Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija
Asmenybės psichologija

(537 darbai)

Asmenybės ir diferenciacinė psichologijaAsmenybės ir diferenciacinė psichologija. Įvadas. Asmenybės teorijos sudėtinės dalys. Psichoanalizė: Z. Freud. Metodologiniai pagrindai. Psichologinis determinizmas. Lemiamas pasąmonės vaidmuo. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Elgesio motyvacija. Biologiniai skatuliai. Seksualumas ir agresyvumas. Asmenybės vystymasis. Vaikiškasis seksualumas. Psichoseksualinio vystymosi stadijos. Fiksacija ir regresija. Edipo kompleksas. Asmenybės struktūra. Sąmonė, priešsąmonė ir pasąmonė. Id, Ego ir Superego. Vidiniai asmenybės konfliktai. Asmenybės funkcionavimas. Asmenybės gynybos mechanizmai. Brandi asmenybė. Asmenybės tipologija. Asmenybės pažinimas. Analitinė Psichologija: K.G. Jungas. Metodologiniai pagrindai. Priešybių vienybė. Determinizmas, teleogizmas ir sinchroniškumas. Bendražmogiškasis individo patyrimas. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Asmenybės vystymasis. Dvi gyvenimo dalys. Progresija ir regresija. Individuacijos procesas. Asmenybės struktūra. Individualioji pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Archetipai. Asmenybės funkcionavimas. Asmenybės nuostatos. Psichologinės funkcijos. Transcendentinė funkcija. Sąveika tarp asmenybės sistemų. Brandi asmenybė. Asmenybės tipologija. Mąstantis tipas. Jaučiantis tipas. Juntantis tipas. Intuityvus tipas. Asmenybės pažinimas. Asociatyvinis eksperimentas. Sapnų analizė. Individuali psichologija: A. Adleris. Metodologiniai pagrindai. Visybiškumas. Tikslingumas. Visuomeniškumas. Asmenybės varomosios jėgos. Pranašumo siekimas ir menkavertiškumo jausmas. Socialinis jausmas. Asmenybės vystymasis. Lemiamas asmenybės vystymosi veiksnys. Menkavertiškumo sąlygos. Gimimo tvarkos charakteristikos. Pranašumo tikslai. Socialinio jausmo reikšmė. Asmenybės struktūra. Individualus gyvenimo stilius. Gyvenimo tikslai. Asmeninė gyvenimo filosofija. Kompleksai. Asmenybės funkcionavimas. Psichinių funkcijų tikslingumas. Jausmų ir emocijų tikslingumas. Konfliktų regimybė. Psichinių procesų homogeniškumas. Brandi asmenybė. Gyvenimiškieji uždaviniai. Asmenybės tipologija. Asmenybės pažinimas. E. Berne: transakcinė analizė. Filosofinė prielaidos. Tarpasmeninė sąveika. Gyvenimo žaidimai. Psichologinis likimas. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Asmenybės alkiai. Gyvenimo scenarijai. Asmenybės vystymasis. Scenarijaus programavimas. Asmenybės struktūra. Ego būsenos. Asmenybės funkcionavimas. Transakcijos ir jų tipai. Žaidimai. Elgesio motyvacija. Asmenybės tipologija. Egzistencinės pozicijos. Laimėtojai, nelaimėtojai ir pralaimėtojai. E. Fromm: humanistinė psichologija. Pozityvi laisvė. Egzistenciniai žmogaus poreikiai. Socialiniai charakterio tipai. A.H. Maslow: humanistinė psichologija. Filosofinės prielaidos. Holistinė – analitinė orientacijos. Žmogiškoji prigimtis. Geriausiųjų pažinimas. Asmens aktyvumo šaltiniai. Saviaktualizacijos tendencija. Stokos motyvacija ir metamotyvacija. Pagrindiniai elementai. Motyvacija: poreikių hierarchija. Asmenybės struktūra. Deficitinė motyvacija ir augimo motyvacija. Deficitinis ir metagyvenimo būdai. Asmenybės funkcionavimas. Metapatologijos. Save aktualizuojančių žmonių charakteristika. Asmenybės tipologija. C.R. Rogers: centruota į žmogų asmenybės teorija. Pagrindiniai principai. Asmenybės struktūra. elgesio motyvas – aktualizacijos tendencija. Fenomenologinė pozicija. Aš koncepcijos vystymasis. Pozityvaus dėmesio poreikis. Pozityvaus dėmesio gavimo aplinkybės. Grėsmė, gynybos procesas. Pilnavertiškai funkcionuojantis žmogus. B.F. Skinner: biheiviorizmas. Lemiamas aplinkos vaidmuo. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Asmenybės vystymasis. Asmenybės struktūra. Asmenybės funkcionavimas. Paskatinimo schemos. Prietaringas elgesys. Sąlygoti paskatintojai. Asmenybės keitimas. Elgesio terapija. E. Erikson: ego psichologija. Epigenetinis principas. Vystymosi stadijos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Vidurinioji vaikystė. Pradinis mokyklinis amžius. Paauglystė. Jaunystė. Branda. Senatvė. V. Frankl: logoterapija. Požiūris į asmenybę. Elgesio motyvacija. Prasmės ieškojimas. Atsakomybė ir laisvė. Savęs transcendencija. Prasmės radimas. Logoterapija. G.A. Kelly: asmenybinių konstruktų teorija. Konstruktyvinis alternatyvizmas. Asmenybės apibrėžimas. Konstruktų savybės. Konstruktų tipai. Elgesio motyvacija. Pagrindinis postulatas. Psichinė sąveika. Psichinis sutrikimas. Fiksuotos rolės terapija. H. Murray: metodologiniai pagrindai. Visuminis požiūris į asmenybę. Gyvenimo analizės būtinumas. Aplinkos reikšmė. Smegenų procesų reikšmė. Pasąmonės reikšmė. Klasifikavimo būtinybė. Asmenybės individualumas. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Psichinės įtampos dinamika. Asmenybės poreikiai. Poreikių pasireiškimas. Poreikių tipai. Kitos su poreikiais susiję sąvokos. Asmenybės vystymasis. Pagrindiniai vystymosi veiksniai. Vystymosi stadijos. Reikšmingi asmenybės poveikiai. Individualus asmenybės vystymasis. Asmenybės funkcionavimas. Poveikio samprata. Elgesio analizė. Gyvenimo analizė. Aukštesniosios psichikos funkcijos. Vieningoji gyvenimo tema. Asmenybės struktūra. Asmenybės tipologija. K. Lewin: lauko teorija. Asmenybės struktūra. Asmenybės dinamika. Psichinė energija. Įtampa. Poreikis. Valentingumas. Jėga arba vektorius. Pusiausvyros atstatymas. Asmenybės vystymasis. Elgesio pokyčiai vystantis. Pagrindinės vystymosi sąvokos. G.W. Allport: dispozicinė teorija. Asmenybės apibrėžimas. Asmenybės struktūra. Bruožų savybės. Propriumas. Funkcinė autonomija. Funkcinės autonomijos tipai. Asmenybės vystymasis. Brandi asmenybė. R.B. Cattell: asmenybės bruožų teorija. Asmenybės bruožai. Bruožų klasifikacija. Karen Horney. H.S. Sullivan: interpersonalinė teorija. Asmenybės struktūra. Asmenybės dinamika. Asmenybės vystymasis. L. Binswanger ir M. Boss. A. Ellis. D. Snygg ir A. W. Combs. Skaityti daugiau
Asmenybės kryptingumas. Mokinio savęs vertinimo ir aspiracijų lygio tyrimas1-mojo tyrimo ataskaita. Tiriamojo elgesys, savijauta. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodas. Tyrimo eiga. Rezultatų sutvarkymas. Rezultatų interpretavimas. 2-jo tyrimo ataskaita. Tyrimų išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės kryptingumas. Mokinio savęs vertinimo ir aspiracijų lygio tyrimas (2)Vidutinio ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių savęs vertinimo tyrimas. Tiriamojo sudarytos "teigiamos" ir "neigiamos" aibės. Tiriamojo išvardintų savybių buvimas jo charakteryje (+). Vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių aspiracijų lygio tyrimas Skaityti daugiau
Asmenybės kultūra, įtakojanti santykius kultūrinėje institucijojeAsmenybės kultūra, įtakojanti santykius kultūrinėje institucijoje. Taktiškumas. Kuklumas. Išvaizda. Geros bendravimo formos ir mandagumas. Bendravimo taisyklės. Darbuotojų užduotys. Apibendrinimai. Skaityti daugiau
Asmenybės kūrybingumas ir vaizduotėĮvadas. Asmenybės vaizduotė. Vaizduotės rūšys. Vaizdinių kūrimo būdai. Individualūs vaizduotės skirtumai. Asmenybės kūrybingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės pastovumo problemaPastovus – kuris nekinta, nuolatinis vienodas. Vaiko raida. Paauglystė ir branda. Suaugusieji. Alfredo Adlerio individualioji psichologija. Socialinė-kognityvinė kryptis. Froido teorija. Skaityti daugiau
Asmenybės pažinimasĮvadas. Temos aktualumas. Tikslas, uždaviniai. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. K. Jungo analitinė asmenybės teorija. A. Maslou poreikių hierarchija. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologijaAsmenybės sąvoka. Asmenybės teorijos. Subjektyvumas-objektyvumas. S.Froido, B.F. Skinerio ir A.H. Maslow teorijos. Proaktyvumas-reaktyvumas. Konstitucionalizmas - invairomentalizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (10)Zigmundas Froidas "Kasdieninio gyvenimo psichopatologija". Laisvė – determinizmas. Froidas. Franklis. Racionalumas – iracionalumas. Froidas. Franklis. Holizmas – elementarizmas. Konstitucionalizmas – invaironmentalizmas. Kintamumas – pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas - reaktyvumas. Homeostazė – heterostazė. Pažinumas – nepažinumas. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (11)Įvadas. Laisvė – determinizmas. Racionalumas – iracionalumas. Holizmas – elementalizmas. Konstitucionalizmas – invaironmentalizmas. Kintamumas – pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homeostazė - Heterostazė. Pažinumas - Nepažinumas. Išvada. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (12)A. Adler "Žmogaus pažinimas" ir Carl R. Rogers "Apie tapimą asmeniu; psichoterapeuto požiūris į psichoterapiją" knygų palyginimas pagal devynis kriterijus. Įvadas. Laisvė – Determinizmas. Racionalumas – Iracionalumas. Holizmas – Elementalizmas. Konstitucionalizmas – Invaironmentalizmas. Kintamumas – Pastovumas. Subjektyvumas – Objektyvumas. Proaktyvumas – Reaktyvumas. Homeostazė – Heterostazė. Pažinumas –Nepažinumas. Atsakymai į klausimus. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (13)Įvadas. Kuo žmonės skiriasi vieni nuo kitų? Alfred Adler "Žmogaus pažinimas". Gordon W. Allport "Tapsmas". Koks žmogus yra gerai adaptavęs (sveika, ideali asmenybė)? Kaip kultūra veikia žmogaus elgesį? Kaip žmogaus elgesį veikia jo mintis? Kaip žmogaus elgesį veikia nesąmoningi procesai? Kaip biologiniai veiksniai veikia žmogaus elgesį? Kaip reikia auklėti vaikus, kad jie taptų sveikomis asmenybėmis? Ar vaikystė determinuoja suaugusiojo asmenybę? (ar keičiasi suaugusiųjų asmenybė?) Kas lemia asmenybės patologiją? Kokie yra 3 pagrindiniai psichoterapijos principai? Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (2)Asmenybės problema ir asmenybės mokslas. Asmenybės samprata: Individas. Asmuo. Asmenybė. Prielaidos apie žmogaus prigimtį (dichotomijos). Asmenybės vystymosi supratimas. Asmenybės struktūros supratimas. Asmenybės tipologijos samprata. Asmenybės vystymosi fazės (pagal S. Freud’ą). Asmenybės gyvybiniai mechanizmai, jų funkcijos. Asmenybės struktūra pagal K.G. Jung’ą. Kolektyvinė pasąmonė ir archetipai. Jungo asmenybės tipologija. Asmenybės nuostatos ir psichologinės funkcijos. Juntančių ir intuityvių tipų charakteristikos. Mąstančių ir jaučiančių tipų charakteristikos. Mayers Briggs testo taikymo sritys. Sprendžiamų ir priimančių tipų charakteristikos. Ekstravertas ir intravertas konflikte. Asmenybės sutrikimų priežastys (pagal A.Adler’į). E.Eriksono asmenybės vystymosi teorijos reikšmė. Paauglystė- jaunystės vystymosi stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Ankstyvosios brandos stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Bihevioristinių asmenybės teorijos esmė. F. Skinner’io paskatinimo schemų charakteristikos. A. Bandura. Žmogaus elgesio tarpusavio priežastingumo modelis. Išmokimo procesai modeliuojant (pagal A. Bandurą). Savipaskatinimo ir savireguliavimo reikšmė. Savo veiklos efektyvumo didinimo būdai (pagal Bandūrą). Savikontrolės procesai (pagal Bandūrą). Asmenybės apibūdinimas pagal H. Murray. Asmenybės poreikiai. Poreikių egzistavimo požymiai (pagal Murray). Poreikių rūšys ir jų tarpusavio sąveika (pagal Murray). Asmenybės apibūdinimas pagal G. Allport’ą. G. Allport’o asmenybės bruožų koncepcija. Bruožų savybės ir tipai (pagal Allport’ą). Asmenybės brandos apibūdinimai pagal Allport’ą. Žmogaus laisvės problema E. Fromm’o teorijoje. Žmogiškosios prigimties atsiskleidimas pagal E. Fromm’ą. Autentiško ir neautentiško gyvenimo apibūdinimas pagal Fromm’ą. Produktyvumo sąvoka Fromm’o asmenybės teorijoje. Turėjimo ir buvimo orientacijos. Asmenybės struktūra pagal Fromm’ą. Stokos ir būties motyvacija A. Maslow teorijoje. Saviaktualizacijos apibūdinimas pagal Maslow. Bazinių poreikių hierarchinės struktūros ypatumai. Brandžios asmenybės savybės pagal A. Maslow. Asmenybės tipai pagal A. Maslow. C. Rogers požiūris į žmogų. Aš koncepcijos vystymasis Rogers’o teorijoje. Gynybinių mechanizmų ir saviraiškos procesų tarpusavio ryšys. E. Berne transakcinė analizė. Asmenybės būsenos pagal Aš poziciją (Tėvas, Suaugęs, Vaikas). Žmogaus supratimas egzistencinėje psichologijoje. Bazinis nerimas ir jo vengimo būdai (pagal K. Horney). Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (3)Asmenybės samprata. Asmenybės psichologijoje pagrindinės sąvokos. Asmenybės struktūra. Asmenybės teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (4)Įvadas. Freudo ir Maslow teorijų palyginimas. Laisvė - determinizmas. Proaktyvumas - reaktyvumas. Subjektyvumas - objektyvumas. Konstitucionalizmas - invairomentalizmas. Kintamumas - pastovumas. Racionalumas - iracionalumas. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (5)Jungo analitinė asmenybės teorija. Charakterio nukrypimai. Gabumų ir gebėjimų apibūdinimas. Gebėjimų struktūra, rūšys, lygiai. Būties problemos egzistencinėje asmenybės teorijoje (V. Frankais). Bruožų krypties asmenybės teorijos. Asmenybės savivaizdis. Humanistinės krypties asmenybės teorijos. Savęs vertinimas ir savigarba. Vaizduotės rūšys. Individualūs vaizduotės skirtumai. Emocijų ir jausmų apibūdinimas. Emocijų funkcijos, klasifikacija. Emocijų reiškinių išgyvenimo formos. Jausmų rūšys. Asmenybė: apibūdinimas, psichologijos struktūros problema. Asmenybės motyvacinė sfera. Polinkiai, interesai, įsitikinimai, pasaulėžiūra, idealai, vertybės orientacijos kaip asmenybės kryptingumo apraiškos. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (6)Įvadas. Atskirų psichologinių asmenybės teorijų apžvalga. Bruožų teorija. Biheviorizmo teorijos. Humanistinė kryptis. Socialinė – kognityvinė kryptis. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (7)Motyvacija. Vertybinės orientacijos. Emocijos. Emocijos ir jausmai. Emocijų teorijos. Emocinės būsenos: nuotaika, nerimas, stresas. Jausmai, jų rūšys. Socialinis elgesys. Socialinis elgesys. Biologinis ir socialinis elgesys. Bendravimas. Socialiniai vaidmenys bendraujant. Grupės psichologija. Grupės psichologija. Asmenybė ir grupė. Grupių rūšys. Grupės norma. Statusas grupėje. Socialinis priėmimas ir atstūmimas. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (8)Bruožų ir faktorių teorijos. Kuo jos skiriasi ir kuo panašios? Penkių faktorių teorija. Eysench teorija. Holland‘o teorija. Freud’o gyvenimas ir darbai. Asmenybės struktūra pagal Freud‘ą. Sapnai ir jų interpretacija. Neurotiniai simptomai. Gynybiniai mechanizmai. Jung‘o gyvenimas ir darbai. Asmenybės struktūra pagal Jung‘ą. Anima, animus, persona, savastis, mangala. Horney teorija. Skaityti daugiau
Asmenybės psichologija (9)Asmenybės problema ir asmenybės mokslas. Prielaidos apie žmogaus prigimtį. Asmenybės supratimo psichologijoje ir filosofijoje skirtumas. Asmenybės samprata: Individas. Asmuo. Asmenybė. Asmenybės teorijų kryptis. Freudo asmenybės teorijos pagrindiniai principai. Asmenybės struktūra pagal Freudą. Brandžios asmenybės kriterijai pagal Freudą. Asmenybės gyvybiniai mechanizmai, jų funkcijos. Asmenybės struktūra pagal K.G. Jung’ą. Jungo asmenybės tipologija. Asmenybės nuostatos ir psichologinės funkcijos. Skaityti daugiau
...