Šperos.lt > Psichologija
Psichologija (27)Psichologijos mokslas: šakos, kryptys ir galimybės. Psichika, jos sritys ir reiškiniai. Asmenybė ir jos struktūros samprata. Asmenybės veiklos motyvacija. Individualios asmenybės savybės. Pažinimo procesai. Emociniai reiškiniai, jų ypatumai. Psichikos sutrikimai. Skaityti daugiau
Psichologija (28)Asmenybės psichinės savybės. Temperamentų tipų psichologinės charakteristikos. Žmonių grupės ir jų psichologinės ypatybės. Tarpasmeniniai santykiai, jų rūšys. Žmonių komunikacijos psichologinės savybės. Skaityti daugiau
Psichologija (29)Psichologijos mokslo samprata, objektas, srovės, kryptys. Psichika. Asmenybė. Psichologiniai pažintiniai procesai (jutimas, suvokimas, atmintis, mąstymas vaizduotė). Psichinės būsenos (jausmai, stresas, afektas, nerimas, depresija). Motyvacinė psichologija (poreikiai, motyvai, vertybės, aspiracijos). Grupės poveikis žmogui ir atvirkščiai (žmonių grupės, jų rūšys, bendravimas, lyderio problema, vadovavimas). Skaityti daugiau
Psichologija (3)Psichologijos sąvoka ir objektas. Psichikos ir elgsenos vystymasis. Psichologijos atsiradimas ir raida. Psichologiniai metodai. Psichoanalitinė psichologija. Bihevioristinė psichologija. Humanistinė psichologija. Kognityvinė psichologija. Jutimai. Suvokimas. Atmintis. Vaizduotė. Mąstymas. Intelektas. Sąmonė ir jos būsenos. Motyvai, emocijos ir jausmai. Profesijos psichologija. Asmenybės psichologija. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija. Jungo asmenybės teorija. Adlerio asmenybės teorija. Charakteris ir temperamentas. Asmenybė ir grupė. Skaityti daugiau
Psichologija (30)Psichologija. Psichologijos šakos. Tyrimo metodai. Sąmonė. Dėmesys. Dėmesio rūšys. Dėmesio rūšys. Dėmesio savybės (ypatybės). Pojūčio apibūdinimas. Jautrumas ir slenksčiai. Suvokimas. Iliuzijos. Atmintis. Atminties rūšys. Atminties procesai. Atsiminimas. Atminties produktyvumas ir veiksmai. Atminties sutrikimai. Mąstymas. Operacija analizė. Uždavinio sprendimas. Skirtumai. Vaizduotė. Emocijos. Teorijos. Nuotaika. Asmenybės samprata. Individualybė. Asmenybės modeliai. Asmenybės struktūra. Poreikiai. Temperamentas. Temperamento aiškinimas. Charakterio akcentuacijos. Aš – vaizdo – turinys. Vertinimas. Suvokimas. Suvokimo organizavimas. Pastovumas. Dydžio, erdvės, judesio suvokimas. Išmokimas, išmokimo apibrėžimas. Klasikinis sąlygojimas. Instrumentinis ir operantinis sąlygojimas. Stimulo generalizacija ir diskriminavimas. Sąlyginių reakcijų gesimas. Išmokimas ir mokymasis žmogaus vystymesi. Pastiprinimas ir bausmė. Socialinis išmokimas. Atmintis. Atminties tipai. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Atminties stadijos: įsiminimas, laikymas, atgaminimas. Atminties treniravimas. Kalba ir mąstymas. Informacijos perdirbimo modelis. Sąvokos, jų išsidėstymas, hierarchija, sudarymas. Induktyvusis ir deduktyvusis mąstymas. Vaizdinis mąstymas ir kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Kalba ir komunikavimas. Kalbos lygiai. Kalbos vystymasis. Skaityti daugiau
Psichologija (31)Psichologijos kaip mokslo formavimosi prielaidos. Pagrindinės psichologijos kryptys. Kas būdinga psichologijai kaip mokslui? Pagrindinės sąvokos: sąmonė, pasąmonė, psichiniai procesai, būsenos, savybės. Fundamentaliosios ir taikomosios psichologijos mokslo šakos. Mokslinio tyrimo strategijos: aprašomoji, eksperimentas, koreliacinis tyrimas. Duomenų rinkimo būdai arba metodikos: stebėjimas, jo rūšys, apklausa, psichologiniai testai: gabumų, asmenybės, projekciniai. Neurono struktūra ir funkcijos. Jautrumas ir jo ribos: slenksčiai, adaptacija, ribotos aplinkos poveikis, suvokimo be pojūčių dilema. Pojūčių sistemos: rega, klausa, odos pojūčiai, skonis, uoslė, kūno padėties ir pusiausvyros pojūčiai. Dėmesio rūšys, ypatybės ir skirtumai. Suvokimo ypatybės. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Pagrindiniai atminties procesai. Atminties rūšys pagal informacijos laikymo trukmę. Išmokimų rūšys: imprintingas, pripratimas ir kt.. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo ypatybės. Jausmus aiškinančios teorijos. Jausmų funkcijos. Jausmų rūšys. Asmenybės samprata. Sąvokos: žmogus, asmuo, individas, asmenybė. Poreikiai. Motyvai. Interesai. Žinios, mokėjimai ir įgūdžiai. Sugebėjimai. Temperamentas. Charakteris. Valia. Skaityti daugiau
Psichologija (32)Temperamento (dinaminės) savybės (tipologines savybės). C. Jungas. Elgesio tipai: internalas ir eksternalas. Charakteris. Temperamento ir charakterio santykiai. Poreikiai ir motyvai. Atmintis. Mąstymas. Skaityti daugiau
Psichologija (33)Psichikos struktūra, sąmonė savimonė, pasąmonė. Psichinių ir fizinių reiškinių ryšys. Psichologijos tyrimo metodai, tyrimo strategijos. Tyrimo strategija. Tyrimo technikos. Jutimo ir suvokimo apibūdinimas. Fiziologiniai pagrindai. Jutimo ir suvokimo aktyvumas, motoriniai komponentai. Bendrieji jutimo dėsningumai. Bendrieji suvokimo ypatumai. Dėmesys. Dėmesio veiksniai. Dėmesio ypatybės individualūs skirtumai. Atmintis. Atminties posistemės ir rūšys. Atminties veiksniai. Individualūs atminties skirtumai. Atminties procesai, užmiršimas. Mąstymas. Mąstymo turinio formos (vaizdiniai, sąvokos, sprendimai). Mąstymo operacijos. Mąstymo rūšys, tipai ir raidos stadijos. Emocijos ir jausmai. Emocijų reiškinių savybės, funkcijos ir raiškos formos. Emocijų teorijos. Emocijų ir jausmų formos: stresas ir frustracija. Temperamento neurofiziologiniai pagrindai. Temperamento ypatybės. Temperamento tipų klasifikavimas. Psichologinis temperamento apibūdinimas. Charakteris, jo struktūra, jo ypatybių simptokompleksai. Charakterio bruožai ir asmenybės nuostatos. Charakterio formavimasis. Intelektas. Intelekto teorijos. Intelekto matavimas. Intelektą įtakojantys veiksniai. Intelektas ir amžius, intelektas ir kūrybiškumas. Intelekto kraštutinumai. Psichoanalitinė Z. Froido asmenybės teorija. Analitinė Jungo ir individualioji Adlerio asmenybės teorija. Humanistinė asmenybės teorija. Psichologijos mokslo atsiradimas; objektas, tikslas, uždaviniai. Psichologijos mokslo šakos, ryšiai su kitais mokslais. Asmenybės bruožų teorija. Skaityti daugiau
Psichologija (34)Temperamento ir charakterio tarpusavio sąryšis. Kokios temperamento savybės ir charakterio bruožai padeda siekiant karjeros, bendraujant. Neverbalinio bendravimo būdai: asmeninės erdvės zonos, akių kontaktas, veido išraiška, balso charakteristikos. Neverbalinės kalbos reikšmė. Konstruktyvaus elgesio konfliktinėje situacijoje strategijos. Skaityti daugiau
Psichologija (35)Psichologijos samprata. Psichologijos šakos, ryšiai su kitais mokslais. Psichologijos raida. Psichologijos kryptys. Psichikos samprata. Priklausomybės samprata. Psichologijos metodai. Pažinimo psichologija. Atmintis. Įsiminimas. Užmiršimas. Mąstymas. Vaizduotė. Vaizdinių vaizduotėje pertvarkymo būdai. Dėmesys. Dėmesio rūšys. Emocijos ir jausmai. Asmenybė. Freudas (psichoanalitinė kryptis). G.G.Jungas (analitinė kryptis). Rogerso (humanistinė kryptis). Valia. Temperamentas. Charakteris. Sugebėjimai. Intelektas. Socialinė psichologija. Socialinis suvokimas. Bendravimo psichologija. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupės ir asmenybė. Konfliktų psichologiniai ypatumai. Raidos ir pedagogika ir psichologija. Pedagoginė psichologija. Skaityti daugiau
Psichologija (36)Psichologija. Psichika, funkcijos, struktūra. Psichika, pagrindinės psichikos reiškinių formos. Ontogenetinė psichikos raida, esminiai sąmonės požymiai ir savojo "aš" vaizdas. Psichikos raida ontogenezėje - prenatalinis laikotarpis (rizikos faktoriai). Psichologinio tyrimo galimybės ir būdai. Specifinis raidos ir psichologijos metodas. Asmenybės samprata, struktūra, įvairūs požiūriai į asmenybės raidą. Temperamentas, savybės, tipai, charakteristika. Charakteris, struktūra ir sąlygojantys veiksniai. Ryšys su temperamentu. Sugebėjimai, struktūra, specialūs pedagoginiai sugebėjimai. Asmenybės kryptingumas, pagrindinės kryptingumo raiškos formos. Žmogaus psichologinę raidą skatinantys veiksniai. Sensityvumo laikotarpiai žmogaus psichinėje raidoje, reikšmė raidai. Žmogaus pažintinė sfera, Ž. Pjažė, Dž. Briuneris apie šios sferos raidą ir etapus. Intelektas, jo veiksniai. Moralė, jos raida. Ž. Pježė, L. Kohlbergas apie moralės lygius ir stadijas. Asmenybės emocinė sfera. Suaugusio žmogaus emocinės būsenos. Vaikystės amžiaus tarpsnio psichologinis apibūdinimas. Paauglystės psichologinis apibūdinimas. Krizės, jų priežastys ir įveikimo būdai. Bendravimas, aspektai, bendravimo būdai, neverbalinio bendravimo formos. Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai. Konfliktiškų asmenybių tipai. Konfliktų profilaktika. Dėmesys, savybės, rūšys, veiksniai. Jutimas ir suvokimas. Pojūčių ir suvokimų rūšys, savybės ir ypatumai. Atmintis, jos procesai, rūšys, formos ir tipai. Individualūs atminties skirtumai. Įsiminimas. Užmiršimas. Mąstymas, jo operacijos, rūšys, lygiai ir tipai. Vaizduotė, rūšys, vaizdinių pertvarkymo būdai. Vaizdinių vaizduotėje pertvarkymo būdai. Valia, valios akto struktūra, valios vystymas. Pagrindiniai psichikos raidos etapai pagal E. Eriksoną (krizės ir pavojai). Skaityti daugiau
Psichologija (37)Psichologijos problematika. Psichologijos mokslo objektas, pagrindinės šakos ir metodai. Psichologijos problematika. Psichologijos mokslo objektas. Pagrindinės psichologijos šakos. Fundamentaliosios psichologijos šakos. Taikomosios psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Psichologijos mokslo raida. Žmogaus elgesio fiziologiniai pagrindai. Psichikos struktūra. Pažinimo procesai. Jutimai ir suvokimas. Dėmesys, jo rūšys ir savybės. Atmintis, jos rūšys, struktūra. Pagrindiniai atminties procesai. Mąstymas ir kalba. Mąstymo rūšys. Mąstymo raida. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai. Vaizduotė ir jos rūšys. Individualūs vaizduotės skirtumai. Emocijos. Jų įvairovė, raiška ir atpažinimas. Emocijų kilmės teorijos. Valia. Pagrindinės savybės ir asmenybiniai skirtumai. Poreikiai ir jų hierarchija. Motyvai ir jų kaita. Asmenybės struktūra. Individualios savybės. Temperamentas ir charakteris. Asmenybės teorijos: psichodinaminės krypties teorijos. Bruožų krypties teorijos. Bihevioristinės krypties teorijos. Skaityti daugiau
Psichologija (38)Žmogus. Žmogaus prigimtis. Žmogaus struktūra. Psichologijos objektas. Jutimai. Suvokimas. Dėmesys. Atmintis. Atminties rūšys. Pagrindiniai atminties procesai. Mąstymas. Mąstymo struktūra. Vaizduotė. Vaizduotės procesas. Vaizduotės rūšys. Vaizduotės funkcijos. Vaizdų kūrimo būdai. Vaizduotė ir kiti asmenybės psichiniai procesai. Skaityti daugiau
Psichologija (39)Psichologija. Biologinė psichologijos kryptis. Bihevioristinė psichologijos kryptis. Kognityvinė psichologijos kryptis. Psichoanalitinė psichologijos kryptis. Humanistinė psichologijos kryptis. Socialinė - kultūrinė psichologijos kryptis. Psichologijos krypčių palyginimo pavyzdžiai. Lyginamoji psichologijos krypčių lentelė. Skaityti daugiau
Psichologija (4)Psichologija. Biologiniai psichologijos pagrindai. Nervų sistemos sandara. Genetika. Sensoriniai procesai. Sensorinis kodavimas. Jutimo organai. Suvokimas. Suvokimo organizavimas. Pastovumas. Dydžio, erdvės, judesio suvokimas. Sąmonė ir jos būsenos. Išmokimas, išmokimo apibrėžimas. Klasikinis sąlygojimas. Instrumentinis ir operantinis sąlygojimas. Stimulo generalizacija ir diskriminavimas. Sąlyginių reakcijų gesimas. Išmokimas ir mokymasis žmogaus vystymesi. Pastiprinimas ir bausmė. Socialinis išmokimas. Atmintis. Atminties tipai. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Atminties stadijos: įsiminimas, laikymas, atgaminimas. Atminties treniravimas. Kalba ir mąstymas. Informacijos perdirbimo modelis. Sąvokos, jų išsidėstymas, hierarchija, sudarymas. Induktyvusis ir deduktyvusis mąstymas. Vaizdinis mąstymas ir kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Kalba ir komunikavimas. Kalbos lygiai. Kalbos vystymasis. Motyvai ir emocijos. Motyvacijos teorijos. Alkis, seksualinis elgesys, socialiniai ir pasiekimo motyvai. Emocijų apibrėžimas. Emocijų teorijos. Emocinės išraiškos. Skaityti daugiau
Psichologija (40)Psichologijos objektas. Psichologijos istorija. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai, procesai, būsenos. Miegas, meditacija, autogeninė treniruotė, hipnozė. Sąmonės lygiai ir būsenos. Pažinimo procesai. Suvokimas. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Atmintis. Išmokimas. Intelektas. Protinis amžius ir intelekto koeficientas. Raidos psichologija. Asmenybės psichologija. Psichoanalitinės asmenybės teorijos. Z. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija. C.G. Jung - analitinė (gelmių) psichologija. A. Adler - individualioji psichologija. Bihevioristinės asmenybės teorijos. Asmenybės bruožų teorijos. Humanistinės asmenybės teorijos. Socialinės-kognityvinės asmenybės teorijos. Asmenybės įvertinimas. Skaityti daugiau
Psichologija (41)Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaka žmogaus elgesiui. Vertybių funkcijos ir rūšys. Temperamento ir charakterio tarpusavio ryšys. Kokios temperamento savybės ir charakterio bruožai padeda siekiant karjeros, bendraujant? Psichologinis darnumas ir klimatas grupėje. Pateikti pavyzdžių. Skaityti daugiau
Psichologija (42)Temperamento tipai. Apibūdinti visų temperamento tipų atstovų elgseną konkrečioje situacijoje. Asmenybės statusas grupėje. Kas lemia asmenybės aktyvumą, tapsmą? Tikslai, siekiai, aspiracijos. Konstruktyvaus elgesio strategijos: "aš" teiginiai, empatija, alternatyvų aptarimas, savęs įvertinimas. Skaityti daugiau
Psichologija (43)Psichologijos esmė. Psichikos samprata. Psichologijos mokslo atsiradimas ir kryptys. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Asmenybės struktūra ir psichikos lygiai. Psichologija Lietuvoje. Psichologijos tyrimo metodai. Pažinimo proceso jutimas ir suvokimas. Bendrieji pojūčių ypatumai. Suvokimas. Dėmesys. Atmintis. Atminties procesai. Mąstymas. Intelektas. Emocijos ir jausmai. Emocijų ir jausmų formos. Asmenybės temperamentas. Charakteris. Fiziologiniai charakterio pagrindai. Skaityti daugiau
Psichologija (44)Psichologijos samprata. Psichologijos mokslo tikslai. Psichologinio įvertinimo metodai. Psichikos struktūra. Įsisąmoninti ir ne psi reiškiniai. Psichoanalizė. Biheviorizmas. Humanistinė psichologija. Individualių skirtumų problema. Asmenybės savybių teorijos (E. Kretschmer, H. Eysenck). Asmenybės samprata psichoanalitinėje ir humanistinėje psichologijoje. Sugebėjimų samprata. Įgimti ir įgyti intelekto komponentai. Intelekto įvertinimas. Išmokimo tipai. Klasikinės sąlyginės reakcijos. Instrumentinis išmokimas. Mokymasis stebint. Motyvų samprata. Motyvai ir poreikiai. Biologiniai ir socialiniai motyvai. Motyvų hierarchija (A. Maslow). Motyvų ir emocijų sąsajos. Motyvų samprata. Motyvai ir poreikiai. Emocijų komponentai (fiziologiniai, kognityviniai komponentai, emocijų ekspresija). Emocijų teorijos. Emocinės būsenos. Jų formos. Fiziologinio streso teorija (W. Cannon, H. Selye). Emocinis stresas (R. Lazarus). Streso priežastys (konfliktai, frustracija, gyvenimo pokyčiai). Stresas ir sveikata. Elgsenos savireguliacija. Psichinių funkcijų bei fiziologinių procesų savireguliacija. Atsipalaidavimas, biogrįžtamasis ryšys. Skaityti daugiau
......