) - budizmas. Pitagoras (apie 570-500 p.m.e.). Mileto mokykla. Anaksimandras (610-546 pr.m.e.). Anaksimenas (585–525 p.m.e.). Herakleitas iš Efeso. (apie 540 – 480 pr.m.e.). Parmenidas apie (540 -470 pr. m. e.). Anaksagoras (500-428 pr. m .e.)). Alkmeonas iš Krotono (apie 500 pr. m.e.). Empedoklis (apytikriai 490-430 pr.m.e.). Hipokratas (gimė apie 460 pr.m.e.). Platonas (427 – 347 pr.m.e.). Sielos sandara. Aristotelis. 384-323 p.m.e. Funkcijos. René Descartes (1596 – 1650). Blaise Pascalis (1623-1662). Asociacionizmas. Johann Friedrich Herbart. (1776-1841). Eksperimentinės psichologijos ištakos. Psichologijos mokyklos (sistemos). W.Wundtas (1832 – 1920). Viurcburgo mokykla. Wilhelm Dilthey (1833 – 1911). E. Spranger (1882-1963). Asmenybės tipai pagal Sprangerį. W. Stern (1873-1938). W. McDougall (1871 – 1938). Psichoanalizė. Freud (1856-1939). Bendri psichoanalizės principai (postulatai). A. Adleris. (1870-1937). Asmenybės struktūra. Tipologija. C. G. Jungas (1875-1961). Archetipai. Neofroidistai. Karen Horney. Erichas Frommas. Abrahamas Maslow. Carl Rogers. Skaityti daugiau
Psichologijos istorija Lietuvoje. MetodaiPsichologijos istorija Lietuvoje. Metodai. Psichologijos metodologija. Teorija. Etiniai principai. Tyrimo dalyviai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo strategijos. Skaityti daugiau
Psichologijos įvadas (2)Psichologijos istorija. Psichologijos ištakos gamtos moksluose. Psichologijos mokslo pradininkai. Psichologinės tyrimų kryptys. Psichologija. Psichologijos sritys. Tyrimai psichologijoje. Mokslinis metodas. Psichologijos tyrimo metodai. Praktika. Nervų sistema. Tyrimo priemonės. Jutimai. Kaip išorinis pasaulis patenka į vidų? Rega. Klausa. Lyta. Skonis. Uoslė. Kinestezija. Suvokimas. Sąmonės būsenos. Miegas ir sapnai. Meditacija. Hipnozė. Žmogaus raida. Kūdikystė ir vaikystė. Paauglystė. Klasikinis sąlygojimas. Operantinis sąlygojimas. Klasikinio ir operantinio sąlygojimo lyginimas. Atmintis. Kodavimas. Informacijos atkūrimas. Užmiršimas. Kaip pagerinti atmintį? Mąstymas. Kalba. Intelektas. Skaityti daugiau
Psichologijos metodai (2)Psichologijos metodai. Atvejo tyrimas. Apklausa. Stebėjimas. Koreliacija. Psichologiniai testai. Eksperimentas. Skaityti daugiau
Psichologijos mokslasŽodžio kilmė. Psichologijos mokslo šakos. Fundamentaliosios šakos. Taikomosios šakos. Skaityti daugiau
PsichoterapijaPsichoterapijos istorija. Psichoterapija. Psichoterapijos rūšys. Atskleidžiamoji (arba giluminė) psichoterapija. Paciento Ego stiprinimo psichoterapija. Palaikomoji psichoterapija. Pagrindiniai psichoterapijos principai. Psichoterapijos motyvacija. Psichoterapijos susitarimas. Psichoterapinė aplinka. Medicininė psichologija: Gydytojo profesija, Medicinos psichologo profesija, Medicininės psichologijos raidos veiksniai, Medicinos psichologijos sąsaja su psichiatrija, Psichiniai procesai, būsenos ir savybės medicininėje psichologijoje, Psichikos būsenos, Medicinos psichologijos problemos, Sergančio žmogaus psichika, Psichosomatiniai ir somatopsichiniai ryšiai, Medicininės psichologijos tyrimo metodai, Psichologiniai poveikio ir gydymo metodai, Psichohigiena, psichoprofilaktika ir psichologinė reabilitacija, Bendravimo ir deontologijos problemos medicininėje psichologijoje. Skaityti daugiau
Psichoterapija (3)Psichoterapijos dalykas. Teorinės psichoterapijos kryptys. Racionalioji psichoterapija. Racionalioji emocijų psichoterapija. Psichoanalizė (dinaminė) psichoterapija. Biheviorizmas. Kognityvinė terapija. Egzistencinė psichoterapija. Psichodelinė psichoterapija. Transakcinė analizė (arba tėvai–vaikai mumyse). Goštauto terapija (tapti savimi). Pozityvi psichoterapija. Psichoterapijos poveikio būdai. Nespecifinis psichoterapijos poveikis. Specifinis psichoterapijos poveikis. Įsisąmoninimui dažnai trukdo tokie savigynos procesai. Emocinis perdirbimas. Specifinė psichoterapija. Įtaiga ir savitaiga. Autotreningas. Hipnoterapija ir autohipnoterapija. Grupinė psichoterapija. Pacientų su negalia biblioterapija. Pacientų su negalia reabilitacijos metodas - Landšaftas. Racionaliai mąstyti sveika. Psichologinis konsultavimas. Apibrėžimas ir tikslai. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsaja. Konsultantas. Konsultantas ir kliento kontaktas. Psichologinio konsultavimo eiga. Svarbiausios procedūros ir būdai. Kliento padrąsinimas ir nuraminimas. Problemų įvertinimas. Patarimai pradedančiam konsultantui. Konsultavimo pabaiga. Nerimas. Baimė ir fobinės reakcijos. Priešiškai nusiteikęs ir agresyvus klientas. Nemotyvuotas klientas. Klientas per didelius reikalavimus. Klientas jaučiantis kaltę. Veikiantis klientas. Isteriška asmenybė. Asmenybė su įkyrumais. Paranojiškas klientas/asmenybė. Šizoidinė asmenybė. Asociali asmenybė/klientas. Klientas su psichosomatiniais pobūdžio nusiskundimais. Depresyvus klientas su suicidiniais ketinimais. Klientas su suicidiniais ketinimais. Skaityti daugiau
Raidos ir pedagoginė psichologija (3)Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas, dalykas, tikslai ir uždaviniai. Raidos veiksniai, jų tarpusavio sąveika. Raidos samprata ir dėsningumai. Žmogaus raidos periodizavimas. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Palankios ir žalingos nėštumui ir gimimui sąlygos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Pirmoji vaikystė. Ikimokyklinis amžius 2-6 metai. Antroji vaikystė. Mokyklinis amžius 7 – 11 metai. Paauglystė. Paauglystės amžiaus ribos. Jaunystė. Brandos amžius. Pedagoginės psichologijos objektas. Mokymo, mokymosi ir išmokimo samprata. Moksleivio mokymasis. Mokymosi tikslai (pažinimo, emocinės ir psichomotorinės srities taksonomijos). Metapažinimo raida ir mokymasis. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Metapažinimas ir mokymasis. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Mokytojo psichologinė charakteristika. Moksleivių mokymosi poreikių nustatymas, individualių moksleivių poreikių analizė; ugdymo tikslų (pažintinių, emocinių, psichomotorinių) formulavimas ir išmokimo rezultatų numatymas. Mokytojo savęs vertinimas. Mokymo metodai. Psichologiniai mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Moksleivio veiklos vertinimas. Vertinimo samprata, principai, vieta ugdymo procese; vertinimo prasmė moksleiviui. Vertinimo kriterijai. Moksleivių pasiekimų aplankas. Skaityti daugiau
Savižudybės (3)Savižudybės. Pagrindinės savižudybės vaikų priežastis. Kognityvinis susiaurėjimas. Kodėl žudosi vyresnio amžiaus žmonės? Profesinė pagalba į savižudybę linkusiems žmonėms. Autodestruktyvios elgsenos schema. Savižudybės prevencija: problemos mąstai. Pirminės sveikatos priežiūros personalo (PSPP) svarba. Savižudybė ir psichikos sutrikimai. Savižudybė ir psichikos sutrikimai. Alkoholizmas. Schizofrenija. Somatinės (kūno) ligos ir savižudybė. Lėtinės ligos, dėl kurių gali padidėti savižudybės pavojus. Sociodemografiniai ir aplinkos veiksniai. Savižudžių dvasinė būsena. Kaip užmegzti kontaktą su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ar mėginusiu nusižudyti. Savižudybė: mitai ir faktai. Kaip atpažinti žmogų ketinantį nusižudyti? Kaip įvertinti savižudybės riziką? Kaip elgtis su asmeniu, mėginusiu nusižudyti. Skaityti daugiau
Šeimos ir vaikų psichoterapijos teorinės paradigmosKuo skiriasi vaiko ir suaugusio psichoterapija? Kaip tai įtakoja patį psichoterapijos procesą? Kokios psichoterapeuto reakcijos padeda vaikui išreikšti savo jausmus. Pavyzdžiai. Kokios psichoterapeuto reakcijos trukdo vaikui išreikšti jausmus. Pavyzdžiai. V. Axline nedirektyvinės psichoterapijos principai. Kokia psichologinė prasmė tų apribojimų, kurie pateikiami laike nedirektyvinės vaikų psichoterapijos? Kokie esminiai apribojimai pateikiami laike nedirektyvinės vaikų psichoterapijos ir kodėl?Kokie yra reikalaujamų ribų skirtumai nedirektyvinėje ir geštalt terapijose dirbant su vaikais. Kokie yra keturi žingsniai pateikiant apribojimus vaikams. V. Oaklander siūlomo darbo modelio pagrindiniai žingsniai. Kokia psichologinė prasmė yra V. Oaklander siūlomų pokalbių tarp įvairių piešinio dalių? Kurie V.Axline terapijos principai yra aktualūs ir taikant geštalt metodus? Paaiškinkite. Kas būdinga vaikų relaksacijos metodams? Vaikų kognityvinės psichoterapijos teorinės prielaidos. Minčių ir emocijų santykis kognityvinėje psichoterapijoje. Palyginkite asmens samprata nedirektyvinėje ir kognityvinėje elgesio terapijoje (KET). Kaip tai susiję su psichoterapijos procesu. Palyginkite asmens sampratą kognityvinėje ir geštalt terapijose. Kaip tai susiję su psichoterapijos procesu? Pateikite kognityvinės terapijos taikymo pavyzdį. Biheivioristinės terapijos teoriniai pagrindai. Biheivioristinės terapijos metodai. Sisteminės šeimos terapijos tikslai. Kaip jie gali būti formuluojami? Koks skirtumas lyginant su individualios, pavyzdžiui, psichodinaminės, psichoterapijos tikslais? Ribų samprata sisteminėje šeimos terapijoje. Atgalinio ryšio samprata sisteminėje šeimos terapijoje. Dinaminės pusiausvyros samprata sisteminėje šeimos terapijoje. Šeimos struktūra, jos vaidmuo šeimos funkcionavimo sėkmingumui, jų kitimas įvairiais šeimos raidos etapais. Funkcionalūs ir destruktyvūs aljansai šeimoje. Skirtumai, vaidmuo šeimos sistemos funkcionavimui. Strateginės šeimos terapijos pagrindiniai teiginiai ir metodai. Struktūrinės šeimos terapijos pagrindiniai principai ir metodai. Pagrindiniai Satir teorijos teiginiai. Pagrindiniai Satir teorijos teiginiai. Skaityti daugiau
Šeimos konsultavimasŠeima. Ikivedybinis konsultavimas. Brandžios šeimos konsultavimas. Vyresniojo amžiaus šeimų konsultavimas. Konsultanto parama. Teoriniai šeimos konsultavimo modeliai. Psichodinaminis modelis. Bihevioristinis šeimos modelis. Patirtimi pagrįstas modelis. Struktūrinis modelis. Transakcinis modelis. Komunikacinis modelis. Pagrindinis konsultanto vaidmuo. Šeimos konsultavimo tikslai. Šeimos konsultavimo efektas. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės psichologijos kryptysStruktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Skaityti daugiau
Ugdymo psichologijaUgdymo psichologija. Pažinimo psichologija. Asocionistinės pažiūros kryptis. Čarlzas Darvinas. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Neobiheviorizmo atstovas E.Tolman. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Humanistinė psichologija. Psichologijos šakos, tikslai ir jos reikšmė pedagoginėje veikloje. Šakos. Psichologijos objektas- psichika. Psichika tai sąmonė, pasąmonė, savimonė. Asmenybė, Individas, Individualybė. Asmenybės kryptingumas. Poreikiai. Poreikių klasifikacija. Poreikių hierarchija. Motyvų esmė ir funkcijos. Motyvacijos stiprinimas. Motyvų kova ir kaita. Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos.Temperamentas. Temperamento savybės. Atmintis ir atminties rūšys. Ilgalaikė atmintis. Atminties procesai ir individualūs atminties skirtumai. Individualūs atminties skirtumai. Mąstymo rūšys ir individualūs skirtumai. Mąstymo operacijos. Mąstymo logika ir psichologija. Mąstymas kaip procesas. Kūrybos proceso fazės. Asmenybės teorijos. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos dėmesys ir jo ypatumai. Dėmesio ypatybės. Vertybių funkcijos ir rūšys. Charakteris. Charakteris , valia ir emocijos. Priešingos asmenybės savybių poros. Užuomazgos, sugebėjimai, talentas, genialumas. Sugebėjimai. Jutiminis pažinimas. Pojūčiai ir jų rūšys. Suvokimas , jo ypatumas ir rūšys. Vaizduotės vieta pažinimo procese. Asmenybės savimonė ir saviraiška. Savęs lyginimas su kitais. Pasitikėjimas savimi bendravime. Kas kliudo išreikšti save? Saviaktualizacijos būdai. A.Maslow. Pagrindinės bendravimo funkcijos. Bendravimo formos. Bendravimo lygiai. Bendravimo būdai. išlaisvina žmogų iš ankstesnės emocijos ir jį nukreipia kitai veiklai. Emocijų valdymas. Emocinės būsenos. Bendravimas, kaip savitarpio supratimas. Stereotipai. Išankstinė nuostata. Diskriminacija. Negalios ištikto žmogaus supratimas. Bendravimas su klientu, kliento tipai, požymiai, elgsena, patarimai. Efektyvus bendravimas su klientu. Žmonių grupės ir jų psichologinės ypatybės. Konflikto samprata. Ar konkurencija ir konfliktas – tas pats? Nekonstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pabaigos. Skaityti daugiau
...